NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Základ

Curry Blake - Základ - Kousek z úvodu k DHT

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Než začneme, musíme najít společný základ, na kterém se shodneme. Musí to být Boží Slovo [Bible]. Nemůžeme mít společenství/sdílení pokud nebudeme mít základ, na kterém se shodneme. Jinými slovy - pokud pro vás bude přesvědčení a učení vaší "církve", tábora, denominace, ... větší autoritou, než je Boží Slovo, pak nemáme žádný základ pro společenství. Protože beru Písmo přesně doslova jak je napsané jako Boží Slovo a beru ho jako rozhodující pro celý můj křesťanský život a jednání. Pokud se nejsme schopní na tomto shodnout, pak se můžeme hádat celý den o to, co říká vaše "církev" a protože každý chodí do jiné "církve" a má jiné názory, tak se nikam nedobereme a na ničem se neshodneme. Takže musíme být schopni shodnout se na Božím Slovu jako společném základu, že budeme věřit tomu, co říká, a budeme to dělat. Abych to zdůraznil, pojďme do Matouše 7:7.

Matouš 7:7 Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Všimněte si, že se zde neříká "možná", ale "naleznete". Dejte si pozor na to, co hledáte, protože to najdete. Pokud budete hledat pravdu, tak to je v pořádku. Pokud budete hledat porozumění Božímu Slovu, to je v pořádku. Ale buďte opatrní, protože dostanete a najdete co hledáte. Takže musíte hledat pravdu. Každý kult byl založen někým, kdo hledal "náboženství" které odpovídalo jeho představám. Charles Taze Russell přišel se "svědky jehovovými" - vymyslel náboženství bez "pekla", protože jeho rodiče ho v dětství strašili peklem. Nemohl věřit že peklo je, tak formuloval náboženství bez pekla. Takže si dejte pozor na to, co hledáte. On hledal náboženství bez pekla a našel ho - i když si ho musel vymyslet. Takže si dávejte pozor a vždy hledejte pravdu, hledejte Boží Slovo.

Verš 8 Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? 10Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? 11Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí? [a proto] 12Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci."

Ježíš byl dotázán "jaké je největší přikázání" a odpověděl: Matouš 22:36 "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" 37Ježíš mu řekl: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." 38To je první a největší přikázání. 39Druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sám sebe." - Matouš 7:12 nám říká jak máme milovat svého bližního. Jak? Čiňte jim tak, jak chcete aby oni činili vám. Jednoduché. Potom říká - všimněte si, že nezměnil téma. Stále mluví o tom, že máte činit ostatním co chcete aby činili vám.

Matouš 7:13 "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. 14Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. 15Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. 16Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 17Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 18Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 19Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 20A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. (Zde mluví o životech lidí.) 21Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.

Vidíte to? Ne každý kdo o sobě říká, že je křesťan, je opravdu křesťan. Neurčuje to co říkáte svými ústy. Vaše ústa svědčí, ale je to o tom, co dělají vaše ruce, nohy a srdce. Sledujte. 22Mnozí mi v onen den řeknou: "Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?" - Právě řekl, že dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný nemůže nést dobré. 23A tehdy jim jasně řeknu: "Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!" - Všimněte si, neříká jim že je nedělali, říká "Můžete dělat dobré věci a přesto dělat nepravost" a přesto je nikdy neznal. Takže mohli dělat dobré skutky a přesto On je nikdy neznal. Vím, že toto jde proti některým lidem, ale takhle to Ježíš řekl. Takže sledujte co teď říká. 24Každý, kdo slyší tato má slova a plní je... - takže jaké jsou ty dva požadavky? Slyšet a činit. Všimněte si že "činit" je požadavek. Je to tak? Říká slyší a plní je ... - bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. 25Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. - Všimněte si, že technicky "skála" není Ježíš, ale slova, která mluvil, ale protože On je Slovo učiněné tělem, můžeme říct, že je to totéž.

Každý, kdo dělá něco jiného než říká, je pokrytec. (Nějak to zde ztichlo :D) Amen? Nemohou to být pouze slova. Vaše slova a váš život musí souhlasit. Amen? Sledujte. 26Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. - Všimněte si, co je stejné na těch dvou mužích - oba slyšeli stejná slova. Jaký je jediný rozdíl mezi nimi? Jeden je činil a ten druhý ne. Takže jediný rozdíl mezi vámi a bláznem je to, zda děláte co Ježíš řekl nebo ne. Amen? 27Pak padl déšť - všimněte si - přišel ten samý déšť na oba domy. Stejná záplava, stejný vítr... - přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný."

Máte dva domy, stejný vítr, déšť, záplavu a jeden dům stojí a druhý ne. Jeden muž činil slova a druhý ne. Takže jediná věc, co rozhodla zda váš dům bude stát nebo ne, nezávisí na "svrchované prozřetelnosti Boží", ale na vaší poslušnosti a činění slov, které jste slyšeli. Je to dostatečně jasné? Všimněte si, že zde není nic o "Boží svrchovanosti", která by rozhodla, že váš dům spadne "aby vás něco naučil".

Verš 28 Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. 29Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma. - Takže On se jen něco nedomníval, říká "takto to je". Správně? My nemáme právo dělat si naše vlastní pravidla. Nemáme právo udělat si vlastní cestu. Naše práce, pokud budeme následovat Ježíše, je dostat se na jeho cestu a následovat ho. Amen?

Oba muži slyšeli Ježíšova slova. Jeden je činil a druhý ne. Správně? Muž, který je činil, byl přirovnán k moudrému a jeho dům obstál. Je to správně? Druhý muž slyšel slova, ale nečinil je, byl přirovnán k bláznivému a jeho dům spadl. Je to správně? Dobrá. Znáte Ježíšova slova? Ano? Co řekl? Přikázání číslo jedna: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí", číslo dva: "Miluj svého bližního jako sám sebe". Jak milujete svého bližního? - Činíte jim co chcete, aby činili vám. Je to správně? Říká, že v tomto spočívá zákon a proroci. Jinými slovy - pokud toto děláte, naplníte zákon a proroky.

Víra v jedinečnost Boha a jeho proroka Muhammada. "Curry co nám to čteš? Na jaký seminář jsem se to dostal :D". To co vám čtu se obecně nazývá 5 pilířů islámu. Takže chvilku vydržte. 1) víra v jedinečnost Boha a jeho proroka Muhammada, 2) každodenní vykonávání modliteb, 3) rozdávání almužny, 4) sebe očista prostřednictvím půstu, 5) pouť do Mekky pro ty, kteří jsou toho schopni. - Zaznamenali jste si je? Znáte je teď? Ok. Vydržte dám vám další. 1) pravé pochopení, 2) pravé myšlení, 3) pravá řeč, 4) pravé jednání, 5) pravý život, 6) pravé úsilí, 7) pravé uvědomnění, 8) pravé soustředění. - Chcete vědět co je toto? To je osmidílná cesta Budhy.

Takže teď znáte pět pilířů islámu, osmidílnou cestu Budhy a znáte dvě Ježíšovy přikázání s vysvětlením. Správně? Takže právě teď jste stejně dobří křesťané, muslimové a budhisté. Protože znáte jejich učení. Čí slova budete poslouchat - činit? Protože toho, koho budete poslouchat (jehož slova budete činit), toho jste následovníci. Pokud nebudete poslouchat žádného z nich, tak právě teď jste právě tak dobrý muslim, jako jste křesťan - pokud nečiníte Ježíšovy slova. Rozumíte? Jste stejně dobrý budhista, jako křesťan - pokud nečiníte co Ježíš řekl. Co určí, zda jste křesťan, muslim nebo budhista je "čí slova budete činit". Ne čí slova znáte, ale čí slova činíte. *Ježíš řekl "Proč mně říkáte/voláte Pane Pane a nečiníte věci, které jsem vám řekl?" (Lukáš 4:46) Rozumíte tomu? Takže teď se musíte rozhodnout, kterou cestou chcete jít. Ale řeknu vám, že Ježíšova cesta je jediná, která vede k životu. To znamená, že musíme dělat co Ježíš říkal, ne jen poslouchat.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky