NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Uznávání toho, co je ve vás

Curry Blake - Uznávání toho, co je ve vás

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Tato lekce bude interaktivní. |~| Všichni se se postavte a opakujte po mně se stejným tónem a silou jak to budu říkat. Takže já to řeknu a vy to zopakujete.

Ve jménu Ježíše věřím v Ježíše Krista, On je můj Pán, On je můj Mistr, dal jsem mu svůj život a své srdce, dávám mu svoji mysl a obnovuji si svoji mysl podle Božího Slova. Jeho Slovo ve mně přebývá bohatě se vší moudrostí. Dostal jsem Ducha moudrosti a zjevení v poznání Jeho. V Něm je skryta všechna moudrost věků. V Něm zůstávám, v Něm přebývám. Zůstávám v Něm a On ve mně. Přebývám v Něm, On je v Otci, já jsem v Otci, Otec je v Něm a Otec je ve mně.

Duch Svatý mě celého úplně naplňuje až přetékám, jsem pokřtěn do Ducha, ponořen, ovlivněn, řízen a ve jménu Ježíše mě Duch Svatý vede a uvádí do veškeré pravdy, do pravdy, kterou žiji držíce se Slova života, světla ve tmě, světla pro tento svět. Světlo světa je ve mně a já jsem světlo světa. Moje světlo bude svítit a svým světlem budu oslavovat Boha. Moje dílo bude k Boží slávě, moje slova budou k Boží slávě, moje myšlenky budou oslavovat Boha. Každou myšlenku zajímám a nedovoluji žádné myšlenky, které jsou v rozporu se Slovem a poznáním Boha.

Jeho ranami jsem uzdraven, jsem zdravý Jeho ranami, žiji v Božském zdraví a přináším Božské uzdravení. Kážu Evangelium, vyhlašuji svobodu zajatým, činím je svobodnými. Nesoudím, nerozhoduji, neposuzuji způsobilost, osvobozuji je, aby je Boží dobrota mohla vést k pokání. Oni činí pokání - což znamená, že změní svoje smýšlení ohledně hříchu, ohledně světa a také ohledně Boha. Mění svoje myšlení, protože Bůh mi dává moudrost, proti které žádný člověk nemůže nic říct. Bůh mi dává moudrost kdykoliv s někým mluvím.

Chodím v moci Ježíše Krista. Chodím v moci, kterou Bůh vylil skrze Ježíše Krista. Žiji v moci Ježíše Krista, je to Jeho moc. Autorita, kterou mám, je Ježíšova, není moje, není na základě mých činů, není na základě mého jména, je na základě Ježíše. Žiji v moci, žiji v autoritě a žiji v schopnosti samotného Boha. Jsem naplněn veškerou Boží plností, protože Otec, Syn a Ducha Svatý zůstávají ve mně, přebývají ve mně. Nepřichází a neodchází, ale přebývají a já přebývám v Nich.

Miluji všechny lidi. Miluji Boha z celého svého srdce, celé své duše a vší svojí silou a miluji lidi jako sám sebe a zacházím s ostatními, jak chci, aby se mnou bylo zacházeno a proto jdu po cestě života. Nechodím po cestě smrti, moje cesta je jasná, Bůh řídí moje kroky. Jak plánuji, očekávám, že Duch Svatý mi řekne věci, které přijdou, a tomu se přizpůsobují mé plány. Moje plány jsou z Boha, protože Ho poznávám na všech svých cestách.

Nespoléhám na svoji moudrost, nespoléhám na svoji vlastní sílu, ale jsem posilněn s Kristem v moci Jeho síly a můžu dělat všechny věci v Kristu, který mě posiluje. Jsem vždy silný, nikdy nejsem slabý. Ve slabosti těla se Boží síla dokonává a proto uznávaje všechnu tělesnou slabost, spoléhám na Boží sílu a Bůh se vylévá skrze mě v slovu, v skutku, v lásce, v mluvě, v praxi.

Jsem člověk lásky, žiji v lásce, nemám nic proti nikomu, o každém věřím tomu nejlepšímu. Odpouštím a proto je mi odpuštěno, dávám milost a proto mám milost. Dávám zdarma komukoliv a nesoudím, nerozhoduji, nevybírám si ani nevolím, kdo si zaslouží a kdo ne. Naopak se dívám na všechny, jak je vidí Kristus. Vidím lidstvo, jak je vidí Bůh, skrze oči lásky, milosti, shovívavosti, trpělivosti. Využívám svůj čas na pomoc lidem, zastavím se, abych pomohl lidem. Dávám sebe Bohu a lidem.

Jsem úplným pánem nad vším démonickým, nad veškerým zlem, nad silami, bytostmi, knížaty, mocnostmi, každou duchovní bezbožností v nebeských oblastech. Dělám co je správné, mám úplnou Boží zbroj, jsem zachráněn, jsem naplněn Duchem Božím, jsem Boží spravedlnost v Kristu Ježíši. Jeho krev mě osvobodila, Jeho krev mě činí spravedlivým, díky Jeho oběti jsem přijat a jsem přijat v tom milovaném, jsem přijat Bohem, jsem přijat Ježíšem Kristem. Jeho Duch žije ve mně, chodí ve mně, mluví ve mně. On je můj Bůh a já jsem Jeho dítě. Jsem syn zjevující Boží jméno a slávu tomuto světu.

Dospívám, nejsem tělesný, jsem duchovní. Neurážím se, odmítám se urazit, odmítám zbytečně napadat lidi, ale nezkompromituji evangelium ani pravdu Božího Slova. Jsem poučitelný, jsem napravitelný, budu naslouchat a hledat dobrou radu, budu naslouchat duchovním lidem, kteří mají slova Ducha, která mluví do mého života.

Těším se na růst a jakékoliv nepohodlí, které růst může způsobit, protože vím, že překážky mě posilují. Duchem Božím jsem uzdraven, vysvobozen, jsem svobodný, moje mysl je střežena, dávám pozor co poslouchám, komu naslouchám. Odděluji se od bezbožných a nesedám na lavici posměvačů. Chodím ve společnosti s moudrými, chodím v plnosti Ducha a Duch skrze mě mluví.

Moje slova budou Boží slova, moje slova jsou Duch a jsou Život, přináší život, dávají život, moje slova jsou ochucena milostí a přinášejí milost každému ke komu mluvím. Budu mluvit co je pravdivé a budu mluvit pravdu v lásce. Můj cíl je stát se zosobněním lásky. Ustoupím a vzdám se svých práv a nebudu prosazovat svoje práva, ale budu pokládat svůj život za ostatní.

Ve jménu Ježíše je mi odpuštěno, vyznal jsem všechny hříchy a jsem očištěn krví Ježíše, uzdravený. Nyní jsem spravedlivý krví Ježíše. Jeho mysl, Jeho myšlenky, Jeho cíle a Jeho plány jsou moje. Položil jsem svůj život a vzal jsem Jeho. Beru svůj kříž každý den. Každý den beru svůj kříž a poznávám, že každý den se počítám za mrtvého sobě a umírám věcem tohoto světa, umírám věcem těla, ale jsem živý Bohu a jsem mrtvý hříchu.

Hřích není můj přítel, je to můj nepřítel. Nemá se hýčkat, má se mu vzepřít a to až do krve. Hřích je smrt, je otroctví a není můj pán a já nejsem jeho služebník, ale jsem Boží syn, služebník lidí a pán nad ďáblem.

Všechna moc byla dána Ježíši a protože můj život je skryt v Kristu, autorita a moc Ježíše Krista je moc a autorita, ve které chodím. Není to moje autorita, je to Jeho autorita, protože již nežiji já, ale Kristus, který žije skrze mě a život, který nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který žil a zemřel a vydal sám sebe za mě.

Takto vím, že jsem narozen z Boha - miluji odpudivé, žehnám svým nepřátelům, žehnám těm, kteří mě proklínají, žehnám těm, kteří mě utiskují. Vydávám sebe lidem, aby mě využívali a dokonce zneužívali, abych poznal plnost oběti Kristovy, abych Ho mohl znát a oznamovat Ho a abych Ho mohl znát v moci Jeho vzkříšení, aby Jeho moc mohla být úplně zjevná skrze můj život, ducha duši i tělo, celý Kristus, který žije ve mně. On je hlava, já jsem Jeho tělo. On mi dává myšlenky, já jsem Jeho ruce. Mluvím Jeho slova, jdu kam chce abych šel. Jsem Jeho nohy, ruce, ústa, oči a On ve mně chodí, mluví, mluví skrze mě a pomáhá mi mluvit k druhým. On poskytuje veškerou moc a já dodávám jednání.

Modlím se a přijímám a On je oslaven skrze moje přijímání a tím že přijímám, moje radost je úplná, protože vím, že On mě slyší a vím, že když mě slyší, pak mám o co žádám a mám všechno o co žádám ve jménu Ježíše. Všechno o co žádám, přijímám a pokud to přijímám, budu to mít. Mám to v duchu a budu to mít fyzicky. Moje modlitby jsou vyslyšeny, protože Ježíš zaplatil cenu.

Děje se co říkám, takže teď, od tohoto dne, nebudu mluvit slova, slova samotná ani způsob jakým jsou řečena, která by nějakým způsobem ubližovala, zraňovala, nebo zbytečně přinášela bolest komukoliv. Budu mluvit pravdu v lásce, budu přinášet pokoj.

Moje srdce je čisté moje mysl je obnovená, moje myšlenky jsou čisté. Myslím na věci, které jsou nahoře, přemýšlím o věcech, které jsou čisté a mají dobré svědectví, o věcech, které těší Boha a přináší pokoj mému duchu. Budu znám jako člověk pokoje. Budu znám jako člověk lásky, ale také budu znám jako člověk pravdy a člověk moci. Boží moc je mi dostupná k použití kdykoliv je potřeba, dostupná abych ji mohl použít podle Boží vůle, což je aby věci na Zemi byly jako na Nebi.

Jeho vůle je moje vůle. Rozhoduji se pro Jeho vůli, pro Jeho cestu nad moji cestu. Nebudu dělat svoji vůli, ale Jeho vůli a budu si dávat záležet, aby ve všem moje vůle byla ve shodě s Jeho vůlí, protože Jeho Duch, Jeho slova, Jeho moc, Jeho mysl mě naplňují, přebývají ve mně každý den, celý den.

Využívám možnost změnit situace, které ďábel zamýšlel ke špatnému, k Boží slávě. Odmítám porážku. Od tohoto dne odmítám dovolit nepříteli určovat moje jednání, moje myšlenky, moje slova, moje reakce. Duch Boží ze mě bude proudit, mluvit Svoje slova. Budu studovat Jeho Slovo, budu hltat Boží Slovo a toto Slovo bude ve mně bohatě přebývat a způsobí, že každá situace se obrátí k Boží slávě. Položím svůj život, svoje práva a vydám se pro použití Bohu a Bohem v každé situaci.

Vždy budu mít poslání na prvním místě. Poslání je zasáhnout svět. Poslání je kázat Evangelium slovy, činy, se správným postojem, který je Boží postoj. S postojem pokoje, postojem lásky a postojem víry. Budu chodit ve víře. Budu chodit vírou a ne viděním. Rozhoduji se věřit Božímu Slovu přes to, co vidí moje oči. Rozhoduji se věřit Boží zprávě na místo lidské zprávy.

Boží Slovo má rozhodující autoritu v mém životě. Pokud On to řekl, já tomu věřím, je to vyřešené, budu podle toho chodit a nedovolím klam ani jakékoliv myšlenky v rozporu s Božím Slovem. Strhnu pevnosti špatných doktrín, špatných učení, všeho, co se pozdvihuje proti poznání Boha. Strhnu je a přivedu do zajetí a nechám prostor Božím slovům. Nechám je jít přes svoje ústa, přes moji mysl. Budu přemýšlet Boží myšlenky, myšlenky dobré vůle ke všem lidem. Budu přemýšlet Boží myšlenky. Nechávám v sobě přebývat mysl Kristovu, protože mám tuto mysl.

Protože jsem znovu narozen, jsem nové stvoření v Kristu. Všechny věci pominuly, všechny věci jsou nové a všechny ty věci jsou z Boha. Já jsem z Boha. Bůh je ve mně v plnosti. Zajal mě a nyní žiji v Něm, chodím v Něm, mluvím v Něm. Bůh je se mnou právě teď a jsem Ním přijatý, očištěný a učiněný úplným. Uzdravený od hlavy až k patě. Uzdravený Ježíšovými ranami, ne tím, co dělám, ne nějakým skutkem, ani ne mojí vírou, ale Ježíšovými ranami a i když jsem nevěrný, On je věrný, protože On je větší než všichni. Jsem narozený z Něho a jsem v Něm a jsem k Němu připojen a jsme jeden Duch.

Máme Ducha víry a mluvíme duchem víry. Nedíváme se na lidi, jací jsou, vidíme je takové, jací by měli být. Vidíme je, jací by mohli být, a vidíme je v Kristu Ježíši. - Že v Kristu jsou úplní a celí a takto je vidíme, takto s nimi jednáme. Jednáme s nimi důstojně, s úctou, se ctí, s respektem, vybíráme svoje slova, aby to vyjadřovala - aby vyjadřovala úctu a respekt bez ohledu co vidíme, že jde z jejich strany a nebo skrze ně.

O nikom nebudu mluvit špatně. Budu mluvit dobře, jako Bůh mluvil o nás a požehnal nás každým duchovním požehnáním v nebeských oblastech. Budu žehnat všem lidem, budu mluvit dobré věci, budu mluvit Boží požehnání. Budu s nimi jednat, jako bych jednal s Kristem. Položím svoje práva a dám jim přednost. Budu vidět jejich věci a postarám se, aby byli zabezpečeny. Nebudu hledat svých věcí, ale jejich.

Dáváme a je nám dáno. Co vyléváme, je naléváno zpět ve větším množství. Nemůžu v dávání předčit Boha, můžu dát jen co jsem přijal a Bůh mi dal všechno co potřebuji, po čem toužím, co bych chtěl. Učinil zaopatření, aby moje potřeby byly naplněny. Nemám nedostatek, moje potřeby jsou naplněny. Hledal jsem nejprve Boží Království a Jeho spravedlnost a byl jsem naplněn a proto jsem spravedlivý a mám všechny věci. O cokoliv, co vidím že potřebuji, jednoduše požádám a je mi dáno.

Očekávám, že moje potřeby jsou naplněny skrze Krista Ježíše a podle Jeho slávy. On naplňuje moje potřeby podle bohatství Jeho slávy. Není skoupý, nezadržuje, On žádá, říká a chce, abych žádal. Očekává, až požádám, aby mohl vylít požehnání, které můžu obdržet a předat dál méně šťastným, abych se stal Boží cestou ke světu. Uzdravení, požehnání, prosperita, vysvobození - jsem potrubí skrze které proudí všechny věci z Nebe.

Jsem svobodný a osvobozuji druhé. Jsem zdravý a uzdravuji druhé. Jsem zaopatřený a zaopatřuji druhé. Duch živého Boha, Jeho přirozenost, Jeho charakter, Jeho vlastnosti se projevují skrze mě všemi způsoby a při každé příležitosti. Obrátím každou situaci v Boží slávu.

Nic mě nemůže oddělit od Boha a proto se sám nebudu oddělovat. Nebudu rozdělovat, co Bůh spojil. Jsme jedno, jako On je jedno. Jsme jedno s Kristem, jsme jedno s Bohem, jsme jedno jedni s druhými, všichni v Jednom, všichni částí Těla. On je hlava a my jsme Tělo. Jsme Církev a je zodpovědností Církve naplnit potřeby světa. Všechny potřeby, bez ohledu co to je. Naše bankovní konto je Nebeské bankovní konto. Cokoliv by svět mohl potřebovat Bůh zajistil. Budu očekávat a věřit Bohu, že to bude přinášet skrze mě.

Očekávám, že budu dělat stejné věci, jako dělal Ježíš. Očekávám, že budu dělat větší věci, protože On šel k Otci. Pravda Božího Slova je živá ve mně. Jsem naplněn, jsem živý. Jeho život je v mně, Jeho život proudí skrze mě k druhým. Jeho život skrze mě přináší svobodu a já zdarma dávám všem, kteří potřebují, ať mladí nebo staří, černí nebo bílí, muži nebo ženy, není žádný rozdíl. Přináším svobodu všude kam jdu.

Ve jménu Ježíše, nepřítel mě nemůže zastavit, já se mu vzpírám, protože jsem se poddal Bohu a protože jsem se pokořil, Bůh mě povýší. Nebudu hledat povýšení u člověka, hledám ho u Boha. Pokládám svůj život a Bůh vzal můj život a změnil ho v něco dobrého, v něco co může použít, aby přinesl svobodu lidem. Přináším Bohu slávu tím, že přináším svobodu lidem.

Ve jménu Ježíše, co jsem mluvil je pravda. Je to pravda teď a zůstane to pravda. Říkám to a proto si za tím stojím. Mluvil jsem pravdu Božího Slova. Vzdávám Bohu slávu za věci, které jsou již vidět, vzdávám Bohu slávu za věci, které ještě nejsou vidět a ty věci, které se mají stát v mém životě povolávám do existence. Povolávám věci které nejsou, jako by byly, protože mluvím vírou a vírou se dějí a jak používám víru, přináším slávu Bohu, přináším Bohu potěšení a mám dobré svědectví, protože chodím vírou.

Beru štít víry a střely toho zlého se mě nemůžou dotknout. Vírou v Krista Ježíše hasím každou střelu, On řekl - naprosto nic mně neuškodí. Já Mu věřím. Jsem nezranitelný, jsem chráněný, jsem obklopený Duchem Božím. Boží andělé mě chrání, střeží, obklopují, chrání mě od mých nepřátel a žádná zbraň učiněná proti mně nemůže uspět. Všechno co povstává proti mně bude svrženo. Každý jazyk, který je a povstane proti mně bude zahanben, protože jsem Boží dítě.

Mám všechno co má On. Je to Jeho potěšení dát mi Království a já přijímám toto Království - spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Přijímám to, přijímám Boží spravedlnost, správné postavení s Bohem, přijetí Bohem a můžu a směle přijdu k trůnu milosti k přijetí pomoci v čas potřeby. Nejsem nikdy odmítnut, ale vždy přijat. Žiji v Království, žiji ve víře, žiji ve spravedlnosti, jsem smířen s Bohem, moje myšlenky, jednání, skutky, dílo, mluva jsou správné v každém ohledu. Moje myšlenky jsou čisté a dobré a obnovuji si svoji mysl podle Božího Slova.

Jsem činitel Slova, ne jen posluchač, ale činitel. Dělám co říká a jsem požehnán ve všem co dělám. Boží věci proudí skrze mě, život, požehnání, zdraví, zázraky, slova moudrosti, slova poznání. Rozsuzuji duchy, mluvím v jiných jazycích, mám rozmanitost cizích jazyků, Bůh rozšiřuje moje jazyky a mám výklad jazyků. Budu chodit v obdarováních, protože budu chodit v plnosti Ducha, v plnosti syna.

Jsem v Církvi, jsem z Církve a jsem Církev a svět bude vidět Boha skrze mě. Svět bude vědět, že Bůh je opravdu ve mně. Svět bude vědět, že Bůh jedná skrze mě a poznají to podle lásky, kterou ukazuji - ne láska, která je přetvářka, ne jen nějaká křesťanskost, ale Láska, která je narozená z Ducha Božího, ta která přináší pravdu, pokoj, svobodu, která přináší napomenutí, nápravu, instrukce, ve spravedlnosti.

Budu veden Duchem Božím, protože jsem syn. Nejsem otrok, jsem syn. Jsem svobodný dělat Boží Slovo. Mohu ho dělat kdykoliv a kdekoliv a dělám to. Jsem smělý v mluvení Slova v obchodech, v nákupních střediscích, v bankách, kdekoliv jsem mluvím Boží Slovo. Jsem smělý a mluvím svobodně, otevřeně a ukazuji Boží Království ve všem.

Ve jménu Ježíše. Amen.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky