NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Uzdravení v Novém Zákoně

Vyhledání uzdravení v Novém Zákoně

Výpis výsledků hledání slova 'uzdrav' v Studijní Online Bibli, Bible 21 (2009).
Celkový počet nalezených veršů: 99.

Když to budete číst - uvědomujte si na tom, jak úžasného Otece nám Ježíš ukázal. Otce, který nás obrovsky moc miluje a na každém mu moc záleží. Pokud vás trápí, proč někdo je uzdraven a někdo není, pokud Ježíš je náš vzor a nikdy nepřišel s důvody (neměl tu potřebu, protože to nebyla jeho zkušenost), s jakými jsme za roky přišli my, potom nám zřejmě něco chybí.

Mt 4:23: Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi.
Mt 4:24: Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval.
Mt 8:7: Ježíš mu řekl: "Já přijdu a uzdravím ho."
Mt 8:8: Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.
Mt 8:13: Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. Ať se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven.
Mt 8:16: Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil.
Mt 9:21: Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena."
Mt 9:22: Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra tě uzdravila." A od té chvíle byla zdravá.
Mt 9:35: Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh.
Mt 10:1: Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh.
Mt 10:8: Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.
Mt 12:10: Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit.
Mt 12:15: Ježíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil.
Mt 12:22: Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl.
Mt 13:15: Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.'
Mt 14:14: Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné.
Mt 14:36: a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.
Mt 15:30: Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval.
Mt 17:16: Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit."
Mt 17:18: Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
Mt 19:2: Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil.
Mt 21:14: V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil.
Mk 1:34: a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali.
Mk 3:2: Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat.
Mk 3:10: Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli.
Mk 5:23: Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, ať je uzdravená a může žít."
Mk 5:28: Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena."
Mk 5:29: Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
Mk 5:34: Ježíš jí odpověděl: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."
Mk 6:5: A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je.
Mk 6:13: Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali.
Mk 6:56: Ať přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.
Mk 8:25: Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku.
Mk 10:52: Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.
Mk 16:18: budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví."
L 4:23: Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'"
L 4:40: Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
L 5:15: Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí.
L 5:17: Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval.
L 6:7: Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat.
L 6:10: Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla uzdravená.
L 6:18: Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni.
L 6:19: Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala.
L 7:3: Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil.
L 7:7: Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.
L 7:10: Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného.
L 7:21: Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak)
L 8:2: a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,
L 8:43: Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit.
L 8:47: Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.
L 8:48: "Dcero," odpověděl jí Ježíš, "tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."
L 9:1: Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci
L 9:2: a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné.
L 9:6: A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali.
L 9:11: Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit.
L 9:42: Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci.
L 10:9: Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.'
L 13:14: Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!"
L 13:32: Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte té lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne skončím.
L 14:3: Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?"
L 14:4: Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a propustil.
L 17:15: Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha.
L 17:19: Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra tě uzdravila."
L 18:42: "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra tě uzdravila."
L 22:51: "Nechte už toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.
J 4:47: Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral.
J 5:6: Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho.
J 5:9: A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota.
J 5:10: Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!"
J 5:11: On jim však odpověděl: "Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'"
J 5:13: To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu.
J 5:14: Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího."
J 5:15: Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš.
J 7:23: Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na mě hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?
J 12:40: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit."
Sk 3:11: Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví.
Sk 3:16: Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila.
Sk 4:9: jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka.
Sk 4:14: Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci.
Sk 4:22: člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven!
Sk 4:30: Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!"
Sk 5:16: Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni.
Sk 8:7: Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.
Sk 9:34: Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned vstal
Sk 10:38: Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.
Sk 14:9: Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven,
Sk 28:8: Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho.
Sk 28:9: Po té události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni.
Sk 28:27: Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.'
1K 12:9: dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu,
1K 12:28: Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků.
1K 12:30: Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?
Žd 12:13: a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno.
Jk 5:15: Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.
Jk 5:16: Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
1P 2:24: On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!
Zj 13:3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou
Zj 13:12: Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila.
Zj 22:2: prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů.