NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Křest Duchem Svatým (text)

Dan Mohler - Křest Duchem Svatým

Autor: John1:12 a nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Chystám se mluvit o křtu Duchem Svatým, ok? Zvedněte ruce a buďte upřímní. Nezvedejte ruce, pokud se vás to netýká. Kolik z vás slyšelo kontroverzní učení o křtu Duchem Svatým? Možná jste s tím nějak bojovali, kvůli různým učením a názorům, se kterými jste se setkali. Slyšeli jste věci pro i proti a nemáte v tom jasno, a pomohlo by vám a rádi byste slyšeli, jak je to se křtem Duchem Svatým? Zvedněte ruce. Wow, to je neuvěřitelné množství lidí. Není divu, že mi to přišlo už ve vstupní hale, hm?

Nahoře byli nějací lidé a Tom říkal, že na ně budou vkládat ruce, aby byli naplněni Duchem Svatým. Já jsem vnímal, že mám jít sem, tak jim říkám: "Udělejte to, skvělé!" William, který se zde o mě dobře stará, váhal. A já mu řekl: "Poslouchej, já to dolů zvládnu, běž se za ně modlit, budu rád." On řekl: "Ok." a šel.

Nedávno jsem byl v Mississippi a byly tam čtyři dámy, které přišly z baptistické církve. A neříkám to proto, abych označil baptisty za "temnou" denominaci. Tohle byl ve skutečnosti velmi živý a progresivní baptistický sbor. Měly ale smíšené porozumění křtu v Duchu Svatém a na konci shromáždění se na to přišly zeptat. Mluvili jsme spolu, sdíleli se a ony plakaly. Říkaly: "Namoutě, to je tak naprosto jasné!" Říkám: "Není to úžasné? Takže: Víra přichází skrze slyšení, a slyšení skrze slovo Boží. Chtěli byste přijmout Ducha Svatého?" A ony na to: "Anó!" A On prostě přišel. Bylo to super. On prostě přijde, jako by byl nadšený, že může přijít. Je to prostě skvělé. Dobře lidi, jste připraveni?

V Janovi ve 4. kapitole - můžete si to rychle najít, já to prolétnu, abych ušetřil trochu času, ale zároveň chci, abyste něco uviděli. V 10. verši Ježíš mluví se samařskou ženou. A tohle všechno se stalo v den, kdy byl Ježíš unaven. To mě fascinuje. Ježíš byl ten den unaven. Zůstal u studny, protože byl unaven z cesty. To mě bere. Mluví s tou ženou, ona je překvapená, protože Ježíš je Žid, ona Samařanka. Verš 10 Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: `Dej mi napít´, požádala bys ty jeho..." Takže: "Žádejte a bude vám dáno." Nezáleželo na tom, že byla Samařanka. "...požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu." Ona říká: "Pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká..." atd., že? Verš 13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit." Mluví o přirozené žízni, ale v další části mluví o duchovním naplnění. Verš 14 Kdo by se však napil té vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Vidíte, jak biblické je učit, že Ježíš je vaší identitou, vaší plností, vaší jistotou, že On je ten, který vás činí kompletními?

Podívejte, když žízníte ve své duši, ve svém duchu, je to pro to, že nejste upevnění, ujištění, přesvědčení a naplnění. Ale poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, znamená být naplněni veškerou plností Boží. Efezským 3. kapitola. Pokud si vyhledáte význam slova "plnost". "Poznat Kristovu lásku znamená, být naplněn veškerou plností Boží." To slovo "plnost" znamená "dům bez prázdných místností". Znamená to "město, kde nejsou prázdné domy". Znamená to "loď tak naplněnou nákladem, že už není místo, kam dát další bednu". Takový může být váš život skrze porozumění toho, kdo jste v Něm. Kdy už nikdy nejste hnáni prázdnotou a potřebou naplnění, kdy už nemusíte nic zaplňovat, protože jste už naplněni.

"Kdo?". KDOKOLIV. To znamená, že všichni jsou pozváni se napít. "Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit,..." Sledujte! "...ale voda, kterou mu dám, se V NĚM stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." O čem Ježíš mluví? Mluví o znovuzrození se, o obnovení vašeho ducha. Mluví o tom, že do sebe přijmete Život Ježíše Krista jako pečeť pro den vykoupení. Že se stanete pšenicí a už nebudete koukolem. Že se stanete rybou, která splňuje stanovené míry, a nepouští se zpět. Prostě vstoupíte přímo do Života. Je to úžasné. Změří vás a máte dobrou míru, takže si vás nechají.

Podívejme se do Jana, do 7. kapitoly. Potom zmíním pár věcí, projedeme to a dám vám jednoduché biblické učení, které vám zodpoví otázky, uvolní víru a pak požádáme Ducha Svatého, aby přišel. Dobře? Podívejte se do Jana 7. kapitoly na 37. verš. Jan 7:37 Ve veliký poslední den toho svátku pak Ježíš stál a volal: - Lidi, to muselo být důležité, pokud udělal takovýto výstup. On se prostě postavil... Víte, vidím tu scénu před očima. Je to jako, kdybyste všichni, co tu jste, slavili svátek, potloukali se tu a najednou by se někde uprostřed postavil Ježíš a začal křičet: "KDOKOLIV KDO VĚŘÍ VE MNE, JAK PRAVÍ PÍSMO..." Lidi, on to tam volal! A všichni byli asi udiveni. Co říkal, muselo být pro Ježíše opravdu důležité. Pravda? Ježíš stál a volal: "Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij!..." Nezní to tak trochu jako Jan 4. kapitola? "Kdo věří ve mne, jak praví Písmo..." - To je důležité! "Ten, kdo věří ve mne..." - "Za koho mne lidé mají?" ... "A za koho mne máte vy?"

Byl jsem znovuzrozený pár let, když jsem viděl svědectví jednoho služebníka, který se na nějakém shromáždění modlil za jednu čarodějnici a byla osvobozena ona i její učedníci. Ona tehdy řekla: "Nemohu porazit tvého Ježíše, tak se před ním skloním." Dávejte pozor. Sledoval jsem to, plakal jsem, bylo to tak mocné a Pán ke mně promluvil: "A co tvůj Ježíš?" Tam venku je celá řada "Ježíšů". Duch Svatý mi řekl: "A co tvůj Ježíš?" Ne aby mne odsoudil, ale abych byl hladový a nepřestal hledat. Svalil jsem se na zem a plakal, hledal jsem Ho a On mi sloužil. Bylo to úžasné. Protože jsem si uvědomil, že tato paní, která si směle přišla na shromáždění oblečená v tom úboru, si byla vědomá, že se jí všichni bojí a jsou z ní vyděšení... Že to lidi rozptylovalo a při chválách sledovali, co dělá ona. Uvědomil jsem si, že si s křesťany pohrávala už dlouhou dobu, věřila si a byla arogantní, protože nenarazila na Ježíše, který by byl silnější, než to, co měla ona. Až do toho dne, kdy narazila na toho muže a řekla: "Nemohu porazit tvého Ježíše, tak se před ním skloním."

"Kdo věří ve mne, jak praví Písmo..." - Ne jak praví okolnosti, náš rozum, nebo názory jiných lidí! Jak praví Písmo! (tj. Ježíš) "...řeky živé vody poplynou z jeho nitra!" Zní to podobně jako Jan 4. kapitola "Napij se ode mne, nebudeš nikdy žíznit...", ale zde je "když budeš věřit, jak praví Písmo, z tvého nitra poplynou řeky..." Je to něco jiného, než "pramen vody tryskající k věčnému životu", že? Ano, jsou to dvě různé zkušenosti. "Pramen vody tryskající k věčnému životu." - To je Znovuzrození. "Věřit v Něj, jak praví Písmo..." - To znamená být naplněný a poháněný Duchem Svatým, aby člověk byl svědkem, a z jeho nitra poplynou ty věci, o kterých zde mluvíme. Jak víš, že je to pravda, Dane? Přečtěme si, co následuje! Verš 39 To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. V Římanům 8 se říká, že vás předzvěděl. Které předzvěděl, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také oslavil. To mluví o vás! Ne však povýšeným a arogantním způsobem, ale tím, že vás naplnil stejným Duchem, který Ho vzkřísil z mrtvých. Ok?

Takže v Janovi 20. kapitole - mluvili jsme o tom včera - Ježíš dechl na učedníky a řekl: "Přijměte Ducha Svatého." Myslíte, že opravdu přijali Ducha Svatého, pokud to řekl? Co přijali? Oni se znovuzrodili, vysvětloval jsem to včera. Jeho krev, mluví lepší věci, jeho krev je na slitovnici. Tehdy prožili znovuzrození. Vykupitel - Ježíš - vrátil člověka zpět na počátek, kdy Bůh vdechl do Adama. Co bylo do člověka Bohem vdechnuto, bylo ztraceno skrze hřích. Ježíš to obnovil skrze kříž a vzkříšení, a Ježíš sám do nich vdechl. To bylo druhé Boží vdechnutí do člověka. Ježíš - poslední Adam. Pravda? Najednou se člověk opět stane živou bytostí, protože do tohoto dne byl jen formou, pouhým stínem toho, co byl původně stvořen, a ve skutečnosti byl duchovně mrtvý. A náhle se stal opět živou duší. Proč? Protože tak Bůh stvořil člověka a k tomu Ježíš opět člověka obnovil. Ježíš člověka obnovil zpět k Božímu vdechnutí a v tomto dechu je vše, co Bůh je. Chápete?

"Přijměte Ducha Svatého". Co se tedy stalo? Oni se znovuzrodili. Život se vrátil zpět do nich. Ale co je úžasné - když se podíváte na konec poslední kapitoly Lukáše. Rychle to přečtu. Díky Pane. Lukáš 24:48 "Vy jste svědky těchto věcí..." Ježíš zde k nim mluvil o tom, proč přišel... Je toho zde tolik, že se musím hlídat, abych se nerozjel. Ale snažím se mluvit o Duchu Svatém. Jsem v pokušení přečíst verš 46, ale budu číst verš 48 "Vy jste svědky těchto věcí. 49A hle, já na vás pošlu zaslíbení svého Otce. Vy však zůstaňte ve městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry."

Takže v Janovi 20 na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého." V Lukášovi 24 jim říká: "Vydržte v Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Pojďme v rychlosti do 1. kapitoly Skutků. Skutky 1:4 A když je shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma... Tohle je další zpráva, úplnější zpráva o tom, kdy byl s nimi po vzkříšení. Stíháte? "A když je shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby očekávali Otcovo zaslíbení..." Není to přesně to, co jsme právě četli v Lukášovi v 24. kapitole? Je to tam. Lukáš měl toto zjevení. To je úžasné! Zaslíbení - které jste, slyšeli ode mne, 5neboť Jan zajisté křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech. Počkej Ježíši. Ty jsi už na nás ale dechl a řekl: "Přijměte Ducha Svatého." A nyní nám říkáš: "Očekávejte, Duch Svatý přijde." a přitom si řekl, že Duch Svatý již přišel. Ne, to neřekl. Řekl: "Přijměte Ducha Svatého" - obnovení ducha. Oni se znovuzrodili shůry skutečným Otcem, byli zpátky součástí rodiny, stali se světlem, ne tmou. Ale nyní přichází něco jiného, nikam nechoďte, protože Bůh má něco připravené. Je to osoba Ducha Svatého. Budete do Něj ponořeni, stanete se jedno s Ním, On vás zmocní a budete svědky. A budete-li věřit, jak praví Písmo, tak z vašeho srdce, břicha či nitra - dle překladu, budou proudit řeky živé vody. To mluvil o Duchu, ok? Sledujte tohle.

Skutky 2. kapitola - odtud víme, že Duch Svatý přišel. Je to tak? Oheň na jejich hlavách, modlili se v jazycích, lidé si mysleli, že jsou opilí... Znáte ten příběh, že? Dobře, nebudu se zde zdržovat, protože víme, že přišel, ano? Pojďte se mnou do Skutků 8. kapitoly. Trošku projdeme Bibli a ukážu vám několik zajímavých věcí. Ok. Skutky 8:14. Kdo někdy slyšel, že Ducha Svatého obdržíte při znovuzrození? Kdo to od někoho slyšel? Kdo to slyšel říct kazatele? Je to pravda ve smyslu obnoveného ducha. Dechl na ně - přijměte Ducha Svatého. Bum. To se stane, když se znovuzrodíte. Ale co teď s tím: "Čekejte v Jeruzalémě a po nemnoha dnech budete pokřtěni Duchem Svatým a přijmete moc shůry"? Sledujte. Lukáš 11:13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Proč byste měli o Ducha Svatého žádat, pokud ho dostanete automaticky? Rozčísnu to naprosto jasně.

No ták! Jsme tak rychlí k mluvení, ale "Kdo věří ve mne, jak praví Písmo!" "Víš, Ducha Svatého dostaneš při znovuzrození..." Počkat! Co ale říká Písmo? Proč bys žádal Boha o Ducha Svatého, pokud bys ho měl mít automaticky?

Skutky 8:14 Když pak apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo... Víte, že tam byl Filip? Víte, že se tam staly velké věci, znamení a zázraky, a Samařané uvěřili? A celé město se znovuzrodilo. Jste si toho vědomi? Dobře. Kdo ví, že Petr a Jan byli vedoucími v církvi? Víte, že byli apoštolé, že? Apoštolové uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo. Sledujte. Verš 15 Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha Svatého, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen - to neznamená, že to je méně důležité, znamená to, že měli jen část toho, co jim Bůh chce dát. ...byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Co to znamená, že byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Byli pokřtěni ve vodě. Ale Duch Svatý na nikoho z nich ještě nesestoupil.

Přijmout Ducha Svatého musí být tak moc důležité, že Petr a Jan - pokud se podíváte do mapy - šli přibližně 55-80 km, jeli na oslu, nebo nějak, aby se dostali do Samaří. To je kus cesty! Oni neskočili do auta a nefrčeli stovkou. Řekli si: "Samaří přijalo Boží slovo!" Neřekli si: "Ále, ten odříznutý národ. Banda psů..." "Samaří přijalo Boží slovo! Přijali také Ducha Svatého?" "Vypadá to, že ne, musíme tam vyrazit! Jane, Petře, jsem s vámi, pojďme!" 55-80 km! Šli na ně vkládat ruce, protože "ještě na nikoho z nich nesestoupil." Pokud dostanete Ducha Svatého automaticky se spasením, jaktože Bible říká tohle? Verš 17 Potom na ně vkládali ruce a oni přijímali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze... Znáte ten příběh. Není tam napsané, jak věděl, že na ně Duch Svatý přišel, ale něco viděl. Jediný projev, který je zmíněn v Bibli, jsou "jiné jazyky". A někteří vyučují proti jazykům a lidé jsou z toho pak vyděšení. "Jak víme, že je to od Boha, že to není ďábel..." A dělá se to celé o jazycích, namísto o přijímání Ducha Svatého! Je tolik lidí, kteří váhali, aby se za ně někdo modlil za křest Duchem Svatým, protože si nebyli jistí ohledně těch "jiných jazyků"...

Je to jasné: "Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo Ho žádají." Takže když Ho požádáte, přijde? Jsou lidé, kteří říkají: "Nemodlíš se v jazycích, nepřijal jsi Ducha Svatého." Podívejte. Já věřím, že modlit se v jazycích je pro všechny. Věřím, že k tomu je milost v osobě Ducha Svatého a věřím, že chce, abychom se všichni modlili v jazycích. Věřím, že dnes večer, pokud jste se nikdy nemodlili v jazycích, nikdy jste nepřijali Ducha Svatého, tak můžete přijít sem, On na vás přijde a můžete se modlit v jazycích. Věřím, že je tu k tomu svoboda a že to bude super. Ale jestliže se někdo nezačne modlit v jazycích, je biblické mu říct, že nepřijal Ducha Svatého? - "Není." Protože jak Ducha Svatého přijímáte? Stejným způsobem, jako žijete život - vírou. Často to děláme o projevech, myslíme si, že se musí třást a brečet... A díky tomu existuje bezpočet lidí žijících v odsouzení ve své mysli, protože si myslí, že nejsou způsobilí, že nejsou hodni, že nejsou čistí, protože když se za ně modlili, tak se nezačali modlit v jazycích, takže se cítí, jako že v nich Duch Svatý nechce žít. A to je špatné učení, protože se podívejte, co to produkuje. Ne život a to hojnost života.

Manželka našeho pastora byla na jednom shromáždění pokřtěna v Duchu Svatém a ještě tři měsíce poté se nemodlila v jazycích, protože měla špatné zkušenosti a učení o jazycích a bylo to na charismatickém shromáždění, které bylo divoké, a lidem tam říkali: "Prostě se modli "yaba daba doo" pozpátky a hodně rychle." To ji vyděsilo a říká si: "Tak to asi ne..." Takže odtud odešla a řekla si: "To divné nepřijímám, ale přijímám tebe Duchu Svatý a věřím, že jsi ve mně. A věřím, že mě zmocníš, abych zářila a byla svědkem. A věřím, že mi pomůžeš, že mi zjevíš pravdu a Krista a oslavíš Ho skrze mne. Věřím, že jsi můj pomocník." Takže tři měsíce s Ním mluvila, měla s ním obecenství, probouzela se a měla společenství s osobou Ducha Svatého a nikdy se nemodlila v jazycích. Jednou jí volal manžel, který byl mimo město, byl silně rozrušený a plakal. Nikdy ho neslyšela plakat, nebyl to ten typ člověka. Byl přemožený a plakal do telefonu. Její srdce - srdce jeho manželky se pro něj zlomilo. On musel náhle zavěsit. Ona zavěsila a představte si, jak vás to emocionálně dostane. Její "miláček", byli mladí. "Ó můj manžel." On plakal, nemohli komunikovat... Přechází sem tam, neví, co má dělat. Klekne si u pohovky a vypadnou z ní jazyky... Duch Svatý byl v ní a ten jazyk měla celou tu dobu. Ale její duše to brzdila... Ale když byla v té situaci a nepřemýšlela nad tím, nevěděla, co má dělat, přemožena, neměla slova, ale s pláčem se začala modlit z celého srdce, tak co se stalo? Začala se modlit v jazycích. Mně se to opravdu líbí.

Takže sledujte toto: To byly Skutky 8. Nyní se v rychlosti podíváme do Skutků 10. kapitoly. Rychle si to najděte, už skoro končím. Tomu je skoro těžké uvěřit... Kdo k tomu řekl amen? Právě jsem si uvědomil, že někdo řekl amen v autoritě. "Ok bratře, jsem právě teď v nevíře." Já tady kážu a působím v lidech nevíru. Ó má dobroto... "Nemůžu uvěřit, že jsi už skončil..." Skutky 10:44. No, ještě se musí projevit, že jsem už skončil. Vidíte to zde? Petr zde ještě mluvil. Zatímco si Petr ještě mluví... Petr toho namluvil spoustu ve Skutcích 2. kapitole. Mluvil a mluvil a mluvil... Ale měl dobré výsledky.

Skutky 10:44 Ještě když Petr říkal tato slova... - Ty mne povzbuzuješ, Petře... Nemůžu si pomoct. Kdo si je vědom, že Petr je v Kornéliově domě? Kdo ví, že Kornélius byl považován za pohana. Kdo ví, že není považován za "vyvoleného". Rozumíte? Znáte ten příběh. Petr i Kornélius měli vidění, i když Kornélius měl v podstatě návštěvu anděla. A Petr, se díky tomu dostane do Kornéliova domu. Kdo to zařídil? Pán. Ještě když Petr říkal tato slova lidem v Kornéliově domácnosti - podívejte se, co se stalo. Duch Svatý padl na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy užasli, že dar... - Ten dar... Ten DAR! - že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil... - Sledujte, co ho hned napadlo. "Lidi, oni se museli znovuzrodit a Duch Svatý na ně právě sestoupil a zmocnil je. Stalo se jim to samé, co se stalo nám ve Skutcích 2. kapitole! Wow... A to jsou pohané!" A Petr říká - Verš 47 Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my? 48A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom ho poprosili, aby s nimi zůstal několik dní.

Takže co se stalo? Duch Svatý sestoupil, pokřtil je, zmocnil je, aby se stali svědky. Petr to rozpoznal a říká: "Nebudu s tím bojovat, Bůh připravil mé srdce na to, že chce spasit pohany v Kornéliově domě. Pokřtíme je vodou, na znamení proměny, tito lidé jsou znovuzrození!" Není to úžasné? Takže v Samaří byli spasení a pokřtění, ale Duch Svatý na ně ještě nesestoupil. A ve Skutcích 10 Duch Svatý přišel, zatímco Petr hovořil. Ale Písmo říká: "Čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají." Pravda?

Skočím rychle ještě na jedno místo. Poslední místo. Ještě se podíváme na jedno místo, ok? Skutky 19 - tohle je vážně dobré, tím to utvrdíme. A pak Ho poprosíme, aby přišel. A víte, že On chce? Víte, proč chce? Protože nás miluje, protože nás chce zmocnit, chce v nás žít. To mě naučilo evangelium. To jsem si uvědomil, když jsem byl s Ním ve své ložnici. Akorát když jste mladí v Pánu, tak někdy takové věci nemůžete sdílet, protože lidé se na vás koukají skrz prsty a mají vás za bludaře/heretika. Ale uvědomil jsem si, že celý svůj život jsem byl domem vhodným pro Krále, jen jsem to nevěděl. Byl jsem k tomu předurčen. On zaplatil obrovskou cenu, aby mne získal. A já jsem o tom přemýšlel ve svém pokoji a Duch Svatý mi řekl: "Ježíš nezemřel na kříži, aby ukázal na tvůj hřích. On zemřel na kříži, aby tvůj hřích odstranil a odhalil, jakou máš pro něj hodnotu." To mi žádný kazatel v životě neřekl. Všichni mi vždy říkali, že zemřel, protože jsem hříšník. Ano, musel zemřít, protože jsem zhřešil. Ale myslíte, že Ježíš zemřel, protože jsem hříšník? Ne, zemřel, protože jsem byl ztracený syn a mám určení. Jeho smrt je celá o mém určení, budoucnosti a odkazu/dědictví. Kdo by zaplatil vysokou cenu za nic? A Bůh prolil krev svého Syna, aby mě získal. A věří, že ta cena stála za to, co tím získal. Bůh nechce žít v domech vyrobených lidskýma rukama.

Jak zde Todd White říkal, že mě před lety slyšel mluvit o tom, že Bůh by mohl žít kdekoliv... Říkal jsem, že Bůh by klidně mohl bydlet na zámku na obloze. Mohl by ho mít přímo uprostřed oblohy, protože je Bůh a mohl by to udělat. Ten největší, nejhonosnější zámek, který jste ve svém životě viděli. A zároveň byste ho mohli vidět ze severu, jihu, východu i západu, pokud by chtěl, pravda? A mohli byste vyrazit z domu s dětmi do školy, vidět tu věc na obloze a říct jim: "Tam žije Bůh, wow." Jenže Bůh to takhle nechce. Bůh chce bydlet v tobě! Aby když se lidé podívají na tebe, řekli: "Wow, tam žije Bůh!" Bůh zaplatil pěkně vysokou cenu, aby se do tebe mohl nastěhovat. A pokud dobře čtu svou Bibli, tak hřích Ho vypudil z Jeho domu a Bůh zaplatil cenu, vypořádal se s problémem a nastěhoval se zpět. A učinil všechny věci nové. Vyboural celý vnitřek a vložil dovnitř vše nové.

Ok, takže Skutky 19. kapitola, jste připraveni? Skutky 19:1 Stalo se, že když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efesu; tam nalezl nějaké učedníky. Jak poznal, že to byli učedníci? Pokud si přečtete ten příběh, uvědomíte si, že ať už to byl oděv, nebo něco, Pavel poznal, že něco následují... Takže Pavel věřil, že jsou to následovníci a věřil, že jsou to křesťané. A toto mě fascinuje: "...přišel do Efesu; tam nalezl nějaké učedníky a řekl jim:" - To je něco tak nečekaného! Řeknete si: "Co to?" Neřekl: "Ahoj lidi, kam jdete? Ahoj lidi, jak se vám vede? Ahoj lidi, támhle bude shromáždění, přijdete?" Podívejte se, co jim řekl: "Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?" - "Ale Pavle, potřebuješ dostat zjevení. Ducha Svatého přeci obdržíš, když se znovuzrodíš. Haló?" No jasně, Pavel tak určitě potřebuje poučit. Asi by si měl nastudovat to, co napsal, ne? No tak, lidi!

Když Pavel uviděl učedníky, tak to nejdůležitější pro něj bylo ujistit se, že byli zmocnění a vybavení, aby byli svědkové. Pavel rozeznal, že jsou věřící a ptá se: "Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?" Lidi, pokud dostanete Ducha Svatého automaticky, tak proč Pavel pokládá tuto otázku? Není Boží Slovo absolutně úžasné?

Děsí mě, že mezi sebou bojujeme ohledně učení Písma. Říkám si, že nečteme Bibli z čistého srdce, že ji čteme, abychom něco dokazovali nebo vyvraceli. Proto si myslíme, že to tak v Bibli vidíme. Pokud budete číst Bibli, jenom abyste znali Jeho a tečka, tak hádejte, co se stane? Budete Ho znát. Pokud budete číst Bibli, abyste něco vyvrátili nebo abyste dokázali něco, co si držíte, hádejte, co si budete myslet, že v Bibli vidíte? Cokoliv potřebujete. Můžete číst Bibli tak, abyste našli důvod odejít ze vztahu. Můžete ji číst tak, abyste našli důvod se rozvést, a budete si jistí, že vám to Písmo potvrzuje. To jen tak...

"Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?" Hádejte, co odpověděli. "Ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý." Řekl jim: "Jak jste tedy byli pokřtěni?" Do čeho jste byli ponořeni? S čím jste se sjednotili? Co následujete? Do čeho jste pokřtěni? Oni řekli: „Janovým křtem." To je skvělé, dobře, poslouchejte: "Jan křtil křtem pokání, připravoval cestu pro toho, který měl přijít." V podstatě jim říkal: "Lidi, On už přišel. Jeho jméno je Ježíš. Kde jste byli? Vždyť byl ukřižován a vzkříšen z mrtvých v Jeruzalémě." Verš 4* Pavel tedy řekl: "Jistě, Jan křtil křtem pokání a říkal lidem, aby uvěřili v Toho, který měl přijít po něm, to jest v Krista Ježíše."* Když jim to pověděl a vysvětlil, hádejte, co udělali? Verš 5 Když to uslyšeli, byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. To je křest vodou, souhlasíte? Sledujte tohle. Verš 6 A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. 7Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.

To máme tři příklady... Máme několik příkladů křtu Duchem Svatým. Nechci říct špatné číslo, aby se kvůli tomu někdo neozval. Někteří takové věci sledují, je to smutné. Kdybyste se tak snažili slyšet Boha, jako se snažíte napravovat a kritizovat, získali byste opravdové zjevení. - Opravdu jsem to řekl? Dá se to vymazat? Ne? Ok. Tak jsem to asi myslel vážně. Ok. Poslouchejte, prosím. Měli jsme zde několik případů, které jsem četl, kdy byly pro přijetí Ducha Svatého vkládány ruce. A ve Skutcích 2 a 10 prostě přišel. Takže musí být nutně vkládány ruce, pro přijetí Ducha Svatého? "Ne." Může přijít i sám? "Ano."

V mojí bývalé práci byli lidé, kteří byli celý život učeni, že to není pro dnešní dobu, že jazyky jsou od ďábla, ale dostal je můj život. Jeden muž přišel, plakal a říkal: "Jsem křesťan 25 let a za poslední rok, co jsem tě zažil jako křesťana, se cítím, jako bych nebyl ani spasený, že mám jen náboženství a Boha vlastně neznám, ale ty s Ním žiješ. Tohle řekl. A já mu říkám: "Poslouchej, ..." a začal jsem se sdílet. Předtím se totiž považoval za zralého křesťana, byl přece spasený už tolik let. A já jsem pro něj byl jen novorozený křesťan, příliš horlivý, který neví, o čem mluví. Kterého to přejde, kterého život naučí. Myslím, že se mýlil. Nyní jsem ještě víc nakopnutý, než jsem byl tehdy. Jsem v tom už 21 let a vím, že je to se mnou čím dál "horší". A já si to neomlouvám, "zhoršuje se to". Proč? Protože Ho znám o trochu víc, než jsem Ho znal tehdy. A Evangelium je dobrá zpráva o veliké radosti a nikdy nedovolím životu/okolnostem mluvit hlasitěji než Pravda. Pravda mne totiž činí svobodným. Takže pokud mě zase někdy uvidíte, budu takovýhle. Bez ohledu na cokoliv. Budu takový, nebo ještě trochu "horší" - víc nadšenější. Proč? Protože Ho můžu znát zase o trochu víc. Jsem vždycky takový? Ano? Ty mě znáš 8 - 10 let? Ano...

Tam u nás jsou lidé, kteří mě tak znají celých 21 let. Víte, čím jsem doma známý? Stálostí. Že co na mě vidíte, tak to je a Dan bude mít vždy své srdce v Pánu. Lidé mne vidí jako Božího muže. Proč? Protože tak žiji 21 let, a to zanechá stopu na srdcích lidí, dá vám to hlas a lidé si toho váží, protože jim nekážete. Ježíš nám nekázal kázání, On žil život. Bůh nám nekázal, dal nám kázání v Těle. Bůh vám nepřednesl nějaké kázání. On poslal svého Syna, aby to před vámi žil. Ježíš po nás nechce nic, co by nám neukázal, co by nežil a co by nenaplnil. "Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Ježíš vám jen nekázal: "Milujte své nepřátele." On vám ukázal, jak to vypadá. Neřekl vám jen: "Buďte milosrdní." Ale ukázal vám, jak to vypadá. Rozumíte, o čem mluvím?

Takže - řekli byste, že křest Duchem Svatým je jiná zkušenost než zkušenost znovuzrození? Jste schopní přijmout, skrze těch pár příkladů, které jsem vám dal, že existuje zkušenost nazývaná křest Duchem Svatým? "Budete pokřtěni po nemnoha dnech, kdy na vás sestoupí Duch Svatý a přijmete moc a budete mi svědky?" Souhlasíte? Takže jsou "jiné jazyky", které jsou v Bibli zmíněné na několika místech, součástí té zkušenosti? Rozhodně. Jsou "jiné jazyky" úžasné? Myslím, že každopádně. 1. Korintským 14 Neboť když já se modlím jazykem, můj duch se modlí..."kdo mluví jazykem, buduje sám sebe...""mluví tajemství k Bohu." Nevím jak vám, ale mně to přijde opravdu dobré!

Podívejte se, když se modlím v "jiném jazyku", kdo u toho mluví? Já musím otevřít ústa a mluvit. Duch Svatý vám nebude hýbat pusou. A když otevřu ústa a začnu mluvit, On mi dává promlouvání. V jazycích se můžu začít modlit kdykoliv. [Ukázka.] Cos to říkal, Dane? Jen demonstruji, že Duch Svatý je ve mně, že se můžu modlit v jazycích, že tím buduji sebe a mluvím tajemství k Bohu. Nenarušuju tím setkání, není třeba výklad, nedávám to na úroveň proroctví... Tak se modlím, když jedu v autě. "Duchu Svatý, tolik si tě vážím, miluji tě Pane Ježíši, děkuji ti Bože." - Mějte oči otevřené, když řídíte! "Děkuji ti Bože, uctívám tě a jsem ti vděčný, jsi úžasný..." A pokračuji v jazycích... A najednou uplyne hodina, dorazili jste na místo, kam jste jeli, a přijde vám, že jste právě vyjeli, ale jste tam... Wow. Vážně.

Umíte si představit, že se ráno probudíte ve své ložnici se zpěvem: "Pane Ježíši, uctívám tě. Ty miluješ mou duši. Ty jsi ten, kdo mě dělá silným. Ty jsi ten, který mne učinil úplným..." A pokračujete ve zpěvu v jazycích.... "Ty jsi mocný Bůh..." Potom jdete do koupelny a velice silně vnímáte, že jste znovuzrození. A nemyslíte si: "Achjo, zase další den u mlýnského kamene. Doufám, že se Billy nebude chovat jako hňup. Bože, kéž bys mu sundal hřebínek a mně pro jednou požehnal." V pohodě?

Mohl by někdo... Může ještě někdo jít hrát na piano? Šlo by to? Nebo to není možné... Je? Skvělé. Děkuji. Zahlédl jsem v té záři zvednutou ruku. Měli byste vidět tu svatozář, která je kolem vás. Kolem všech.

Obraťte teď svůj zrak na Něj. Obraťte k Němu své srdce. Prostě začněte Bohu upřímně ze srdce děkovat. Smějeme se sice, bavíme se, ale to není neúcta. Bůh nechce, aby zde byl dnes někdo pod tlakem. Smáli jsme se skrze pár vážných věcí, ale právě teď děkujte Bohu za evangelium. Můžete? Děkujte Mu velice osobním způsobem za to, že zemřel právě za vás. Není to sobecké. Musíte evangelium přijmout pro sebe osobně, abyste se mohli stát tím nejlepším, k čemu jste povoláni. Neříkejte: "Díky, žes nám dal evangelium, žes za nás zemřel." Berte to osobně. "Tys dal svůj život za mne a chceš, aby Tvůj život byl ve mně. A celý víkend jsem slyšel Slovo, slyšel jsem pravdu, byl jsem venku milovat lidi a začal jsem růst a zakoušet život v Duchu... Otče, chci všechno, co pro mne máš. Chci úplně vše, co je možné. Vážím si Tě, cením si Tvé lásky. A věřím, že Duch Svatý na mne chce sestoupit a zmocnit mne..."

Mluvte tak k Němu právě teď. Pokud jste už naplnění Duchem Svatým, modlíte se v jazycích, jste si vědomi křtu Duchem Svatým ve vašem životě, můžete k Němu pořád takto mluvit a děkovat mu. Dělám to často. Pokud jste nikdy nebyli pokřtěni Duchem Svatým, nikdy se nemodlili v jazycích - jedno nebo druhé... Ať už vnímáte, že jste pokřtěni Duchem, věříte tomu, ale nikdy jste se nemodlili v jazycích, nebo jste nikdy nepřijali křest Duchem Svatým, nikdy na vás nevložili ruce, nikdy jste o křest Duchem nepožádali... Prosím, přijďte sem dopředu. Vítáme Tě Duchu Svatý. Vítáme Tě.

Úžasné, Tome. To je spousta lidí. Přijďte. Pozvedněte k Němu své ruce, svá srdce. Pokud jste nikdy nepřijali křest Duchem Svatým, přijďte sem. Nebojte se. Buďte nadšení. Někteří z vás teď vnímáte Boží lásku a chce se vám plakat, to je v pořádku. Ale přijďte teď k Němu. Shromážděte se zde. Vy všichni? Wow. Není divu, že ke mně o tom mluvil, když jsem scházel po schodech. Vybaví vás mocí stát se Kristovým svědkem. Lidi, on vás miluje, stojí o vás. Přijďte, shlukněte se, je potřeba, abyste se dostali tak blízko, jak jen to jde. Služebníci z Lifestyle Christianity, potřebuji, abyste přišli za ně a věřili se mnou, budeme se modlit za tyto lidi a Duch Svatý to udělá. Běžte mezi lidi a pokryjte je.

Zaměřte se teď na Něj, přestaňte sledovat souseda. Teď jste zde vy a Duch Svatý, vy a Otec. Pamatujete si Lukáše 11:13? "Čím spíše Otec dá Ducha Svatého..." Komu? "Těm, kteří Ho žádají." Přišli jste sem kvůli tomu?

Řekněte: "Duchu Svatý, chci, abys na mně přišel, abys mne zmocnil, abys mne pokřtil v tom, kým jsi. Zmocni můj život a učiň mne, abych se podobal Ježíši. Učiň mne, abych vypadal jako Otec. Učiň mne, abych vypadal jako Láska."

Požádejme Otce. Řekněte: "Otče, prosím Tě, abys mne pokřtil, abys mne zmocnil a učinil mne svým svědkem skrze osobu Ducha Svatého. Duchu Svatý, vítám Tě." Budu se teď za vás modlit. Duchu Svatý, prosím, přijď na ně. Přijď Duchu Svatý, naplň tyto lidi. Pokřti je. Děkuji... Naplň je, Duchu Svatý. Děkuji, děkuji...

Prostě Mu děkujte, že přišel, přijměte ho. Věřte, že přišel. Pokud máte jazyk, začněte se nahlas a směle modlit, ať se to rozšíří na všechny ostatní. Do toho! Modlete se nahlas. To je ono! Každý budete mít svůj vlastní jazyk. Skvělé! Duchu Svatý, přijď. Lidi z Lifestyle Christianity, začněte se dotýkat lidí. Věřte Bohu, že každý bude naplněn, ponořen a zaplaven Duchem Svatým. Duchu Svatý děkujeme Ti. Víc, Pane. Víc, víc... Pokud se ještě nemodlíte v jazyku, věřte, že On je tady, děkujte Mu, že je ve vás. Věřte, že je na vás a požádejte Ho, aby uvolnil váš jazyk. Požádejte Ho, aby vám dal promlouvat - to není nesprávné. Požádejte Ho, aby vám pomohl, a jakmile začnete vnímat ta slova, nezpochybňujte je, nedovolte pochybám... Prostě je vyslovujte, modlete se je a uvidíte, jak to začne proudit jako řeka. Duchu Svatý, zaplav je, naplň je, to je ono! Ano, to je ono, člověče, modli se dál, to je dobré. Modli se nahlas. To je ono, modli se. Otoč se, dotýkej se lidí a děkuj Mu, že na ně přichází. Modlete se v Duchu - v jazycích... My tě přijímáme Duchu Svatý. Zmocni nás. Děkujeme Ti.

Vy co sedíte, pokud jste ještě nevstali, postavte se... Požádáme Boží oheň, aby nás zmocnil, aby hořel v našich srdcích, aby nás poznamenal... Amen? "Otče, přijď a pokřti nás Duchem Svatým a ohněm. Ohni Boží, přijď do tohoto domu a poznamenej naše srdce navždy. Hoř v nás tak, ať už není cesty zpět, žádné ohlížení se zpátky, žádný strach z lidí, žádné váhání, které bylo dřív. Oheň Boží! Přijď a zapal nás ke své slávě. Díky! Zapal nás Bože ke své slávě." Děkujte mu za jeho oheň, děkujte mu, že navždy poznamenává vaše srdce. Žádné kompromisy, žádné pochyby, žádné ohlížení se zpět! Lidi, stále to slyším. "Už žádné ohlížení se zpět!" Ať hoříme svatí, čistí a spravedliví, Bože. Boží ohni, přijď do tohoto domu... Díky Ti... Oheň z nebe - přijď. Děkuji ti. Označ nás, hoř v nás. Duchu Svatý, my Tě tu vítáme. Duchu Svatý, my Tě tu vítáme.

Vy zde vepředu, co jste přišli kvůli křtu Duchem Svatým, řekněte nahlas či šeptem ze svého srdce: "Duchu Svatý, vítám Tě. Věřím, že jsi ve mně, vím, že jsi se mnou. Nikdy mne neopustíš, nikdy nejsem sám, ty jsi se mnou. Ty jsi ve mně a budeš proudit skrze mne. Uvidím ostřeji než kdy předtím díky Tobě. Všechno v mém životě pozvedneš na novou úroveň. A já si, zaznamenávám tuto noc, Duchu Svatý, jako noc vzrůstu a změny. Uvidím v Písmu, co jsem nikdy dřív neviděl. A ve svém srdci vím, že můj život bude víc a víc vypadat jako Ježíš. Děkuji Ti, Duchu Svatý. Vítám Tě. Amen? Amen!

Mluvte s Ním každý den. Mluvte s Duchem Svatým každý den. Mějte s Ním společenství, žádejte Ho o moudrost, čtěte Bibli a ptejte se Ho na věci. Komunikujte s Ním. Pokud jste se zde nezačali modlit v jazycích, neuvěřte lži. Běžte domů, do své ložnice nebo do svého auta a děkujte Mu, že je ve vás. Děkujte mu, že ten jazyk máte. A jak k Němu začnete mluvit, děkovat Mu a zpívat Mu, ve svém rodném jazyce, a budete věřit, že vám dá promlouvat, tak se jazyky uvolní...

Zažil jsem lidi, kteří přišli dopředu, jako vy. Odešli domů, večer šli spát a stále byli zaměření na ty "jiné jazyky" a jejich mysl pracuje: "Tak já teda nevím..." Usnuli a Bůh je nyní má na místě, kdy mysl odpočívá... Zažil jsem tolik takových svědectví. - Lidé se v noci probudí a jejich srdce zaplavují slova a oni leží ve svých postelích, chvějí se, pláčou a modlí se v jazycích tak hodinu. Ok? Když půjdete dneska spát, tak pokud se zatím nemodlíte v jazycích, věřte, že jste dostali, když jste prosili. A děkujte Mu, za ten jazyk.

Slyšel jsem hromadu z vás, modlit se v jazycích. Bylo to super a požádal jsem vás, abyste se dotýkali dalších. Bylo vás hodně... Ale neuvěřte lži. Neuvěřte někomu, když by vám říkal: "Nemodlil ses v jazycích, takže jsi nic nedostal." "Čím spíše Otec dá Ducha Svatého..." Duše je záludná věc. Můžete se ve své hlavě/mysli na něco upnout a v srdci to něco zablokuje. Takže takovým věcem nevěřte! Vy žijte vírou! Mějte s Ním společenství, přijměte Ho. Večer si lehnete do postele... A říkám vám a věřím tomu - ještě jsem to neříkal... Věřím, že dneska naruší někomu spánek. Ano, věřím tomu. A přesto ráno nebudete unavení. Věřte mi.

Já se znovuzrodil v neděli v noci. V pondělí ráno jsem se probudil, plakal jsem a modlil se v jazycích. Neměl jsem ponětí, co se děje, ale věděl jsem, že je to On. A podívejte se na mě, je to na mně pořád i po těch letech. Pojďme mu vzdát chválu.

Autor: John1:12 a nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky