Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední časy - Vytržení, velké soužení, tisícileté království

aktualizováno 20.8.2017

Jonathan Welton - Poslední časy (Poslední dny)

Překlad několika přednášek Jonathana Weltona, které jsou na základě bestselleru jeho knihy "Raptureless", která je o "posledních časech". Tato kniha je výsledkem přibližně 10 let studia a zkoumání posledních časů. Přináší pohled, který sice není historicky nijak nový, ale spousta lidí pravděpodobně nikdy nic podobného neslyšela.


Obzvláště aktuální v současné době, kdy již delší dobu probíhá agresivní kampaň na prodej knihy Vytržení (Vychvátenie), kterou napsal Sergej Miháľ (a jejíž cena může lecos napovědět), která je založená na futuristickém pohledu na poslední časy (se kterým přišel John Darby v 19. století) a určuje data událostí podle postavení hvězd a židovských svátků, a kdy se blížíme opět k magickému datu 23. září, na které narážíme již nekolik let, a na internetu se opět šíří (h)různé věci. Každopádně i bez tohoto se jedná o zásadní věci, o kterých většina lidí nemá ani tušení, protože nikdy nelyšeli nic jiného, než co se poslední desítky let v církvích bežně učí.

Co je vytržení a kdy nastane? Co se stane 23. září 2017? Nastane vytržení do r. 2024? Začne tisícíleté království v r. 2052, jak o tom píše Sergej Miháľ ve své knize Vytržení? Bude třetí chrám postavený až v tisíciletém království? Davají tyto věci vůbec smysl ve světle Nové smlouvy, díla Ježíše Krista a důvodu, proč jsme na zemi? Proč tento pohled vznikl v posledních 180 letech? Máte se bát mít děti, protože přece běda těhotným a kojícím v oněch dnech? Anebo to je jinak a pan Sergej Miháľ se může mýlit, jak o tom píše (nejen) v závěru své knihy?


Název "poslední časy" může být matoucí, protože Jonathan zde probírá více témat a lidem to může přinést světlo do různých věcí. Každopádně je důležité si uvědomit, že náš pohled a porozumění tomu, v jaké době žijeme a co očekáváme, zásadně určuje všechno ostatní. Jaká je vaše eschatologie a proč? ;-) Smyslem je povzbudit lidi k zamyšlení.

Matouš 24:1 A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno." 3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?"

4 Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé. 6 Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec. 7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech. 8 Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí

9 Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. 10 Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen. 14 A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."

15 "Proto když uvidíte `ohavnost zpustošení´, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory. 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal, 18 a kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19 Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí. 20 Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. 21 Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude. 22 A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny."

23 "Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo: `Tady je!´, nevěřte. 24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám tedy: `Pohleďte, je na poušti!´ nevycházejte; anebo: `Hle, je na tajných místech,´ nevěřte. 27 Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka. 28 Kdekoliv totiž bude tělo, tam se shromáždí orli.

29 A hned po soužení těch dnů `se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo.´ `Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.´ 30 Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. 31 A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý." 32 "Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství: Když již jeho větev změkne a vyráží listí, poznáváte, že léto je blízko. 33 Tak i vy, až uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích. 34 Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane. 35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."

ukázat více ...

Na stránkách sozo.cz najdete článek se stručným přehledem čtyř hlavních pohledů na poslední časy.

Stáhnout audio komplet je možné zdeTexty můžete číst v sekci ke čtení, nebo stáhnout v sekci ke stažení/knihy. Originální videa v angličtině najdete na Youtube (playlist), kniha "Raptureless" v angličině.

Pokud vás to opravdu nezajímá, nemíníte se tomu věnovat, myslíte si, že všechno znáte, chcete si to jen proskákat a podobně, zřejmě budete jen ztrácet čas.

soubor Poslední časy - NS (Jonathan Welton, překlad: Nové stvoření)

Jonathan Welton - Last days series - 2013

Stáhnout Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.cc.pdf
(PDF, 87 stran, 427,34 kB, 30.01.2017)
Stáhnout Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.epub
(ePub pro čtečky a tablety: 197,26 kB, vytvořeno 30.01.2017)
Stáhnout Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.mobi
(Mobi pro Amazon Kindle: 515,48 kB, vytvořeno 30.01.2017)
? LQ SQ
Javascript + Flash Player Required

Stáhnout mp3 soubory Jonathan Welton - Poslední časy - Vytržení, velké soužení, tisícileté království

Podobné stránky

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/online-jonathan-welton-posledni-casy
HTML odkaz:
Nové stvoření: Jonathan Welton > Poslední časy
Odkaz na zdroj:
Převzato z webu Nové-Stvoření.cz: Jonathan Welton > Poslední časy
Html kód odkazu na zdroj:
<a target="_blank" href="https://www.nove-stvoreni.cz/online-jonathan-welton-posledni-casy">Převzato z webu Nové-Stvoření.cz: Jonathan Welton > Poslední časy</a>