NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Chybějící část víry: Věrný až do smrti

Curry Blake - Chybějící část víry: Věrný až do smrti

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

|~ Probíhá zasvěcení dítěte, oznámení... | Pokud máte Bible, tak si je otevřete. Dnes projdeme rychle více míst a budeme se zabývat něčím jako druhou částí poselství, které jsme měli před nějakou dobou - bylo to "Chybějící část víry - Jak odpočívat" - že víra je odpočinek a většina neví, jak odpočívat. Takže dnes budeme studovat druhou část "Chybějící části víry", což váhám, zda vám říct hned, co to je, ale asi to řeknu rovnou, protože se to stejně dozvíte - je to "Věrnost". Budeme mluvit o tom, co je věrnost, a opravdu chci, abyste uviděli některé věci, protože tohle nebylo nikdy více aktuální než dnes. V církvi, v Těle Kristově je tolik lidí, kteří jsou vedeni na scestí a propadají učením démonů. Takže se chceme ujistit, že budeme shledání věrní a na něco z toho se dnes podíváme.

Prvně pojďme do Zjevení 12. Jak jsem říkal, projdeme několik oddílů, takže si musíme pospíšit. Zjevení 12:11 "Oni však nad ním zvítězili díky krvi Beránka a díky slovu svého svědectví, a nemilovali své duše [životy] až k smrti." - "a nemilovali své duše [životy] až k smrti". Další je Daniel 3. Budu mluvit dál, než si to nalistujete. V té poslední části verše ze Zjevení 12 říká "a nemilovali své duše [životy] až k smrti". Kniha zjevení je na konci Nové Smlouvy a byla napsána apoštolem Janem v době, kdy byl v exilu na ostrově pro to, že byl věrný Kristu. Existuje historický příběh - není to v Bibli samotné, ale je to zaznamenáno v církevní tradici, že všichni ostatní apoštolé zemřeli celkem násilnou smrtí, všichni byli zabiti pro svoji víru a když se chystali zabít Jana, tak ho chtěli uvařit v oleji, což by byl celkem drsný způsob jak zemřít, pokud je vůbec nějaký dobrý způsob. Zkusili ho uvařit v oleji, ale nemohli ho zabít, tak si řekli, že ho dají na ostrov a počkají, až zemře.

V dnešním křesťanském světe mají lidé tendenci být Kristu tak věrní, jako si jsou věrní mezi sebou. Proto je míra rozvodovosti přes 50%, proto je takové množství nemocí a všechny tyto věci a všechno to souvisí s tím, že lidé prostě nejsou věrní. Chci zdůraznit toto: O čem dnes budeme mluvit není jedno z těch kázání a já určitě nejsem jeden z těch kazatelů, kteří káží kázání kde vám říkají, abyste "byli věrní a chodili do sboru každou neděli" - takový nejsem. Snažím se vás povzbudit, abyste byli věrní Kristu - víc než jste věrní nějaké budově, víc než jste věrní nějakému člověku, nějaké službě [denominaci], nebo čemukoliv. Abyste nadevše byli věrní Kristu. Protože když opustíte tuto budovu, tak mnohdy se vracíte sami domů, nebo kam jdete a nemáte vždy u sebe někoho věřícího, ale Kristus je vždy s vámi. A není to tak, že vás sleduje a zapisuje si, dělá si poznámky pro a proti vám - tak to není, ale On vidí... A vždy ví. Ví, kdy ho vyznáte před lidmi a kdy Ho před nimi zapřete. Dnešní poselství je o tom "být věrný". Takže se na to podrobněji podíváme.

Daniel 3:15. |~| Projdeme to rychle a chci, abyste něco uviděli, protože tohle je jedna z chybějících částí víry. Nevím, zda se dostaneme ještě někdy k jiným, ale jedna z chybějících částí víry je prostě "bezpodmínečná věrnost". "Bezpodmínečná věrnost" - být věrný až do/k smrti. V Danielovi se mluví o židovských mládencích - většina z vás zná ten příběh. Daniel 3:15 Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padnout a klanět se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z mé moci?" {- Hm neměl se ptát na tu otázku. Dál je napsáno:} V 16 Šadrak, Méšak i Abed-nego odpověděli a řekli králi: Ó, Nebúkadnesare, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. 17 Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I ze tvé ruky, králi, nás vysvobodí.

Co právě odpověděli? Král jim řekl, že pokud nebudou uctívat jak jim říká, nebudou se klanět té soše, tak je okamžitě vhodí do pece a říká "řekněte mi který Bůh vás ochrání?" - A oni mu odpovídají "Králi, nad tím vůbec nemusíme přemýšlet, pokud nás hodíš do ohnivé pece - protože již řekli, že se nepokloní - tak náš Bůh nás může vysvobodit z tvé ruky." Sledujte dál. 18  "Ale i kdyby ne" - vidíte, co právě říkají? "Pokud nás hodíš do ohnivé pece, Bůh nás může vysvobodit. Ale i kdyby ne" - i když nás Bůh nevysvobodí.. Říkají náš Bůh nás vysvobodí, ale i kdyby to neudělal - právě v tomto místě by s tím v prostředí, ze kterého jsem vyšel... - řekli by "neočekávej cokoliv od Boha, protože jsi právě zaváhal a není v tom žádná víra, protože jsi řekl, že tě vysvobodí, ale i kdyby ne - vidíš? v tom není žádná víra." Ale nenamluvíte mi, že tihle tři mládenci nechodili ve víře. Jsou dokonce zapsáni v Židům 11, mezi lidmi víry.

Takže co oni ukázali je věrnost, která jde dál, za slova, za doktríny, za denominace/tábory. Říkají tomu králi "Nepokloníme se." {~ Vybavily se mně k tomu dvě věci. Měl jsem nahrávky od skladatele Keith Green a byl tam obraz, kdy všichni lidé jsou na kolenou a klaní se a stojí vzpřímeně tam jeden mladík - nepoklonil se. Takže když čtu tento příběh, tak se mi to vybaví. A ta druhá věc - před dvaceti něco léty jsme žili na kozí farmě. Bylo to místo v lese a bylo to levné, protože tam byli kozy :) A bylo tam několik umíněných koz, se kterými jsem denně bojoval. Ale měli jsme tři malá kůzlata a pojmenovali jsme je Šadrak, Méšak a Abed-negoat :D} Musíte si uvědomit, že tito mladíci šli na smrt. Alespoň tak všechno vypadalo. Ten král říká "pokloníte se a nebo hned půjdete.." - žádný soudce, žádná porota, prostě vás chytneme a zavřeme, žádný "spravedlivý" proces... Nevím, zda si to uvědomujete, ale to není nijak vzdálené od situace dnes, kdy se vedou diskuze, co všechno může být uděláno bez "řádného" soudu. Tito lidé, Boží muži, oni věřili Bohu a řekli "králi, nepokloníme se ať již budeme žít a nebo zemřeme. Když nás tam hodíš, máme Boha, který nás zachrání, ale i kdyby ne, stejně se nepokloníme." To byla hlubší víra, než jen nějaké vyznání víry, hlubší než jen prohlášení víry. Dnes máme lidi, kteří činí vyznání víry, nebo takzvaně "věří za uzdravení" a pokud se to nestane do 5ti minut, tak "zapomeňte na to, jdu zkusit něco jiného.." "Modlil jsem se a požádal Boha o nové auto a nedostal jsem ho, takže Bůh ve skutečnosti není..." - takoví jsou dnes lidé.

Chci mluvit o věrnosti, ale chci jít za "slova víry", za "vyznání víry". Poslouchejte, věřím na vyznávání, věřím na vyhlašování víry, věřím, že byste měli říkat, čemu věříte - věřím, že byste měli věřit Božímu Slovu a mluvit ho. Ale o čem zde mluvíme, je něco hlubšího, protože uvidíme na dalších místech - musíme si pohnout nebo to nestihneme. Všimněte si té krásy - V 18 Ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou jsi dal postavit, se nebudeme klanět. 19 Rázem Nebúkadnesara naplnil hněv a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi i Abed-negovi změnil. Ihned přikázal tu pec rozpálit sedmkrát více, než ji obvykle rozpalovali. 20 Pak udatným bojovníkům ze svého vojska přikázal, aby Šadraka, Méšaka i Abed-nega svázali, aby byli uvrženi do rozpálené ohnivé pece. 21 Oni muži byli hned svázáni ještě ve svých kabátech, kalhotách, turbanech a ve svém oblečení a uvrženi doprostřed rozpálené ohnivé pece. 22 Protože králův rozkaz byl tak prudký a ta pec byla neobyčejně rozpálena, ony muže, kteří Šadraka Méšaka i Abed-nega zvedali, pozabíjel plamen ohně. 23 Ale ti tři muži, Šadrak, Méšak i Abed-nego, svázáni dopadli doprostřed rozpálené ohnivé pece.

Představte si to - ta pec byla tak rozpálená, že to spálilo ty, kteří je tam házeli. 24 Král Nebúkadnesar se náhle zhrozil a poděšeně vstal. Promluvil na své rádce a řekl: Copak jsme doprostřed ohně neuvrhli trojici svázaných mužů?! Odpověděli králi a řekli: Určitě, králi. 25 Nato řekl: Hle, vidím čtveřici mužů rozvázaných, jak si chodí uprostřed ohně, nemají žádné zranění a vzhled toho čtvrtého připomíná nějakého syna bohů. Z tohoto místa se můžeme vydat více směry, ale chci vám říct - zaprvé potřebujete se proti tomu postavit (make a stand). Víra zaujímá postoj a oni ho měli. Všimněte si, že je to neuchránilo před tím, být vhozeni do ohnivé pece. Hodili je přímo doprostřed a bylo to tak rozpálené, že to zabilo ty, co je tam vhodili. A přesto když tam byli, tak tam nebyli sami. To je jeden z hlavních bodů dneška. - Bez ohledu na to, čím procházíte, Petr mluví o zkoušení ohněm a jsem si jistý, že to vztahoval k této myšlence, k tomuto příběhu. Jakub to říká také - když procházíte různými pokušeními a zkouškami, tak si nemyslete, že jste sami, protože ostatní jimi také procházejí, ale nezapomeňte - když jste uprostřed ohně, Boží Syn je tam s vámi, pokud jste věrní.

Najděte si Joba. "Curry káže z Joba? :O" - ano. Vím, že to je neobvyklé. Job 13. Ukáži vám, že tito lidé... ukáži vám, co víra je. Víra je více než slova. Job 13:15 By mne i zabil, což bych v něho nedoufal? - Tohle obvykle neuslyšíte od kazatelů víry. "I kdyby mě usmrtil, stejně mu budu věřit. Svoje cesty před něj předložím. On je mojí spásou, žádný pokrytec před Něj nepřijde." "I kdyby mě usmrtil." Chci, abyste to uviděli. Musíme mít věrného ducha. Musíme mít Ducha víry. Mluvíme "A přijmete moc, po té, co na vás přijde Duch svatý." - Skutky 1:8. Přijmete moc, schopnost, po té, co na vás přijde Duch Svatý. - Někdy ale zapomínáme na tu poslední část "a budete mými svědky". A budete mými svědky - řecké slovo tam je mavrtuß - budete moji mučedníci. To je být svědky.

Před několika léty jsme byli v Římě a kázal jsem Pavlovo evangelium v Římě, je možné že poprvé tam bylo kázáno Pavlem, ale byli jsme se podívat v Koloseu a na různých dalších místech. Byli jsme u cesty Via Appia, která vede do Ostie, viděli jsme různé trosky. Co vím z historie, tak když jsme chodili po těch místech a také v Koloseu - tak tam umírali křesťané. Obzvláště Nero používal křesťany, jako my dnes používáme pouliční lampy - dali je na kůly a zapálili je - a používal je k osvětlení své cesty z přístavu v Ostii do Říma. A to byli křesťané, kteří nemilovali svůj život až k smrti.

Pokud církev někdy potřebovala ducha "mučednictví", pak ho dnes potřebuje také. Potřebujete zemřít teď, aby pokud později přijde na to zemřít, tak to nebude problém. Ale pokud nezemřete teď, tak později to bude mnohem těžší učinit toto rozhodnutí. Dám vám definici slova "věrný". Znamená pevný v náklonnosti/lásce nebo poslušnosti/loajalitě. Být pevný/stálý v dodržování slibů a v povinnostech/službě. V církvi dnes potřebujeme úplně novou generaci lidí, jako byli jistě apoštolé, jako Ježíš sám, ale také co nám hodně chybí dnes je skupina / generace lidí jako Polykarp, Irenej - tito lidé byli nazývání apoštolští otcové, nebo ranní církevní otcové. Byli to učedníci apoštolů, kteří chodili s apoštoly a mnoho se naučili - byli s nimi dlouhou dobu. Apoštolé byli s Ježíšem jen kolem 3 let, 3,5 - 4 maximálně a potom žili někteří až 40 - 60 let. Potom přišla další generace, což byl Polykarp - učedník Jana, a další a byli s apoštoly roky a měli čas jít do detailů a studovat tyto věci. Oni se zřekli z velké části světa a žili životy "vandrujících svatých můžů" by se dalo říct. Téměř všeho se zřekli a strávili celý život přemýšlením o Bohu, modlitbou a službou a ponořením se jak bychom řekli do hlubších Božích věcí. Tito muži tím strávili celý svůj život. Jen si nesedli a nenakopli svoje počítače, aby klikli na facebook nebo youtube, aby viděli, jaká doktrína zrovna letí.. Tito muži to žili, zabývali se tím, uviděli pravdu a utřídili si věci. A nevyskakovali, když si něco přečetli - jako že si přečtou verš a najednou se objeví na youtube video, na kterém říkají co to znamená a co to neznamená i když nemají ani páru o tom, co to ve skutečnosti říká.

Víra.. Být věrný v Novém zákoně znamená "být důvěryhodný, důvěřivý, věřící, plný víry, znamená to být si jistý a mít pravdu [být v pravdě], být pevný, nepohnutelný". 1 Tim 4:1 říká "Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů." 2 Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí. Všimněte si - v prvním verši se říká "v posledních časech někteří odstoupí od víry" - nemůžete odstoupit od něčeho, čeho jste nikdy nebyli součástí. Lidé odpadnou od víry, odvrátí se. Bible říká, že v posledních dnech vychladne láska mnohých - proto se odvrátí. Jejich láska k čemu? Jejich láska k Bohu, k bližnímu, k Pravdě.

Víte, že jedny z nejhorších bojů se dějí mezi křesťany? Upřímně - facebook a podobné věci jsou více využívány k přinášení rozdělení a k bojům, než cokoliv jiného mezi křesťany za posledních 100let. Všechno je boj. Nikdo tam nechodí, aby zkusili vyřešit věci. Jdou tam a hledají bitku a pokud řeknete cokoliv, co třeba nezní ani trochu pravdivě, tak na to chtějí skočit a bojovat - a to s jinými křesťany. Přitom Ježíš říká "Poznají že jste moji učedníci podle vaší lásky jeden pro druhého." - Ani ne podle lásky ke [ztracenému] světu, ale vzájemné lásky. - A přitom jsou to křesťané, kteří se tam nejvíc perou. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby ďábel občas tam poslal nějakého člověka jen, aby něco vyvolal a pak nechá křesťany, aby kvůli tomu mezi sebou bojovali.

2 Timoteovi 2:19 Avšak Boží pevný základ zůstává stát a má na sobě tento nápis: "Pán zná ty, kdo jsou jeho" {všimněte si následující části} a "Ať odstoupí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Kristovo jméno." - To mluví celkem jasně. Pokud v tom budete chtít vidět něco jiného, budete to muset překroutit - a o tom přesně mluví verš z 1 Tim 4:1 - učení démonů, bludní duchové. 20 Ve velikém domě totiž nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; a některé jsou jistě ke cti, ale některé k hanbě. 21 Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. - Takže evidentně Bůh chce, abyste byli připraveni pro každé dobré dílo [abyste něco dělali].

22  "Utíkej tedy od mladických žádostí a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce." - Pokud budete následovat spravedlnost, to znamená, že budete činit spravedlnost. Bible říká, že kdo působí spravedlnost, je spravedlivý. Všimněte si - následuj spravedlnost, také následuj lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23 Pošetilé a nerozumné otázky pak odmítej, neboť víš, že plodí hádky. 24  A Pánův služebník se nemá hádat, ale má být ke všem laskavý, schopný vyučovat, snášenlivý, 25 s krotkostí napravující ty, kdo se stavějí na odpor {[kdo si odporují]. - jsou lidé, kteří jsou proti sobě, kteří konají proti sobě} Snad jim Bůh dá pokání, aby poznali pravdu 26 a probrali se z ďáblovy pasti, neboť jím byli chyceni, aby činili jeho vůli. - Tato celá část mluví o křesťanech, kterým by mělo být dáno činit pokání, jsou to křesťané, kteří zbloudili a vydali se jiným doktrínám, na jinou cestu, zřejmě se neoddělili od nepravosti - proto jim Pavel říká, aby to udělali, takže víme, že je správné se oddělit od nepravosti. A říká, aby se mohli dostat z ďáblovi pasti/nástrahy. Takže existuje ďáblova past, a je možné aby do ní upadli lidé, kteří říkají, že jsou křesťané. "neboť jím byli chyceni, aby činili jeho vůli." - Celé to vede k tomu, abychom se ujistili, že stojíme pevně, že se nemícháme/nezaplétáme do věcí, do kterých se křesťané nemají zaplétat.

Pavel píše Efeským 1:1 Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efesu, a věrným v Kristu Ježíši. - Věrným. Skoro v každém úvodu ve svých listech říká svatým tam a tam a věrným v Kristu Ježíši. Takže pokud jste byli svatí v tomto městě a věrní, to je dobré, ale i pokud jste i jen "věrní", pak tyto dopisy jsou pro vás také. Jak jsem již říkal dříve - musíte se dívat co a komu a kdy bylo napsáno, ke komu mluvili. Tohle všechno je samozřejmě napsáno po vzkříšení a bylo napsáno křesťanům. Napadá mě k tomu - v nedávné předělávce filmu Alamo, když se snaží rozhodnout, kdo povede vojáky, tak se rozhoduje mezi dvěma. Losují a ten co prohraje říká "Můžeš vést akorát dobrovolníky, protože já jsem pověřený důstojník a já můžu vést řádnou armádu" A ten druhý mu odpovídá "Nelíbí se ti výsledek, takže měníš pravidla?" - Něco takového dělají křesťané. Nelíbí se jim verš, takže "Hledejme jak se mu můžeme vyhnout". - Tak třeba řekneme "1 Jan - ó to není pro křesťany. Je to sice v naší Bibli, ale není to pro křesťany." Jakub - nenávidí Jakuba - proč? Protože on zmiňuje to 6ti písmenné slovo "skutky".

Koloským 1:1 Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, a bratr Timoteus 2 těm, kteří jsou v Kolosách, svatým a věrným bratrům v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Matouš 25. Jen se snažím poukázat na určité věci a hned se tomu budeme věnovat. Matouš 25:19 - toto je známe jako podobenství o hřivnách. Matouš 25:19 Potom po dlouhé době pán těch služebníků přišel a počítal s nimi účty. 20 Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl pět dalších hřiven a řekl: "Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej se, získal jsem pět dalších." 21 Jeho pán mu tedy řekl: "Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovím nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána." 22 Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: "Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej se, získal jsem další dvě." 23 Jeho pán mu řekl: "Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána." - Říká tam dobře vykonáno. Vykonáno znamená, že někdo musel něco udělat. Jen se snažím říct, že něco muselo být vykonáno, aby mu mohl říct "dobře jsi udělal". Neuslyšíte "dobře vykonáno" za sedění se založenýma rukama a namáhání svého jazyka. Tohle není dobře vykonáno. Jste nějak moc potichu :P

Matouš 24:42 Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán. 43 Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho prokopat se do jeho domu. 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." 45 "Kdo je tedy ten věrný a moudrý služebník, kterého jeho pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46 Blaze tomu služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, {že sedí a nic nedělá - je to tam takhle? Ne,} "že tak jedná". 47 Amen, říkám vám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem.

Zjevení 2:10. Řeknete "Curry ty skáčeš po celém Novém zákonu" - Ano, záměrně. Ukazuji vám, že to není nějaká osamocená/izolovaná věc. Tohle je po celém Novém zákonu. A neříká to jen Pavel, říká to Ježíš, apoštol Jan a ani jsme se nedostali k Jakubovi. Zjevení 2:10 Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. - Představte si to "Buďte věrní až do smrti" - budete zkoušeni po 10 dní a pak zemřete. Nebojte se, za deset dní bude potom. A pokud budete věrní až do smrti, dám vám Korunu života. Pokud jste věrní, pokud jste pevní, pokud necouvnete, pokud si nebudete myslet "víš co, ale já mohu zapřít Krista, protože jakmile mě nechají jít tak se můžu obrátit, činit pokání a znovu Ho přijmout." - To si lidé myslí. To ovšem pokud vůbec věří na pokání, protože v dnešní době v některých kruzích to je za špatné a pokání se nedělá.

1 Korintským 4:1 Tak ať o nás člověk smýšlí, jako o Kristových služebnících a správcích Božích tajemství. 2 Od správců se ostatně vyžaduje, aby byl každý shledán věrným - pevným, nepohnutelným. 1 Korintským 4:17 Proto jsem k vám poslal Timotea, který je můj milovaný a věrný syn v Pánu. On vám připomene mé cesty v Kristu, jak učím všude v každé církvi. - Toto jsou moje cesty, které učím v Kristu a učím je všude kam jdu. V 19 Přijdu k vám však brzy, bude-li Pán chtít, a poznám ne řeč těch nadutých, ale jejich moc. 20 Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. - Není to v teologické gymnastice, není to ve vytrhování veršů z kontextu z různých míst a měnění významu, ani ve změně definic slov, aby se podpořila nějaká doktrína. Ale je to v moci.

V 21 Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s láskou a duchem krotkosti? 1 Korintským 5:1 Vůbec se proslýchá, že je mezi vámi smilstvo, dokonce takové smilstvo, jaké nemá jméno ani mezi pohany - že někdo má manželku svého otce! 2 A vy jste nadutí, než abyste se raději dali do truchlení, aby ten, kdo spáchal takový skutek, byl vyloučen z vašeho středu. - Říká "Vy Korintští si myslíte, že máte všechno - máte moc, jazyky, výklad jazyků, proroctví, všechny tyhle věci a uprostřed toho všeho jste tak nadutí z toho, co se děje na vašich shromážděních - a vůbec si neuvědomujete, jak svět o vás mluví, že máte mezi vámi smilstvo - a mluvíte o tom, že jste vedeni duchem? - Ano, ale ne Svatým Duchem, protože Duch Svatý je v první řadě Duch svatosti. - Ne duch žádosti/světskosti, ne duch špatnosti a rebelie." Říká "Jste nadutí a myslíte si že máte všechny dary a neuvědomujete si, že byste měli truchlit, že se tohle děje ve vašem středu. A ten člověk by měl být odstraněn z církve". V 3 "Já jsem totiž - jako tělem vzdálený, ale duchem přítomný - již rozhodl o tom, kdo to spáchal, jako bych byl přítomen:" - všimněte si, co říká "rozhodl jsem. Nejsem přítomný v těle, ale jsem přítomný v duchu." Jednou dokonce mluví "I když nejsem přítomným, tak vidím váš pořádek a vaše shromáždění, v duchu vidím co se děje a kdo působí problémy". Zde říká "již jsem rozhodl, jako bych byl přítomný a s tím člověkem se vypořádáme a měl by být vyřazen z církve a protože jste to neudělali, já ho vydám satanovi k zničení těla, aby doufejme činil pokání a vrátil se ke Kristu. A když to udělá, tak ho přijměte zpět." - Což jim píše později, ať ho přijmou, že činil pokání. Takže si všimněte - dělo se tam tohle všechno a Pavel dokonce říká "vydal jsem ho satanu k záhubě těla" - všimněte si, že ho nevydal Bohu k záhubě těla. Všimněte si, že Pavel ho musel prvně vydat satanu, než na něj satan mohl.

Takže jsou věci, o kterých neradi mluvíme. Nelíbí se nám. Proč? Protože to znamená, že jsou některé věci, které je prostě potřeba (u)dělat. A dokonce v církvi je řád. Ale vždy je to k nápravě. Ale je tam kázeň/disciplína. Většině lidí se to nelíbí. Lidé za mnou chodí, píší mi, e-mailují, volají a podobně a říkají "Můžu k vám přijít a kázat? Mám takový a takový dar.. Měli byste mě nechat kázat" Jak jsem říkal nedávno studentům biblické školy - Bible to říká jasně "Znejte ty, kteří pracují mezi vámi". A upřímně - některé lidi, co znáte, byste nenechali pracovat mezi vámi. Já mám zodpovědnost za tuto "církev", protože Bible říká jasně, že jsme pastýři pod Ježíšem Kristem a říká nám, abychom jako věřící nestěžovali práci "dohledců"/biskupů, ale jednat tak, aby to vykonávali rádi a říkám vám, že já tuto "práci" dělám rád. Nikdo z vás mi nedělá problémy. Upřímně - kdybych věděl, že "pastorování" je takto jednoduché, dělal bych to již dávno. Již jsem to kdysi zkoušel, ale tehdy to nebylo vůbec jednoduché. :D Ale je to díky tomu, že většina z vás je hodně vyspělá a já jsem velmi potěšen tím, jak je většina z vás vyspělá, obzvláště lidé co znám. Je zde úroveň vyspělosti, kterou normálně v církvi nenajdete, obzvláště v církvích, kde jsem byl. Jsme v tomto požehnaní a zdá se, jako by Bůh dával dohromady lidi, kteří opravdu chtějí pro Něj něco udělat a dává dohromady tým lidí, kteří opravdu chtějí jít a změnit svět. Nechtějí jen sedět a nechat si měnit plínky. - A pokud potřebují měnit plínky, tak se chtějí naučit, jak to dělat sami. Takže jsem potěšen. A tohle není nějaké "vyškolovací" poselství, toto je varování. Bible říká, abychom napomínali všechny - abychom je učili a napomínali. |~|

Takže jsou lidé, které zde nikdy nenechám kázat, ne z této kazatelny. Proč? Protože mám zodpovědnost - musím si být jistý - poslouchejte, to není jen o slovech. Můžete cokoliv učit, můžete přečíst knihu a učit ji - učíte co možná znáte, ale to není vše co se děje. Je to jako když máte řeku a na ní olejovou skvrnu. Lidé nedostávají jen to, co učíte - to jen ovlivňuje jejich hlavu. Učíte co víte, ale produkujete to, co jste. Chápete? Bez ohledu na to, co říkáte, tak váš vlastní duch a charakter bude reprodukován v lidech, kteří poslouchají co říkáte. - V lidech, kteří sem dobrovolně chodí a poddávají se - jen tím, že jste zde a posloucháte, tak se určitým způsobem poddáváte tomu, co se zde děje. Proto je důležité, než jen tak někam začnete chodit, abyste věděli, jací lidé tam jsou, protože se stanete takovými, jakými jsou oni.

Člověk může říkat [kázat] jednu věc, ale v lidech to může vypůsobit úplně jinou věc, protože sice budou učit co ví, ale budou reprodukovat to, kdo jsou. A jsou lidé, kteří mají velká/ohromná slova - a nemluvím o špatných, nebo zcestných, mluvím o lidech, kteří mají správnou doktrínu, ale jejich charakter, jejich přirozenost je taková, že bych je zde nikdy nenechal sloužit. Jsou lidé, kteří mají úžasné dary, prorocká slova, úžasné jazyky a výklad, proroctví - dary Ducha, ale to neznamená, že je nechám vám sloužit. Proč? Protože to není o tom, mít dar, ale o tom, co ve vás vyprodukují a většinou lidé co znám, kteří měli zájem zde sloužit, tak oni chtějí "prodat/zužitkovat" dar, který jim byl dán, aby mohli "být někdo". A já nikdy nechci, abyste měli myšlenku, že "chcete být někdo". A pokud bych je nechal sloužit, tak právě to by vám dali. Můžou vám dát dobré slovo, ale také vám dají ducha, kdy budete chtít "být někdo". Pokud byste něco chtěli, tak chtít zemřít, měli byste se menšit a nechat Ho, ať je větší. - To je klíčové. Takže jsem velmi obezřetný v těchto věcech. Takže pokud zde někdo slouží, obzvláště když zde nejsem, tak je dopředu určeno, kdo to bude a není to tak, že může přijít kdokoliv. Moje rodina a další lidé co jsou zde, budou vědět, kdo má sloužit a pokud bude chtít někdo využít mé nepřítomnosti, tak vás v okamžiku vyvedou :) Proč? Protože v Těle Kristově je pořádek. Takže jen varování - nechci abyste se ztrapnili, protože vás případně vyvedou.

Mluvíme o věrnosti. V Titovi 1:5 Zanechal jsem tě na Krétě z toho důvodu, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil po městech starší, jak jsem ti nařídil. 6 Někdo může být starším, je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti. Vidíte - bezúhonný. Pokud vám řeknou "Pokaždé, když se snažím zastihnout toho a toho staršího, tak mi říkají, že je v kině". Řeknete "Je něco špatného na filmech?" - To záleží na jednotlivých filmech. Obecně můžu říct "ano, je". Z každého filmu, na který se díváte, dostanete ducha, kterým je žánr toho filmu. Například. Jdete se dívat na komedii. - Řeknete "Je něco špatného na komedii?" To záleží co tam je. Dnes je většina komedii prostředek pro prosazování homosexuální agendy, protože z takových věcí dokáží udělat zábavné situace. Takže vás rozesmějí a pak vám něco podstrčí a vy to přežvýknete a oni to udělají ještě 3-4x a uvidí, co vydržíte. To samé dělají se seriály v televizi a vůbec se všemi ostatními věcmi. Další hledisko - pokud chcete ducha víry, pak musíte být velmi vybíraví, na co se podíváte.

Hollywood nemá mandát z nebe, aby vám dal víru. Na druhou stranu má Hollywood dva hlavní žánry filmů, které vydělávají nejvíce peněz. Jeden z nich jsou velice známe horory a druhý se až tak nezmiňuje, ale nazývá se pornografie. To jsou dva žánry, které vydělávají nejvíce peněz. Pornografie - to je celkem zřejmé, že křesťané by neměli být účastni, podporovat, a sledovat je. Bible říká "Nejenže jste viní pokud děláte tyto věci, ale pokud máte potěšení/radost z těch co to dělají, jste viní jejich hříchem." Víte, že to Bible říká? Takže byste si měli dát pozor, jaké filmy rádi sledujete. Zaručuji vám toto - pokud sledujete horory, budete mít ducha strachu. A pokud budete mít ducha strachu, tak můžete mluvit přesně ty slova, které vám Bůh dal a přesto váš duch se do toho přimíchá. Ve starém zákoně Bůh mluvil k lidem a oni doufejme věrně řekli přesně, co jim Bůh řekl. Takže tam nebyl žádný mix. - Protože věděli - pokud se to nestane zabijte je, protože mají říkat jen to, co řekl Bůh - pokud řekli něco co se nestalo, tak hádejte co, neříkali co říkal Bůh a přitom říkají, že to řekl - takže je prostě zabijte. To byl celkem extrém. Ale v Novém zákoně se neříká "zabijte je" ale rozsuzujte proroctví. Proč? Protože zde dochází k zmíchání mezi lidským duchem a Duchem Božím, kdy Duch Boží může začít sloužit a lidský duch se do toho může vložit a můžete mít 90% Boha a 10% člověka a nebo mít 10% Boha a 90% člověka. Proto musíte rozsuzovat proroctví.

Takže musí přijít chvíle, kdy musíte být schopni říct, že znáte ty lidi [kteří slouží], protože od nich dostanete to, čím se oni plní. To je jednoduché. Stejně jako se mě lidé neustále ptají "Jak si obnovovat mysl?" - První věc je "Přestaňte tam dávat odpad." To je první krok. Pokud tam budete neustále dávat odpad, bude vám to trvat nepoměrně déle, takže první věc je zastavit odpad [který do mysli dáváte]. Řeknu vám na rovinu - žádný křesťan nikdy a nikde by si neměl nikdy více říkat křesťan, pokud se účastní, sledují a krmí na jakýchkoliv filmech, které se obzvláště týkají "nadměrné" sexuality, nebo strachu. Je to jednoduché. Já mám zodpovědnost vás varovat, ukázat vám, po jaké cestě jdete. A neříkám vám, že jste zatraceni do pekla, nebo podobně. - To neříkám, snažím se vám pomoci vyrůst, abyste vypadali jako Ježíš. Apoštol Pavel dokonce píše Filipským "myslete na tyto věci" - to by mohla být dobrá míra toho, na jaké filmy se můžete dívat. Na co můžete myslet, když se díváte na ten film? Ukazuje ten film věci, které jsou čisté, svaté a dobré pověsti? A nebo přináší strach? A nebo způsobují, že máte cejchované svědomí, kdy můžete sledovat krev a podobně, roztrhání lidí, což není Duch Kristův a přitom vám to nic nedělá a smějete se tomu? "Haha sleduj ou, schovává se za rohem, nechoď tam oO, podívej se za dveře..." Je to úžasné. Čím více jste jedno s Kristem, tím více věci světa rozesmutní vašeho ducha. Zarmucují vás. Modlitba, kterou často slyším je "Bože zlom moje srdce věcmi, které lámou Tvoje".

Titovi 1:6 - Ten člověk má mít děti, které nelze obvinit z bujnosti (excess) nebo nepoddajnosti. Takže starší má mít děti, které jsou poddané a to slovo to perfektně vystihuje. Pokud znáte děti, musíte si je podmanit. Susanna Wesley říkala "První věc, kterou musíte s dětmi udělat, je zlomit jejich vůli." Protože to je bitva a pokud se nenaučí poddat se vám, těžko se naučí poddat se Bohu. Co se ale stane je, že stát je nakonec přinutí, aby se poddali - pokud se nenaučí poslouchat autority. Pokud má mít starší věrné děti, on musí být také věrný a tyto děti by neměli být věrné jen když jsou děti, ale i když vyrostou. Pavel píše Timoteovi, aby to předával věrným lidem, kteří to budou předávat dalším věrným. Proč? Co je věrný? Pevný, nepohnutelný - vzpomeňte si na definici, kterou jsem vám na začátku dával. Věrny = "důvěryhodný, důvěřivý, věřící, plný víry, znamená to být si jistý a mít pravdu [být v pravdě], být pevný, nepohnutelný". Nazvali byste muže "věrným", pokud by měl aféru jen jednou měsíčně? Ovšem že ne. Protože musíte být vytrvalí/pevní ve své náklonnosti/lásce a loajalitě. Neměli byste zakolísat.

Zjevení 2:1 Andělu církve v Efesu napiš {Efes - slavná církev}: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: {všimněte si, co jim říká} 2 Znám tvé skutky {takže hádám že Bůh si všímá a má to něco do činění se skutky, hádám, že si jich všímá} a tvou práci {takže máme skutky i vaši práci}, i tvou vytrvalost, a vím, že nemůžeš snést zlé lidi; a vyzkoušel jsi ty, kteří si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Vydržel jsi, jsi vytrvalý a pro mé jméno jsi pracoval a nezemdlel. 4 Ale mám proti tobě, že jsi opustil tu svou první lásku. 5 Proto si vzpomeň, odkud jsi spadl, a čiň pokání a první skutky. Jinak k tobě brzy přijdu a pohnu tvým svícnem z jeho místa, nebudeš-li činit pokání. - "Čiň pokání" - Mluví k církvi, že? Říká církvi, aby činila pokání a činila první skutky. - Slyšíte? Činila. "Jinak/nebo" - věděli jste, že Ježíš řekl "jinak/nebo"? Řekl to. Neřekl "Víte co, prostě si vezměte kus papíru, napište si tam co chcete a udělejte z toho pravidlo, podle kterého budete žít." To neřekl. Říká "Dělejte toto, nebo jinak přijdu rychle a pohnu tvým svícnem - nebudeš-li činit pokání." V 6 Ale máš to, že nenávidíš skutky nikolaitů, které nenávidím i já. - Ježíš nenávidí skutky nikolaitů. Curry, kdo jsou nikolaité? Podívejme se na to. Nikolaitizmus - radikální sekta raných křesťanů, skupina, kult by se dalo říct. Hippolyt Římský uvádí, že diakon Nikolaj byl zakladatelem sekty. Několik raných církevních otců včetně Ireneje, Epiphana, Theodoreta, zmiňuje tuto skupinu. Jedna z definicí jak žili: "Vedli životy nevázaného požitku" - prostě vše je dovoleno. Proč? Protože - "Neslyšeli jste? Již není hřích. Je přece jedno, co křesťan dělá ne? Když to dělá svět, je to hřích, pokud to dělá křesťan, není to hřích. - Neslyšeli jste? Křesťané nemohou hřešit - neslyšeli jste dobrou zprávu?" Hm. Takže pokud vám dám facku - tak jsem vám ji nedal? :D Ok.

Zajímavé je, že jméno nikolaité pochází z jména Niklolaj - což znamená "vítězný nad lidmi". Lidé, kteří šli do tohoto kultu, tak satan nad nimi získal nadvládu. Zjevení 2:7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je uprostřed Božího ráje." 8 "A andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil: 9 Znám tvé skutky, i soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. 10 Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. V 13 Znám tvé skutky i to, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. - Jinými slovy "Jsi přímo kde je satan a přesto se pevně držíš mého jména, nezapřel jsi mě" Svědek - mučedník. Byl zavražděn, protože byl věrný a nedal se svést a byl zabit pro svoji víru v Krista. O tom dnes mluvím. Takový druh věrnosti. Věrnost, která bude stát podle Božího Slova, bude stát na tom, co Boží Slovo říká, bude stát pro Boha, pro čistotu, svatost, spravedlnost, pravdu - a to i když ji to bude stát [život].

V 14 Ale mám proti tobě to málo, že tam máš ty, kteří drží učení Balámovo, který učil Baláka klást pohoršení před syny Izraele, aby jedli to, co je obětované modlám a smilnili. 15 Tak i ty máš lidi, kteří drží učení nikolaitů, což nenávidím. Zmiňuje to dvakrát a vždy říká, že to nenávidí. V 16 Čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. 17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: tomu, kdo vítězí, dám jíst tu skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." Uvědomujete si, že tohle všechno se týká učení/doktríny nikolaitů? Tohle se vše týká toho, že "máte tyto lidi v církvi, kteří říkají - můžete žít jak chcete, můžete dělat cokoliv, neslyšeli jste? Milost?".

Říká "nenávidím učení nikolaitů". Říká jim, ať činí pokání, nebo přijde rychle a bude proti nim bojovat. Vím že se tohle lidem, nelíbí, ale je to zde napsané. V 18  "A andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží: - Takže hádám, že to je něco, co bychom měli slyšet. Tohle není jen apoštol Jan, který by se chtěl nějak předvést. Když si představím lidi, co chodili s Ježíšem a dnes lidi - ani ne ty takzvané teology - oni ani nedosáhli té úrovně těch lidí a přitom mají odvahu říkat "Nevšímejte si toho, co napsal apoštol Jan, protože on to nepsal nám." - Ale sedí to na nás. že? To mě dostává. "Ano, ale já jsem křesťan" - Opravdu, jak to poznám? "No protože já říkám, že jsem.." :D Dobře, ale Ježíš říká, že nás poznájí po ovoci a ne podle toho, co říkáme. To řekl Ježíš. "Ale on nemluví k nám, protože podívej se sem.." - Ne, pokud děláš to, co ti lidé o kterých se tam píše, potom se tam mluví o tobě. "Ale to by znamenalo, že nejsem křesťan." - Jak říkáš.

18  "A andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou podobné bronzu: 19 Znám tvé skutky, lásku, službu, věrnost i tvou vytrvalost. A tvých posledních skutků je více nežli prvních. - Mluví o skutcích dvakrát. Všimněte si, vždy když se mluví něco o doktríně nikolaitů, uvidíte několik věcí: nevázaný život, děje se tam všechno možné, a jejich heslo je "Pozor, neměl bys soudit" - to uslyšíte. Přitom Bible - Pavel říká "posuzujte všechny věci". Zde uvidíte další věci [, podle kterých poznáte učení nikolaitů] - nevázaný život, nepořádek v rodinách, nezvladatelné děti. Možná neuvidíte všechny tyhle věci ve všech případech, ale uvidíte většinu.

V 20 Ale mám proti tobě to málo, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně {všimněte si "která si říká"}, aby učila {to se zde nestane} a sváděla mé služebníky, aby smilnili a jedli to, co je obětované modlám. - Zajímavé ohledně Jezábel je, že to vždy vypadá, že má ducha smilstva. Vždy se zdá taková svůdná, duch žádosti - ale ne vždy žádost, ale svod. Ne realita, ale pokušení. V 21 A dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona pokání nečinila. - Proč možnost pokání? Protože se to všechno týká duchovního smilstva. V 22 Hle, já ji uvrhnu na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velikého soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků; {- Říká pokání ze skutků - takže se počítají skutky, i odpuštění} V 23 a její děti zahubím smrtí. A všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a odplatím vám každému podle vašich skutků. - Je tam - "podle skutků"? Neříká to podle "mých" [Ježíšových] skutků.

Poslouchejte, vy se dostanete k Bohu, díky tomu, co udělal Ježíš, ale On vás odmění podle vašich skutků. Tím co On udělal se dostanete "do hry". Pokud se nebudete podílet na tom, co On udělal - {jen aby bylo jasno - já nejsem kazatel "zákona", i když to někteří říkají, ale nejsem ani kazatel "milosti", jsem kazatel Evangelia. Učím pravdu, učím Boží Slovo, svatost, spravedlnost - tohle učím, pravdu. Neučím ani z jedné skupiny, nejsem v žádné skupině [hnutí]. Ale já neučím zákon a nikdy bych nekázal, že se dostanete k Bohu děláním dobrých skutků. To je nemožné. Ale řeknu vám, že jakmile se dostanete k Bohu skrze Ježíše Krista, tak jste svobodní k tomu dělat veškeré dobré skutky, které chcete a nedovolte nikomu, aby vám říkal, že vaše dobré skutky jsou zlé. - Protože to říkají. Je to v církvích po celém světě - "pokud děláte jakékoliv skutky, tak to je špatně" - Ne to není.}

V 24 Ale vám i ostatním Thyatirským, kteří nemají toto učení a kteří, jak říkají, nepoznali hlubokosti satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno. 25 Toho, co máte, se však držte, dokud nepřijdu. 26 Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám moc nad národy. 27 Bude je pást železným prutem a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí - jak jsem to i já přijal od svého Otce. - Vidíte, co zde říká? "Já to dělám, já to udělám" - takže církve mohou vědět, že budete odměněni podle svých skutků. Pak říká ve Zjevení 17:14 Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní." Opět vidíme "věrní".

V Galatským 5 - nebudeme to číst celé, budu citovat jen několik věcí. V 7 Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil důvěřovat pravdě? 8 To přesvědčování není z Toho, který vás povolává. 9 Maličko kvasu prokvasí celé těsto. 10 Jsem o vás v Pánu přesvědčen, že nebudete smýšlet jinak; avšak ten, kdo vás znepokojuje, ponese odsouzení, ať už je to kdokoli. - Takže vidíte, že odsouzení/soud existuje. V 11 A jestliže já, bratři, dosud kážu obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pohoršení kříže je tedy obráceno vniveč! 12 Kéž by se ti, kdo vás znepokojují, rovnou vyřezali! 13 Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro tělo {asi to nejde říct jasněji ne?}, ale v lásce služte jedni druhým. - Takže svoboda není pro to, abyste dělali všechno, jako by na ničem již nezáleželo. "Ó, ale již za vše bylo zaplaceno?" :X

14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe." 15 Když se však navzájem koušete a požíráte, dejte pozor, abyste se vzájemně nepohltili! 16 Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. {Pokud vykonáváte žádosti těla, pak nechodíte Duchem.} V 17 Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. 18 Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 19 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, 20 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, 21 závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. - Opět úplně jasné - pokud děláte tyto věci, pak to ukazuje, že chodíte podle těla a ne podle Ducha a je mi úplně jedno, jak sami sebe označujete/nazýváte. Vlastně jste se již nazvali špatný příklad - obzvláště pokud si říkáte křesťan.

V 22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. 23 Proti takovým není žádný zákon. - Slyšíte? Tyhle můžete mít/dělat bez omezení. Můžete mít tolik víry, kolik chcete, můžete mít kolik krotkosti a zdrženlivosti kolik chcete. Víte co je střídmost? To je sebeovládání. To znamená, že se rozhodnete "nebudu dělat tohle, budu dělat toto." - to je sebeovládání a je to ovoce Ducha. Ne žít jak se vám zlíbí. Což já vždy říkám "já žiji tak jak chci" - jak žiji? Spravedlivý a svatý. A nespoléhám na nic z toho, co dělám, aby mě to dostalo do "nebe". Nespoléhám na nic jiného, abych přišel k Otci, ale protože jsem s Otcem, tak hádejte co - On mě změnil tak, že já nechci dělat ty věci. A pokud stále chcete dělat ty věci, pak nejste změněni. Můžete být usvědčený hříšník, ale nejste "obrácený svatý". To je část, kterou vynecháváme. Něco v nás se musí stát - něco, co nás změní z toho, jací jsme byli před tím. Pokud nejste proměněni, jste stále v otroctví.

V 24 A ti, kdo jsou Kristovi {narozeni z Krista a patřící Jemu}, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. 25 Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme. 26 Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme. Galatským 6:1 Bratři, i kdyby byl člověk zachvácen nějakým prohřeškem, {tak na tom nezáleží - aha moment tohle se tam neříká. Hmm.}, vy duchovní ho napravte v duchu krotkosti a každý dávej pozor sám na sebe, abys nebyl pokoušen i ty. 2 Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon. 3 Zdá-li se totiž někomu, že je něco, ačkoli není nic, takový klame svou vlastní mysl. 4 Každý ať posoudí své vlastní dílo a tehdy se bude chlubit jen sám sobě, a ne jinému. 5 Každý totiž ponese svůj vlastní náklad. 6 Ten, kdo je vyučován ve slově, ať se ve všech dobrých věcech dělí s tím, kdo ho vyučuje. 7 Nemylte se, Bohu se nelze vysmívat: vždyť cokoli člověk rozseje, to také sklidí. 8 Kdo totiž rozsévá svému tělu, bude z těla sklízet zkázu; kdo však rozsévá Duchu, bude z Ducha sklízet věčný život. 9 V konání dobrého pak nepolevujme, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. {slyšíte? nepolevujte v konání dobra, měli byste konat dobro neustále} 10 A proto, dokud máme čas, dělejme dobře všem, a zvláště členům rodiny víry.

Mluvíme o tom být věrní. Mluvíme o Duchu Božím, který přebývá v člověku, o tom být věrní tomu Duchu. řeknu vám, že ta představa, kterou dnes o věrnosti máme tak... Jsou skupiny, které ani nepřemýšlí o tom, že by byli věrní. Naopak dělají přesný opak. "Prostě budeme pokračovat v tom, co děláme. Nezáleží na tom. Hřešme více, ať se rozhojní milost." - ale nyní to jde ještě dál, nyní již ani pro některé ani není hřích. Řeknu vám, tyto knihy [o mučednících], podívejte se.. Více křesťanů bylo umučeno pro svoji víru v Krista v 20tém století, než v kterémkoliv předchozím a vůbec ve všech dohromady. Duch světa nenávidí Ducha Kristova více, než kdy jindy. Vidíme, že se dějí věci více než kdy jindy. Začínají se rýsovat věci takovým způsobem, že vám říkám "dejte svůj život s Bohem do pořádku a vytrvejte v něm" (get right, stay right). Zeptáte se "jak vytrvat?" - Spoléháte na Něj, je to On kdo... "Jsem si jist, že On je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne" (2 Tim 1:12) On vás zachová a ochrání. On vás může zachovat od pádu, ale je zde možnost padnout.

Říká, že v posledních časech mnozí půjdou různými cestami a budou říkat různé věci a dokonce říká, že mnozí budou říkat "Hle tady je Kristus, tam je Kristus..." Můžeme tomu rozumět různě, ale buďme upřímní - co říkali je "Pojďme tam, kde je pomazání" - protože slovo Kristus znamená "pomazaný". "Pojďme tam a tam. Proč? Protože jsou pomazaní, pojďme získat jejich pomazaní... Pojďme tam a zjistěme co káží.. Tito lidé jsou pomazaní, tamti lidé jsou pomazaní.." - a lidé budou jezdit všude možně, ale říká "nenásledujte je". Proč? Protože v těchto posledních časech lidé nezůstanou u zdravého učení, budou si hledat učitele, kteří budou říkat, co se jim bude líbit. A je cesta, která se zdá správná člověku, ale vede do záhuby.

Svatí, pokud byl někdy čas, abychom byli pevní a věrni Božímu Slovu, pak je to teď. Byla by hanba být některým z těch, o kterých Slovo mluví, když říká, že "I zvolení/vyvolení by mohli být oklamáni, kdyby to bylo možné a kvůli tomu On zkrátí čas, jen aby nebyli" - ale představte si, být těmi, kdo jsou oklamáni, kteří následují učení démonů, kteří se z jakýchkoliv důvodů odvrátí od víry. Nechceme být těmi lidmi. Poslouchejte, my se potřebujeme modlit. Jeden z mých darů nebo povolání, nebo jak to chcete nazvat je být schopen najít tyto věci a jasně je podat. A toto nebyla moje odpověď na některé z učení, které se venku šíří, teď vás chci jen varovat, že potřebujeme být věrní.

Někdy v budoucnu udělám kompletní vyučování od A do Z na toto téma, kdy to rozebereme část po části, ale právě teď se jen snažím vás varovat. Musíte být obezřetní. Musíte si dávat pozor, a nedovolit, aby vás nějaký člověk oklamal. Musíte se zkoumat, zda jste ve víře. Toto je pro nás čas, kdy musíme být pevní v Božím Slovu. Není to čas, kdy můžeme váhat, protože nechceme být ti lidé. Bible říká "dokud napřed nepřijde odpadnutí" - nechceme být součástí toho odpadnutí. Jsem úplně přesvědčen, že je to právě teď. Nemusí to být začátek konce [fáze odpadnutí], ale určitě je to konec začátku [toho odpadnutí]. Věřím, že vstupujeme do bezprecedentního času, kdy se tyhle věci budou rozmáhat víc a víc. Dokonce i ve světě, věci se formují, aby zmáčkli lidi víry v každé oblasti. - Ekonomika, zdravotnictví, podnikání, zaměstnání.. všechno to směřuje k tomu tlačit lidi jedním směrem. A pokud nebudeme bdělí/ostražití, tak ani nezpozorujeme, že to přichází. Je čas.

Poslouchejte - pokud by na ničem nezáleželo, pak Bůh dluží omluvu každému z těchto lidí [mučedníci], protože oni mohli jednoduše zapřít a nemuset zemřít kvůli víře v Krista. Ale já bych se modlil - největší čest, kterou může křesťan mít, je být jednoho dne v této knize [mučedníci]. To je největší čest. A upřímně - žijeme ve dnech a čase, kdy pravděpodobně budeme mít tu možnost. Ale musíte se rozhodnout. Nedostanete se k tomu, koukáním na americké modlářství. Nebudete mít silný charakter koukáním na ten odpad. A nejsem na to nějak vysazený, jen říkám, že je čas vypnout televizi vytáhnout své Bible a začít číst a modlit se.

Tito lidé, kteří učí nic jiného než doktríny démonů [že není hřích atp] - poslouchejte, oni nejsou démoni, my nebojujeme proti tělu a krvi. Oni jsou oklamáni a vy se s nimi nepotřebujete hádat, když to vidíte, musíte se za ně modlit, aby jejich oči byly otevřeny pravdě a aby byli obnoveni/vytrženi z ďáblovi pasti, protože se protiví. Toto musíme jako křesťané dělat. Poslouchejte - ti nejméně tolerantní lidé na světě jsou ti, kteří káží "všechno je jedno/na ničem nezáleží". My musíme být lidé, kteří se za takové modlí. Musíme jim ukázat Lásku Kristovu. Milost je zjevená v tento čas, aby nám ukázala, že máme žít spravedlivé a svaté životy. - Ne chtivé životy nevázanosti a žádosti, aby naše svoboda byla vzata na místo, kdy budeme vykonávat žádosti těla. Toto je čas - pokud jste to nikdy nebrali vážně, teď je čas začít to brát vážně. Teď je čas zaměřit se a učinit ta rozhodnutí. Zavrtat se hluboko do Slova, protože je hloubka Evangelia, které se většina církve dnes ani nedotkla.

Vím, že toto není jedno z těch radostně křičících kázání, ale říkám vám popravdě "Raději budu vědět, že něco přichází a budu připraven, než abych spal do doby, než to zaklepá na moje dveře [než mě to překvapí]". Takže budeme nadále stát pro pravdu, pro svatost, pro spravedlnost - ani náhodou ne z naší síly. My jsme spravedlností Boží v Kristu, ne v našich skutcích ani v ničem jiném, ale "Díky Bohu, který nám umožňuje dělat skutky Kristovy a že naše světlo září před lidmi, že uvidí naše dobré skutky a budou slavit našeho Otce, který je v nebi". Amen?

Postavme se všichni. Otče, děkuji Ti, že Tvoje Slovo je Pravda a že máme Tvého Ducha a že Tvůj Duch nás vede a jak mu dáváme prostor, jak slaďujeme/srovnáváme naši vůli s Tvojí vůlí, že naše oči jsou ještě více otevřené vidět Pravdu. Otče, děkuji ti, že lidé, kteří teď poslouchají můj hlas, ať jsou již přítomní nebo sledují přes internet, DVD, mp3 nebo jakýkoliv jiný formát, Otče děkuji Ti, že Duch Pravdy, Duch svatosti přebývá v nich a že slyší a že mají uši k slyšení co Duch říká církvím, a že se přiblíží Bohu každý den a že i teď v jejich srdcích vzplane oheň, který je bude pohlcovat pro svatost, spravedlnost v Duchu Božím. Otče děkuji Ti, že jak jsem učil pravdu, tak ty jsi potvrzoval Svoje Slovo následováním znamení, že právě teď budou lidé svobodní od nemocí a chorob, mentálních věcí, chaosu/zmatku, stresu/neklidu, že tyto věci musí odejít ve jménu Ježíše. Právě teď je osvobozuji ve jménu Ježíš, aby chodili podle povolání, k jakému byli povoláni. Otče děkujeme Ti a ve jménu Ježíš se modlíme za všechny, kteří jsou v ďáblově pasti - modlíme se Pane, aby se jejich oči otevřeli a pravda, Tvoje Pravda převládla, aby jejich srdce byly obráceny zpět k Tobě Otče a aby mohli poznat dobrotu chození v čistotě a svatosti před Tebou, bez okovů/pout. Otče, děkuji Ti, že jejich oči jsou otevřeny a že Tvoje pravda postupuje [se rozmáhá]. |~|

Budu se teď modlit speciální modlitbu a pokud s ní souhlasíte, tak se připojte k tomu, co říkám, vyslovujte a myslete to upřímně z celého srdce.

Nebeský Otče, ty, který jsi na nebesích, Tvoje jméno je Svaté. Právě jsem slyšel Tvoji Pravdu a právě teď se rozhoduji znovu se zasvětit - nově a čerstvě, počínaje touto chvílí. Rozhoduji se chodit po tvých cestách Otče. Děkuji Ti, že jsi mně nedal jen nějakého Ducha, ale dal jsi mi Svého Ducha, dal jsi mi Ducha Svatosti a teď se zavazuji Tobě Svatý Otče, že začnu rozpoznávat a rozeznávat pohyb toho Ducha, který mě přibližuje ke svatosti a spravedlnosti, a děkuji Ti, že můžu projevovat Tvého Ducha skrze dobré skutky, které byli připraveny, abych v nich chodil. Otče děkuji Ti, že se nespoléhám na nic ze sebe, že se spoléhám na záměnu/nahrazení (substitution) Ježíše, ztotožňuji/identifikuji se s Ním, On je moje spravedlnost, On je moje posvěcení, On je moje ospravedlnění a díky Němu jsme jedno Otče. Ve jménu Ježíše, Amen.

Chtěl bych vás povzbudit, abyste nad tím přemýšleli, prošli si Písmo... |~|

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky