Nová Smlouva * Nové Stvoření * MATERIÁLY pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední časy - Vytržení, 23. září / septembra, proroctví ...

aktualizováno 24.9.2017

O co se jedná?

V posledních letech se čím dál víc objevují různé věci ohledně "posledních časů", které ovlivňují spousty lidí a lidé jakoby vůbec neměli ohledně těchto věcí rozlišení a propadají jim. Možná za to může (dez)informovanost, naivita, nespokojenost se životem, chybějící vztah s Duchem Svatým - kdo ví, každopádně tento překlad vznikl, aby lidem umožnil zamyslet se. Překlad "Poslední časy" je překlad několika přednášek Jonathana Weltona, které jsou na základě bestselleru jeho knihy "Raptureless", která je o "posledních časech". Tato kniha je výsledkem přibližně 10 let studia a zkoumání posledních časů. Přináší pohled, který sice není historicky nijak nový, ale spousta lidí pravděpodobně nikdy nic podobného neslyšela.


Doporučení - než sežerete cokoliv i s navijákem (platí to o čemkoliv, i o tomto překladu, o všech lidech, knihách, vyučováních, kázáních, "proroctvích" a dalších věcech, které se objevují (nejen) na internetu...), ujistěte se, že máte skutečný vztah s Otcem a jste schopní rozlišovat věci Duchem a vše probírejte s Ním. Protože pokud je vaše "víra" založená na přesvědčivých řečech a lidské moudrosti, zřejmě máte problém.
Pokud něco dává smysl neobnovenému rozumu, tak je to celkem slušné varování.

Poslední časy v poslední době - kniha Vytržení (Sergej Mihál) a další

Toto téma se díky různým "proroctvím", zprávám, knihám a podobně, již několik let opakovaně dostává do popředí (obzvláště na podzim) a je obzvláště aktuální v současné době, kdy již delší dobu probíhá agresivní kampaň na prodej knihy Vytržení (Vychvátenie), kterou napsal Sergej Miháľ (a jejíž cena už může lecos napovědět), která je - jak její autor Sergej Miháľ uvádí - založená na futuristickém pohledu na poslední časy (se kterým přišel John Darby v 19. století) a určuje data událostí podle postavení hvězd a židovských svátků, a kdy se blížíme opět k magickému datu 23. září, na které narážíme již nekolik let, a na internetu se opět šíří (h)různé věci. Každopádně i bez tohoto jsou v tomto překladu zásadní věci, o kterých většina lidí nemá ani tušení, protože nikdy nelyšeli nic jiného, než co se poslední desítky let v církvích bežně učí.

Co je vytržení a kdy nastane? Co se stane 23. září 2017? Nastane vytržení do r. 2024? Začne tisícíleté království v r. 2052, jak o tom píše Sergej Miháľ ve své knize Vytržení? Bude třetí chrám postavený až v tisíciletém království? Davají tyto věci vůbec smysl ve světle Nové smlouvy, díla Ježíše Krista a důvodu, proč jsme na zemi? Dal nám Bůh hvězdy, nebo Ducha Svatého? Proč tento pohled vznikl v posledních 180 letech? Máte se bát mít děti, protože přece běda těhotným a kojícím v oněch dnech? Anebo to je jinak a Sergej Miháľ se může mýlit, jak o tom píše (nejen) v závěru své knihy?


Ať jste si knihu Vytržení Sergeje Mihála již koupili, nebo o tom třeba přemýšíte, přečtěte si rozsáhlou recenzi knihy Vytržení a omluvu a dodatek k recenzi knihy Vytržení, abyste věděli, co jste si koupili, co vlastně případně šíříte, nebo za co byste případně utratili nemalé peníze.

Co se stane 23. září / septembra 2017? Bude vytržení?

Upozornění pro lidi očekávající 23. září 2017: Na internetu se objevilo video, které pomocí programu, který zobrazuje postavení hvězd (Stellarium), ukazuje, že věci kolem unikátního postavení hvězd 23. září 2017 nesedí.

Někteří lidé (i Sergej Miháľ ve své knize Vytržení) šíří, že 23. září 2017 bude velmi unikátní postavení (1x za 7000, 2000 let a podobně) souhvězdí panny a dalších hvězd, že Jupiter má být právě 9 měsíců v jejím lůně a další věci, že to ukazuje na vytržení, nebo že se minimálně stane něco velkého, že to je to znamení ze Zjevení 12. kapitoly: A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela v porodních bolestech a trpěla, aby porodila. Tehdy se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. A ten drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila Syna, muže, který má pást všechny národy železným prutem, byl její Syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.

Shrnuto: Postavení není vůbec unikátní, do koruny lidé berou hvězdy z jiného souhvězdí, nesedí data ani údaj 9 měsíců pobytu Jupiteru v lůně, navíc si na 2 měsíce vycestuje mimo, lůno nakonec opustí už 14. září, 23. září nebude oděná sluncem a další věci. (Stáhněte si program Stellarium a uvidíte sami - "lůno" opustí již 10.9. a celkem je tam - pomineme-li to, že je skoro dva měsíce mimo - přes 9 měsíců, aby to bylo 23. září, je to přes 10 měsíců.) Nehledě na to, že se lidé shodují, že tato pasáž mluví o narození Ježíše... kde je případně souhvězdí draka? ;-) Ale stejně - opravdu dáte přednost věřit lidem a hvězdám, před životem s Duchem Svatým? Názor určitě můžete zastávat jaký chcete, ale aspoň se po 23. září už opravdu zamyslete ;-)

Takže co se stane 23. září / septembra 2017?

Vytržení 23. září (samo)zřejmě nebude nebylo, ale určitě se brzy objeví další datum a můžete se nadále nechat zmítat a točit každým větrem učení, zabývat se hvězdami, anebo začít mít vztah s Bohem - je to na vás ;-)

Ještě něco k zamyšlení: Ježíš se nenarodil v roce 0. našeho letopočtu - nesedělo by to s historickými událostmi, bylo to dřív, takže všechny výpočty na tomto založené jsou chybné. Hlavně - co když jsou veškeré výpočty celkem zbytečné? ;-)

Tolik lidí se snaží dostat do nebe, zatímco Bůh chce dostat nebe na zem. (Dan Mohler)

Překlad "Poslední časy" (Jonathan Welton)

Název "Poslední časy" může být matoucí, protože Jonathan Welton zde probírá více témat a lidem to může přinést světlo do různých věcí. Každopádně je důležité si uvědomit, že náš pohled a porozumění tomu, v jaké době žijeme a co očekáváme, zásadně určuje všechno ostatní. Jaká je vaše eschatologie a proč? ;-) Smyslem je povzbudit lidi k zamyšlení.

Matouš 24:1 A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno." 3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?"

4 Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé. 6 Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec. 7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech. 8 Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí

9 Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. 10 Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen. 14 A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."

15 "Proto když uvidíte `ohavnost zpustošení´, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory. 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal, 18 a kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19 Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí. 20 Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. 21 Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude. 22 A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny."

23 "Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo: `Tady je!´, nevěřte. 24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám tedy: `Pohleďte, je na poušti!´ nevycházejte; anebo: `Hle, je na tajných místech,´ nevěřte. 27 Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka. 28 Kdekoliv totiž bude tělo, tam se shromáždí orli.

29 A hned po soužení těch dnů `se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo.´ `Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.´ 30 Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. 31 A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý." 32 "Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství: Když již jeho větev změkne a vyráží listí, poznáváte, že léto je blízko. 33 Tak i vy, až uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích. 34 Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane. 35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."

ukázat více ...

Na stránkách sozo.cz najdete článek se stručným přehledem čtyř hlavních pohledů na poslední časy.

Stáhnout audio komplet je možné zdeTexty můžete číst v sekci ke čtení, nebo stáhnout v sekci ke stažení/knihy. Originální videa v angličtině najdete na Youtube (playlist), kniha "Raptureless" v angličině.

Pokud vás to opravdu nezajímá, nemíníte se tomu věnovat, myslíte si, že všechno znáte, chcete si to jen proskákat a podobně, zřejmě budete jen ztrácet čas.

soubor Poslední časy - NS (Jonathan Welton, překlad: Nové stvoření)

Jonathan Welton - Last days series - 2013

Stáhnout Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.cc.pdf
(PDF, 87 stran, 427,34 kB, 30.01.2017)
Stáhnout Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.epub
(ePub pro čtečky a tablety: 197,26 kB, vytvořeno 30.01.2017)
Stáhnout Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.mobi
(Mobi pro Amazon Kindle: 515,48 kB, vytvořeno 30.01.2017)
[+/-]rozbalit
? LQ SQ
Javascript + Flash Player Required

Stáhnout mp3 soubory Jonathan Welton - Poslední časy - Vytržení, 23. září / septembra, proroctví ...

Podobné stránky

Aktuální odkaz:

https://www.nove-stvoreni.cz/online-jonathan-welton-posledni-casy
HTML odkaz:
Nové stvoření: Jonathan Welton > Poslední časy
Odkaz na zdroj:

Autor: nove-stvoreni.cz
Zdroj: https://www.nove-stvoreni.cz/online-jonathan-welton-posledni-casy
Text je pod licencí CC BY-NC-SA

Html kód odkazu na zdroj:
<p>Autor: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/">nove-stvoreni.cz</a><br />Zdroj: <a href="https://www.nove-stvoreni.cz/online-jonathan-welton-posledni-casy">https://www.nove-stvoreni.cz/online-jonathan-welton-posledni-casy</a><br /> Text je pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC BY-NC-SA</a></p>