NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Poznání Boha - 1 - Důležitost poznání Boha

Andrew Wommack - Poznání Boha - 1 - Důležitost poznání Boha

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Když vám řeknu téma, na které budu tento týden mluvit, tak si někteří z vás pomyslí: "Cože? Tohle?" - Ale víte co? Tohle je právě to, co potřebujete. Nezavrhněte to jen pro to, že si budete myslet: "Ale tohle téma jsem již slyšel..."

Chci mluvit o poznání Boha, o tom, co to znamená opravdu znát Boha. Opakovaně se budeme zabývat tím, jak je důležité Boha znát, ne od Něj jen něco přijímat, ale opravdu Ho znát. Úplně všechno totiž ve skutečnosti vychází z poznání Boha. Nejen všechno to, co Bůh dává, ale věděli jste, že i vaše stabilita, váš pokoj, vaše radost, že všechno v křesťanském životě pochází z opravdového vztahu [s Ním]?

Můžete se zeptat kteréhokoliv studenta naší biblické školy - sice různě nazýváme vyučovaná témata, ale celé to je o tom znát Ho. Amen? V druhém ročníku vyučuji na téma "Trvanlivost ve službě a jak dlouho vytrvat ve službě" a první věc je mít blízký, důvěrný, osobní vztah s Ježíšem. A v podstatě to je všechno, o čem tam vyučuji, krom toho, že zmíním kroky, které k tomu můžete přidat. Ale celé to spočívá v tom vztahu. Pokud znáte Boha, tak vás Bůh bude nadpřirozeně udržovat. Pokud znáte Pána, tak vás naučí, co potřebujete vědět, abyste byli schopni přijímat.

Podle lidí, kterým jsem za tu dobu sloužil, bych řekl, že drtivá většina lidí nezná Boha fungujícím způsobem, a to je kořen všech problémů. A řekl bych, že na tomto setkání je zde spousta lidí, kteří věříte, že Bůh může udělat zázrak, že se může dotknout vašeho života, a přišli jste sem s tím, že od Něj chcete něco přijmout, ale čekáte ode mě, nebo od někoho jiného, že vám to pomůže přijmout. Ale víte co, to pak ve skutečnosti neznáte Boha, protože chcete po nás, abychom použili, co známe a zprostředkovali vám to. Ale jedna z odlišujících charakteristik opravdového křesťanství je, že již mezi námi a Bohem nestojí žádný kněz, který by něco zprostředkovával. Nepotřebujeme žádného starozákonního kněze a v Nové smlouvě ani nepotřebujeme někoho s obráceným límcem, aby stál mezi námi a Bohem, modlil se za nás, a říkal nám, co je Boží vůle. V Nové smlouvě máme kněžství věřících, každý z nás má nyní přímý přístup k Bohu a každý z nás by měl mít důvěrný, blízký a osobní vztah s Bohem. Ale není to tak. Většina lidí tento vztah nemá, ale tak to nemá být.

Takže jedna z věcí, které bych tento týden rád dosáhl je, mluvit o tom, jak je tento vztah důležitý, a přinést to takovým způsobem, aby bylo jasné, že tohle není jen pro nějaké super-duchovní, super-svaté nebo pro služebníky sloužící "na plný úvazek", ale že to je pro každého obyčejného muže a ženu, že je to pro každého křesťana. Vy máte znát Boha osobně. Bůh by měl být schopen dotknout se vašeho života, když se k němu vztahujete. Mělo by to být tak, že Bůh je vaším nejlepším přítelem. Tohle není pro nějaké vybrané lidi.

Vím, že tohle je stále jen úvod, ale myslím si, že tohle je jedna z věcí, která moc v Těle Kristově nefunguje. Máme jakousi mentalitu, že existují super-svatí lidé, kteří mají na svém životě speciální pomazání, a máme lidi, kteří se sbíhají odevšad, aby se jich někdo jiný speciálně dotkl. A i když jsou lidé, kteří mají zvláštní obdarování, tak to není pro tyhle věci. Podobné chování by nemělo být normální. || Neměli byste být zoufalí anebo mít potřebu hledat požehnání od Boha s vyplazeným jazykem. Bible v páté knize Mojžíšově říká, že požehnání na vás přijdou a dostihnou vás, jinými slovy by se dalo říct, že vás budou pronásledovat. Místo toho, abyste se museli honit za Božími požehnáními, tak pokud byste znali Boha, tak Bůh vás tolik miluje, Bůh je tak dobrý Bůh, On chce jednat ve vašem životě, takže by to mělo být tak, že tomu nemůžete utéct! Kamkoliv jdete, jste požehnaní. Ale tohle není myšlení běžného křesťana. Průměrný křesťan následuje Boha s myšlením, že Bůh je k němu nějak nepřátelský, nebo prostě jiný, a hledá nějaký postup, úkon, aby Boha manipuloval a způsobil, aby Bůh uvolnil svoji moc. A pokud máte tento přístup, tak vám říkám: "Neznáte Boha!"

Bůh není daleko od nikoho z nás, a ve skutečnosti se Bůh uchází o vás. Bůh vás chce dostat, hledá způsoby, jak by vás požehnal, ale je to naše vlastní necitlivost vůči Němu, která mu v tom brání. Všechno v křesťanském životě vychází z opravdového poznání Boha.

Pojďme se podívat do Písma, najděte si Jana 8. kapitolu. Ukáži vám rozdíl mezi tím "věřit v Boha a znát Boha". Nebudu číst celou pasáž, ale Ježíš je zde v podobné situaci, kdy ho pisatelé a farizeové kritizují a ptají se Ho: "Kdo ti dal právo dělat tyhle věci a čí máš autoritu, že se stavíš proti našemu náboženskému systému, a říkáš, že nemáme pravdu?" Kritizují Ho a On jim říká, že zná Boha a že Ho zde reprezentuje. To je Jan 8. kapitola. Jan 8:25 Řekli mu tedy: "Kdo jsi?" A Ježíš jim řekl: "To, co vám říkám od začátku. 26Mnoho mám o vás mluvit a soudit, ale Ten, který mě poslal, je pravdomluvný; a já mluvím na světě to, co jsem slyšel od něho." 27Ale neporozuměli, že jim říkal o Otci. 28Proto jim Ježíš řekl: "Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. - Zde mluví o ukřižování, stejně mluví také v Janovi 12, kde v následujícím verši je vyloženě napsáno, že mluví o svém ukřižování. "Tehdy poznáte, že já jsem" - "Já jsem" je jméno, které Bůh zjevil Mojžíšovi a Ježíš zde říká: "Tehdy poznáte, že já jsem". A sám od sebe nedělám nic, ale jak mě naučil můj Otec, tak mluvím. 29A Ten, který mě poslal, je se mnou. Otec mě nenechal samotného, protože vždycky dělám, co se mu líbí." 30A když mluvil tyto věci, mnozí v něho uvěřili.

Zamyslete se nad tím, je tam napsané, že v něho uvěřilo mnoho lidí. Čemu uvěřili? Že On je Ten, který měl přijít, že byl Kristus, že byl "Já jsem"? Těm věcem, které jsou napsané zde, v té pasáži? Ano, zde je napsané, že spousta lidí slyšela Ježíše a uvěřili v něho. A podívejte, co jim potom říká: Verš 31 Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky. - Víte, že je rozdíl mezi tím "věřit v Ježíše" a být Ježíšovým učedníkem? Pokud slova v Bibli něco znamenají, tak zde je to jasně napsáno. Oni v Něho uvěřili a Ježíš říká těm, kteří v Něj uvěřili, že pokud budou zůstávat v Jeho slově, potom budou opravdu učedníci. Učedník znamená "učeň" nebo následovník. "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky. Verš 32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." - Všimněte si, že můžete uvěřit v Ježíše a nebýt opravdu svobodní. Musíte zůstat ve Slově, stát se učedníkem, a potom, když poznáte pravdu, tak vás pravda osvobodí.

Jenom pravdivá informace vás neosvobodí, ale osvobodí vás pravda, kterou poznáte. To je pravda, která pracuje ve vašem životě. Dnes máme zástupy lidí, kteří uvěřili v Ježíše jako svého zachránce, vyznali Ho, a já věřím, že jsou znovuzrození a pokud by se něco stalo a oni zemřeli, že by šli být s Pánem v nebi, ale už nepokračovali a nestali se učedníky. Neznají pravdu a nejsou svobodní. Jistěže můžete pravdu definovat různými způsoby, ale Bible říká - v Janovi 17:17 se Ježíš modlí a říká: "Posvěť je pravdou, Tvé Slovo je pravda." Boží Slovo je pravda a Boží Slovo je způsob, jakým se nám Bůh zjevuje. Ježíš také v Janovi 14:7 řekl: "Já jsem ta cesta pravda i život." Takže zde v Janovi 8:32 můžeme říct: "A poznáte Mě skrze zjevení, které vám dávám skrze Slovo, a potom budete svobodní." Pravda, kterou poznáte, když poznáte Mě, vás osvobodí.

Jak sem říkal už na začátku, není lehké o tomto mluvit, protože lidé si říkají: "Ale já Boha přece znám." Ale je hloubka, délka, šířka, jsou stupně poznání Boha. Někteří z vás by řekli, že mě znají, a "znáte" mě, protože jste mě viděli v televizi, a když mě uvidíte, tak mě poznáte. Pokud byste mě někde uviděli, tak řeknete: "Jó, toho znám..." - Ale to, že jste poznali, jak vypadám, to vůbec neznamená, že mě znáte! Neustále za mnou chodí lidé a říkají: "Znám tě, protože jsem poslouchal tolik tvého vyučování, že znám tvé příběhy a podobně..." - Ale víte, je rozdíl v tom, zda o mně něco víte a v tom znát mě. Můžete vědět, co jsem udělal, kde jsem vyrostl a podobně, můžete o mně vědět spoustu věcí, ale to je něco jiného, než že mě znáte. Víte, pokud někoho skutečně znáte, tak můžete předvídat, co ten dotyčný udělá.

Já znám [svou ženu] Jamie ve smyslu poznání, o jakém mluví Písmo. Znám ji, a pokud za mnou přijdete a budete si myslet, že mi namluvíte: "Jamie o tobě řekla tohle a udělala tamto..." - Tak to jste na špatné adrese, protože já ji znám. Vím, co by udělala, vím, jaké věci by o mně řekla, jak by se zachovala... Pokud opravdu někoho znáte, tak nemůžete být oklamáni ohledně toho, jak by se ten člověk zachoval. A přitom věřím, že tohle je jeden z velkých problémů v Těle Kristově, protože je tolik doktrín a někteří lidé říkají, že Bůh dává nemoci a choroby do vašeho života, že Bůh neodpoví na vaše modlitby, že Bůh vám může dát rakovinu, protože jste nestudovali Písmo, nebo jste se nemodlili, nebo jste nevstoupili do služby, a tohle je Boží soud na vás a Bůh se vás snaží zlomit... A takovéto věci přijmou pouze lidé, kteří neznají Boha. Pokud byste znali Boha, tak Bůh je 100% dobrý. Je to na více místech. V Jakubovi se tuším v první kapitole píše, ať nikdo kdo je pokoušen neříká, že je pokoušen Bohem, protože Bůh nemůže být pokoušen zlem a sám nikoho nepokouší. Je napsané že: "Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna ani stín posunu." - To znamená, že se nikdy nemění! Bůh se od tohoto nikdy neodchyluje. Bůh dává pouze dobré a dokonalé dary!

Ježíš to v Janovi 10:10 říká takto: "Zloděj přichází, jen aby kradl a zabíjel a ničil; já jsem přišel, abyste měli život a měli ho hojně." Ježíš nám přišel dát hojnost života! A přitom jsou dnes lidé, kteří se bojí, že Bůh neodpoví na jejich modlitby, protože nežili dostatečně svatě, myslí si, že je Bůh trestá a podobně. Jsou lidé, kteří přijímají nemoci a choroby, chudobu, zranění a těžkosti v životě jako Boží soud, a já vám říkám, že to vypovídá o tom, že neznají Boha... Děkuji za ty dvě Amen. :‑D

Jednou na jedno moje shromáždění přišel jeden muž, který měl 12 letou dceru, která byla na vozíčku. Byla úplně ochrnutá, její mysl nefungovala, byla bezvládná, musela mít plínky a byla v hrozném stavu. Já jsem tehdy mluvil něco podobného [o Boží dobrotě] a ten muž se velmi naštval a odešel. Lidé, kteří ho pozvali, ho ale přemluvili, aby zůstal a po setkání si se mnou šel promluvit. Takže ten člověk zůstal a já jsem s ním potom mluvil. Stál za vozíčkem, na kterém byla jeho dcera, a byl opravdu naštvaný. Řekl: "To chceš jako říct, že Bůh nemůže za to, že moje dcera je na vozíku? Že ji takovou neudělal?" A říká mi: "Ona se taková narodila, tohle je Boží vůle, ona tím přece oslavuje Boha, nemůže se stát nic, aniž by to Bůh nedovolil! Bůh ji takovou udělal!"

A já rozumím, proč tohle lidé říkají, protože to je jejich obranný mechanizmus. Protože namísto, abychom si přiznali, že se dějí věci, které nejsou Boží vůle, a že někdy to prostě mineme my, jindy to je prostě fakt, že žijeme v padlém světě a další věci, tak je mnohem snazší říct: "Bůh to musel chtít...", abychom našli nějakou útěchu v tom, že Bůh z toho má jakýmsi způsobem slávu. Ale Písmo nám říká, že se děje spousta věcí, které nejsou Boží vůle. Například 2 Petrova 3:9 říká, že Bůh si nepřeje, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Není Boží vůle, aby jen jediný člověk zemřel a šel do pekla, a přitom zástupy lidí umírají a jdou do pekla, přestože to není Boží vůle. Je to proto, že Bůh nám dal svobodnou vůli a my máme schopnost si vybrat. A někteří lidé jsou ve vzpouře proti Bohu, jiní Ho prostě ignorují, jiní nikdy neslyšeli pravdu, nebo jim lhali a byli podvedeni náboženstvím a tím, že si mysleli, že je spasí jejich dobré skutky, namísto aby svoji víru vložili ve Spasitele, ale každopádně je velké množství lidí mimo Boží dokonalou vůli, což je spasení. Boží vůle se prostě neděje automaticky.

Takže jsem tomuhle člověku říkal, že to není Boží vůle, aby jeho dcera byla takováto, že Bůh ji miluje a chce, aby byla zdravá. Říkal jsem mu k tomu věci z Písma a on na mě také vytáhl věci z Písma a říkal: "Jak si dovoluješ takhle mluvit..." Byl na mě opravdu naštvaný, protože jsem mu bral způsob, jakým si to všechno omlouval. Celé roky se utěšoval tím, že to musí být Boží vůle, že je jeho dcera taková, a já jsem mu říkal, že to není Boží vůle. Takže na mě vytáhl věci z Písma, které měly podporovat jeho stanovisko, ale mně se zdálo, že je zneužívá, tak jsem mu to z Písma ukazoval a takto jsme se přetahovali a nikam to nevedlo. Ten člověk už na mě byl opravdu velmi naštvaný, takže sem si říkal, že už nemám co ztratit a zeptal jsem se ho: "Co jsi to za otce? Že ti ani nezáleží na tom, že máš dceru na vozíku? Co jsi to za muže, že chceš, aby tvoje dcera byla bezmocná na vozíku a nikdy nemohla dělat nic normálního? Co jsi to za člověka?"

A ten muž už byl hodně naštvaný, ale tohle ho teprve naštvalo. A on na mě začal řvát: "Co si to dovoluješ!?! Já bych udělal cokoliv! Zaplatil bych cokoliv, zadlužil bych se na celý svůj život, jen pokud by to pomohlo. Pokud by to bylo možné, tak bych si to s ní vyměnil a byl ochrnutý, aby ona mohla žít normální život! Jak si dovoluješ takhle o mně mluvit?" A já jsem se ho obratem zeptal: "A ty si myslíš, že všemohoucí Bůh tvoji dceru miluje méně, než ty?" Vidíte? Můžete sice oponovat doktrínami a teologickými berličkami, ale když přijde na věc, myslíte si, že by nějaký otec, když vidí svoji bezmocnou dceru, dokázal sedět a přát si to?

Řekněme, že si nějaké dítě nečte z Bible, nenaučí se nějaký oddíl, jak má, takže mu dáte rakovinu, abyste ho naučili lekci a pokořili ho? Znáte snad nějaké rodiče, kteří by takto zacházeli se svými dětmi? Pokud ano, tak máme naštěstí organizace, které by jim děti odebraly, protože to je zneužívání dětí. Na celé Zemi nenajdete civilizovaný národ, který by něco takového podporoval, ale přitom náboženství nám Boha takto prezentuje a říká, že všechny tyhle věci působí Bůh. Že Bůh je za všemi těmi válkami, že dělá všechny ty [hrozné] věci... Jsou lidé, kteří říkají, že Bůh působí teroristické útoky. Vzpomínám si na 11. září roku 2001. Tohle mě pěkně naštvalo, protože všichni vedoucí náboženští představitelé ve spojených státech se nechali vidět v televizi a říkali: "No tohle se stalo, protože jsme ve školách zakázali modlitby, protože jsme nehledali Boha... Tohle je Boží soud..." A oni udělali z Boha zdroj těchto teroristických útoků a zabíjení lidí. A to je špatně! Bůh náš národ nesoudí! Slyšel jsem jen pár "Amen!", asi půjdu a budu kázat jen vaší skupince. :‑D

Někteří z vás můžou přijít s tím, že neustále slyší, že Bůh nás soudí. A opět na to musím říct, že neznáte Boha. Tak znovu. Žádný rodič by se svými dětmi nezacházel tak, jak nám říkají, že Bůh jedná s námi! Pokud byste jen porozuměli, že Bůh JE Láska... 1 Janova 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. - Tam se nepíše, že Bůh má Lásku, není to jen jedna z Jeho charakteristik, ale Láska je to, kdo On je! Bůh je Láska!

Když jsem měl 23. března v roce 1968 zkušenost s Bohem... Později o tom budu mluvit víc, ale jedna z věcí, která se stala - uvědomil jsem si, že jsem se snažil přijít k Bohu na základě svojí dobroty, a Bůh v okamžiku odtáhl závěs a ukázal mi, že jsem vůbec nebyl dobrý. Ukázal mi tehdy, že jsem absolutní pokrytec a já jsem seděl v popelu a činil pokání. A když jsem si konečně uvědomil, jak jsem byl špatný, tak se na můj život vylila Jeho Láska a 4 a půl měsíce jsem žil v Boží přítomnosti. A bylo to skvělé. Okamžitě jsem si byl vědom toho, že Boží Láska ke mně nijak nesouvisí s nějakou mojí dobrotou, žádnou jsem neměl. Najednou jsem věděl, že mě Bůh miluje úplně nezávisle na tom, kdo jsem, a také jsem věděl, že Bůh je 100% dobrý. Moje teologie se začala okamžitě měnit, protože jsem začal znát Boha.

A já vím, že tohle téma - že spousta z vás si myslí: "Já Boha znám...", ale pokud bychom Ho opravdu znali takovým způsobem, o kterém mluví Ježíš - že bychom zůstávali v Jeho pravdě a potom nás ta pravda učinila učedníky a potom bychom poznali pravdu a byli bychom svobodní... Dá se to říct takto - podívejte se na konec toho verše, je tam napsané, že poznání pravdy vás osvobodí. Jste opravdu svobodní? Jste svobodní od nemocí, od depresí, od strachu, od hořkosti, od hněvu? Jste svobodní od kritizování, od beznaděje, ve které je tento svět? Pokud nechodíte ve svobodě v nějaké z těchto oblastí, tak to je jasným ukazatelem. Osvobozuje vás poznání pravdy. Pokud v nějaké oblasti našeho života nejsme svobodní, tak v důsledku za tím je to, že neznáme Boha tak, jak Ho máme znát.

Podívejte se do Efeským 3, kde mluví apoštol Pavel. Začíná se tam modlit modlitbu. Efezským 3:14 - Kvůli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi, 16aby vám podle bohatství své slávy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilněni mocí ve vnitřním člověku, 17aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích a abyste, zakořeněni a založeni v lásce, {nezapomeňte že Bůh je Láska} 18mohli se všemi svatými postihnout, jaká je šířka a délka, výška i hloubka, {jinými slovy láska není jednorozměrná, má hloubku, jsou různé úrovně porozumění a poznání Boha. Ale Pavel chce, abychom byli schopní postihnout, jaká je šířka a délka, výška i hloubka a verš} 19 a poznat Kristovu lásku, přesahující poznání, abyste byli naplněni do veškeré Boží plnosti.

Tento verš říká, že chce, abyste poznali Kristovu lásku, která přesahuje poznání. - Pokud přesahuje poznání, jak ji můžete poznat? Zde se mluví o dvou různých typech poznání. Poznání podle naší západní mentality znamená to, že jdeme do školy a naučíme se nějaká fakta, složíme z toho zkoušku a potom říkáme: "To znám..." Ale podle východní mentality, podle jazyka, kterým byla napsána Bible, tak se o poznání mluví jako o "prožitém" typu poznání. Například. Je napsané, že Adam poznal svoji ženu Evu a ona počala a měla dítě. To slovo "poznat" se v hebrejštině používá k popsání intimního vztahu mezi mužem a jeho ženou, který vede k narození dítěte. Mluví to o "prožití/zkušenosti" s Bohem. Takže v tom verši se píše: abyste prožitím poznali Krista, aby to nebyla jen informace, abyste došli na místo, že Ho znáte intimním, blízkým a osobním způsobem a potom budete naplněni veškerou plností Boží.

Vezměte ten verš od konce a podívejte se na výsledek. Výsledek je: být naplněn veškerou plností Boží. Je zde někdo, kdo není naplněn veškerou plností Boží? Nemusíte zvedat ruce. Je zde někdo, kdo říká: "Vím, že je víc, hladovím po tom?"

Kvůli tomuhle se často dostávám do potíží. Zvou mě do církví, kde zpívají: "Jsme zoufalí po tobě..." A nazývají to "Konference zoufalství" - víte, že slovo zoufalý znamená "bez naděje"? Zoufalost je hrozné slovo a nemělo by mít s věřícím člověkem nic společného. Jednou jsem byl v církvi a oni zpívali: "Hladovím po tobě, jsem po tobě zoufalý..." a velmi to prožívali. "Ó Bože přijď... Udělej něco..." A když jsem šel pak kázat, tak jsem se zeptal: "Kolik z vás hladovíte po Bohu?" A všichni vstali, pastoři jako první: "Já sem hladový po Bohu..." A já říkám: "Nalistujme si Jana 6." Přečtu vám, co tam je. Jan 6:35 Ježíš jim však řekl: "Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. - A já jsem jim na to řekl: "Pokud jste hladoví a žízníte, proč se nedáte zachránit? Proč se neznovuzrodíte?" :‑D A to je posadilo zpátky do židlí.

Je otázka, zda jste normální, když jste si dnes ve čtvrtek přišli poslechnout nějakého týpka z Texasu, ale pokud je tohle typická skupina, tak se vsadím, že 90% z vás někdy volá: "Ó Bože, přijď, prosím přijď a dotkni se mě.. Ó Bože prosím..." A často se někdo zeptá: "Kdo z vás ví, že je víc, než prožíváte?" A 99% lidí zvedne ruce. Průměrný křesťan je hladový, zoufalý, volající - úplný opak toho, co Ježíš řekl, že pokud Ho poznáte, způsobem, který přesahuje informační poznání, tak budete naplněni veškerou plností Boží.

Bratři a sestry, my nemusíme procházet životem hladoví. Lidé říkají: "Ale já si myslím, že je dobré být hladový." - Pro mě to je, jako by někdo seděl před jídlem o deseti chodech a mluvili o tom, jak moc jsou hladoví. - Pokud jste hladoví, tak o tom nemluvte a jezte! Máte to všechno přímo před sebou! Přestaňte o tom už mluvit, přestaňte se svíjet hlady, přestaňte zpívat písničky: "Nakrm mě, dej mi najíst..." a jezte! Ježíš již všechno zajistil. V nás přebývá veškerá plnost Božství tělesně. Kdybychom Ho jenom tak znali... Pak kdybyste využili toho, co nám Bůh dal, tak byste byli maximálně plní. Žalm 16:11 říká: "ve Tvé přítomnosti je plnost radosti a v tvé pravici věčné blaho." A Bůh řekl, že nás nikdy neopustí, ani se nás nezřekne! Takže jsme neustále v Boží přítomnosti, proč ale nemáme plnost radosti? Vidíte? Je to pravda, je to dostupné, ale většina lidí je zaneprázdněna a více určována jinými věcmi, a nevyužívá to, co nám Bůh dal. Takže potom přijdou s písničkami, modlitbami a prosí, jako by to byla Boží vina. Ale Bůh připravil stůl, Bůh do nás vložil svoji plnost. Bůh vám dal všechno, co je potřeba.

Znovu prosím, nepochopte mě špatně, já vás nekárám, já se vám snažím pomoci. Ale jsou zde lidé, kteří by za mnou přišli a chtěli by, abych je uzdravil, lidé, kteří přijdou a chtějí, abych za ně všechno udělal. A já jsem zde a chci pro vás být požehnáním, ale bratři a sestry, vy nemusíte utíkat ke mně, Bůh žije stejně tak ve vás! A Bůh vám chce pomoci. A mnozí z vás si myslí: "Ne, já potřebuji, abys to udělal ty.." Víte, pokud byste viděli v televizi naši sérii o uzdravení, tak se mi na tom líbí, že mě to neukazuje jako nějakého člověka s velkým darem uzdravování. I když jsem byl nějak spojen se všemi těmi uzdraveními, tak pokud jste se dívali pozorně... || Třeba ta žena, co měla problémy s jídlem, tak jsem se modlil a ona se po létech problémů okamžitě cítila dobře. Bylo to skvělé a všechno bylo dobré, akorát když se vzbudila další den, tak se to všechno vrátilo. Někdo jí potom vysvětlil, že její tělo bylo uzdraveno, proto se jí ulevilo, ale ve svém srdci se stále viděla, jako že je nemocná, takže potřebuje změnit své srdce. Už to nebylo záležitostí uzdravení, ale srdce. A ona se rozhodla stát a trvalo to asi 48h, ale viděli zázračné uzdravení. Mohl bych vám říct tisíce podobných případů, které jsem zažil.

Třeba dnes jsem se modlil za jednu paní, která měla chronické bolesti, a všechna bolest odešla. Ale víte co? Satan přichází, aby ukradl Slovo. A já jsem té paní řekl: "Pokud by na tebe ještě někdy ta bolest přišla, tak to neznamená, že jsi nebyla uzdravena, to znamená, že se satan snaží vrátit a klepe na dveře." A záleží na tom, zda se tomu postavíš a řekneš: "Ne, ve jménu Ježíše jsem byla uzdravena a svých darů a obdarování Bůh nelituje!" A pokud vezmete svoji autoritu a budete na tom stát, potom jste uzdraveni. Ale pokud když se po nějakém čase bolest vrátí, tak ty si pomyslíš: "Ale ne, nefungovalo to..." Nebo: "Ale ne, ztratila jsem své uzdravení..." - Tak to jsi tomu právě dovolila, aby se to vrátilo.

Co se snažím říci je: "Díky Bohu za lidi se zvláštním obdarováním pro uzdravení a podobné věci, nepopírám, že by takové věci nebyly. Ale já nic takového nemám a jsem úplně obyčejný věřící." Moje povolání je učit Boží Slovo a nemám žádné zvláštní "pomazání" k uzdravování, ale přitom jsem viděl uzdravené slepé oči, hluché uši, a spoustu jiných zázraků. Díky Bohu za speciálně obdarované lidi, ale já bych rád viděl, aby se každý člen Těla Kristova dostal na místo, kdy sami znají Boha a kdy ho znají ve skutečném prožitém slova smyslu, že budou vědět: "Bože, Ty jsi mě uzdravil a je mi jedno co cítím, co mi říká doktor, nebo kdokoliv jiný, já vím, co Bůh udělal!" A lidi, pokud se dostanete na toto místo, na místo, kdy opravdu znáte Boha, tak pak nebudete muset čekat na to, až se zde objevím já, nebo nějaký jiný služebník. Ježíš s vámi půjde domů, On vás nikdy neopustí, ani se vás nezřekne! Pokud jste znovuzrození, tak všechno co Bůh je, je už ve vás. A pokud neprožíváte plnost toho, že je Bůh ve vás, tak to je proto, že nemáte prožité/skutečné poznání toho, co vám již bylo dáno. Lidi, je to mocné.

A opět - jde něco jiného, než si spousta lidí myslí. Spousta lidí si myslí: "Já prostě nemám to, co mají ti lidé..." Slyší svědectví někoho jiného a říkají si: "Kéž bych to měl i já." Ale vy to máte! Již máte tu samou víru, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, žije ve vás! Někdo namítne: "Ale já nemám žádnou víru." - Ale ano, máte. Pokud jste znovuzrození, tak máte víru Pána Ježíše Krista, a přitom spousta křesťanů tráví čas voláním: "Ó Bože, dej mi více víry. Ó Bože zvětši moji víru..." Kolik času jsme promarnili voláním: "Bože přijď a buď s námi..."? - Jak hloupá modlitba. Hloupá modlitba. Někdo se může zeptat: "A co je na ní špatného?" - On řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." A také: "Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem Já uprostřed nich." - Takže proč se modlíme a prosíme Boha, aby byl s námi, pokud řekl, že nás nikdy neopustí? Jedině proto, že nevěříme, anebo ignorujeme, co Boží Slovo říká. Ale pravdou je, že Bůh je už tady. Říkáme věci, jako: "Ta modlitba se nedostala ani ke stropu." - Ale vy nepotřebujete, aby se zvedla ani nad váš nos. :‑D Důvod, proč skláníte hlavu, když se modlíte je, abyste se mohli podívat na Boha, když říkáte "Otče" - protože Bůh žije právě zde ve vašem břichu.

Bratři a sestry, my máme všechny ty věci, jenom nevíme, co vlastně máme. A tento týden bych vás rád uvedl do toho, co již máte, a ukázal vám cesty k porozumění a objevení toho, co již máte v Kristu. Snažím se, abyste poznali, co už Bůh ve vás udělal. A pokud se nám to podaří, tak... Víte, je rozdíl mezi tím vzít si domů zlaté vajíčko anebo slepici, která ho snesla. Vy nepotřebujete vajíčko, nepotřebujete dotek nějakého člověka, nepotřebujete mě, abych pro vás něco udělal, ale co potřebujete je, abyste si uvědomili, kdo už žije ve vás, a dospěli k tomu, že Ho poznáte. Já s vámi nemůžu jít domů, ale Ježíš s vámi půjde a nikdy vás neopustí ani se vás nezřekne. On je s vámi neustále!

Podívejte se do Filipským, do 3. kapitoly. Zde opět mluví apoštol Pavel. Filipským 3:3 Pravá obřízka jsme přece my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se v Kristu Ježíši a nespoléháme na tělo. Nemám čas to uvést v celém kontextu, ale Pavel zde říká radikální věci. Zde mluví k pohanům, Filipští byli pohané. Byli mezi nimi i nějací židé, ale většina Filipské církve byli pohané a Pavel říká "My jsme obřízka." Víte, tohle by židy pěkně naštvalo - jak to, že zahrnul pohany s Božím lidem a nazval je obřízkou? Jak si to může dovolit? Víte, tohle štve spoustu - jak je dnes nazýváme? - Mesiánských židů? Je hodně lidí, kteří se kvůli tomu naštvou, protože se sami snaží křesťanství "požidovštit". Neříkám, že se nemůžeme naučit spoustu věcí z našich židovských kořenů, ale říkám, že pokud tohle štve mesiánské židy, tak tohle je jeden z důvodů, proč zabili apoštola Pavla, který šel proti nim. "Pravá obřízka jsme přece my" - to je radikální výrok.

A verš 4 Ačkoli právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na tělo, já více: 5obřezán osmého dne, z rodu Izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, 6co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bezúhonný. - Všimněte si neříká "bez hříchu", ale bezúhonný. Verš 7 Ale cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 8A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. - Zde je opět použito slovo poznání, které se netýká jen nějakého intelektuálního vědění nebo informace. Pavel se vzdal všeho, o všechno přišel. Jednou byl nejvzdělanější, nejvlivnější, byl vycházející hvězdou mezi židy a byl na cestě k vlivné pozici. Hrály pro něj všechny tyhle věci a on je všechny ztratil pro Ježíše. A říká: všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Jak obrazné slovo. Není mnoho z nás, kteří bychom měli stejný postoj jako apoštol Pavel. My se chlubíme a mluvíme o našich úspěších. Dáváme si své úspěchy za rámeček a věšíme si je na zdi. A Pavel říká, že to je hnůj. ||

Většina lidí si věší své tituly na zeď a chlubí se jimi, a Pavel říká, že to považuje za hnůj. To je celkem výmluvné. Vždycky mě pobaví lidé jako... Je jedna věc, pokud jdete studovat medicínu a uděláte doktorát, ale pobaví mě kazatelé, kteří získají čestný doktorát a potom si nechají říkat doktor ten, doktor tamten, biskup, reverend a všechny možné věci, když nám Pán řekl, abychom nikoho na zemi nenazývali svým mistrem ani otcem, a my přitom říkáme otec ten, biskup onen, ctihodný... Klademe velký důraz na naše úspěchy a Pavel říká, že to je všechno hnůj. To jsou silná slova. A dále říká: Verš 9 a byl shledán v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu, tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře; 10abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, 11abych tak snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých.

Věřím, že to je vývoj. Pavel se vzdal všech těch věcí, aby mohl poznat Krista, potom moc jeho vzkříšení, potom účast na jeho utrpeních a potom bral na sebe podobu jeho smrti. Většina lidí mine "poznání Jeho" a chceme jít hned k moci vzkříšení. Chceme vidět uzdravující Boží moc, chceme, aby se nás Bůh dotkl... A i když nás Bůh miluje a dotýká se lidí, tak rozhodně nemusíte být nějaký duchovní obr, abyste mohli přijímat od Boha, o tom nemluvím. Ale v určitém smyslu je ostuda, abyste zde byli uzdraveni a potom odsud odešli a neznali Boha. Pokud byste si měli vybrat mezi těma dvěma, potom by poznat Boha mělo být mnohem důležitější, než být uzdraveni. Poznání Boha a mít s ním opravdový vztah - ne že o Něm jen něco víte, ale že Ho opravdu znáte, že víte, co udělá, že jste Ho prožili, tak to je mnohem více důležité, než být uzdraveni, požehnaní nebo osvobozeni. Ale bratři a sestry, minimum lidí má tento přístup. Většina lidí opustí televizní vysílání, jenom aby mohli přijít a něco přijmout, aby se zase mohli vrátit a dívat se na svou televizi aniž by měli bolest, aby byli zase schopní dělat věci a mohli se vrátit k tělesnému životu.

A vím, že mluvím k zástupu lidí, kteří sem přišli ve čtvrtek večer, takže jste fanatici, ale stejně je zde hodně lidí, kteří jsou popravdě nadšenější z toho, co pro nás Bůh může udělat, než z poznání Jeho. A přitom to je celé o poznání Jeho. Křesťanství se liší od všech ostatních náboženství vícero způsoby. Křesťanství je jediná "víra", která má Spasitele. Všechny ostatní náboženství nakládají břemeno záchrany na vaše záda. Další obrovský rozdíl mezi opravdovým křesťanstvím a ostatními náboženstvími je, že máme přátelství s Bohem, že máme opravdový vztah. Ostatní nemají vztah, mají jen soubor pravidel, doktrín, vyznání a dogmat. A dodržují všechny ty věci a jsou krutí a soudí. Ale opravdové křesťanství je vztah s osobou Boha. A pokud s Ním budete ve vztahu, tak všechna Jeho plnost bude proudit skrze vás. Pokud s Ním budete mít opravdový vztah, tak budete mít plnost radosti, potěšení, veselí. Pokud s Ním máte vztah, tak se to projevuje příznaky. Pokud máte opravdový vztah s Bohem, tak se nestaráte o věci, protože znáte toho, který je nad všemi věcmi a víte, že je tolik dobrý, že to všechno dobře dopadne a Bůh se o to postará. A přitom je tolik křesťanů, kteří panikaří úplně stejně, jako nevěřící, tolik křesťanů se strachuje.

Víte, když znáte Boha, tak neskočíte na všechny ty lži a podvody, které přichází. Dnes se mluví o recesi, o tom, jak je všechno špatné, zvyšují se ceny benzínu a podobně. Pokud znáte Boha, tak je tohle všechno relativní a nezáleží na tom, Bůh zaopatří mé potřeby podle svého Bohatství. Měl jsem zde spolupracovníky z Velké Británie a oni byli unesení z toho, jak zde máme levný benzín a potraviny, a chválili Boha za to, na co vy zde nadáváte. Neříkám, že se s tím nemá nic dělat, mně se také vysoké ceny nelíbí, ale říkám, že se staráme o věci. A pokud znáte Boha, tak Bůh řekl, že zaopatří vaše potřeby a nezáleží to na tom, kolik stojí benzín a podobně, protože to nejde z vaší kapsy, ale z Jeho kapsy. Bůh je ten, který zaopatří vaše potřeby, proč se strachujete? Amen? Zatímco všichni panikaří, tak křesťané by to měli vidět jako skvělou příležitost, protože lidé začnou opouštět věci za zlomkovou cenu a pro nás je to skvělá příležitost nakoupit.

Víte, kdybyste znali Boha, tak byste měli na věci jiný pohled, nestarali byste se. Lidé říkají: "Ale podívej se na naši politickou situaci, máme volby a všichni mluví o tom, co je se Spojenými státy špatně a všechno kritizují..." Zamyslete se nad apoštolem Pavlem. Pavel žil ve vládním systému, kde se César prohlásil za boha a chtěl, aby ho lidé uctívali jako boha. Otroctví bylo na denním pořádku, děla se nespravedlnost, a spousta věcí, ve srovnání s kterými je současná situace zde krásná, a Pavel přitom neremcal ani si na to nestěžoval. Říká: "Žehnejte jim, modlete se za ně." A nikdy nedělal žádné protestní akce.

Bratři a sestry, říkám vám, že kdybychom tady vzali spoustu z nás a poslechli si, co mluvíme my a co mluví náš neznovuzrozený soused, tak bychom remcali úplně stejně jako ten soused, měli bychom stejné obavy, stejné starosti, byli bychom také nemocní a chudí... A na tom je něco špatně. My v sobě máme Boží život, my jsme znovuzrození, my bychom neměli nikdy hladovět a žíznit, měli bychom být optimističtí a přitom nejsme. A víte proč? Protože jsme došli k poznání Boha jako zachránce - přemýšlíme o věčnosti a chceme přijmout odpuštění, abychom nešli do pekla, ale neznáme Ho v tomto životě. Netrávíme s Ním čas, neznáme Ho blízkým, intimním a osobním způsobem, a míjíme skutečný smysl záchrany. My Ho potřebujeme znát a z toho potom plyne moc Jeho vzkříšení a všechny další věci. Dnes večer by měla být mnohem větší vaše touha po tom "znát Ho", než být uzdraveni, osvobozeni nebo chtít získat něco jiného. Poznáte pravdu a potom vás pravda vysvobodí. Amen?

Podívejte se do Jeremiáše 9, co je tam napsáno. Opět bych to rád uvedl v celém kontextu, ale pokud si budete číst devátou kapitolu, tak je to napsáno židům, kteří byli ve vzpouře proti Bohu, přišel na ně soud a měli jít do zajetí. A jedno z hlavních témat této kapitoly je, že lidé byli plní lži a lsti. Milovali lež, klam a zradu. Tohle také popisuje současnou společnost. Spousta lží... Víte, jak poznat, zda politik lže? Podíváte se jim přímo do obličeje, a pokud se jejich rty pohybují, tak lžou. :‑D Celkem jsme si zvykli, že politici říkají jednu věc a myslí tím jinou, a potom se brání: "No to záleží, jak si ten pojem definujete..." I kdybyste od nich měli podepsanou smlouvu, tak stačí mít dobrého právníka a nic to neznamená...

Podívejte se do Jeremiáše 9:6 Bydlíš uprostřed podvodu; kvůli podvodu mě odmítli znát, je Hospodinův výrok. Mluvíme o tom znát Boha. Věděli jste, že pokud milujete klam/podvod/lest, tak nemůžete poznat Boha? Pokud bychom četli dál v Janovi 8. kapitole, tak ti lidé se začnou bouřit, Ježíš říká: "budete svobodní" a oni: "Jak to myslíš, že budeme svobodní? Vždyť jsme nikdy nikomu neotročili..." To bylo pěkně arogantní, protože byli židé a žili pod okupací Římanů. Byli okupováni a byli natolik pyšní, že si ani nemohli přiznat, že jsou pod útlakem všech. Byli v otroctví, byli poražený národ a přitom se kvůli tomu urazili. A Ježíš jim říká: "Komu se vydáte, toho jste otroci, a vy jste se vydali hříchu, protože hřích je váš pán." A oni tvrdí: "Ne, s námi je všechno v pořádku..." A Ježíš jim nakonec ve verši 44 říká, že jsou ze svého otce ďábla. A říká o ďáblu, že je lhář od počátku a že je otec veškeré lži. Věděli jste, že od ďábla pochází všechny ty polopravdy a to, že lidé nemluví pravdu a nemají čest? Dnešní společnost je charakterizována tím, že lidem chybí čest, že lidé manipulují, lžou, nedrží své slovo, slíbí vám něco a nedodrží to. A autorem toho všeho je satan.

Pokud nejste osoba, která něco slíbí svému srdci a dodrží to, a drží své slovo bez ohledu na všechno, tak nemůžete poznat Boha. Nemůžete poznat Boha a být člověk, který lže a podvádí. To je v tom verši napsané. Jeremiáš 9:22 Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím, 23ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, Hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení, je Hospodinův výrok. - To je mocný oddíl.

Zeptám se vás, ale nehlaste se. Kolik z nás se chlubilo svojí moudrostí? Ve svých znalostech, schopnostech? Kolik z nás se chlubilo svojí mocí - což znamená sílu a um? Kolik z nás se chlubilo vším tím, co jsme dokázali, a jaké jsme z toho měli uspokojení? Kolik z nás se chlubilo svým bohatstvím? Kolik lidí si koupilo auto, aby lidé viděli, že jste dorazili právě vy? Kolik z vás si koupilo dům a pak jste všechny pozvali, aby viděli váš krásný dům? Kolik lidí se chlubí vším možným, čeho dosáhli? Úplný opak toho, co říká Bůh. Zde není napsané, že ty věci nemůžete mít, ale že se nimi nemáte chlubit. Je zde napsané: "ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě." - A celý náš život je o tom, abychom znali Boha. Proto vás Bůh stvořil. Bůh vás stvořil, aby s vámi mohl mít vztah, a my jsme se od toho tolik vzdálili. Sháníme domy, auta, úspěch, chválu od lidí a všechno možné ostatní.

A většina lidí sedí na zadku a říkají: "Bože já jsem [po tobě] hladový, jsem zoufalý..." a diví se proč. - Protože si nelibují/nechlubí v poznání Boha [ne v poznání o Bohu.] Pokud byste zaměřili svůj život na Boha, pokud byste Ho chtěli znát více, než kdokoliv jiný, a pokud by vám opravdu o poznání Boha šlo, tak vám garantuji, že všechno co Bůh je a má začne proudit skrze váš život a to téměř automaticky.

Slyšel jsem jednu píseň a měla silný text a zněla: "Ve chvíli, kdy se cítím chycen v samém sobě, ve chvíli, kdy cítím, že moje mysl byla koupena bohatstvím světa, tak když začne vát vánek, tak poznám volání Ducha a všechny tyto věci světa prostě pominou." A potom pokračuje: "Chci Tě znát víc, Bože chci Tě znát, opravdu znát a dal bych svůj poslední dech, abych Tě poznal v tvé smrti a vzkříšení." - A to je to, co je k poznání Boha potřeba. Můj dobrý přítel říká věc, kterou aplikuji na všechno: "Dokud můžete žít, aniž byste Boha znali, tak budete žít, aniž byste Ho znali. Ale pokud se dostanete na místo, že už nemůžete žít bez toho, abyste Boha znali, tak Ho začnete poznávat."

Podívejte se na oddíl v Jeremiáši 29:11 Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. - Pokud se na to podíváte v kontextu, tak se tam mluví o soudu. Říká, že budou lidé, kteří je přemohou, zničí jejich města, spálí domy, že se budou dít hrozné věci, a přímo uprostřed toho, kdy mluví o tom, co se stane, tak Bůh říká: "Ale já znám své úmysly s vámi..." A Jeremiáš se ptá, proč se to bude dít? Protože jste mě nenásledovali, protože jste mi nedovolili uvolnit život, protože jste si vybrali vlastní cesty, proto se to stalo, ale moje myšlení k vám je pokoj a ne zlo. Verš 12 Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. 13Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.

Důvod proč více lidí neobjevilo a nepoznalo Boha je, že nám o poznání Boha nejde z celého srdce. V klidu můžeme žít, aniž bychom Ho znali. Zaměstnává nás spousta jiných věcí. Díky Bohu za to, jak se ve Spojených Státech máme dobře, byl jsem v různých zemích a děkuji Bohu za dobré věci, které v této zemi udělal, ale naše prosperita a požehnání nám mnoha způsoby brání v tom, abychom byli závislí na Pánu. Když se dostanete do některých zemí třetího světa, tak to vypadá tak, že pokud Bůh nezpůsobí zázrak - oni nemají sociální systém, který by jim pomohl v nesnázích. Oni nemají všechny možná udělátka a možnosti, které by jim umožnili nějak jinak přežít. Prostě pokud Bůh něco neudělá, tak oni zemřou, tak jsou na tom. Žijí hluboko pod životní úrovní, takže si musí uvědomit svoji potřebu Boha a hledají Boha mnohem více, než mnoho z nás. Prosperita nás svedla k uspokojování duše a můžeme klidně přijít domů a umlčet bolest v sobě tím, že se budeme na něco [v televizi] dívat a plnit se tím, co nám nabízí svět, takže pak tu vnitřní touhu znát Boha ani nerozpoznáme.

Ale říkám vám, že ta vnitřní touha - ten pocit, že existuje něco víc, tak to není víc televize, filmů, není to víc úspěchu, víc peněz, není to víc čehokoliv jiného, ale Ježíše. A o tom to celé je - o poznání Boha [, o tom znát Ho]. Bůh nás stvořil pro vztah s Ním, to je smysl vašeho stvoření. A pokud neprožíváte intimní, blízký a osobní vztah s Ježíšem, tak míjíte smysl spasení. Více o tom budu mluvit zítra ráno, teď do toho už nebudu zabíhat, ale celé je to o vztahu s Bohem. A je tolik lidí, kteří vědí, že Bůh existuje, věří, že Bůh může dělat věci - stejně jako jsme četli v Janovi 8 - uvěřili v Něj, ale nezůstali v Jeho slově, nestali se Jeho učedníky, neznají Ho, neznají pravdu a to je důvod, proč nebyli osvobozeni. A nejlepší na tom je - já nechci, aby to vyznělo, že k poznání Boha musíte vynaložit nějaké nadlidské úsilí, protože Bůh chce, abyste Ho znali mnohem víc, než Ho chcete znát vy!

Dovolte mi sdílet ještě jedno místo z Písma, Zjevení 4. kapitola. Tohle bude pro tento večer asi poslední oddíl z Písma. V tomto oddíle se mluví o tom, co se právě teď děje v nebi. Okolo trůnu je 24 starců, jsou tam čtyři bytosti a bez přestání, dnem i nocí uctívají Boha. Zjevení 4:10 padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu a klaní se Živému na věky věků a hodí své koruny před trůn se slovy: 11"Jsi hoden, Pane, přijmout slávu a čest i moc; neboť ty jsi stvořil všechny věci a pro tvou vůli/potěšení trvají a byly stvořeny." [[Některé překlady uvádí slovo potěšení.]] Je zde napsané, že všechno co Bůh stvořil - to zahrnuje i nás. Bůh původně všechno stvořil pro své potěšení a tento důvod nepominul! Bůh nás stvořil pro potěšení! Bůh nás nestvořil, abychom Mu sloužili. Často slyšíte zdůrazňované: "Dělej něco pro Pána, musíš [pro Něj] něco dělat." A lidé si pak myslí, že pokud se stanou lidským "děláním" namísto lidskou bytostí, tak z toho Bůh bude nějak potěšen, takže spousta lidí věnuje úsilí různé práci pro Boha. Ale Bůh vás miluje mnohem víc, než miluje to, co pro Něj jste schopní udělat. Bůh vás miluje víc, než službu, kterou Mu můžete prokázat. Bůh stvořil lidstvo pro své potěšení, abychom s Ním mohli mít vztah. Všemohoucí Bůh, který stvořil nebe a zemi a udržuje vesmír, tak tento Bůh se setkával s Adamem a Evou za denního vánku a mluvil s nimi. Přemýšlejte o tom.

Teď je na zemi přes 7 miliard lidí a každou chvíli někdo z nich volá k Bohu. Bůh má na práci spoustu věcí, ale přesto vás nikdy neopustí, ani se vás nezřekne. Je s vámi každý den, neustále! V poslední době jsme se hodně starali o moji vnučku a užíval jsem si pozorovat ji, když si hraje s trávou, s motýlem, nebo když dělá něco, co vůbec nedává smysl. Ona pro společnost nevytváří žádné hodnoty, není nijak prospěšná, prostě nic nedělá a víte co? Když se na ni podívám, tak mě to prostě požehná. Je skvělé vidět svoji šestiletou vnučku, jak si hraje a dělá všechny ty nesmyslné věci, a mně působí velkou radost jen to, že jsem s ní a sleduji ji. A jak jsem ji pozoroval, tak mě napadlo, že jsem si někdy myslel, že pokud se nedostanu do vysílání na nějaké nové televizní stanici, nebo nevyháním démony, nebo nevidím otevřené uši, nebo nestuduji Slovo a nemodlím se, nestrhávám pevnosti a nedělám prostě něco, tak ze mě Bůh nemá radost. A víte, čemu věřím? Že Bůh si prostě užívá pozorovat, jak dělám cokoliv. Prostě si užívá moji společnost. Bůh si prostě užívá, že je s námi! Miluje, když sedím na zápraží, dívám se na východ slunce a říkám: "Úžasné, děkuji Ti Ježíši..." Když poslouchám ptáky a podobně... Bůh má ze mě radost!

Není mnoho z nás, kteří s Ním prostě jsou a poznají Ho. Ale po tomto Bůh touží, pro to nás stvořil, pro obecenství s Ním. To je záměr spasení. Spasení zde není, aby Bůh zabránil tomu, abyste šli do pekla, ale aby mohl přijít a mohli jste se poznat. Bůh touží potom znát vás. Není úžasné, že všemohoucí Bůh vás touží znát? Zamyslete se. Kdyby vám každý den volal prezident Spojených států, nebo někdo velmi důležitý, a ptal se: "Můžu se s tebou setkat? Rád bych s tebou zašel na jídlo. Mohli bychom spolu strávit nějaký čas?" - Hádám, že to byste si ve svém kalendáři dokázali najít místo, pravděpodobně byste si našli čas... A přitom zde je všemohoucí Bůh, který se s námi touží setkat, a my prožijeme dny, týdny, měsíce, aniž bychom s Ním trávili čas. A Bůh tyhle věci skrze mě neříká, aby vás napomínal nebo poučoval, není to odsuzující, Bůh tím jen říká: "Miluji tě! Toužím tě znát."

Modlím se, abyste tento týden namísto toho, že sem přijdete a budete chtít, abych s vámi sdílel své poznání, tak se modlím, abyste šli přímo k Bohu a poznali Ho sami. Abyste se s Ním setkali a Bůh otevřel vaše srdce, abyste došli k poznání Jeho. Amen? Tohle potřebujeme, potřebujeme Boha znát. Cítím, že moje snaha ukázat vám důležitost poznání Boha a opravdového vztahu s Ním není dostatečná, ale poznání Boha úplně změnilo můj život. Znovuzrodil jsem se, když mi bylo 8 let, věděl jsem o Bohu různé věci, mohl jsem citovat z Písma, žil jsem svatý život, byl jsem přímý jako hlaveň pušky a dvakrát tolik prázdný. A potom jsem 23. března v roce 1968 prožil setkání s Bohem a začal jsem Ho znát. Poznání Boha je progresivní/rostoucí. Pavel ve Filipským 3. kapitole říká: "Abych Ho mohl znát..." a přitom Bohu sloužil desítky let, napsal polovinu Bible a stejně Ho chtěl znát.

Takže neříkám, že jsem již v cíli, stále se učím, stále jsou věci, ve kterých potřebuji Boha více znát. Ale dostal jsem se na místo, že znám Boha intimním, blízkým a osobním způsobem od 23. března v roce 1968 - 10 let po svém znovuzrození. A můj život se dramaticky změnil. A vím, že tohle chybí mnoha lidem. Oni prostě Boha neznají. Ale Bůh chce, abyste Ho znali, chce se vám dát poznat. Bůh chce, abyste Ho poznali, On se neschovává, On k vám mluví jasně a zřetelně. Ale vy potřebujete mít ten postoj, že Ho hledáte celým svým srdcem, a potom Ho najdete. Potřebujete se dostat dál, než jen na místo, kdy řeknete: "Bože dávám ti 10 minut, než začne další televizní pořad, a pokud můžeš změnit můj život a dát se mi poznat, tak máš 10 minut, do toho..."

Budete se muset dostat na místo, kdy Boha hledáte a projdete zřejmě určitý čas frustracemi, než se na to opravdu začnete soustředit a podobně, ale stojí to za to úsilí. Bůh se vám chce dát poznat, Bůh vás chce znát, chce být váš nejlepší přítel. Křesťanství je jiné než všechny náboženství, my máme vztah, ne náboženství! A lidi, pokud nemluvíte osobně s Bohem a Bůh osobně nemluví zpátky k vám, pokud necítíte Jeho potěšení, pokud neprožíváte, že Boha těšíte, tak potom neznáte Boha. Někdo namítne: "Jak to můžeš tvrdit, ty mě neznáš, nevíš, jaký jsem [špatný]!" Ne to ty neznáš Boha, protože Bůh s tebou nezachází podle tvých výkonů, Bůh se na tebe dívá v Duchu. Bůh tě vidí jinak, než se vidíš ty sám! Potřebuješ poznat Boha a způsob, jakým Ho poznáš, je skrze Boží Slovo [Bibli].

Takže z mé strany tento celý týden bude o tom, že vám zkusím odhalit, jak můžete poznat Boha, a řeknu vám, že mám některé silné věci. Zítra večer budu sdílet něco, o čem si myslím, že ve vašem životě způsobí revoluci. Pokud můžete přijít, nenechte si to ujít.

Než půjdeme kamkoliv dál, tak první krok je, že musíte znát Boha jako svého Zachránce/Spasitele. Ze všeho nejdřív potřebujete uvidět, že se nejste schopní sami zachránit, že nestačí být jen dobrý a morální člověk, že to nespočívá v chození do "církve", ve čtení Bible, placení desátků a podobně... Musíte se rozhodnout, pokleknout před Ním a říct: "Ježíši, vydávám Ti celý svůj život a přijímám Tě jako svého Pána a Spasitele." Musíte přijmout spasení/záchranu jako dar, který je zadarmo. Pokud jste toto nikdy neudělali, tak nyní máte možnost...

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky