NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Jaký je Bůh, jaká je Boží vůle? (text)

Dan Mohler - Jaký je Bůh, jaká je Boží vůle?

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[[Škola života v Božím Království 2011, Den 22, Dan Mohler, začátek v 2:19:06, délka 0:12:52]]

Jan 1:14 A to Slovo se stalo tělem - Takže Bůh dal na svoje Slovo život, tělo, člověka. Bůh se odhalil. Ježíš je zjevením Boha. Bůh se ukázal jaký je skrze člověka. Jeho Slovo se ztělesnilo a žilo zde. To se doslova stalo. Jeho Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy. - Čeho je Bůh plný? Milosti a pravdy. 15Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já." 16A my všichni jsme vzali z jeho plnosti, a to milost za milost. Amen? 17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Sledujte, čtu to všechno kvůli tomuto. Zopakuji ještě toto: 17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A podívejte: Verš 18 Boha nikdy nikdo - Co zde říká? "Nikdo". Buďme pokorní, říkám zde v Duchu Svatém zásadní věc. Kdo? "Nikdo!"

Je tolik názorů na Boha a v církvi také říkáme spoustu názorů. 18Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn [Boží, Slovo učiněné tělem,] který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil. - Takže pokud co říkáte o Bohu neodpovídá životu Ježíše a tomu, co řekl Ježíš svým životem, jak to můžeme vůbec říkat? Protože nikdo neviděl Boha pokud neviděl Syna. Pokud definujete Boha podle Starého zákona, tak jste oklamáni, protože Starý zákon ukazoval na věci, které mají přijít a všechno ve Starém zákoně ukazuje na Krista. Starý zákon je zakrytý Nový zákon. Je to předobraz, jinotaj, ukazuje to na to, co mělo přijít - na novou a živou cestu.

Pokud máte jen Starozákonní porozumění Boha, budete velmi podvedeni. Pokud se budete pro poznání Boha obracet ke Starému zákonu a budete se ho snažit přenést do Nového, tak pokud Ho nebudete vykládat skrze Krista - skrze milost a pravdu, tak zde máte nepochopení toho, kdo je Otec. Takto se církev stala zákonická. Odtud se vzalo Pastýřské hnutí, které ublížilo tolika lidem. Odtud pochází také kázání pekla a síry. Buďme pokorní, verš 18 - "Kdo?" - "Nikdo". A dále specifikuje "Boha nikdy nikdo neviděl, dokud jste se nepodívali na Ježíše." A jakmile jste viděli Ježíše, konečně jste viděli Otce.

Pokud vaše definice Boha nesedí s životem, který žil Ježíš a s vyjádřením Boha skrze Ježíšův život, tak proč takové věci říkáme, kážeme, myslíme a proč jim věříme? Pokud říkáme věci jako "No jo, ale někdy se Bůh rozhodne tak a podruhé jinak.." - To říká ten samý hlas, který slyšela Eva v zahradě a byla jasně podvedena. Odkud takové řeči berete? "Ale bratře, musíš rozumět - Bůh někdy.." - Kde to berete? Tohle berete ze života, ne skrze Syna. Ukažte mi skrze Syna, kde tohle Bůh říká nebo dělá. Na to jste přišli skrze život. "Ale bratře, Bůh neuzdravuje vždycky.." - Ukažte mi to skrze Syna. Potřebuji, aby mi to někdo ukázal skrze Syna! Protože Boha nikdy nikdo neviděl, ale Syn nám Ho vylíčil. Ukažte mi že vždycky neuzdravuje skrze [život Jeho] Syna. Někdo mi to musí ukázat skrze Syna! Nikdo nemůže! Tak proč říkáme něco jiného? Vidíte, jak mě to rozohnilo? Ani se tak nechci cítit, ale je to neuvěřitelně vážné.

Proč jsme tolik rychlí k mluvení a pomalí k naslouchání? Boha NIKDY NIKDO neviděl, dokud jsme neviděli Syna - a nyní jsme viděli Boha. "Ale Dane, Bůh vždcky neuzdraví, víš?" - Ukažte mi to skrze Syna! "No ale Bůh někdy sesílá svůj hněv Dane.." - Ukažte mi to skrze Syna! To říká ten hlas, který slyšela Eva a je to podvod a my se chytneme na háček a jíme to ovoce a padáme znovu a znovu a znovu. Bůh řekl "Vkládejte ruce na nemocné a oni budou uzdraveni." My říkáme "Ale ne všichni.." Bůh řekl "Nejezte z toho stromu, protože v ten den jistě zemřete." A ten hlas říká "Ale nezemřete, Bůh ví, že když pojíte budete.. - Je to v pohodě, Bůh nemyslel co řekl.." "Hmm aha.." [kous do jablka.]

"Filip, podívejte se na [učedníka] Filipa, Filip je úžasný." Umíte si představit, že by mu Ježíš [frustrovaně] zatřásl hlavou a řekl "Filipe, příteli, nebyl jsem snad s vámi po celou dobu? A přesto říkáš "ukaž nám Otce?" Filipe! Nevíš, že když vidíš mě, viděl jsi Otce?" Haló.. Koloským 1:15 "On je viditelný obraz neviditelného Boha." Je úžasné jak máme tisíce církví, denominací, táborů, proudů, protože se nemůžeme shodnout na jedné věci - že Ježíš je zjevená Boží vůle.

My jsme dovolili Boží vůli určovat [náš] život, na místo Ježíšova života a dovolili jsme ji určovat svým názorům a zkušenostem.. Někteří zkušenosti brání, takže přijdou s doktrínou, aby vysvětlili naši zkušenost a začali tak další řeku, pro kterou Bůh neudělal koryto. Myslíte si upřímně, že všechny ty denominace na Zemi jsou Boží vůle? To si nemůže nikdo myslet a přitom být upřímný.. Je to proto, že jsme svoje oči spustili ze Syna a Slovo jasně říká, že "Boha nikdo nikdy neviděl, dokud neviděli Syna." Ale jakmile jste uviděli Syna, tak nyní znáte Otce.

Židům 1 říká: "Kdysi Bůh mluvil k otcům skrze proroky" - mluví o Starém zákonu, o Staré smlouvě - "Kdysi". "Ale v těchto posledních dnech k nám MLUVIL skrze Syna." A jeho Syn je vyjádřením toho, kdo je Bůh a jasem Jeho slávy. Nemůžete znát Boha ani Boží vůli, pokud se nepokoříte skrze Syna. A když vidíte Ježíše, tak znáte Otce. A pokud svoji doktrínu nenacházíte v Ježíšově životě, tak proč jí věříte, když Ježíš je zjevená Boží vůle?

Ježíš je na hoře proměnění, ukáže se Mojžíš, Eliáš a je tam Ježíš. Petr chce postavit pro každého stan. Mojžíš a Eliáš zmizí - jsou důležití? Ovšem, ukazují na Syna, ale Syn je nyní zde. Oba zmizí a Bůh říká "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte." V těchto posledních dnech k nám MLUVIL.. Pokud [říkáte, že] Bůh stále mluví, jako že věřím, že ano, pak ať to je skrze Syna, jinak neslyšíte Boží hlas. "No ale Bůh mi řekl.. Ale já jsem od Něj slyšel.. Já jsem měl sen.." No a co, tak jsi měl sen? Co má být? Pokud to není skrze Syna.. [pokud to neodpovídá..] Rozumíte?

Je 12 hodin, toto bude poslední otázka.

[Otázka:] Poslouchal jsem teď velmi pozorně a Bůh přece řekl "na zemi pokoj, lidem dobrá vůle" A vidím ten verš a neustále se mi vybavují všichni ti proroci na internetu, kteří přináší slova, které jsou "od Boha", ale mluví - a já je nijak nesnižuji, ale mluví negativně, prokletí na zemi, na národy, situace a lidi, odsuzují služby - co když to ve skutečnosti není od Boha a co když máme mluvit obráceně - pozitivně - život, pokoj na zemi a dobrou vůli k lidem, protože pokud Ježíš teď mluví, jako jsi teď učil, tak bychom ty [hrozné] věci neměli říkat a není to dobré?

[Dan:] Je spousta lidí, kteří mluví spoustu věcí ze své duše.

Před léty jsem jednou ležel brzy ráno ve své posteli... Přichází na mě věci a já neplánuji křičet, jako jsem křičel před chvílí. Nekřičel bych takto na žádného člověka, ale objeví se to ve mně, když mluvím obecně a o jádru problému. Člověka to vystřízliví, když křičí "Nikdo nikdy neviděl.." Nikdy jsem to takto nekázal, od mého znovuzrození nenajdete DVD ani CD, kde bych procházel Jana a kázal co dnes. Ale je to tam, že? A my nespěcháme, nejdeme jen po povrchu, že? Moje Bible říká "Boha NIKDY NIKDO neviděl, ale Ježíš Ho vyjádřil."

Pokud Boha nedefinujete a nevidíte skrze Ježíše, tak netušíte o čem mluvíte. - To je něco pro pokoru. Pýše se to nelíbí, pýcha nenávidí být označována pýchou. Pýcha je [totiž] jasným znamením pádu člověka. - Ta potřeba mít pravdu...

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky