NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední časy - Vytržení církve, zničení země, anebo to je jinak? V jaké době žijeme a co nás čeká?

O co se jedná?

V posledních letech se opět čím dál víc objevují různé věci ohledně "posledních časů", které ovlivňují spousty lidí a lidé jakoby vůbec neměli ohledně těchto věcí rozlišení a propadají jim. Možná za to může (dez)informovanost, naivita, nespokojenost se životem, chybějící vztah s Duchem Svatým - kdo ví, každopádně tento překlad vznikl, aby lidem umožnil zamyslet se. Překlad "Poslední časy" je překlad několika přednášek Jonathana Weltona, které jsou na základě jeho knihy "Raptureless", která je o "posledních časech". Tato kniha je výsledkem studia, zkoumání Písma a různých pohledů na poslední časy. Výsledkem jsou věci, které sice nejsou historicky nijak nové ani ojedinělé, ale spousta lidí se pravděpodobně s ničím podobným nesetkala.

Máte se bát mít děti, protože přece běda těhotným a kojícím v oněch dnech? Anebo to je jinak?


Doporučení - než sežerete cokoliv i s navijákem (platí to o čemkoliv, i o tomto překladu, o všech lidech, knihách, vyučováních, kázáních, "proroctvích" a dalších věcech, které se objevují (nejen) na internetu...), ujistěte se, že máte skutečný vztah s Otcem a jste schopní rozlišovat věci Duchem a vše probírejte s Ním. Protože pokud je vaše "víra" založená na přesvědčivých řečech a lidské moudrosti, zřejmě máte problém.
Pokud něco dává smysl neobnovenému rozumu, tak je to celkem slušné varování.

Překlad "Poslední časy" (Jonathan Welton)

Název "Poslední časy" může být matoucí, protože Jonathan Welton zde probírá více témat a lidem to může přinést světlo do různých věcí. Každopádně je důležité si uvědomit, že náš pohled a porozumění tomu, v jaké době žijeme a co očekáváme, zásadně určuje všechno ostatní. Jaká je vaše eschatologie a proč? ;-) Smyslem je povzbudit lidi k zamyšlení.

Matouš 24:1 A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno." 3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?"

4 Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé. 6 Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec. 7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech. 8 Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí

9 Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. 10 Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen. 14 A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."

15 "Proto když uvidíte `ohavnost zpustošení´, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory. 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal, 18 a kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19 Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí. 20 Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. 21 Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude. 22 A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny."

23 "Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo: `Tady je!´, nevěřte. 24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám tedy: `Pohleďte, je na poušti!´ nevycházejte; anebo: `Hle, je na tajných místech,´ nevěřte. 27 Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka. 28 Kdekoliv totiž bude tělo, tam se shromáždí orli.

29 A hned po soužení těch dnů `se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo.´ `Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.´ 30 Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. 31 A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý." 32 "Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství: Když již jeho větev změkne a vyráží listí, poznáváte, že léto je blízko. 33 Tak i vy, až uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích. 34 Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane. 35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."

ukázat více ...

Na stránkách sozo.cz najdete článek se stručným přehledem čtyř hlavních pohledů na poslední časy.

Stáhnout audio komplet je možné zdeTexty můžete číst v sekci ke čtení, nebo stáhnout v sekci ke stažení/knihy. Originální videa v angličtině najdete na Youtube (playlist), kniha "Raptureless" v angličině.

Pokud vás to opravdu nezajímá, nemíníte se tomu věnovat, myslíte si, že všechno znáte, chcete si to jen proskákat a podobně, zřejmě budete jen ztrácet čas.

Poslední časy - NS (Jonathan Welton, překlad: Nové stvoření)

Jonathan Welton - Last days series - 2013

Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.cc.pdf
(PDF, 87 stran, 427,34 kB, 30.01.2017)
Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.epub
(ePub pro čtečky a tablety: 197,26 kB, vytvořeno 30.01.2017)
Jonathan_Welton-Posledni_casy-NS-v01.mobi
(Mobi pro Amazon Kindle: 515,48 kB, vytvořeno 30.01.2017)
Javascript + Flash Player Required

Video: Jonathan Welton - Poslední časy - Vytržení církve, zničení země, anebo to je jinak? V jaké době žijeme a co nás čeká?

Chcete přehrát jiný díl? Ve videu v pravo nahoře klepněte na ikonu "seznam videí" a vyberte si.

Podobné stránky