NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Dan Mohler - Křesťanství

Dan Mohler - Křesťanství - 10.2.2013

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Jste ok? Jste připraveni na Boží Slovo? Můžeme kázat a nechat ho působit? Wow, máme spoustu času. Rozumím nedělním shromážděním. Není to náboženské, nedíváme se přitom na hodinky. Pokud je člověk pastor, tak tomu rozumí a já jsem byl pastor nějakou dobu. Není to o tom, abychom zde zůstali celý den. Je to o tom, získat/slyšet od Boha, být ostřeni, budováni a více vybaveni žít život, ke kterému jsme povoláni.

Než začnu, chci vás povzbudit - kdykoliv se scházíte dohromady, ať je to zde, nebo u vás doma, tak vždy buďte plni účelu, proč děláte co děláte. Nenechte se nachytat, že děláte něco ze setrvačnosti a protože se to má dělat. Je totiž tak snadné jen chodit do církve. Myslím to vážně. Vzbuďte se a mějte s Ním obecenství. Vzbuďte se ráno a aniž byste vstávali z postele, naučte se mít obecenství s Bohem a naučte se Mu děkovat za Jeho Lásku a za to, jak vás vidí, jak vás chce zmocnit. Mějte ve svém srdci neustále pro každý den vizi víry, kdy se vzbudíte, abyste nikdy nesklouzli k tomu, že chození do církve nebo něco jiného nahradí to, že Ho znáte. Protože znát Ho, je největší věcí ve vašem životě. Slibuji. Vidět někoho uzdraveného je fenomenální, být dotčen Boží přítomností - jak to vůbec chcete popsat? Ale nic se nevyrovná vaší schopnosti být v Jeho přítomnosti, být jedno s Ním a mít s Ním obecenství jako syn nebo dcera.

Říkám vám, že není nic většího, než Ho [opravdu] znát. Nemluvím o "Mluvení o Něm.." - Mluvím o tom, že Ho znáte tak, že když zmíníte Jeho jméno, tak víte, že je právě zde. Kdy když jedete sami v autě, tak On je s vámi, když jdete venku, tak nejste nejistí a vědomí si sebe, ale jste naplněni Božím Duchem. Na tom "znát Ho" je něco, co přesahuje cokoliv, co kdy uděláme nebo čeho dosáhneme ve jménu církve. A když budeme mít toto porozumění zbudované ve svém srdci skrze zjevení od Boha, tak si uvědomíme, že církev jsme my, že my jsme ti, kteří způsobují věci ve světě, ve kterém žijeme. Vím, že jsme prosili Boha v přímluvách a to není špatně, přímluva je důležitá, ale chci vás povzbudit, že Bůh chce jednat skrze váš život mnohem víc, než vás napadlo. - Že váš život je natolik speciální a váš osobní život je nesmírně důležitý pro Boha, Boží Království a svět, ve kterém žijete.

Není to jen o tom, že se o vás Bůh stará, že naplňuje vaše potřeby a zajišťuje finance, že se modlíte za zaopatření. Je to o tom, že Bůh zjevuje sebe skrze vás, aby svět mohl vidět, vědět a rozumět, kdo je Bůh, protože Bůh žije ve vás. - A tohle je největší věc ze všeho, to je důvod, proč jsme křesťané a důvod, proč Duch Boží žije v nás - abychom Ho mohli zářit a činit známým skrze naši povahu, mentalitu/myšlení, motivy. Ne jen našimi dobrými skutky, ale způsobem, jakým myslíme, jakým žijeme a fungujeme - kdy to všechno pochází od Něj a je inspirováno Ním. Chci vás v tom dnes povzbudit, mám to právě na srdci. Vím, že teď nekážu [přímo] Písmo, ale vydržte to, právě sdílím svoje srdce.

Je tolik důležité, abychom rozuměli co znamená, když Bible říká "nepřizpůsobujte se světu, ale buďte proměněni obnovením své mysli". - Mluví zde o tom, že máte myslet jinak, než jste kdy předtím mysleli. Říká vyjděte z jejich středu a oddělte se, ale nemluví jen o tom, abyste se nechodili opíjet do barů. Nemluví jen o tom, abyste se nezdržovali na špatných místech. Říká nežijte podle standardu, norem, způsobu myšlení a moudrosti, ve kterých jste žili před Kristem, je zde nový způsob myšlení, nový pořádek věcí, nové normy moudrosti a to je Boží moudrost. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli. V Efeským 4 říká, abyste "se obnovili duchem svojí mysli."

Je něco fenomenálního na tom, že staré věci pominuly a všechny jsou učiněny nové. Někdy si jen myslíme, že to znamená, že Bůh dá do pořádku věci, které jsme pokazili, nebo které byli pokažené. Ale ON mluví o všech věcech nových, mluví o tom, co vás motivuje, co vás pohání, o důvodu, proč žijete. To je důležitá věc, protože pokud to jasně nepochopíme, potom budeme neustále zranitelní pro věci, pro které jsme byli zranitelní dříve, přestože Kristus [nyní] žije v nás. Pak jste stále zranitelní stejnými zklamáními, stejnými frustracemi, stejnou zlobou, srovnáváním, žárlivostí. Pokud neporozumíme, že se všechno změnilo, když Ježíš teď [již] přišel, tak vás pohltí dřívější věci, i když vaše srdce rozumí, že potřebujete Zachránce, i když vaše nitro bylo dotčeno a uvědomili jste si, že Bůh je dobrý.

Musíme porozumět, že Evangelium je o úplné proměně našeho života. Od způsobu myšlení, čím jsme motivováni až po způsob, jak žijeme. Je to úžasné a osvobozuje vás to. Způsobuje to, že již nejste nadále zranitelní tím "jak jde život". Protože život přichází, vždy něco přichází a lidé jsou často prostě lidé. Ale vy jste nyní jiní, něco se změnilo. - Vidíte jako nikdy před tím, rozumíte své hodnotě jako nikdy předtím, protože pokud byste neměli cenu, tak by Bůh nezaplatil zdánlivě tak nesmyslně velkou cenu. Proč by Bůh přišel v těle a zemřel nespravedlivě, aby osvobodil proviněné lidi? Protože ví, že lidé nebyli stvořeni, aby byli vinni, ale byli stvořeni k Jeho obrazu, k Jeho přirozenosti a Jeho Lásce, aby Ho zářili a zjevovali. A jen pro to, že lidé padli, tak Bůh nepadl, Bůh se nezměnil. Nikdy vás neztratil ze zřetele, nikdy si váš stvořený smysl nerozmyslel, a ve vašem nejhorším dni stejně přesně věděl, jaký je váš potenciál a smysl. Takže zaplatil tuto neuvěřitelnou cenu, aby se dostal zpět do vás. Zaplatil tuto neuvěřitelnou cenu, aby z vás dostal tu lež, aby z vás dostal sebestředné myšlení, žárlivost, a ty šílené věci, kterými jsme byli spoutáni, aby opět mohl zářit skrze vás. - To je křesťanský život.

Křesťanský život má opravdu málo co do činění s tím, že se o vás Bůh stará. A my přitom můžeme strávit celé své životy modlením se za "lepší věci", za "průlomy" v různých oblastech, aby všechno bylo bez problémů. A tím je veškerá pozornost upnuta na váš život a na to, jak se vám daří, na místo toho "Jak On vypadá skrze vás." Protože když přijde na věc a přijde výzva, tak jak vypadáte? Jak jednáte, když s vámi lidé jednají nespravedlivě? Jak se chováte, když to vypadá, že nebudete mít na zaplacení nájmu? Jsou vaše ruce zvednuté s porozuměním, že On je vaším zdrojem života? Musíme být velice opatrní, abychom se nedostali do pasti "modlení se za lepší den", abychom nechodili do církve s nadějí, že Bůh pro mě dnes něco zvláštního udělá. Ne, my hledáme Boha pro proměnu [našeho] života, hledáme Boha, abychom zjistili, proč existujeme a proč chodíme po této Zemi. A říkám vám, že čím více a více jsem četl svoji Bibli, tak jsem dospěl k porozumění, že je jediný důvod, proč jsem se dnes vzbudil - "abych vypadal jako můj Otec, abych myslel jako On a činil Ho známým sféře vlivu kolem mě." Důvod, proč žiji je svědčit o Božím obrazu.

|~ Jak se dnes pastor modlil tak vášnivě tyto věci, tak to bylo mocné, protože nám jako vedoucí a pastor dával najevo "proč jsme zde".| Víte, jak moc je důležité, aby to pastor dělal? Protože je tak snadné, abychom se stali náboženskými a šli s proudem, splnili si a uchlácholili tím své svědomí. "Však chodíme do církve.." - Fůj! :D Řeknete "Já jsem křesťan, chodím do církve.." - Křesťanství není definováno chozením do církve. Chodíte do "církve" pro to, že se scházíte s lidmi stejné víry a lidmi, kteří věří a vidí stejné věci, a jste ostřeni, budováni, povzbuzeni a odcházíte novou cestou. Takže církev je něco jiného než "Byl jsem v církvi.." Dostaňme se za to. || Proto se mi tolik líbilo, jak ses modlil, protože jsem si uvědomil, jak Bůh změnil tvoje srdce a že prostě dnes neděláš jen další bohoslužbu.

Když jsem byl [dřív] ve vedení [sboru], tak jsem viděl za scénu, kdy se církve chytnou do pasti a snaží se mít lepší "bohoslužbu", která je více přítažlivá pro lidi, aby lidé chtěli přijít.. Snaží se mít lepší chvály, snaží se dělat věci lépe, aby lidé přišli.. A zní to pěkně, ale skončí to špatně a převráceně. Lidi, přicházíme slyšet Jeho hlas, milovat Ho z celého srdce, slyšet Jeho hlas a být formováni Boží rukou, Duchem Svatým, a odešli odsud a vypadali více jako syn, více jako dcera, více jako svatý, než jsme kdy vypadali - aby Láska naplňovala naše srdce, abychom nesoudili, neměli předsudky, nepředpokládali, chodili v milosrdenství a laskavé dobrotivosti s pokojem v našem srdci. No tak, takto je možné žít.

Je možné nemít doma potyčky, nesoudit se navzájem, nemít první dojmy a nemít v sobě aroganci, kdy soudíte druhé a máte samospravedlivý pohled. Je možné žít bez toho všeho, ale musíte chtít. Musíte porozumět, že jste k tomu povoláni. Musíte porozumět, že tohle je úmysl kříže - tj. očistit vás a změnit vás a učinit vás úplně nové. - Obnovit vás zpět do Božího obrazu. Kážu to všude, kde jsem, kázal jsem to zde celý víkend a i když se budu opakovat, tak je to jednoduché.

Bůh řekl "Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podoby Boží učinil jej." - Právě zde vidíte smysl vašeho stvoření. V Genesis 1:27 můžete vidět Boží účel stvoření člověka. ON stvořil člověka ke Svému obrazu TEČKA. A když člověk pojedl z toho stromu, pro který nebyl stvořen, ze stromu, který nebyl pro něj - ze stromu poznání dobrého a zlého - jedl a ztratil svoji nevinnost. Člověk byl stvořen pro Boha, pro Jeho obraz, nebyl stvořen aby jedl z toho stromu. Měl jednoduché přikázání - "Můžeš jíst z jakéhokoliv jiného stromu, podmaň si Zemi, je tvoje, dej se do toho. Zař a zjevuj moje mocné jméno.." - Tohle tam v podstatě Bůh řekl. Řekl "Nejez z tamtoho stromu, není ti to zapotřebí. V den, kdy z toho stromu pojíš, jistě zemřeš." - Proč? Protože nyní [přišly] lidské názory a lidská moudrost, rozum, logika - někteří lidé říkají, že nás Bůh takto stvořil, ale člověk byl stvořen, aby znal Boha a byl jako On. Nebyl stvořen, aby si vymluvil Pravdu. Nebyl stvořen, aby byl tak moudrý, že si vymluví víru. Nebyl stvořen, aby měl tolik poznání a lidské chytrosti a moudrosti, aby byl schopen tolik myslet, že si vymluví svůj smysl.

Ten hlas co řekl "Opravdu Bůh řekl..?", to byl hlas ze samotného pekla. Ten hlas říká: "Víte, Bůh akorát ví.. - Domnívejte se, že znáte Boha, pitvejte Jeho srdce a porozumějte, že Bůh ví, že v den, kdy pojíte z toho stromu, budete jako On, budete znát dobré a zlé.." Ale člověk [již] byl stvořen k Božímu obrazu a tento hlas začne rozumovat a logicky vysvětlovat, Eva ho poslouchá, zamyslí se a říká si "Nó na tom něco je.." - a právě tam se zrodila cesta, která se zdá být člověku správná. A my jsme podle toho standardu žili od doby, kdy jsme se narodili. Takové to "Jó, to mně dává smysl. Já si myslím..." - Cesta, která se zdá člověku správná, není dobrá věc! Našel jsem ve své Bibli, že vždy vede ke smrti a zkáze. Když Bůh řekl Adamovi, aby nejedl z toho stromu a přišel jiný nápad, tak právě tam se zrodila cesta, která se zdá člověku správná a člověk se k ní přiklonil, na místo k tomu, co ve svém srdci věděl že Bůh řekl. A v ten okamžik zemřelo to "kdo" byl Adam a čím byl stvořen a tím rozhodnutím ztratil sebe. Nepadl na zem mrtvý, ale zemřelo to, kým byl ještě před okamžikem, kým byl stvořen být, kým byl zmocněn být - to bylo v momentu ztraceno. "V den, kdy pojíš [z toho stromu], jistě zemřeš." Najednou již nebyl jako Bůh, ale začal být samospravedlivý, bránil sebe, chránil sebe, hleděl na sebe, snažil se zakrýt svoji nahotu, svůj hřích a utíkal od toho, který je Láska.

Podívejte se na účinky hříchu - obviňuje Boha, obviňuje svoji ženu.. Zní to někomu z vás povědomě? Vyrostl někdo z vás s takovými sklony a myšlením? Jako "Já bych to neudělal, kdyby oni.. Ty nevíš jak se cítím, byl jsem pod takovým tlakem, neměli mě tam posílat.. Jak bys se cítil, kdyby to udělali tobě? Jistě že mě to zranilo, naštvalo mě to a proto jsem to udělal.." - Haló! To je tragedie! To je cesta, která se zdá být člověku správná, dokonce z toho uděláte případ, že s vámi lidé souhlasí. - Ale je to na úkor druhých a jediné co to dělá je, že to vás udělá, ty co mají pravdu, a ostatní ji nemají. A jste samospravedliví a najednou jste vyvýšenější než oni. - A já jsem četl, že všechny pahrbky byly sníženy a každé údolí je vyvýšeno. Všichni jsme na stejné úrovni a všichni potřebujeme milosrdenství, všichni potřebujeme krev Ježíše a všichni máme úžasnou hodnotu, potenciál a účel. Nejsou žádné hvězdy ani zatracení, jsou jen ženy a muži s osudem být k Božímu obrazu. To je pravda Evangelia.

Bible v Koloským 3 říká - vidíte, přesně tam jsem se chtěl včera dostat. Pokud chcete, můžete si to nalistovat, já to prostě znám ve svém srdci. Říká "Od doby, kdy jste byli vzkříšeni s Kristem.." - Wow, vzkříšeni s Kristem! Proč? Protože před Kristem jste byli mrtví a ani jste to nevěděli. Jeli jste autem po špatné cestě a mysleli jste si, že máte pravdu a neměli jste ji a byla tam pýcha, arogance, a měli jste schopnost mít pravdu a odsuzovat ostatní, schopnost být frustrovaní. Stejně jako já jste měli schopnost "sedět u stolu a mluvit o lidech a rozebírat je" a přitom si to ospravedlňovat, protože oni dělají něco špatně. A vůbec jsme si neuvědomovali, co děláme, protože jsme takto vyrostli, naučil nás to život.

Celý život jste byli učeni "Nedělejte si velké naděje.. Co neznáš, to ti neublíží.. a: Jak to vidíte tak to je.." - a to všechno je přesný opak Božího Slova. Takže Ježíš musel přijít v Těle a říct "Vy říkáte.., ale já říkám.. Vy říkáte.., ale já říkám.. Vy říkáte.., ale já říkám.." - O čem [v kázání na hoře] mluví? O tom, že naše moudrost byla pokroucená a převrácená a způsob, jakým myslíte, není způsobem, jakým myslí nebe. Ale "vy jste byli stvořeni pro nebe a Já jsem přišel, abych vás zachránil a povolal vás z temnoty do světla". Ježíš je mnohem víc, než lístek do nebe, je mnohem více, než košík s požehnáním. On je ukázkou proměněného života a úplně nového způsobu žití.

Lidi, víte, proč jsem tak rozohněný? Protože jsem svobodný, protože můj život je změněný, protože já jsem nepřijal Ježíše do svého života kvůli věcem, které pro mě může udělat, ale dal jsem Mu svůj život, abych mohl být jako On. A nyní již s vámi nemám problém. Nemáte nade mnou žádnou moc a můžete mě jedině povzbuzovat a já jsem již pěkně povzbuzený. Ve vaší moci je mě jedině ostřit a povzbuzovat "Běž.." Nemůžete mě zastavit, protože ten vlak je již rozjetý a vy nejste palivem v mé nádrži, vy jste [pro mě] předmět Lásky. Tím palivem v mé nádrži je Boží srdce a Boží Láska nikdy neselhává, takže mně palivo nikdy nedojde. Rozumíte? To bylo dobré přirovnání, zapište si to, budu na to třeba někdy kázat. :D || Ale vážně, vy jste [pro mě] předmětem Lásky. Nemůžete pro mě být újmou, nemáte moc být pro mě závažím.

Pokud uvidím, že nežijete život, který odpovídá kříži, pokud žijete mimo své povolání a určení, proč bych měl plakat díky vám, na místo kvůli vám? Proč by nepovstalo milosrdenství? Proč je tak snadné být zraněni druhými? Proč nepovstane milosrdenství a vy nevoláte za ty lidi, protože pokud žijí takovým způsobem, tak je něco, co nevidí, jsou zraněni, ztraceni. Je napsané, že manžel nemiluje svou manželku z jediného důvodu - protože nemiluje sám sebe. To by mělo způsobit, že budeme za toho člověka volat. Nemělo by to způsobit, že manželka bude plakat kvůli sobě z nedostatku lásky, z toho, že to má být přece [rozdělené] 50 na 50 a on nedělá "co by měl". Řeči jako "A to jsem si myslela, že jsem si vzala dobrého člověka, ale zjistila jsem, že je ztracený případ.." A to platí i opačně. Žena také nemá co dát, pokud nemiluje sebe. Pokud nemiluje sebe, tak má jen potřebu, protože je prázdná. Platí to pro oba, nemířím jen na ženy, že jsou tak zraněny svými manželi, je to oboustranné. Jsou muži, kteří si vzali svou ženu a nemůžou žít, pokud se žena nechová určitým způsobem. - To vůbec není láska, to je "potřebuji tě" - a ne "miluji tě".

Když váš partner s něčím zápasí, tak tehdy se ukáže Láska - jak pak jednáte? Dostaňme se přes sobecké jednání. Řeči jako "Byl bych v pohodě, kdyby nebylo mého partnera.." - Ne, byli byste v pohodě, pokud byste upřeli své oči na Ježíše. Protože váš partner vás neurčuje, určuje vás Ježíš, a poté jste schopni správně vidět svého partnera. || Neříkám to protože jsem na vás naštvaný, ale protože to přináší život, přináší to uzdravení, zabrání to hromadění bolesti a nevyřešených konfliktů. Protože co je vůbec konflikt? To jsou prostě dva lidé, kdy každý chce jít svou cestou a neshodnou se s pocity a emocemi, protože se snaží prosadit svoji potřebu. Není špatně, že se neshodnete. V manželství se neshodnete na všech věcech, ale lidi, stále můžete jeden druhého milovat, stále můžete jeden druhého ctít. Někdy se prostě přizpůsobíte i když úplně nesouhlasíte, ale řeknete "Víš co, vážím si tě a respektuji tě a miluji potenciál tvého života natolik, že to zkusme a uvidíme, co z toho bude.. A nečekám, že to nevyjde, abych ti to vyčítal, jen jsem s tebou a pro tebe, běžme spolu.." - Proč je to těžké? Protože myslíme pro sebe a neuvědomujeme si to. Není to že bychom byli špatní a převrácení, odpadlí a sníženi k pokrytectví. Někdy to tak je, ale spíš výjimečně. Obvykle jsme jen oklamáni a nerozumíme, byli jsme tolik vyučeni emocemi, světem a tím, co se dělo, že prostě nerozpoznáme, že přišlo [to] nové. Takže pokračujeme podle toho, jak jsme byli vyučeni.

No tak, nejsem zlý, neříkám "Bando odpadlíků, za chvíli budeme mít výzvu, a kážu to zde pro to, že jsem to cítil zde v církvi a pěkně to přivedeme na světlo." No tak, tohle nedělám. Říkám jen "Nikdy nezabředněme do chození do církve zatímco ve svých životech máme nevraživost." Protože pak obalujete nevraživost církví a v tom je past.

Kážu dobře pastore, neboj se, bude to dobré. - Slyšel jsem jeho srdce a on jako pastor volal: "Ujasněme si, proč jsme zde - protože Bůh je úžasný.." Největší výzva pro pastory je neupnout se na sebe a nesnažit se mít "lepší" bohoslužbu, ale trénovat a vybavovat lidi, aby žili své životy ve sféře vlastního vlivu a měli dopad na druhé, a aby rozuměli velkému spojení toho, proč se scházíme a opět vracíme ven. Protože sem sice přijdete, ale žijete tam venku. Pokud bychom se prostě scházeli 1x možná 2x za týden, ne abychom dostali injekci.. Jako: "Ještě že máme setkání uprostřed týdne, jinak nevím, jak bych to do neděle přežil.." - Potřebujeme se této mentality zbavit. Co zde vlastně děláme? Chodíme se sem napít, abychom přežili? Tohle někdy dělají lidé, kteří chodí na pivo.. :D Není v tom žádný rozdíl. Je to pro to, že myslíte na sebe a říkáte tím "Svět je těžký a kdyby nebylo setkání uprostřed týdne, tak bych to nezvládl.."

Věci dělá těžké pouze vaše perspektiva/pohled. - Berete všechno osobně, všímáte si všeho, co je špatně a všeho, co si přejete, aby se změnilo, a v tom všem jste svlečeni z autority, moci a manifestace Krista, která je určena pro váš život. - Celé se to stalo o vás a vy si to ani neuvědomíte. Je to věc oklamání, nejste zlí a převrácení. Nepotřebujete sem přijít a plakat "Bože, je mi to líto." Jen za všechno získejte porozumění, ať se vám rozsvítí a uvědomíte si - "Počkat, já nepotřebuji jinou práci, práci s lepší atmosférou, atmosféra žije ve mně a nazývá se Boží Království. Díky Bohu za mou práci, ať moje světlo tolik svítí před lidmi, že budou vidět.. Nejsem frustrovaný, co na tom, co o mně říká můj šéf, on nerozumí. Pokud by viděl pravdu, žehnal by mi na místo proklínání - on je ztracený, já nemám problém, ale ten člověk neví, kdo je.. proč bych dovolil, aby mě utvářel a určoval moji identitu? Moje dobroto, on potřebuje Lásku a porozumění."

Ale nespočet krát dovolíme těmto věcem mluvit a lidská moudrost, uvažování a logika, i náš manžel nebo manželka, protože jim na nás záleží, říkají "Pracuješ tak těžce, je mi líto že ti tak nakládají miláčku.." - A jako manžel nebo manželka můžete podporovat stejnou věc. Proč? "Je mi tě líto, že musíš dělat v takových podmínkách, postav se tomu jako člověk a.." - A vy ty věci přikrmujete.. Pak přijde domů a říká "Dneska jsem se mu postavil a řekl jsem mu, co si o něm myslím.." - Ne, ne.. má to být "Dnes jsem se tomu postavil - pracoval jsem jako nikdo jiný, mám to nejlepší zaměstnání, které jsem kdy měl, on se mě snažil srážet, ale jenom to způsobilo, že to ze mě vytáhlo více Krista a vím, že mu to teď leží v hlavě, protože nade mnou nemá žádnou moc. Cítím k tomu člověku Lásku, drahá.." - [A žena pozvbuzuje:] "Jen do toho Boží muži.." :D - "Už se nemůžu dočkat, až zase půjdu do práce, protože Bůh něco chystá.." - Pokud bychom začali takovýmto způsobem myslet, tak by se náš život změnil. Už by to nebyla hrůza, nebylo by to "Přijď brzy Ježíši, zatrub na trubku.." - To vlastně říkáte "Do nebe se mnou a do pekla se všemi ostatními, ale dostaň mě odsud.." - A pokud takto myslíme, tak si musíme uvědomit, že ani nerozumíme Evangeliu. Myslíme si, že problém je temnota, ale temnota je nepřítomnost světla. Temnota nikdy není váš problém, váš problém je nepřítomnost světla. Neříkejte "Já to tam nemůžu vydržet, je tam taková temnota.." - Zařte? :D - "Je to tak depresivní místo, tak temné.." :D "Církvi, povstaňte a zařte, protože vaše světlo již přišlo a vzešla [nad tebou] Hospodinova sláva. Tma přikryje zemi a hustá temnota lidi, ale na vás bude světlo. Takže běžte a povstaňte, běžte a zařte." Chápete?

Zažil jsem mezi lidmi tolik dobrodružství, velmi sem se bavil žitím Ježíše. Mám tolik skvělých příběhů, že bych vám je mohl vyprávět celé dny. Proč? Díky jedné malé perspektivě/pohledu. Ne protože jsem lepší křesťan, ne protože potřebuji nálepku "Super" křesťan. Bůh mě v ten den nevyvolá a neřekne "Toto je můj syn Dan a získává odměnu pro nejlepšího křesťana desetiletí.." - Protože všechno co jsme, jsme milostí a člověk nemá ani jednu věc, která by mu nebyla dána. Ale musíte se porozuměním dostat do pozice, abyste ten dar mohli přijmout. Pokud máte [na vánoce] pod stromečkem dárek, musíte ho otevřít. A pokud tam dámy najdete nejkrásnější halenku, kterou jste kdy viděli, tak neplní svůj účel, dokud si ji neoblečete. Rozumíte? Je to dar a musíte být v pozici [ho přijmout]. A do té pozice se dostanu svojí perspektivou/pohledem. V červnu před 18ti lety jsem si uvědomil, že nejsem křesťan pro sebe. To je revoluce! Nejsem křesťan kvůli sobě! A všiml jsem si, že mnoho křesťanských televizních stanic to dělalo celé o mně. Celé o mně - o mém průlomu, mém požehnání, "vydrž, tvůj den přichází.. neumdlévej, přízeň je na cestě.. Pošli nám svůj požadavek, co všechno potřebuješ změnit, rodinu, partnera, my se za tebe budeme modlit a Bůh udělá změnu.." - A jsme cele zaměřeni na věci, které jsou špatně a s čím Bůh musí něco udělat, na místo, abychom si uvědomili, kdo uprostřed těch věcí jsme.

Tam venku je spousta zklamaných křesťanů, kteří mají dobré srdce, ale nemají porozumění toho, proč v nich žije Ježíš. Spousta dobrých lidí sražených do oklamání [ohledně toho,] proč jsme křesťané. Říkám vám, že nejste křesťané pro to, co pro vás Bůh může udělat. Bůh vás chce proměnit. A tato jedna malá perspektiva mi proměnila život. Chodil jsem do práce a spolupracovníci dávali na tabuli, kde byli píchačky, zesměšňující obrázky s mým jménem napsaným velkými písmeny. Zesměšňovali mě karikaturami, smáli se, přišel jsem k píchačkám a oni potlačovali smích. - Ale co tím ztrácím? Bůh je skutečný! Já se s Ním probouzím, nikdy nejsem sám, jsem zaplaven pokojem a dokonce slyším Jeho hlas. Husté! :D

Todd [White] musel jednou jít na psychologické vyhodnocení, aby získal licenci pro makléřskou činnost. Sdílel tehdy své srdce před komisí a oni ho poslali na psychologické vyhodnocení, aby se ujistili, že tu práci může dělat. A pokud ho znáte, tak Todd je prostě Todd. Psycholog citoval, co Todd říkal - jako "Bůh řekl, slyšel jsem Boha.." - a byl to křesťanský psycholog. A ten psycholog říká "Pane, takže vy slyšíte hlasy? Slyšíte hlasy?" A Todd upřímně odpovídá "Ano, jistě, každý slyší hlasy, i vy je slyšíte. Slyšíte hlas svého svědomí, hlas nepřítele, Boží hlas, hlas rozumu.. V hlavách lidí neustále mluví nějaké hlasy a já slyším hlasy neustále.. Ale tolik jsem naplnil své srdce Božím Slovem, že vyčmuchám, co je pravda a co není, co buduje a co nebuduje, co je z Boha a co z Boha není.. Člověče, já slyším hlasy neustále.. Bůh mi říká, že mě miluje, dává mi instrukce, a právě teď ke mně mluví o vás. Říká, že máte vyhřezlou ploténku a bolest vám vystřeluje do pravé nohy.. A Bůh to chce spravit. Vidíte? Já slyším hlasy." :D

Bůh mluví k Toddovi a ten psycholog tam sedí a nechápe. Pro něj to je extrémní. On byl evangelikál, nevěří těm věcem a najednou je to přímo před ním. Co s tím? Dary přece nejsou pro dnešek, zázraky přestaly s apoštoly. Hádám, že asi jeden z nich vstal z mrtvých, nebo - má to dredy - asi to bude Jan Křtitel, :D ale sedí přede mnou a říká mi věci o mně. A Todd se usmál a říká "Vidíte, slyším hlasy." Ten psycholog byl tak vyděšený, že ho ani nenechal, aby se za něj modlil. Byl vystrašený a třásl se, a to není špatně, jen potřebuje čas, aby se s tím vyrovnal. Je to v pořádku, protože Bůh není pitbul, je milovník. Todd se možná někdy jeví jako pitbul, ale zná Lásku a je agresivní, ale ví, kdy pustit. Řekl mu "Poslouchejte, nemůžete popřít, že tyhle věci jsou skutečné a že jsem slyšel Boží hlas... A pokud byste byl pokorný a nechal mě modlit se za vás, Bůh by se vás právě teď dotkl, protože On ty věci neukazuje pro drby nebo zprávy. Odhalil mi to, protože vás miluje a chce, abyste viděl." - Bylo to mocné a Todd byl tehdy rok a půl věřící. Rok a půl - představíme si batole s dudlíkem - "á á, přepudrujte mě.. dejte mi kašičku.." :D Ale ne Todd, ten je naplněný Božím Duchem a mocný v Bohu. Takže prošel psychologickým vyhodnocením na výbornou - ten člověk mu napsal úžasnou zprávu. Závěr byl, že tento člověk je úplně v pořádku, je úplně při smyslech a zdravý. A stejně přes to všechno Todda nenechal, aby se za něj modlil. :D

Todd od něj odcházel, zastavil se na recepci a říká recepční "Byl jsem u toho doktora a věděl jsem o něm toto a tamto a trochu ho to vystrašilo, doufám že vás to nevystraší, protože máte tohle a tohle s ramenem, mám pravdu?" - "Ano? Jak to víte?" Todd mohl říct "Víte, já slyším hlasy.." :D Ale řekl jí, jak to věděl, že to je Boží Láska a milost a že mu Bůh tyhle věci říká neustále. To je skvělé, pro tohle jsme zde na planetě.

Půjdeme do Bible, tak budou všichni šťastní. :D Filipským 2. kapitola. Podívejme se tam. Chtěl jsem citovat Koloským 3, ale nějak to nejde, ale dostal jsem se alespoň k začátku - "Od doby, kdy jste byli vzkříšeni s Kristem.." - a to je skvělé, protože se tam neříká "Od doby, kdy jste se modlili modlitbu, abyste šli do nebe.." - Ale "Od doby, kdy jste byli vzkříšeni s Kristem" upněte svoji mysl na to, co je nahoře, ne na věci na Zemi. Pokud řekl "upněte svoji mysl", tak musí vědět, jaký potenciál má mysl sklouznout někam jinam. Protože to je agresivní "upněte svoji mysl" - to znamená uzamkněte ji do pravdy. Rozumíte? Uzamkněte ji. Proč? Protože jste zemřeli - kdo? Vy. - a váš život je nyní skryt v Kristu. A když se ukáže Kristus, který je vaším životem, tak se spolu s ním ukážete ve slávě. Je to tam napsané, četl jsem to a říká tam "Proto umrtvěte pozemské údy - smilstvo, nečistotu, vášně a zlé touhy" a říká, že pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti a že dříve jsme v těch věcech žili. Ale nyní vy sami máte ty věci odložit - zuřivost, hněv, zlobu, i nestoudné řeči z úst. Všimli jste si, že tam neříká "zvládněte hněv"? Chápete? Všichni mluví "Zvládni svůj hněv bratře, musíš zvládnout svoji žádostivost, ovládni své sexuální touhy..." - "Zvládni?" - No tak, pokud to máte je, tak to tam stále je. Zvládněte hněv? Ale to je stále hněv, to ten hněv jako jen zakryjete? To jako zachováte tvář a stále ty věci budete mít ve svém srdci, jen je nedáte najevo?

Lidi, no tak. Bible nikde neříká zvládněte svůj hněv. Říká "odložte" ho. Jak odložím hněv, aniž bych se stal zákonickým, dostal se do skutků, kousal se do rtu a víc se snažil nehněvat? To je dobrá otázka, doufejte že mám odpověď. :P To je první věc, co vás může napadnout - jak to udělat, aby to nebylo jako vaše novoroční předsevzetí - "Dobrá, již se nebudu hněvat..." :D A pak přijde hněv a vy si říkáte "Jsem tak neschopný.. takový břídil.. I když se snažím, tak to stejně nedávám.. Kdo ví, zda jsem vůbec znovuzrozený.." Lidé prochází takovými cykly a ubíjí se tím a jediný důvod, proč jim na tom záleží je, že jejich srdce jsou opravdu čisté a živé. Nemohlo by vám to vadit, pokud byste nebyli uvnitř živí. Nemohli byste ani být odsouzeni ďáblem a být podvedeni k tomu, že jste v odsouzení. Odsouzení nemělo o co opřít, pokud byste nebyli čistí ve svém srdci, a pokud by se ve vás nestalo něco dobrého, tak by se ani nemělo kde vzít. Odsouzení je převrácená lež, nikdy v něm nebuďte. Někteří lidé si asi musí uvědomit, že pokud mají schopnost být v odsouzení, tak v nich Evangelium vypůsobilo dobré věci a nejsou břídilové. Ale odsouzení vám říká, že jste břídilové.

Takže jak odložím hněv, aniž bych se kousal do rtu a více se snažil? Tak, že si skrze Boží Slovo a Ježíšův život uvědomím, že jsem nebyl stvořen pro sebe, pro své vlastní touhy, pro uspokojování svého těla, pro život na úkor ostatních, ale že jsem byl stvořen pro Boží obraz a pro Lásku. - A na skrytém místě, když se vy nedíváte, jsem s Bohem a řeknu "Děkuji Ti Otče, toto Evangelium je úžasné, byl jsem [vevnitř] mrtvý a nyní jsem úplně živý.." Vidíte na mně, že nejsem mrtvý? |~ Přišla ke mně tato žena a říkala mi: "Neznám tě, ale jaké máš úžasné srdce, děkuji ti." A rozplakala mě. Přišla, požehnala mě, modlila se a říkala "Pokud bych nepřišla, neposlechla bych Boha..." | Když jste osamotě s Bohem a tak se modlíte.. Víte, Bible říká, že jste zachránění/spaseni milostí skrze víru. Nejste zachráněni protože říkáte "Já věřím v Ježíše, věřím že přišel v těle, věřím ..." - To je něco jako věřit, abyste "přišli do nebe." Já ale mluvím o tom, že nebe přijde do vás. Zapomeňte na tu ideu, že jednoho dne vás vezme autobus do nebe. Vím že doufáme, že se objeví a podobně, protože víme, že to je pravda a že nás Boží moc zachovává pro věčný život, tomu všemu rozumím, ALE teď máme žít život a jedině teď máte tu jedinečnou příležitost nazvanou "život", která se nikdy nebude opakovat. Až budete v nebi, tak již nikdy nebudete moci čelit protivenství a být přitom v pořádku, nikdy nebudete moci milovat a odpouštět, jako můžete teď, protože pak bude vše dokonalé a v naprostém pořádku.

Lidé říkají "Já se už nemůžu dočkat.." - A to je volání sobeckosti. Již nikdy nebudete mít privilegium prokázat člověku milosrdenství tím, že mu nedáte "co si zaslouží", stejně jako to Bůh udělal pro vás a váš život to navždy změnilo. Již nikdy nebudete mít příležitost bezpodmínečně milovat, protože tam v nebi budou ideální podmínky. Nikdy nebudete moci být ten, kdo přináší pokoj, protože tam budete pohlceni pokojem. Jak lidé říkají "Jó toho dne se nemůžu dočkat.." - a já říkám ten den může být dnes, to může být váš život právě teď, protože jste pokorní a říkáte "Rozumím proč žiji - a to je pro Boží obraz, skoncoval jsem s žitím pro tělo, jdu po Bohu a On ve mně tyhle věci zbuduje." Lidi, to je tak svobodné, protože potom nemáte problémy. Pak čelíte zkouškám a lidé dělají různé věci, věci se přihodí, ale vy nemáte problémy. A pak najednou nejste oblékaní/ovládaní něčím jiným, než Kristem. Protože jinak vaše chování je reakce na něco, najednou máte kvůli něčemu nějaké postoje a z těch věcí se nenápadně stane váš pán - začnou vás opracovávat a tvarovat, a najednou jste produktem toho, čím procházíte, na místo produktem Toho, který žije ve vás. Tohle je mocné a změní to navždy váš život. Nevím, proč bychom to nechtěli? Protože Ježíš nás pouze žádá, abychom se vzdali věcí a vydali věci, pro které a jak jsme nikdy nebyli stvořeni. Nebyli jste stvořeni tím, do čeho jste se narodili - to je pád člověka, vy jste se narodili do Adama a musíte se znovu narodit.

Proč bychom toužili po postojích, které jsme měli? Proč bychom si drželi ty potřeby jako "mít pravdu a vyjadřování svého názoru", které jsme dříve měli, když ty potřeby jsou na úkor lidstva i vaší vlastní duše? Kdo je opravdu svobodný, když má v sobě nevraživost/nenávist? Kdo se opravdu cítí hluboko ve svém srdci dobře, když někoho přesvědčíte, že máte pravdu a oni nemají? Tím jste jen někoho sejmuli a jste sami oklamáni, tím nic nevyhrajete, již jste tím prohráli. Čeho že jste tím dosáhli? "Skvělé, máte pravdu a oni ne.." Jupí? Pokud by Bůh trval na tom, že má pravdu a vy jste špatní, tak je s vámi konec. Bůh je spravedlivý. Dává každému možnost pochybovat, ale také být změněn a proměněn a s každou příležitostí nést dobré ovoce, kvůli tomu, co jste se stali. - Takto posoudil Nebeský Otec život každého z nás - že nám dává neustále možnost změnit se. A On ve vás vidí to nejlepší a povzbuzuje vás i uprostřed vašich selhání a slabostí, abyste přišli k Němu. Říká tím, že jste víc, než [právě] žijete na tom místě. Říká "Povstaň člověče, jsi Boží muž.." Procházíte ztrátou a bolestí, která je skutečná a On říká "Je zde víc, je hlubší místo, zvedej se synu, uvidíš, že jsme již zvítězili.." A když věříte Mu uprostřed těch emocí, bouře, pocitů a změn, věříte Mu bez ohledu na to, co se děje - a díky tomu z vás přetéká o rok později víra a opravdu jste to pochopili. Proč? Protože Bůh je dobrý. Ne pro to, že tady Jeff je skvělý.. A ty jsi skvělý Jeffe. :D Ale protože Bůh je dobrý a protože toto není učení/doktrína, kterou bychom se snažili aplikovat, tohle je podpořené Boží mocí, kdy Jeho Duch jde do člověka a vyladí jeho porozumění a osvítí jeho srdce a pak díky Němu můžete stát uprostřed věcí, které většinu rozdrtí. Rozumíte?

Co jsem to chtěl číst? Filipským? :D Můžu to rychle přečíst? Díky, že mě povzbuzujete. Vím, že kážu dobře a že vždy budu kázat dobře. Vážně. Vím to, protože vám dávám pouze Slovo. Nemám ve svém srdci žádné jiné motivy. Nemám potřebu před vámi stát a kázat. Nemám potřebu se před vámi cítit jako někdo. Co slyšíte ve skrytu, to voláte ze střech - jediné, co vám musím dát je Boží Slovo. Vím, že budu kázat dobře, protože je mi to dáno. Já ani nepřemýšlím "Co budu mluvit?", prostě mi dejte mikrofon a pojďme na to.. Můžete mě právě teď přenést na stadion s desetitisíci lidmi, a kromě toho, že bych se chvilku vzpamatovával z toho přenesení, tak jsem připraven. Protože já nekážu kázání, nekážu doktrínu, já žiji život, kážu svůj život a je ve mně něco, co se nazývá světlo. Rozumíte? Takže je to rozjeté. Pokud vedle mě budete sedět v letadle, a zeptáte se "Jak se mám.. Odkud letím a proč jsem tam byl..", tak než přistaneme, tak budete rozumět Evangeliu. Vážně. A častokrát o vás uslyším [v srdci] něco důležitého a konkrétního a dostane vás to, budete plakat a třást se.. Viděl jsem to bezpočtukrát, vícekrát než si vůbec můžu zapamatovat.. Proč? Protože to je důvod, proč jsem zde na planetě, abych vypadal jako můj Otec. Pokud se mě někdo zeptá na nějakou otázku, tak se nemusím cítit, že nejsem vystudovaný, odpověď je ve mně, jsem extrémně vybavený na vaše otázky. Meč je tolik ostrý, že to je až absurdní. Jsem vyzbrojený, že si to ani neumíte představit.

Přečteme to Filipským 2 - tohle není fér, je tam "proto". Nezačnu číst co začíná slovy "proto", protože potřebujete vědět, proč tam to "proto" je. Takto totiž lidé čtou a kážou Boží Slovo mimo kontext. Skočí do verše, kde je "proto" a neví, proč tam to "proto" je. To "proto" znamená "ve světle toho, co jsem teď řekl.." a pokračuje/napálí to tam. Ale pokud to čtete a nevykládáte ve světle toho, co již napsal, tak můžete lehce minout co píše. To je vždy dobré si uvědomit. Začneme Filipským 1:27 Jenom veďte život důstojný Kristova evangelia, - Takže je důležité, jak žijete svůj život. Není to o vašem vyznání víry, je to o tom, jak žijete život. Uvědomujete si, že vaše víra bude v ten den posouzena podle toho, jaký jste žili život? Zamysleli jste se nad tím někdy? To čemu opravdu věříte je vidět na vašem životě. Co mluvíte, s čím se spojujete, v jaké službě sloužíte - to všechno je pěkné, ale když přijde na věc, tak to, čemu věříte, je odhaleno skrze to, jak se v životě chováte a jak žijete. K čemu je vaše víra, pokud jí neodpovídá váš život? To je pak jen další lidský názor, bez jakékoliv autority nebo moci něco změnit, protože je to jen nějaký názor.

Váš život ukazuje čemu doopravdy věříte. Bůh vám pak nedá dotazník a nebude vás zkoušet ohledně otázek víry, aby zjistil, zda jste byli dobří věřící. Jako "Kolik království jste vybudovali?, chodili jste věrně do církve?, vyznali jste Mě před někým?" - Tak to nebude. Váš život říká čemu věříte. Pokud opravdu věříte, že jste stvořeni k Lásce, tak začnete růst v Lásce, protože pokud poddáte své srdce Duchu Svatému, když se nikdo nedívá, tak vás začne proměňovat. Můžete sice vědět, že jste stvořeni abyste milovali, ale nevěnovat tomu pozornost, nechat si protéct život mezi prsty, zůstat v nevraživosti a přitom celou dobu chodit do církve. To je problém. Neříkám, že tak půjdete do pekla, na to vůbec nemyslím. Říkám, že jste propásli příležitost zanechat odkaz a váš život byl pouze ústním vyznáním.

Takže pokud věřím, že jsem stvořen a povolán být Láskou, tak se Láskou stanu, nebudu o ní jen mluvit. Nevyučujeme to jen na "biblické" hodině, ale milujeme jeden druhého. Jinak místo opravdové známosti Boha převezme moje doktrína a znalost Bible. - A pak si dělám co chci já a moje svědomí mi to dovoluje, protože mluvím správné věci/doktríny. Fůj, to lidi poznamenává, to jim ubližuje. Ne každý je schopný se tomu ubránit a dovolí, aby to byl jejich průvodce a standard pravdy. A potom již nechodí do církve, protože bla, bla, bla, bla, bla.. - A jsou oklamáni, protože to není vina všech ostatních, jen sami potřebují porozumění. - Nikdy to nepodporujte. Buďte důvodem, který změní jejich smýšlení, ne že je v tom ještě podpoříte. Rozumíte?

Filipským 1:27 Jenom veďte život důstojný Kristova evangelia abych ať už přijdu a uvidím vás, anebo když budu vzdálen, slyšel o vás, {sledujte toto:} že stojíte v jednom duchu, že s jednou myslí společně bojujete ve víře evangelia. - Zde nemluví o hmotném zaopatření, mluví o dokonaném Kristově díle a o tom, že vy stojíte v tom, čeho Kristus dosáhl. Mluví o tom být jednoho ducha a jedné mysli.. 28 a v ničem se nelekáte protivníků. Proč? Protože to již není o vás, je to o Bohu a Jeho slávě. To neznamená, že neprojdete těžkými zkouškami, to neznamená, že všechno bude vždycky dokonalé, ale nelekáte se protivníků což: - To je jim jistým znamením zkázy, ale vám záchrany, a to od Boha. Wow. 29 Neboť vám bylo pro Krista darováno, abyste v něj nejen věřili, ale také pro něho trpěli, 30 když podstupujete tentýž zápas, který jste při mně viděli a i nyní slyšíte, že je při mně. - To je úžasné. Nemluví zde o nemocech, mluví o tom, že lidé nebudou rozumět vašemu životu, budou vás pronásledovat, že budete žít svatě a budete to schytávat, protože lidé nerozumí. Někteří lidé se do vás dají a naštvou se na vás, protože jste se nemstili, protože přece máte práva a musíte bránit svoje práva a výhody jako občan a budou říkat "Jste slaboši a musíte přestat být rohožka. Necháte se využívat, musíte se jim postavit a bojovat.." Tohle vám řeknou ve vaší rodině a vy se usmějete a řeknete "Já bojuji a jde to skvěle." :D

Četl jsem ve své Bibli, že lidské srdce mění Boží dobrota. Četl jsem ve své Bibli, že Láska přikrývá množství hříchu a milosrdenství vítězí nad soudem. Že neodplácíte zlem za zlé, ale přemáháte zlo dobrem. Zlé slovo zmírníte vlídným. Že to není tak, že milujete svého bližního a nenávidíte svého nepřítele, ale že milujete své nepřátele a modlíte se za ně a dáváte těm, kdo vás využívají. Znáte ty Písma, které jsem citoval? Hádám, že v Bibli jsou. Pán říká "Odplata je moje, nikomu neodplácejte.. Odplata je moje, nechte to na Mně, vy zjevujte moji Lásku.. Vy zjevujte moje srdce.. Neberte věci do svých rukou, nechte mě, abych byl Bohem a vy buďte moji synové a dcery, vypadejte jako Já." - To je vaše povolání. Buďte velmi opatrní s řečmi jako "Ale někdo je musí držet zodpovědné, bratře.." - Určitě ne vy, protože jak vidíte, tak se vám dostali pod kůži. Protože milost držet vás zodpovědné mám pouze tehdy, pokud vidím vaši hodnotu, miluji vás a neštvete mě, protože pouze tehdy může do té situace přijít autorita kříže. Pokud káráte své děti, protože toho již máte dost, zašli příliš daleko a vy jste frustrovaní, potom naděláte velkou škodu. Pokud budete pastor a budete kázat s tím, že jste frustrovaní, protože to lidé nechápou a "Proč sem vůbec chodíte a marníte můj čas.. Proč žijete takto, měli byste žít lépe.." - najednou překročíte hranici, kdy vás otravují, štvou vás a frustrují a pak řeknete "Napomínám vás pro dobro všech..." - pokud nemáte k lidem Lásku, pak v tom není žádná milost ani když jsou ti lidé opravdu mimo.

Jedině Láska a to, že vás miluji a vidím vaši hodnotu a vím, že jste mnohem více, než co předvádíte, mi dává autoritu vás napomenout, mluvit do vašeho života a být vám přítelem. To právo mi nedává to, že jsem ublížený, frustrovaný a "nyní již byste se měli chovat jinak, takže co je s vámi?.." Rozumíte? ||

Konečně jsme se tam dostali. Proto - protože takto to je, tak Filipským 2:1 Je-li tedy v Kristu nějaké povzbuzení, .. - Vezměte si třeba pastora Jeffa, nebo mě, jako pastora v Těle Kristově, tak zde Pavel píše lidem, jako bych vám psal já, nebo Jeff. "Lidi, pokud je v Kristu nějaké povzbuzení, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a milosrdenství, tak dovršte mou radost lidi tím, že budete smýšlet stejně.." - Neříká tam, abyste měli stejné dary, stejné povolání. Někteří mají rádi rychlou hudbu, jiní pomalou, někteří hlasitou a někteří potichou - tyhle věci vás nerozdělují. Pavel zde nemluví o uniformitě/jednotvárnosti, říká smýšlejte stejně. V předchozí kapitole říká "buďte jednoho ducha, jedné mysli". - O čem mluví? Mluví o nás, kdy v naší různosti darů, povolání, tužeb a chutí - někdo chce být hasič, někdo doktor, někdo chce roznášet poštu, jiný jít na misii, další učit celý život děti.. - Tyhle věci nás nedělají různými, to je jen různost darů a povolání.

Jak můžete být jedné mysli, když zde máte takovou rozdílnost? Jak můžete být jednoho ducha, když zde máte tolik různých chutí? - Tehdy, když všichni všechno děláte ze stejného důvodu. Jednota ducha je, když se probouzíme každý den pro stejný důvod. Možná máte rádi rychlou hudbu a já pomalou, ale všichni se můžeme ráno probudit, abychom vypadali jako ON. Možná milujete tento druh hudby a mě vůbec nenadchne, ale budu ji poslouchat kvůli vám, i když bych radši poslouchal jinou, ale víte co? Všichni můžeme žít pro Jeho obraz. Tyhle věci nás nemusí oddělovat a odlišovat, jsme jedné mysli a jednoho ducha, pokud všichni žijeme pro to, abychom se stali Láskou. A jsme Církev, protože milujeme, ne protože jsme postavili nějakou budovu. Rozumíte?

Mluvili jsme tento víkend o té úžasné modlitbě Ježíše - říká tam "Otče, aby byli jedno, jako My jsme jedno, aby svět poznal, že Jsi opravdu poslal svého Syna." My jsme křesťanství obrátili na požehnání, Boží přízeň, prosperitu, "dejte, abyste dostali.." - Jsou chvíle, kdy nedovolím, aby mi lidé něco dávali a lidé reagují "Ty mě chceš okrást o moje požehnání?" - A já jim řeknu "Ty sobče, dáváš mi, abys byl požehnán? Myslel jsem, že mi dáváš, protože si mě vážíš a miluješ mě. A ty ses snížil, že mně dáváš abys byl požehnán? Fůj, zkus to na někoho jiného, to nebudu podporovat." :D "No, ale ty jsi dobrá půda bratře, z tebe budu mít velký užitek.." - "Běžte si najít jinou půdu, nemám o to takto zájem." Zamyslete se se mnou. - Budete dávat, abyste dostali? To má být vtip? Dáváte z upřímnosti, protože milujete a vidíte hodnotu v dávání, ne v tom co získáte. No tak, některé věci jsme hodně převrátili..

Pavel ve Filipským pokračuje: "mějte stejnou lásku, buďte jedné duše a jedné mysli." Sledujte: 3 Nic nedělejte {kolik? NIC. Víte, že "nic" v řečtině znamená "nic"? To je skvělé! Když si vyhledáte to slovo "nic" v řečtině, tak vás nečeká žádné překvapení, je tam opravdu "nic". Takže co? "Nic nedělejte" - pochopili jste?} Nic nedělejte pod vlivem ctižádosti nebo ješitnosti, ale v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sami sebe. - Víte, že můžete sloužit, abyste byli oceněni a pak být zklamaní a cítit se, že vám lidi nebyli dostatečně vděční, a odejít z církve a jít někam jinam, s více hořkosti v sobě? Víte, že můžete sloužit s očekáváním, protože hledáte uznání, protože vaše identita je nejistá a nedostatečná, takže sloužíte, abyste byli uznáni, chcete aby vás lidé poplácávali po ramenech, milovali vás a říkali vám "jak jste úžasní" - a to vše pro to, že nevěříte, že jste úžasní? A tohle působí duchovní rakovinu v církvi. Rozumíte?

Pokud sloužíte, abyste byli uznávaní a pak se cítíte, že uznání nemáte dost - tak to je pro to, že se snažíte zaplnit něco, co může zaplnit pouze Ježíš. Proč sloužíte jako služebník? Protože jste služebník, protože jste položili svůj život, protože se vydáváte za druhé a vidíte, že sloužit je požehnáním, tak obětujete svůj čas, svoji energii, finance a úsilí, a vidíte, že to slouží svému účelu a jste šťastní, že se toho můžete účastnit. - Pro tyhle důvody a takto sloužíte. Pokud je zde někdo, kdo slouží jinak a z jiného důvodu, tak toho nechte, dejte si věci do pořádku a pak se můžete znovu vrátit do té služby. Nebojte se - nic se kvůli tomu nezhroutí, ale je to důležité, protože jinak si nabíháte na bolestné probuzení a zraníte přitom lidi.

Filipským 2:4 Ať si každý nehledí jen svého, ale každý také toho, co je {Koho?} druhých. Verš pět - tohle je úžasné: 5 Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, {Jaké smýšlení?} jaké bylo v Kristu Ježíši: - Bůh nám zde říká, že nás může motivovat to samé, co motivovalo Ježíše, že v nás může být motivace Ježíše. Co je ta motivace? 6 Ačkoli existoval Božím způsobem, netěžil z toho, že je roven Bohu, 7 ale zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobným lidem. 8 A když se octl v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až k smrti, k smrti na kříži. - Co zde říká? Že Ježíš nehledal prestiž, nehledal uznání, položil to, kým mohl být, pokořil se a sloužil svým životem. My strávíme celý život hledáním a získáváním pověsti, uznání a snažíme se mít dobrou pověst ve smyslu - aby nás lidé ctili, vážili si nás, oceňovali nás, viděli naši hodnotu. Ale Ježíš říká "Přicházím, abych položil svůj život, zemřel a dal svůj život za lidi, aby mohli vidět a poznat, jak vypadá Láska. Nikdo nemá větší Lásku než ten, který pokládá život. Lidi, pouze mi nezpívejte, nemodlete se ke mně, jen mě neuctívejte, ale pojďte a následujte mě."

Přeskočím teď až dolů přestože celý ten oddíl je úžasný a mám ho obarvený, nemíním tím nic, jen se chci dostat k pointě. Verš 12 Proto, {protože všechno to předtím je pravda tak} moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší. - [říká] Svých duší - neposlouchejte kázání pro vaší manželku/manžela. Své duše. Neuskutečňujte spasení svého kamaráda - "Kdyby tak zde byl a slyšel tohle..", podíváte se tamhle na Bobyho a "Doufám že Boby poslouchá [to je přímo pro něj].." Nechte toho.

Filipským 2:13 Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh! Sledujte - vzpomínáte na to "nic"? 14 Všechno {Jak mnoho? Všechno} dělejte bez reptání a pochybování, {Proč?} 15 abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez vady uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, v němž záříte jako světla ve světě. - Proč budete dělat všechny věci bez reptání a pochybování? Aby ve vás svět mohl vidět Boží srdce. Aby svět mohl porozumět, kdo je opravdu Bůh díky tomu, že vy jste živí v Něm. Ne protože jste jim řekli, že mají jít do církve a být spaseni. Takové to "Víš, Bůh tě tím může provést [když k Němu přijdeš]..." - Někdy naše nejlepší snaha vypadá přesně tak. Ale pokud uvidí váš proměněný život, tak [teprve] tehdy budete mít jejich pozornost a Boží moc to podpoří. Rozumíte?

Díky že jsem zde mohl být a nechat mluvit svoje srdce a být s vámi nadšený celý víkend. Díky, je mi ctí být zde. Zavolal jsem sem, že se mi něco přemístilo v rozvrhu a mám ho otevřený, že mám spoustu nabídek, ale že jste na mém srdci. Cítil jsem se skoro jako že se sem zvu. Bylo to divné, něco podobného se mi stalo podruhé v životě. Před léty jsem zavolal jednomu pastorovi a říkám mu "Pastore, tohle je nejdivnější věc, kterou jsem v životě udělal, cítím se divně přestože jsem velmi jistý, ale je to pro to, co se chystám říct. Cítím, že mi Bůh dal tento týden slovo pro vaši církev a vím, že to asi zní šíleně, protože je už čtvrtek, ale cítím, že mám přijít a kázat." A ten pastor plakal do telefonu, říkal "Nemáš ani tušení, přišel bys? Přijď prosím.." A byl jsem tam, prorokoval jsem a Bůh tam dělal věci. A tehdy jsem si říkal "Člověče, ty se zveš do církve." :D Takže jsem sem zavolal Bobovi a říkám, přijedu když mi to dovolíte. A Bob zavolal pastorovi a ten souhlasil. Díky.

Poslouchejte, můžeme dělat mnoho věcí, vím že jsem známý tím, že se modlím za nemocné a že nechávám lidi modlit se za nemocné. Někdy a obzvláště v poslední době myslím, že je moc důležité, abychom prostě jen slyšeli, co říká Pánův Duch. Víte, co myslím? Abychom se odsud nerozprchli s tím "No dobrý, super, a co si o něm myslíte?" Běžte hlouběji - "Co jste slyšeli ve svém srdci? Co vás vyzvalo, co vám vyvstalo?" Přijďte dnes nějakým způsobem osamotě před Boha a sdílejte s Ním svoje srdce a dovolte mu, ať vás proměňuje, otesává a přetváří do Svého obrazu. Jak ležíte v posteli, buďte k sobě upřímní, ne odsouzení, jen buďte upřímní, řekněte "Já se chci stát Láskou, vím, že to nejde mým snažením, ale že ty mě tím učiníš, protože to chci. Děkuji, že jsi do mě vložil Svoje srdce, je to úžasné a milost je nádherná. Duchu Svatý děkuji ti že měníš způsob, jakým myslím, protože chci změnu." - Nespočívá to v tom, že se budete více snažit, ale v tom, že budete věřit, že to je možné a že On chce. Jediný důvod a způsob jak se člověk může stát Láskou je, že chce a Bůh se pak postará, aby byl proměněn.

Budu se teď modlit za nemocné a udělám to rychlým způsobem. Pokud máte nemoc kdekoliv v těle, tak někomu řekněte, co se stalo, zavolejte zítra někomu z církve, pastorovi.. Já ušetřím čas a také cítím, že potřebujeme zůstat na tom slově, které jsem měl na srdci celý víkend. || Pokud máte nemoc kdekoliv v těle, dejte si ruku na to místo, nebo si dejte ruku na srdce. Viděl jsem jak se takto stalo spoustu věcí, takže si nemyslete, že to je jen rychlé odbytí. To si ani nezkoušejte myslet to nedělám. Miluji lidi a věřím, že je možné být změněný v okamžiku. Byl jsem někde a asi 100 lidí bylo uzdraveno během 20ti vteřinové modlitby. Bylo to skvělé a nemám jen jednu takovou zkušenost, častokrát jsme viděli krásné věci. Ač se zřídka kdy modlím, tak cítím, že se mám modlit společnou modlitbu.

Obvykle nechám lidi modlit se za druhé, protože potřebujeme vidět, že jak jsme dnes zpívali, tak Tělo Kristovo je armáda, která povstává. Akorát někdy, když se modlíte, tak to přitahuje pozornost a lidi si myslí, že vy jste ti, kdo se musí modlit. Takže pokud potřebujete modlitbu za cokoliv, tak na sebe položte ruku, Bůh přesně ví, co se ve vás odehrává. A ještě než se budu modlit, tak Mu věřte a řekněte Mu "Bože, ty mě miluješ a čím procházím neodráží to, kdo jsem a jak se na mě díváš. Vyjádřením Tvojí Lásky je Kristus, který přišel, byl ukřižován a vzkříšen z mrtvých a takovým způsobem mě vidíš. A nebudu se bát, řekl jsi mně, že je Tvým potěšením dát mi Království." - Ujasněte si před modlitbou ve svém srdci, že vás Bůh miluje. Vy se nesnažíte být uzdraveni, nesnažíte se nějak správně připravit a vyřešit si všechny problémy. Vy věříte jediné věci - "On mě miluje." Protože víra pracuje skrze Lásku a vy jste zakořeněni a upevněni v Lásce.

Otče, děkuji Ti za uzdravení v tomto domě a děkuji Ti Duchu Svatý, že každá nemoc, každá komplikace, bolest a dysfunkce je právě teď konfrontována Tvojí přítomností. Otče děkuji Ti, že se dotýkáš Božích lidí ve jménu Ježíše. Slabosti opusťte Boží dům, nechte lidi být. Slabosti a nemoci odejděte ve jménu Ježíše, vyjděte ve jménu Ježíše z lidí. Otče, děkuji Ti, že může chodit, ohýbat, že má sílu v nohou a v kyčlích, děkuji Ti Otče, že bereš každou komplikaci z jeho života. Děkuji Ti Otče, že od dnešního dne není nijak limitován, děkuji Ti za dramatickou změnu, ve jménu Ježíše. Děkuji Ti, že se dotýkáš jeho vzácné ženy jak se modlí. Bože děkuji ti za doteky v celém tomto domě. Artritidy, orgány, fungujte. Dýchání, dýchací cesty srovnejte se. Nemoci srdce, právě teď buďte silné. Bože děkuji Ti za změnu v tělech právě teď ve Tvé přítomnosti. Děkuji Ti, uvolni Boží slávu, děkuji Ti za zázraky, za znovuvytvoření orgánů. Děkuji Ti, že klouby jsou promazané a začínají se hýbat, kde se hýbat nemohly. Děkuji Ti, že napětí, bolesti a tlaky odchází. Děkuji Ti Bože.. Otče děkuj Ti, že každé revma, artritida a každá diagnóza, která říká že se to bude už pouze zhoršovat, tak Ti děkuji, že se to právě teď zastavilo a děkuji Ti, že se to odteď neustále zlepšuje.

Děkuji ti za radost v srdci každého člověka, Duchu Svatý zaplav toto místo. Bože, děkuji Ti, že jsi zachránil nejen našeho ducha, ale zachraňuješ i naše duše a těla, že nás přivádíš na místo pravdy. Děkuji ti za znovu nalezení pokory v našich srdcích, abys rozmnožil co tam již bylo, abys nás učinil ve svých očích těmi nejvíc nevinnými dětmi - dětmi, které jsou poučitelné, které jsou tvárné, ať je Tvoje mistrovské dílo zjevené na našich životech. Ať na nás lidé vidí to, jak nás vidíš. Nechť svět díky milosti, která je na nás, uvidí to, co jsi věděl od počátku. Žehnám tuto církev, tuto kongregaci.

Děkuji ti za tohoto Božího muže a vedoucího, děkuji Ti za odvahu v něm a děkuji Ti za pokoru ve kterou jsi ho zformoval a děkuji Ti Bože za srdce, které nikdy neřekne "nikdy". Děkuji Ti za velkou moudrost nad Jeffovým životem a za velký vhled a správcovství milosti pro Tělo Kristovo a za Boží moudrost pro tvůj lid. Děkuji Ti že se do historie zapíše jako muž velké moudrosti a porozumění. Děkuji Ti, že Tvoje moc podporuje jeho život a děkuji ti, že je na něm milost povzbuzovat lidské srdce, aby zůstali v závodu. Děkuji Ti, že pár vět z jeho srdce způsobí, že se lidé znovu ponoří do Tebe. Děkuji ti, že mu dáváš úžasnou schopnost podívat se do něčích očí a povzbudit je. Děkuji ti, že ti lidé mu nemusí ani nic říkat, že jsou pohnuti autoritou, ve které se pohybuje. Vidím Jeffe jak máš váhu toho, čím ses stal a předáváš to milostí a Duchem Božím. Vidím rozrušené lidi, kterým nikdo neumí pomoci, jak jim zkřížíš cestu a oni k tobě přijdou se zoufalým "Zkusím ještě toto, snad mi tento člověk pomůže.." - Vidím, jak jim říkáš pár vět, které jim dávají smysl a rozsvítí se jim a z jejich porozumění odpadají pouta oklamání. Takový dar vidím v tvém životě - povzbuzovat lidi v závodě, ke kterému jsou povoláni tak, aby doběhli do cíle a zvítězili. Žehnám ti.

Otče, děkuji Ti za toto shromáždění, děkuji ti za lidi odevšad, že v tomto malém městě bude zjevena Tvoje sláva. Že se staneš natolik relevantním a evidentním v tomto městě Bože, že vyčistíš všechny kouty lidských duší, že projdeš každým domem, každým srdcem a přineseš úžasné povědomí Boha tomuto místu. Že zapálíš lidská srdce Bože, že přineseš život skrze Ježíše Krista. Děkuji Ti Otče, že činíš slabé silnými, že zmateným lidem dáváš jasnou mysl a pevnost, že uzdravuješ lidská srdce svým soucitem a houževnatostí. Děkuji Ti, že špatné věci obracíš na dobré, protože jsi dobrý, jen pro to, že jsi dobrý. Ne pro to, že jsme se dost modlili i když se modlíme a nepřestaneme, ale protože jsi dobrý. Ty to děláš, protože jsi dobrý a Tvoje Láska je nezastavitelná. Děkujeme Ti, že toto město není označované pro zoufalství, sebevraždy, slabomyslnost mladých, ale pro to, co zde Ty děláš. Děkuji Ti, že se něco děje, něco se obrací a je něco úžasného na této chvíli. Děkuji Ti Bože, že to děláš, protože jsi dobrý. Děkuji Ti za Tvou nezastavitelnou Lásku.

Moc často na shromáždění dary nepoužívám, ale tam venku je používám neustále. Nepoužívám je moc v církvi, protože to lidi přitahuje k lidem/darům a nemám zájem dělat konference pro tisíce, mám zájem o vás, abyste byli osvobozeni a věděli, kdo jste. Slyším Pána jak říká "Neumdlévejte církvi, nebuďte unavení činěním dobra. Mějte svoje srdce naladěné a zůstávejte ve spojení se Mnou. Nenaslouchejte příliš svýma ušima hlasům kolem, poslouchejte svým srdcem co vám šeptám na tichém místě. Protože hlasů kolem je mnoho a někdy zní velmi hlasitě. Nemluvte k nim, nedávejte jim moc, poslouchejte ve svém srdci, protože něco chystám, říká Pán. Něco chystám již dlouhou dobu. Běžte se mnou a radujte se z té jízdy a radujte se po cestě a nebuďte zoufalí. Pokud si zoufáte, jste oklamáni, říká Pán. Poslouchejte hlas který slyšíte ve svém srdci [když jste] na skrytém místě i s mým Slovem. Spolupracujte se Mnou a běžte se Mnou a budete lidé, kteří jsou známí pro víru. Někteří o vás řeknou, že jste divní, jiní, že popíráte věci, ale já rozumím a vy také, tak proč byste se nechali těmi řečmi pohnout? Nemusíte nic dokazovat, jen se staňte. Nedovolte lidem, aby vás špatně inspirovali. Nedělejte věci navzdory nevíře, dělejte věci z Lásky. Dělejte věci z Lásky. Nebuďte motivování pronásledováním, buďte motivováni Láskou. Ani nemusíte o pronásledování mluvit, jen se radujte bez přestání a uvidíte.."

Otče, děkuji Ti za tento víkend, za všechno co děláš, za každého vzácného člověka v tomto domě. Děkuji ti za děti.. Nevím, proč to vidím, ale nemoci a slabosti v dětech, vypadněte teď. Zdravé oči, obnovený sluch, zakrnělé orgány vyrosťte a buďte normální, srdce buďte úplné. Žehnám každému dítěti v každé rodině v tomto domě. Mluvím uvolnění Božího Království na děti a věci se mění právě teď, ve jménu Ježíše. Otče, děkuji Ti, že měníš děti a přinášíš úplnost do života každého z nich. Děkuji Ti. Ve jménu Ježíše.

Miluji vás.. Dám teď slovo vašemu pastorovi, zůstaňte v uctivosti, on vám něco řekne.. Milujte někoho, obejměte někoho než odejdete, řekněte někomu, že je úžasný, naučte se milovat jedni druhé.. Nikdy nechoďte do církve, vy jste Církev, naučte se milovat jedni druhé. Amen? Miluji vás z celého srdce a žehnám vám..

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky