NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Uznávání toho, co je ve vás v Kristu Ježíši

Curry Blake - Uznávání toho, co je ve vás v Kristu Ježíši

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA
 1. Jsem nové stvoření
 2. Staré věci pominuly
 3. Všechno ve mně je nové.
 4. Všechno ve mně je z Boha.
 5. Jsem smířený s Bohem skrze Ježíše Krista.
 6. Bůh mi dal službu vzkříšení.
 7. Bůh učinil Krista hříchem místo mě, abych se mohl stát Boží spravedlností v Kristu
 8. Jsem Boží spravedlností v Kristu
 9. Spolupracuji spolu s Ním.
 10. Budu se chlubit pouze Kristovým křížem a tím čeho On dosáhl.
 11. Skrze kříž jsem ukřižován světu a svět mně.
 12. V Kristu záleží pouze na novém stvoření.
 13. Ježíš stvořil Nového člověka a tento člověk je v jednotě s Kristem
 14. Jsem Nový člověk v úplné jednotě s Kristem.
 15. Odložil jsem starého člověka a starý způsob života.
 16. Obnovuji se duchem své mysli.
 17. Oblékl jsem nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
 18. Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, ale Kristus je všechno a ve všech.
 19. Spolu s Ním jsem pohřben křtem a žiji v novotě života, protože On byl vzkříšen v novotě života.
 20. Sloužím v novotě Ducha, ne ve starobě litery.
 21. Moje láska je dokonalá a mám smělost pro den soudu, protože jaký je On, takový jsem i já na tomto světě.
 22. Ve všem oplývám, ve víře, v projevu, v poznání, v pilnosti, v lásce ke svatým a v milosti.
 23. Žiji v těle, ale nebojuji podle těla. Moje zbraně nejsou tělesné, ale mocné skrze Boha k boření pevností, k boření výmyslů a každé povýšenosti, která se pozdvihuje proti poznání Boha, uvádím do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista.
 24. Bůh mi dal Ducha modrosti a zjevení v poznání Jeho, protože mě již požehnal veškerým duchovním požehnáním v duchovních oblastech.
 25. Oči mého poznání jsou osvícené a znám naději Jeho povolání a znám, jaké je bohatství slávy Jeho dědictví ve svatých.
 26. Znám, jak nesmírná je velikost Jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly.
 27. Té samé síly, která byla uvolněna, když vzkřísil Ježíše z mrtvých a posadil Ho po Své pravici, vysoko nad všechna knížata, mocnosti, vlády a všechno co má jméno a posadil mě spolu s Ním vysoko nad všechny knížata, mocnosti, vlády a všechno co má jméno.
 28. On dal všechno pod Jeho nohy a dal Ho jako hlavu nad všemi věcmi církvi.
 29. Jsem Jeho tělo, proto všechny věci jsou podemnou. Jeho jméno je moje jméno. Všechno co má jméno se musí sklonit, když používám to Jméno nad každé jméno.
 30. Jsem Jeho tělo, Jeho plnost, která naplňuje všechno ve všem.
 31. Kristus je konec zákona pro mé ospravedlnění, protože věřím.
 32. Spravedlnost, která je z víry, mluví takto: Blízko mě je slovo, v mých ústech a mém srdci a to je to slovo víry které mluvím, protože jsem spravedlivý skrze víru v Ježíše Krista. Mluvím vírou v to co Bůh dokonal skrze Kristův kříž, vírou, že On dokonal svoji vůli v mém životě skrze kříž Ježíše Krista.
 33. Vyznávám svými ústy, že Ježíš je Pán a věřím, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých a jsem zachráněný. Jsem zachráněný, uzdravený, vysvobozený, požehnaný.
 34. Mám lepší smlouvu s lepšími zaslíbeními.
 35. Jsem Ježíšův učedník.
 36. Mám lepší smlouvu. On dal Jeho zákony do mého srdce, znám Pána.
 37. On je můj Bůh a já jsem Jeho dítě. Žiji v Něm a On žije ve mně.
 38. Nazývá mě dítětem a já Ho Otcem.
 39. V platnosti je Nová smlouva a ta stará je překonána.
 40. Ježíš je můj Nejvyšší kněz. Ustanovil Novou smlouvu svojí krví a svým tělem. Jeho krev je lepší, než krev kozlů a býků. Jeho krev odpouští můj hřích. Jeho krev odstranila můj hřích a On na něj již nikdy nevzpomene, protože zapomněl můj hřích.
 41. Zákon byl stínem věcí, které měli přijít, ale nikdy nepřivedl nikoho k dokonalosti. Kristova krev je skutečnost, že jsem učiněn dokonalý jednou provždy.
 42. Jsem jednou provždy posvěcený skrze obětování těla Ježíše Krista.
 43. Ježíš usedl a čeká, až Jeho nepřátelé budou položeni za podnož Jeho nohou.
 44. Jsem Jeho tělo, Jeho nepřátelé jsou pod Jeho nohama, proto jsou i pod mýma nohama, protože jsem Jeho tělo.
 45. Jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti.
 46. Přistupuji s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, moje srdce je očištěné od špatného svědomí.
 47. Věnuji se druhým, povzbuzujeme se k lásce a k dobrým skutkům.
 48. Scházím se se svatými stále víc a častěji.
 49. Vím, že člověk není ospravedlněn skutky zákona, ale vírou v Ježíše Krista. Jsem ospravedlněn skrze víru v Ježíše a spoléhám na spravedlnost kvůli Jeho dílu, ne mému vlastnímu.
 50. Jsem mrtvý zákonu, abych mohl být živý Bohu.
 51. Jsem ukřižován s Kristem a nežiji již já, ale Kristus ve mně a život, který teď žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě.
 52. Přijal jsem Ducha slyšením z víry, ne ze skutků zákona.
 53. Začnu v duchu a zůstanu v Duchu.
 54. Žiji vírou.
 55. Kristus mě vysvobodil z prokletí zákona, když se stal prokletím za mě.
 56. Požehnání Abrahamovo na mě přišlo skrze Ježíše Krista a skrze víru jsem přijal zaslíbení Ducha.
 57. Zaslíbení byla dána Abrahamovi a Kristu, ne mnoha semenům, ale jednomu semeni - Kristu. Jsem v Kristu, proto jsem v semeni, kterému bylo dáno zaslíbení, proto jsem obdržel stejné zaslíbení, stejného Ducha jako Kristus.
 58. Patřím Kristu, proto jsem Abrahamovo semeno a proto příjemce ducha - požehnání Abrahamova, podle zaslíbení dané Abrahamovi.
 59. Jsem dědic. Jsem v Pánovi Pánů. Jsem pán, jehož je Ježíš Pánem.
 60. Jsem spoludědic spolu s Kristem, co Ježíš zdědil, také jsem zdědil. Ne jen část, ale všechno. Všechno co má Ježíš mám také, protože On je takový, jaký jsem já na tomto světě.
 61. Jsem syn a ne otrok. Protože jsem syn, Bůh poslal ducha Svého syna do mého srdce, abych mohl volat ABBA, Otče.
 62. Jsem nad chabými a ubohými principy tohoto světa. Poddávají se mně, protože jsem v Kristu a On je v mně. Když mě svět přijímá, přijímají Toho, který mě poslal a když Ho přijímají, přijímají Otce.
 63. Pevně stojím ve svobodě, ke které mě Kristus vysvobodil.
 64. V Kristu se počítá pouze víra projevující se láskou.
 65. Naplňuji zákon, protože miluji svého bližního jako sebe.
 66. Chodím v Duchu, ne v těle. Chodím Duchem a proto konám vůli Ducha a ne těla.
 67. Jsem veden Duchem a nejsem pod zákonem.
 68. Jsem dědic Božího Království.
 69. Mám ovoce Ducha.
 70. Chodím v lásce, radosti, pokoji, trpělivosti, krotkosti, dobrotě, víře, pokoře a sebeovládání.
 71. Patřím Kristu a ukřižoval jsem tělo s jeho touhami a žádostmi. Žiji v Duchu, chodím Duchem a On žije ve mně a chodí ve mně.
 72. Připomíná mi všechno, co Ježíš řekl. Vede mě a uvádí mě do veškeré pravdy, chodím v pravdě.
 73. Jan Křtitel byl největší prorok narozený z ženy, ale nejmenší v Království Božím je větší než on. Jsem v Království a proto jsem větší než Jan Křtitel.
 74. Mluvím jazyky lidskými a andělskými a mám lásku. Mám dar proroctví a porozumění všem tajemstvím a všechno poznání, mám víru na přenášení hor a mám lásku, protože Boží láska byla rozlita v mém srdci skrze Ducha Svatého. On je duch lásky. Mám Jeho a proto mám lásku.
 75. Jsem trpělivý, vlídný, nezávidím, nepovyšuji se, nenadýmám se.
 76. Když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, ale nyní jsem odložil dětinské věci.
 77. Přemýšlím o věcech, které jsou dobré, svaté a čisté. Myslím na věci nahoře, na věci, které mají dobrou pověst.
 78. Jsem zdarma ospravedlňován Jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.
 79. Není pro mě žádné odsouzení, protože jsem v Kristu Ježíši a nechodím podle těla, ale podle Ducha.
 80. Zákon ducha Života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.
 81. Nic mě nemůže oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši.
 82. Jsem posvěcený v Kristu a povolaný svatý.
 83. Jsem v Kristu Ježíši, který je mi moudrostí, spravedlností, posvěcením a vykoupením.
 84. Bůh mě ustanovil, pomazal, oddělil, postavil do pozice jako Svého syna.
 85. Díky Bohu, který mi vždycky dává vítězství v Kristu a na každém místě skrze mě zjevuje vůni svého poznání.
 86. Bůh mi požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských oblastech v Kristu Ježíši.
 87. Bůh mě spolu s ostatními věřícími v Něj shromáždil v Ježíši. Bůh vzkřísil Ježíše a posadil v nebeských oblastech a mě posadil spolu s ním v nebeských oblastech v Kristu Ježíši.
 88. Jsem Boží dílo, stvořen v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abych v nich chodil.
 89. Již nejsem vzdálený od Boha. Byl jsem učiněn blízkým skrze Kristovu krev.
 90. Nechávám v sobě přebývat mysl Kristovu. Mám mysl Kristovu. Jeho mysl ve mně bohatě přebývá ve vší moudrosti.
 91. Moje víra v Krista je pevná.
 92. Za všech okolností jsem vděčný, neboť to je Boží vůle pro mě.
 93. Jsem velmi smělý ve víře v Krista Ježíše.
 94. Mám zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši.
 95. Bůh mě zachránil a povolal mě svatým povoláním, ne podle mých skutků, ale podle svého záměru a milosti, která nám byla dána před počátkem světa v Kristu Ježíši.
 96. Pevně se držím příkladu zdravých slov, které slyším u Pavla, ve víře, v lásce, která je v Kristu Ježíši.
 97. Jsem silný v milosti, která je v Kristu Ježíši
 98. Všechno snáším pro vyvolené Boží, aby i oni došli spasení, které je v Kristu Ježíši, s věčnou slávou.
 99. Znám svatá Písma, která mi mohou dát moudrost ke spasení, která je v Kristu Ježíši.
 100. Neustále poznávám všechno dobré, co je ve mně díky Kristu Ježíši a sdílení mé víry je mocné.
Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky