NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Křest (19. 6. 2008) - část

Dan Mohler - Křest - 19.6.2008 - část

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[[část 1. a také poslední :‑) start v -63:33 / 23:53]]

Marek 16. Chci dnes trochu mluvit o křtu vodou, protože dnes bude pokřtěná jedna paní, a pokud kdokoliv, jak budete poslouchat - tak máme spoustu náhradního oblečení.. Takže hned na začátku vám na rovinu říkám - pokud vaše srdce bude usvědčeno a pomyslíte si "Wow, já jsem nikdy nebyl opravdově pokřtěn vodou podle Písma, jak Bible mluví o křtu." - Nesnažím se napadat odkud pocházíte, denominaci nebo něco podobného, nebo co vám "udělali", když jste byli malé dítě. Porozumíte, jak o tom budu mluvit. Pokud vaše srdce poskočí a řeknete "Wow, tohle jsem nikdy nevěděl a nebyl jsem pokřtěn z těchto důvodů a s tímto porozuměním", pokud budete ve svém srdci cítit "Člověče, potřebuji být pokřtěn, dává mi to smysl", tak pokud jste nikdy nebyli pokřtěni vodou s porozuměním, potom jste dnes všichni zváni.

Spousta lidí byla pokropena jako děti, malá batolata a já proti tomu nemluvím, neříkám že je to špatně. Je tam uvolnění víry a důvěry, vydáváte to dítě Pánu a mně to nevadí, neříkám že je to špatně, ale to není to samé, jako vodní křest pro zkušenost znovuzrození. Vysvětlím to v průběhu večera, protože cítím, že jsou zde lidé, kteří byli pokropeni jako děti nebo batolata, ale vy si to ani nepamatujete, ve vašem srdci nebyla žádná víra, ve vašem srdci nebylo porozumění. - Bylo to něco, co udělali vaše rodiče, ať již z tradice nebo upřímně prostě chtěli.. prostě jim to poskytlo útěchu, když vás vydali Bohu a požádali Boha a svěřili vás Boží milosti, nebo něco podobného, ale vodní křest, o kterém mluví Ježíš v Markovi 16 - tam uvidíte, že čas být pokřtěn je "když věříte".

Když jste malé dítě a nemáte na to žádnou vzpomínku, nevěříte ničemu a prostě přijímáte dobrý úmysl vašich rodičů a vašeho "pastora" - a nesnažím se zde prasknout něčí bublinu, to je vše hezké a dobré, ale je vodní křest, který je spojený se zkušeností nového narození, který je velmi důležitý. Takže Natálie nebyla nikdy pokřtěna. "Jak to s tebou bylo? Byla jsi pokropena jako malé dítě nebo tak něco?" Ano. Pokropena jako dítě a když jsme o tom mluvili, tak byla v srdci usvědčena a dal jsem jí malou knihu o vodním křtu, která jí pomohla. Když ji přečetla, tak se chtěla hned nechat pokřtít ve vaně, měla to v srdci jako "Musím se nechat pokřtít". Ale rozhodla se udělat něco více veřejného - alespoň to mi říkala po telefonu - "udělat něco více veřejného v atmosféře svědků, před svědky", takže prostě neskočila hned do vany, ale čekala a byla velmi trpělivá, protože nám pár termínů nevyšlo, ale dnes jsme zde. Proto dnes máme tento křest a tuto atmosféru, protože ona se rozhodla čekat a rozhodla se udělat to nejen před Bohem, ale i na svědectví před lidmi. A to je skvělé, protože to je součástí křtu.

Takže o tom budeme trochu mluvit, abychom získali porozumění. Neříkám negativní věci o křtu dětí, nebo že v tom není žádná moc, když jste pokropeni jako dítě - protože pokaždé, když je uvolněna víra v čemkoliv, co se týká Boha, tak je tam milost. Ok? Takže když zasvěcuji dítě Pánu - opravdové zasvěcení dítěte je, že zasvěcujeme rodiče, aby je vyučili cestám Páně. Neuděláte zasvěcení jen tak, že byste Bohu řekli "Bože, tady je moje dítě" a potom žili, jako by nic. To je úplně náboženské a praštěné. Tohle neděláme, ok? Neříkáme "Ó Bože, zde je moje dítě", abychom pak žili, jako by žádný Bůh nebyl. Nebudu to více rozebírat, doufám, že jste to pochopili. Takže pokud vezmete svoje dítě k zasvěcení nebo k pokropení, nebo vydání Bohu, tak na vás je potom být zbožní rodiče, kteří děti vyučí v Něm. Dává to smysl?

Ale podívejte se, co zde říká Ježíš v Markovi 16. Marek 16:15 Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen - to je úžasné, to slovo "sozo" - to neznamená jen "zachráněn" v "duchovním" smyslu od trestu za hřích, ale také to znamená "uzdraven, vysvobozen, chráněn, zachován..." a to teď a tady [na této Zemi], je to velmi úžasné a všezahrnující slovo. "Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen" - takže co je první a nezbytná věc? Máme kázat Evangelium a co udělají lidé po kázání Evangelia? Uvěří a ti, kteří uvěří a pokřtí se, budou spaseni. Vždy najdete lidi, kteří říkají "Ano, ale zachraňuje vás krev, ne křest." - ano, je to krev, co smývá hřích, ale není ohromné, že Ježíš červenými písmeny říká "Kdo uvěří a pokřtí se"?

Takže lidé se ptají "Musím být pokřtěn, abych byl zachráněn?" A já jim odpovídám, že to není relevantní otázka. Nepokládejme tu otázku. Všichni chceme být svobodní od zákona, od skutků a nařízení v církvi, a potom se ptáme zákonické otázky jako "Pokud nebudu pokřtěn, znamená to, že nebudu zachráněn? Musím být pokřtěn, abych byl spasen?" Já říkám "Pokud to řekl Ježíš, tak proč se na to vůbec ptáme?" Musí to být neuvěřitelně důležité, musí pro to být velký důvod. Vidíte? Když Bůh něco říká, tak proč se snažíme říkat "no jo, ale, možná, co když..."? On je přece Pán a říká "věřte a buďte pokřtěni". A jak budeme mluvit o křtu vodou a jeho moci, tak uvidíte, že když jsme upřímně znovuzrozeni, tak chceme být pokřtěni vodou, Opravdu chcete, protože to je úžasná věc. Řeknu vám ve zkratce o čem to je - říkáte tím "Starý člověk umírá/zemřel". Budu o tom chvíli mluvit a potom vám ukážu Písma.

Vidíte tamhle ten bazén? Tam budeme křtít. Vodní křest je symbolem hrobu. Dám vám k tomu za chvíli Písma, ale symbolizuje to hrob. Dali Ježíše do hrobu? Je napsáno, že jsme byli ukřižováni s Kristem. Řeknete "Ale počkej, já jsem tam s Ním nevisel na kříži. Já jsem netrpěl, neprobili mně ruce hřeby.." - vidíte kam mířím? Oni probili Jeho ruce, nebičovali moje záda, ale Jeho, ale přitom je tam napsáno, že jsem já byl ukřižován s Kristem. Když On tam visel, tak jsme tam s Ním viseli všichni, to bylo [zjevené] Boží srdce, Bůh mě tam viděl s Ním. Ale vidíte? - Když On zemřel, já jsem zemřel. Jak je to možné? Skrze křest vodou, skrze zkušenost nového narození. Věřím a ponořím se pod vodu a řeknu "Wow" - toto symbolizuje hrob. A dokonce stejně jako On zemřel i já jsem zemřel ztotožněn podobou smrti Pána Ježíše (Řím. 6). A když se ponořuji, tak tím vyjadřuji, že toto je ten starý člověk a ten umírá - moje staré já - všechno, co jsem kdy udělal, vše co jsem neudělal a měl jsem udělat, co jsem udělal a neměl udělat, to všechno je mrtvé a pohřbené a ten člověk umírá podobou smrti Pána Ježíše, jsem ukřižován s Kristem. Ok? Co bylo dáno na kříž? Byl to Boží Syn, nebo hřích? Byl to hřích - On byl učiněn hříchem. Vidíte?

Ježíš ani nechce, abyste viděli trpícího spasitele na kříži, nechce abyste Ho litovali "ubohý Ježíš..", upřímně - nechce, abyste se dívali na příběh ukřižování a plakali ze sympatie protože "On zemřel". Chce, abyste viděli Lásku Otce a radovali se, viděli dokonalost Lásky a řekli "jsem Tebou tak neuvěřitelně ohromen, že jsi tam visel místo mě a vzal můj hřích na Svoje tělo, abych mohl zemřít hříchu a žít pro Tebe. Můj Bože, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti za to, co jsi udělal." Nechce, abyste brečeli, že tam visí, chce abyste reagovali "Můj Bože to je nejúžasnější projev Lásky, jaký jsem kdy viděl, mění a proměňuje můj život." Protože jinak můžete brečet a cítit sympatie a přitom jít dál a žít stejně jako před tím. - To ale není účel Kříže. On byl učiněn hříchem, aby my jsme se mohli stát spravedlností Boží v Kristu, takže můžeme být souzeni jako spravedliví [Boží spravedlností]. Takže říká "Stůj přede mnou "Davide" a buď spravedlivý". A díky krvi Ježíše [zde] David takto před Ním může stát, i když dělal chyby a selhával ve své minulosti. ON se stal hříchem a vzal Davidův hřích na svém těle na dřevo, aby David zemříc hříchu mohl žít pro spravedlnost a Jeho ranami je uzdraven. To je mocné, to je Evangelium.

Takže když jsem pokřtěn vodním křtem, tak tím říkám "ten starý člověk zemřel". - A toto má některé vykupující aspekty a aspekty navrácení původní hodnoty/účelu, které jsou velmi velmi mocné. Viděli jsme jak lidi... [například] Richard, když se vynořil při svém křtu, tak jeho oči byly uzdraveny. |~ Jiný muž, který stěží vykonával svoji práci kvůli problémům s pohybem, chodil sem každý den a já jsem neustále říkal "staré věci pominuly, hle vše je učiněno nové... staré věci pominuly..." - a říkal jsem to pořád dokola a snažil jsem se ukázat na tu věc ohledně vodního křtu. Tento člověk se vynořil z vody, kde se ho Bůh dotkl, jde se převléci a přiběhne zpět a říká "To je úžasné, vy jste mě museli dát do určité polohy, nebo tak něco, když jste mě ponořili, protože již nemám problémy co jsem měl". A já jsem říkal "Cože?" A on dělal věci, které předtím nemohl dělat.. Řekl jsem mu "Tobě to nedochází - staré věci pominuly, hle {slovo hle symbolizuje Boží moc} všechny věci {kolik věcí?} všechny věci jsou učiněny nové." A když jsem to řekl, on reagoval "Wooow, to je opravdu hluboké" :D. Ano, protože to je duchovní pravda, která je živá, dává život. | Ježíš je život dávající Duch, je skutečný, lidi On není jen jméno, které voláme pro naši útěchu/posilu, On je Pán a žije! Rozumíte?

Takže když jsme pokřtěni vodou, tak jdeme pod vodu a říkáme, že starý člověk je mrtvý a s ním všechno, co se ho týkalo, a vydáme sebe [Bohu]. Ježíš říká v Mat 16 "Pokud mě chce někdo následovat, ať prvně zapře sám sebe.. {co je další věc, co udělá?} vezme svůj kříž a následuje Ježíše." - To je další věc, kterou tím vyjadřujete - říkáte "Moje vlastní vůle, moje zájmy/věci, můj život a život pro mě samotného a mé já právě zde končí. Když se ponořím, všechno to jde pod vodu a zůstane pod vodou." Římanům 6 říká "Pokud jsme zemřeli podobou Jeho smrti, jistě budeme vzkříšeni jeho vzkříšením". Takže vyjdeme z vody jako On vyšel z hrobu. Není skvělé, že vám nepřikazuje zůstat pod vodou tři dny? Vážně. On to vše vykonal a jediné, co je na nás, je žít vírou. Bereme Boha za slovo a jako děti říkáme "jóó", vážně. Ale my jsme se stali lidmi, kteří říkají "no jo, ale víš lidé stále... a..." - a s tímto rozumem rozkrájíme krásu a jednoduchost toho, co On udělal. Já [raději] zůstanu velkým dítětem. Je mi asi 46 a mám před sebou dlouhou cestu, ale když mi bude 66, stejně budu [jen] velké dítě, až mi bude 86, stále budu [jen] velké dítě. Rozumíte?

Zemřeme podobou Jeho smrti - umíráme hříchu a působení/následkům a ovoci hříchu. Sledujte. Hřích nás ničí a hřích na nás přivedl věci a my nyní zemřeme hříchu -  jdeme pod vodu, a všechny staré věci pominou - hle všechny jsou učiněny nové. Slyšíte v tom obnovení a vykoupení? Ve smyslu získat původní hodnotu/smysl? To znamená, že můžete vejít do vody s vírou, že umíráte všemu, co nebyl Bůh [nebylo z Boha], a vyjít z vody ke všemu co je [z Boha]. To je mocné. Viděl jsem spoustu lidí uzdravených při vodním křtu. || Během krátké dobychom pokřtili několik set lidí. Kázal jsem neustále křest a měli jsme tam "káď" na křest a končil jsem kázání vodním křtem a vždy se našli lidé, kteří řekli "Můj Bože, já jsem takto nikdy nebyl pokřtěn, nikdy jsem tomu takto nerozuměl." Dělal jsem vodní křest i na konci uzdravovacího shromáždění...

Toto je osvěžení, protože se to nějak vytratilo z církve. My dostaneme lidi k tomu, aby se modlili nějakou modlitbu proto "aby šli do nebe" a vůbec nezmiňujeme křest. Vůbec nezmiňujeme nic o smrti staré přirozenosti, starých cest, starého člověka, o smrti staré mentality a smrti následků všeho toho, a vystoupení/povstání nového člověka. Vidíte? Kdykoliv uvolníte víru v něco, tak milost přijde, aby naplnila tuto víru. Takže skutek vodního křtu je mnohem více, než jen nějaký obřad. Je to úplně čin víry a moci Evangelia - starý člověk umírá a nový žije. Vidíte co myslím? A přitom je všechno, co nebylo z Boha, odplaveno. Podívejte se, jak moc důležité to musí být, když Ježíš říká "Kdo uvěří a pokřtí se, bude zachráněn". Jsem šťastný, že nemůžu přemýšlet určitým způsobem - znám lidi, kteří přemýšlí jako "podívej, já tě miluji ale..." - jak můžeš takto uvažovat? "No to prostě moje mysl tak funguje/myslí" A já říkám "Ne, tvoje mysl nebyla stvořena, aby myslela takto".

Lidé říkají věci jako "No jo, ale co když jsi v letadle a upadne motor a letadlo spadne, a tys činil pokání a znovuzrodil se, ale neměl jsi čas nechat se pokřtít - to říkáš, že nemůžu být zachráněn?" Nedovolte své mysli takto přemýšlet, je to jednoduché. Nebo lidé říkají "A co když se znovuzrodili a potom měli hned autonehodu a nestihli být pokřtěni?" Proč děláme z Boha nějakého zákonického? - "Dobře, řekl jsi modlitbu, bylo pozdě v noci a nebyl jsi pokřtěn, skoro ses sem dostal, ale... nevyšlo ti to" :D No tak, co si vlastně myslíme. Podívejte. Ježíš řekl "Věřte a nechte se pokřtít", takže pokud máme možnost, proč bychom to neudělali? Můžete vymýšlet různé scénáře, ale myslím, že Boží spravedlivý soud je všechny pokrývá, protože "lidé čistého srdce uvidí Boha". Co mě ale znepokojuje je, že křesťané slyší Slovo, vidí Slovo, vidí co Ježíš říká a rozhodnou se proti [nepokřtít se] - tak se vlastně zbavují milosti, která chce přijít do jejich života skrze poslušnost vodního křtu a uvolnění víry. Rozumíte co říkám?

Setkal jsem se s pastorem, který byl pastor 19 let, dělal jsem tehdy "Školu služby" a byl jsem přesvědčen o vodním křtu a nedostatku jeho sdílení v Těle. Kdo z vás se setkal se službami a služebníky - a nesnažím se mluvit špatně o tom, když jsou lidi zachraňováni, sláva Bohu za to, ale kdo viděl, že jsou spousty lidí, kteří přijdou na výzvu a dějí se různé věci, ale nikdy ani neslyšeli zmínku o vodním křtu? Je to ve velké míře. Některé církve dělají křest jednou za rok, nebo za půl roku, ale pokud budete studovat - projděte si to, abyste věděli, zda vám říkám pravdu - nikde v knize Skutků nenajdete, že by byli zachráněni [uvěřili] a nebyli pokřtěni v ten samý den. Nenajdete to tam. Neříkám, že by se měli lidé automaticky vést ke křtu ve stejný den, kdy uvěří, aby měli "splněno". Ne, když začnete mít to usvědčení, záleží co máte udělat s tím usvědčením, když přijde = poslechnout. - Není pak na nás, abychom začali sdílet vodní křest v našem kázání Evangelia ostatním? A sdílet jeho krásu a důležitost? Ukáži vám, co myslím.

V 16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. - Neříká to, že kdo nebude pokřtěn, ten bude odsouzen, o to tam nejde, protože "pokud věříte, nechte se pokřtít" - jde o víru/věření. Takže pokud nevěříte, již jste odsouzeni, ale pokud věříte, buďte pokřtěni. Říká to tak jednoduše. Podívejme se rychle do Skutků 2:38. Chci projít pár míst, abyste viděli - nebudu to protahovat. Skutky 2:38 - toto je první poselství lidem v den letnic, které bylo kázáno po té, co byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, Duch Boží přišel, byli naplněni Duchem Svatým, a Petr tam stojí a káže, lidé si myslí, že jsou opilí, kritizují, Petr říká "tito muži nejsou opilí a káže", toto je závěr - Petr říká "Čiňte pokání {To znamená změňte způsob, jakým myslíte, obraťte svá srdce, znamená to začít přemýšlet z nejvyššího pohledu - a to je Jeho pohled. "Čiňte pokání" protože Boží Království je co? Mezi vámi.} a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Není to úžasné? To je první "výzva" a neříká tam "znovuzroďte se modlením se modlitby, modlete se modlitbu hříšníka", ale říká "čiňte pokání a buďte pokřtěni". - Takže kde se děje změna? Ve vašem srdci. Závisí to opravdu na "modlení se nějaké modlitby" stylem opakujte po mně? Čiňte pokání - to znamená změňte způsob, jakým myslíte - ať se vaše srdce obrátí ke mně a buďte pokřtěni - na co? Na odpuštění vašich hříchů. Takže co nám říká v prvním kázání pod pomazáním Ducha Svatého? Že vodní křest je přímým znakem, vnějším znamením vnitřní milosti, která se děje při odpuštění hříchů. Já jdu pod vodu a ten starý člověk umírá, moje hříchy jsou doslova odplaveny a člověk, který vystoupí z vody, je úplně nové stvoření v Kristu. Chápete? To je velice mocné. Pokud jdete do vodního křtu a věříte tomu, potom se milost setká s vaší vírou a přijmete předání toho porozumění. Z lidí spadnou pevnosti, návykové zvyky, slabosti, tělesné věci - to všechno je zničeno skrze vodní křest, pokud je jasně vyučován.

Spousta lidí si myslí, že musí zůstat stejní - modlí se [tu] "modlitbu" [spasení] a "chodí do církve", ale jsou zaseknutí v tom "my jsme stále jen tělesní, víš?..." - Ne pokud se vašeho srdce dotkne milost, ne když jste vedeni Duchem. Můžeme být změněni. Ježíš by neříkal "následujte mě", pokud by to nešlo. Je napsáno "Pokud říkáte, že zůstáváte v Něm, potom máte chodit jako chodil On. Není to skvělé? Říká "Pokud říkáte že chodíte ve světle a chodíte ve tmě, tak lžete a pravda ve vás není". My nemusíme zůstávat v temnotě, my jsme světlo, správně? Tohle není těžké ani odsuzující. Říkám, že přitom je uvolněna milost [, která ty věci způsobí, pokud věříme], ale tato milost byla podvrácena na mnoha místech v Těle Kristově, protože se ani nemluví o vodním křtu. A nebo se o něm mluví pouze jako o tradici, symbolizmu, případně se dělá v malém věku, kdy lidé ani neví co dělají a nemůžou uvolnit víru, aby přijali milost. Vidíte co tím myslím?

Skutky 2:38 Petr jim tedy řekl: "Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. 39 To zaslíbení totiž platí vám i vašim potomkům i všem, kdo jsou daleko, kohokoli povolá Pán, náš Bůh." Pojďme rychle do Skutků 8. Zde je ten eunuch, který čte Písmo v Izaiáši a Filip tam byl přenesen. - Takže je zde člověk, který má "hlad" [po Bohu] a hledá Boha, ale nemá porozumění - takže Bůh mu pošle Filipa. Není to skvělé? Poslal mu tělo a krev - poslal mu člověka. Mohl udělat něco jiného, ale poslal mu člověka, mohl by mu poslat tebe nebo mě, proto zůstáváme [neustále] vydaní a otevření. Ale chci, abyste viděli V 34 Komorník tedy řekl Filipovi: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném?" - Takže on čte Písma "Byl veden jako ovce na porážku... ", je to Izaiáš 53, "a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. 33 Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť jeho život je vzat ze země." Eunuch se ptá Filipa, o kom mluví, vidíte? Sledujte.

V 35 Filip tedy otevřel ústa a počínaje tímto místem Písma mu začal kázat {co?} Ježíše. A sledujte hned následující verš. V 36 A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: "Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?" - To je následující verš. Zajímalo by mě, zda když kázal Ježíše, jestli v tom byl zahrnut také vodní křest. On mu kázal Ježíše a když viděli vodu, tak ten člověk říká "Wow, voda". Co se stalo? Zatímco Filip mu káže Ježíše, tak jeho srdce činí pokání a on je připraven být pokřtěn. A není tam žádná - ne že bych byl proti "modlitbě hříšníka" - ale vidím, že my jsme chyceni v této věci "modli se se mnou tuto modlitbu" - NE, čiňte pokání, Království je zde a buďte pokřtěni na odpuštění hříchů. Protože když vejdete do té vody a ponoříte se, tak říkáte "Já již nadále nežiji pro sebe, ale pro Boha, a cokoliv jsem předtím dělal a pro co žil, co nebylo z Boha je dnes pryč a já vycházím úplně nový." V tom je milost. Sledujete?

Takže on mu káže Ježíše a další věta - eunuch vidí vodu a říká "Skvělé, potřebuji být pokřtěn, co mi brání?". Podívejte se na Filipovu odpověď, říká mnoho. "Co mi brání, abych byl pokřtěn?" 37 Filip tedy řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to možné." - Co je účelem křtu? Eunuch právě slyšel poselství o Ježíši a jeho srdce činí pokání, je usvědčen a chce změnu. Zeptám se vás na rovinu "Může nemluvně být v takové situaci/pozici?" Ne. Takže "Čiňte pokání a buďte pokřtěni na odpuštění hříchů" - v tom není křest nemluvňat. To neznamená, že to nemůžete udělat, neznamená to, že nemůžete zasvětit své dítě Pánu, neznamená to, že nemůžete uvolnit určitou míru víry v zasvěcení dítěte, ale když pokropíte dítě, tak to není zkušenost křtu nového narození, protože to dítě ani netuší, co se děje - [nemůže] "věřit celým srdcem". - To dítě ani nemá vědomí hříchu a zodpovědnost. Rozumíte? Takže co bylo jedinou podmínkou? "Aby věřil z celého srdce". A on odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!". Filip na to "zastavte vůz" a sestoupili do vody. Není to skvělé?

Takže když dospějete do věku odpovědnosti a vidíte svoji potřebu spasitele, když rozpoznáte co je hřích a rozumíte, že jste minuli Boha, že jste udělali věci, které jste neměli a cítíte toto usvědčení, a rozumíte tomu, že Ježíš visel na kříži a zaplatil cenu za všechny ty věci, které jsme udělali, a to bylo vyjádřením Otcovy Lásky, aby nás osvobodil a dostal z hříchu - když toto uvidíme a vyjde z nás "Wow, ctím Tě a uctívám Tě jako svého Boha, svého Spasitele, svého Pána, Ty jsi Boží Syn, beránek obětovaný před založením světa..." - tehdy je čas být pokřtěn vodou. Protože tím dáváte svůj život Pánu, svěřujete/poddáváte se Mu, jdete pod vodu a vycházíte úplně noví. Ok? Dává vám to smysl?

Skutky 8:39 Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip prožíval skvělý den, byl přenesen k eunuchovi a potom někam jinam a eunuch si říká "hm, kam se ten člověk poděl? Skvělé, jsem spasen, sláva..." a jel dál a radoval se. Je to úžasné. Je v tom moc. Dělali jsme [program] "Nový život pro děvčata" a byl to křest pro děvčata, které žily v prostituci, byly závislé na drogách, dělali spoustu věcí pro peníze, ztratili svou čest, svoji hodnotu a nyní opravdu věří, že Evangelium je zde, aby je obnovilo. A to se mi líbí. Takže miluji vyučovat "Nový život pro děvčata". Pamatujete, jak jsme dělali tuto akci a křest, a vyučovali jsme tolik o odpuštění hříchů a co křtem vyjadřují, a když se potom dostaly do vody, tak začaly plakat. Plakaly a uvědomovaly si, že je jim odpuštěno a cokoliv, co kdy udělaly, je zapomenuto a že mají novou naději a novou budoucnost, nový smysl. Byli tak naplněné vírou, že když se ponořily a vynořily, tak byly proměněné a řetězy a otroctví, hrůzy, noční můry a vzpomínky na všechny ty věci Duch Svatý rozbil. Znal jsem mnoho z těch děvčat, které byli úplně osvobozeny skrze jedno uvolnění víry při vodním křtu. Úplně svobodné. Když jsme to dělali poprvé, tak jeden z vedoucích přišel a plakal, říkal "Právě jsem viděl děvčata roky spoutaná, osvobozená skrze jeden vodní křest." Řekl jsem mu "To je moc Evangelia". Věřte a buďte pokřtěni. Je to velmi významné, když nikde ve skutcích nebyli pokřtěni jindy, než v den, kdy uvěřili.

Skutky 10. Kornelius se modlí, Bůh mu pošle anděla, anděl mu řekne, ať nechá přivést Petra, pošle služebníky, Petr má na střeše vidění, vidí věci v koši a Bůh mu říká "zabíjej a jez", Petr odpovídá, že nikdy nezabil nic nečistého, Bůh mu říká "nenazývej nečistým co jsem já očistil" - a myslel tím pohany. Potom přijdou Korneliovi služebníci, zavolají ho, jde s nimi a káže evangelium pohanům. To je ve zkratce "o co tu jde". Takže Petr jako žid káže Ježíše pohanům - tj lidem mimo Izrael. V 44 A když ještě Petr mluvil ta slova, {mluvil Ježíšova slova a jak Bůh Ježíše pomazal, jak ho Bůh třetího dne vzkřísil, ustanovil jako soudce..} Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. - Co se stalo? Zatímco slyšeli Slovo, tak jejich srdce činilo pokání, oni se nemodlili nějakou modlitbu, prostě si uvědomili "Můj Bože, jo, to je ono". Oni činili pokání a nemuseli nic udělat, ale museli něčemu věřit. Když uvěřili, tak Duch Svatý našel místo, kde mohl přistát a zůstat a setrvat - a "bum" - přišel. Sledujte, tohle je skvělé. 45 Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy užasli, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany. 46 Slyšeli je totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr odpověděl: {všimněte si, co hned řekl - okamžitá reakce} 47 "Může snad někdo odepřít vodu těmto, kteří přijali Ducha Svatého jako my, aby nebyli pokřtěni?" 48 A přikázal, ať jsou pokřtěni v Pánově jménu. Tehdy ho poprosili, aby s nimi několik dní zůstal.

Vidíte, jak důležitý byl vodní křest v prvotní církvi? Ohromě důležitý. Nevěřím, že je to náhoda, že je dnes vodní křest tak nějak odstrčený v mnoha kruzích a na mnoha místech. Protože vodní křest má mocný dopad ve smyslu - jeden, co byl pastor 19 let, řekl, že se po křtu všechno v jeho životě změnilo - jeho služba, zjevení, modlitební život - říkal, že se něco zesílilo, když byl pokřtěný - nikdy nebyl pokřtěný a to sloužil již 19 let. Takže v tom byla pokora - když slyšel to poselství, tak jeho srdce řeklo "Potřebuji se nechat pokřtít, protože vidím, jakou to má moc, a já jsem se tomu nikdy nevydal a neuvolnil v tom víru, abych přijal milost" a nechal se pokřtít. To je pokoření se - mohl si říct "Ale co, již jsem pastor 19 let, je to jedno" - ale ne, udělal to a věci se změnily. Další dívka byla spasená 8 nebo 10 let a nikdy nebyla pokřtěná a později s pláčem svědčila "Neumím to vysvětlit, ale když jsem vyšla z vody, tak jsem se cítila tolik tolik čistá.." - a já sem si myslel "Čistá je skvělé, lepší než špinavá." :) Nevím jak vy, ale já chci cítit, že jsem čistý. Takže já cítím, že jsem čistý, skrze porozumění spravedlnosti, vodní křest může uvolnit tuto milost a vědomí. Vidíte? Neznamená to, že to pro vás musí být emocionální zážitek, pro některé se zdá, že to je úplně přemáhající, pro jiné spíš jako "Wow, díky Bože" a prostě je to jistota, že jste udělali co Bůh chtěl, abyste udělali, a uvolnili víru.

Půjdu rychle do 1 Petr 3. Chci vás dnes povzbudit, pokud jste byli pokřtěni pouze jako malé děti, ani si to nevybavujete, ale od té dobyste přišli k poznání Pána Ježíše Krista a uviděli jste svoji potřebu Spasitele a odpuštění hříchů, potom by pro vás vodní křest byl mocný, bylo by pro vás úžasné být pokřtěni vodou, protože tím uznáváte/potvrzujete vlastní odpuštění hříchů, odložení a smrt starého člověka a příchod/objevení úplně nového. 1 Petr 3:18 Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen v Duchu, {takže důvod Jeho smrti byl, aby nás přivedl zpět k Otci. Ne abychom se modlili "nějakou modlitbu" a šli do nebe. On zemřel, aby nás přivedl zpět k Otci. To se nazývá vztah. Ovšemže máme skrze Něho věčný život, ale celý smysl byl "přivést nás zpět k Otci"} 19 v němž také přišel a kázal duchům ve vězení, 20 kdysi neposlušným, když jednou za Noemových dnů Boží trpělivost vyčkávala, zatímco se stavěla archa, v níž bylo jen několik (to jest osm) duší zachráněno skrze vodu. - Není to úžasné? Bůh přišel za dnů Noeho, Země byla převrácená a plná nepravosti - všimněte si té symboliky zde - všechno ve Starém zákoně ukazuje na zjevení Ježíše, celý Starý zákon... - Pokud váš výklad Starého zákona neukazuje na Ježíše, potom byste měli přehodnotit váš výklad, protože ústředním bodem celé Bible je Ježíš. Rozumíte? Zde je to pěkně vidět. Za dnů Noeho v Gen 6 Bůh vidí, že zlo bylo v srdcích lidí a Země byla plná nepravosti. Našel spravedlivého muže - Noe - který měl srdce pro Boha. - To neznamená, že nikdy neudělal nic špatně, měl srdce pro Boha a zachránil ho skrze vodu. Zaplavil celou Zemi vodou a utopil všechnu nepravost a všechna nepravost zemřela. Používá potopu jako předobraz vodního křtu.

V 21 Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest... - lidé se ptají "musím být pokřtěn vodou, abych byl zachráněn?" - "Kdo uvěří a pokřtí se" - takže to není relevantní otázka. Věřte a buďte pokřtěni. Zde říká - sledujte: Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest {:O Bůh to nechal ve svém Slovu a vůbec si nemyslí, že by to nějak přebíjelo nebo vyvracelo Krev. Jde to ruku v ruce. Sledujte.} - nikoli odstranění tělesné špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu - skrze vzkříšení Ježíše Krista, - sledujte, zde je klíč - co myslí tím zachráněním. Kdo z vás někdy v Bibli viděl výraz "záchrana vaší duše" ? Vaše duše je co? Vaše mysl, vůle, emoce/city. Kdo z vás ví, že tyhle věci mohou být pastí a ne zrovna nápomocné, anebo mohou být požehnáním, pokud je mysl obnovená. Mysl není zlo, má být obnovena. Takže sledujte: vodní křest nás zachraňuje v duši, protože je to: "odpověď dobrého svědomí"[CSP]. Takže když jdete pod vodu, tak tam jdete vírou jednou pro vždy, a na hřích již nevzpomínáte, protože Bůh ho zapomněl. Vynoříte se, abyste navždy žili pro Boha, protože nyní jste dítětem Krále. Takže vodní křest je "odpověď dobrého svědomí", to je skvělé. Je to: "odpověď dobrého svědomí Bohu, skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista," - proč? Protože On šel do hrobu - sledujte - nenechali mu paty venku, do hrobu dali celé Jeho tělo, proto každého ponořujeme pod vodu. Úplné ponoření, chcete tam jít úplně. Protože znám lidi co se ptali "Byla celá moje hlava ponořená? Nechci mít tu část neposvěcenou." :). Ponoříte se úplně, protože celé Jeho tělo bylo pohřbeno, a vynoříte se, protože On vstal z mrtvých. Takže je to stín, symbolizuje to pohřeb a vzkříšení Ježíše. Zemřeme s Ním a vstaneme s Ním.

Moje osobní poznámka - při křtu "Nový život pro děvčata" mi Pán ukázal vodní křest a to způsobem, kdy si pomyslíte "Bože pokud toto budu někde sdílet, musíš mi opravdu pomoct, protože lidé řeknou: A kde se tohle píše ve Slově" - protože já nechci kázat mimo Slovo, ale toto mi řekl: "Dane, vodní křest je Boží duchovní lůno." A já "cože"? Nazval to "Boží duchovní lůno". Sledujte. Když vyvedl lidi z Egypta ze země hříchu a otroctví - předobraz znovuzrození, tak jak přešli z Egypta do jiné země? Skrze vodu. Jak se dostali z té země do zaslíbené? Skrze vodu. Jak byl Noe zachráněn před nepravostí Země? Skrze vodu. Je to mocné, ne? Kolik matek zde mělo děti? Po 9 měsíců je to dítě umístěné v čem? Ve vodě. Co bylo prvním znamením, že se dítě narodí? Prasknutá voda. Kdo nás stvořil? Bůh. Myslíte, že nás stvořil záměrně? Že je význam v tom, jak se rodíme? Myslíte, že jak je to v přirozenu, tak je [to i] duchovní pravda?

Vodní křest - "Boží duchovní lůno" - takže jdete pod vodu - jako to maličké právě teď v tobě Amando [ukazuje do publika] - mimochodem ona je těhotná a původně nemohla otěhotnět, když přišla na uzdravovací shromáždění, tehdy to bylo slovo poznání ne? "Ano". Slovo poznání, že má problém otěhotnět. Byla tam se svým drahým - protože když tam není drahá polovička, musíte se přesvědčit, že má prsten - zda je vdaná :D. "Vy chcete otěhotnět? Jste vdaná? Můžu vidět váš oddací list?" [smích.] :D Oni tam byli, já jsem měl slovo poznání a ona plakala, protože to dělá většina žen, které chtějí mít děti a nemohou, když o tom začnete mluvit, protože ony opravdu chtějí mít děti. Modlili jsme se a měli dítě. A nyní čeká další. Kde je to dítě? Je ve vodě. Když voda praskne, tak víme, že dítě přichází. Když jsme křtěni, jsme ve vodě jako ten maličký, když se voda protrhne, tak ven vychází úplně nové narození, nové narození, nové stvoření, holčička nebo chlapeček, a věřím tomu, že ten mocný Duch Svatý se vznáší nad tou vodou jako "Duch Svatý porodní bába" a duchovně přináší toto dítě Otci: "Podívej, máme novou holčičku, chlapečka". Vidíte? Všechno jsou to symboly a všechno to má význam, má to hloubku, je to mocné. Vodní křest je úžasný, uviděli jste to?

Dnes večer jdeš do Božího lůna děvče. :) Budeš porozena a zrozena Bohem. Otec zatlačí a vyleze "Ééééé" [dětský křik]. To udělal na kříži a vstal pro naše ospravedlnění, abychom mohli povstat v Něm. Není to mocné? Máte nějaké otázky ohledně vodního křtu? Je vše jasné? Poslouchejte, pokud jste nebyli nikdy pokřtěni vodou a jak jsme teď kázali tuto pravdu, tak chcete být pokřtěni, tak nyní je dobrý čas uvolnit víru. Nikoho nenutíme, jen říkám, že pokud k vám mluví vaše srdce - je zde někdo takový, že můžete říct "Nikdy jsem nebyl [takto] pokřtěn a opravdu chci být". [někdo se hlásí.] "Ty jsi nikdy nebyla pokřtěna?" - "Jako dítě" - "Ale dává ti to smysl, svědčí to tvému srdci?... Takže říkáš, že nechat se dnes pokřtít by pro tebe něco znamenalo?.. Wow, jak dlouho jsi spasená?" - "Asi 1,5roku." - "Takže jsi o křtu neuvažovala protože jsi byla jako dítě anebo s tebou o křtu nikdo nemluvil?" [Otázku křtu řeší celou dobu, co je spasená.] Není to úžasné? Přes 1,5r je spasená a je v ní touha: "byla jsem pokřtěná jako dítě, ale toto je pro mě, chci být pokřtěna". Víte, nezáleží, zda jste spasení 20 let. Je zde ještě někdo, kdo má v srdci?..

Vidím 2 další. [Někdo z publika se něco ptá ohledně křtu v určitém věku] - To je tradice, v mnoha "církvích" to dělají, když dosáhnete určitého věku, a je to na základě "takto se to dělá v naší denominaci", takže to tak uděláte, ale podívejte se na ten paradox. Může vám být 12 a můžete projít nějakým obřadem bez jakéhokoliv uvědomění srdce, víry, prostě projdete poslušně obřadem vaší denominace a není v tom žádný význam nebo uvolnění víry - takže kdo ví, že v určitém bodě se prostě potřebujeme znovuzrodit - "Musíte se znovu narodit"... Takže vaše denominace, vaše tradice, projití obřadem - to vás nezachraňuje, to se děje ve chvíli, kdy rozpoznáte svoji potřebu spasitele, činíte pokání, obrátíte svoji mysl a svou mysl upnete na Ježíšovo dokonané dílo. Takže tuto pravdu musí vidět každý člověk sám ve svém srdci a musí ji přijmout vírou. Dává to smysl? Nejste zachráněni skrze svoji [příslušnost k] denominaci, nejste spaseni skrze křest ve dvanácti letech. Jste zachráněni, když své srdce obrátíte k Němu a znovuzrodíte se skrze oběť Ježíše.

[[-17:11 / 70:15]]

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky