NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední dny - 3 - Boží hněv - část 2.

Pokud jste tuto sérii nezačali číst od začátku a máte zájem z toho přijmout alespoň nějaký užitek, začněte Předmluvou a poté postupně pokračujte dále - nemá smysl začínat někde jinde! Přehled najdete zde.

Jonathan Welton - Poslední dny - 3 - Boží hněv - část 2.


Minule jsme hodně mluvili o vstupu do Nové smlouvy, co to znamená, a že po ustanovení Nové smlouvy zde bylo 40 let napětí mezi Starou a Novou smlouvou, ale už jsme se nepodívali na to, že Stará smlouva byla naprosto zničena v roce 70 n. l. při zničení Jeruzaléma. A díky tomu my už můžeme žít úplně pod Novou smlouvou. Ale pokud tomu neporozumíme, tak budeme navždy žít ve smíchanici Staré a Nové smlouvy, protože nerozumíme tomu, co Starou smlouvu odstranilo. Pokud si budeme myslet, že Starou smlouvu odstranil kříž, tak budeme pokračovat v debatách, zda můžou kázat a sloužit také ženy, můžeme pokračovat v debatách ohledně rasových otázek, nebo zda můžete jíst slaninu, nebo ne... Je toho spousta, ale všechno jsou to věci, o kterých se diskutuje jen protože jsme ve skutečnosti nikdy Starou smlouvu neopustili. Potřebujeme ji vzít a dát ji kam patří - zde už nemá co dělat. Bylo s ní vypořádáno před 2000 lety, je vyřízená a musí být zanechána... "Být zanechána" - Takže něco bude určitě zanecháno. :‑D

Ukážu vám zde pár věcí, a buď to uvidíte hned, nebo si budete muset přečíst knihu, kterou jsem právě dokončil. Najděte si 15. kapitolu knihy Zjevení, chci vám něco ukázat. Zjevení Janovo 15:1 Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze ně má být dokonán Boží hněv. - Myslím si, že toto je jeden z nejpozoruhodnějších veršů v knize Zjevení. A je to zásadní výrok. Protože jak to vidím já, tak když se podíváte na tu časovou osu, tak Zákon byl dán v Exodu 21. kapitole a se Zákonem nás od Exodu 22. kapitoly doprovází hněv až do roku 70 n. l., kdy se děje kniha Zjevení a během toho se stane 7 ran a s tím je Boží hněv dokonaný/završený. Proč je dokonaný? Protože Zákon přinášel hněv, a se zničením starosmluvního světa a jeho Zákona odešel také hněv. :‑O

Tohle je obrovská věc a dnes to nebudeme schopní všechno rozkrýt, ale tímto dochází k novému způsobu myšlení - najednou si uvědomíte, že už nečekáme hněv, který by na nás měl jednou v budoucnu přijít, ale hněv je již dokonán, protože hněv byl spojen se Starou smlouvou. Aby Bůh mohl odstranit Starou smlouvu, musel odstranit všechno, co s tím byl spojené, musel to zničit a vyhladit. A během těch událostí Bůh nevyléval hněv na jednotlivce, na lidi v Jeruzalémě, ale vyléval hněv na Starou smlouvu a ničil ji. A ano, lidé, kteří na tom systému trvali, s ním také zemřeli. Ale nebylo to o vylití hněvu na neposlušné lidi v prvním století. Bůh je 40 let varoval, říkal jim, že to bude jako za dnů Noe, kdy se v pozadí buduje loď, a tato loď je archa Nové smlouvy, a celou dobu jim říká, že potřebují naskočit, že přichází soud. A celou dobu, co jim to sděluje, Ho neposlouchají. A potom přišel déšť a spláchl je, a také spláchl systém Staré smlouvy. Je to obrovský posun v tom, jak najednou začneme Novému zákonu rozumět. Protože namísto, aby hněv byl někde v budoucnu, a my si vybírali mezi jedním z pohledů futurizmu, tak preterizmus učí to, čemu rozuměla většina církevní historie - že hněv byl dokonán v roce 70 n. l. při zničení Jeruzaléma, a že nyní žijeme ve věku Nové smlouvy, kdy jsme partneři s nebem a činíme všechny věci nové. Ne že by bylo už všechno hotové, nebe ještě na Zemi není, ale my přinášíme nebe na zem. Spojujeme nebe a zemi dohromady, přinášíme nebe na zemi a činíme všechny věci nové, spolupracujeme na tom s nebem, aby byla Boží vůle jako je v nebi i na zemi.

Takže najednou vám začne dávat smysl, když v evangeliích narazíte na "konec věku". "Konec věku" - tato fráze je vždy používána ve spojení přechodu od věku Staré smlouvy k věku Nové smlouvy. Ježíš toto používá několikrát a říká dokonce - Matouš 10:23 Amen, říkám vám totiž, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Ježíš říká, že ani nestihnou kázat v celé té oblasti, než uvidí přicházet Syna člověka. Jak je to možné? Protože Ježíš mluví o tom příchodu, kdy přijde v soudu na systém Staré smlouvy. A říká jim, že ani nestihnou zevangelizovat tu oblast, než se vrátí. A pokud s tímto pohledem začnete číst Matouše 24. kapitolu, najednou to začne zapadat.

Podívejme se na to v kontextu. Lidé Matouše 24. kapitolu často vyučují, jako že to je o konci světa. A pokud čtete třeba starý překlad Bible krále Jakuba [King James Version], tak zde je ta věta špatně přeložena. Učedníci se ptají Ježíše, jaké budou znamení konce tohoto věku, ale překladatelé tam přeložili "konec světa". Takže pokud ve své Bibli máte přeložené "konec světa", nikoliv "věku", tak si to přeškrtněte, protože to je chyba. Není tam použité slovo "kosmos", které znamená "svět", ale je tam slovo "aion", které vždycky znamená věk. Učedníci se tam Ježíše neptají na konec světa. Musíte se na to podívat v kontextu. Celá 23. kapitola je o tom, že Ježíš usvědčuje farizeje a oznamuje jim, co je čeká. Potom říká, že nezůstane ani kámen na kameni z chrámu. A učedníci se ho následovně ptají, jaké bude znamení, že se tohle stane? Matouš 24:3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto věku?" Učedníci se ho zeptali 3 otázky a neptají se ho zčistajasna na konec světa. Ptají se na to, o čem Ježíš právě mluvil - na chrám a podobně. Zde se z čistajasna nezměnilo téma. Celý rozhovor je v kontextu toho, co Ježíš právě vyhlásil farizeům - o zničení chrámu a právě na to se Ho učedníci ptají. A Ježíš jim potom celou 24. kapitolu říká, kdy a jak se to stane. [[Více informací najdete v 2. dílu - "Porozumění Matouši 24. kapitole", kde je to podrobněji rozebrané]]

Je zajímavé, že jen v samotném Novém zákoně se dočtete o naplnění spousty těch věcí před zničením Jeruzaléma v roce 70 n. l. a dovolím si říct, že všichni křesťané v období let 30 až 70 n. l. byli preteristé. Jak to mohu tvrdit? Nebudu procházet celou kapitolu, ale bude stačit oddíl od 15. verše. Matouš 24:15 "Proto když uvidíte `ohavnost zpustošení´, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj), 16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal, 18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí. 20Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. 21Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude.

Pokud si to pozorně přečtete, potom pochopíte, proč tehdy byli všichni "preteristé". Protože Ježíš jim říká, že když tohle uvidí, tak ať utečou, ať se ani nevrací pro plášť, ať se nevrací do města, ať utečou do hor. Specifikuje také čas a lokaci. Říká to pro lidi, kteří jsou v Judsku. Neříká tam: "Utíkejte do hor bez ohledu na to, kde žijete." Říká, pokud jste v Judsku, tak utečte do hor. Takže známe místo, kde se to bude odehrávat.

Také říká, ať se modlí, aby to nebylo v sobotu. - To je zajímavé, protože na sobotě dneska nikomu nezáleží, sobota pro nás dnes nic neznamená. Ale tehdy, protože stále existovala Stará smlouva, tak jedno z jejich nařízení bylo, že v sobotu nemohli ujít více jak asi 2km. Ve skutcích se píše o vzdálenosti sobotní cesty. Nemohli jste ujít větší vzdálenost, jinak by vás chytli, předvedli a měli byste problémy. Se sobotou tehdy byly takové věci spojeny. Proto říká, ať doufají, že to nebude v sobotu, protože když uvidí tu ohavnost zpustošení - což v Lukáši je vysvětleno, že to jsou armády, které obkličují město, aby ho zničili - takže když uvidíte armády kolem Jeruzaléma, tak se tam nevracejte, utečte. Proč utíkat? Protože pokud byste byli v prvním století a šla na vás armáda, tak právě utéct do Jeruzaléma by byla nejlepší volba, protože Jeruzalém byl obrovskou pevností. Ale Ježíš jim říká něco opačného - nevracejte se, utečte do hor, pokud jste ve městě, vypadněte z něj, utečte z té pevnosti. Zajímavé.

A křesťané to udělají. Na Jeruzalém prvně vytáhne římský generál Cestius, zaútočí, zastaví se a stáhne se. Toto vojenské chování je bizarní. Tehdy to nevěřící židé pojali, že Boží ruka je s nimi a začali být vůči Římu ještě arogantnější. Ale pro křesťany to bylo jasné znamení, viděli, že mají opustit Jeruzalém,a všichni křesťané utečou. Historik Flavius Josephus zaznamenal, že při zkáze Jeruzaléma nezahynul ani jediný křesťan. Proč? Protože byli všichni preteristé a věděli, že co jim Ježíš říkal v Matouši 24. kapitole, se má stát, než pomine generace - to znamená do 40 let, takže na to čekali a byli připraveni. A když se ukázaly armády, věděli, že to je chvíle, kdy mají utéct. Překladatel William Whiston, který překládal dílo Josefa Flavia, zde napsal poznámku, že tito věřící si museli vzpomenout na Ježíšovo proroctví a utéct do hor.

Takže se stane tato zkáza, která ale není míněná pro lidi Nové smlouvy, takže ti se zvednou a odejdou do hor. Starosmluvní systém je ponechán dole a má být zničen. A jak je zničen, tak s tím je zničen i veškerý Zákon, úplně všechno, s čím byl spojen hněv. Takže když je tento systém nyní odstraněn, tak spolu s ním je odstraněn i hněv. Proto se ve Zjevení v 15. kapitole mluví o dokonání Božího hněvu. Což znamená, že my jsme dnes plně a pouze pod Novou smlouvou, kdy nebe přinášíme a ustanovujeme zde na Zemi.

Vím, že pro hodně lidí je tohle příliš velké sousto. Pokud bych vzal nějaký kousek, třeba něco z páté Mojžíšovy, a mluvil o tom, tak by to lidi vzali v pohodě. Ale když vezmu kousek z knihy Zjevení, tak najednou budou všichni chtít podrobně verš po verši vysvětlit zbytek knihy. Na to není ani čas. A já věřím, že jsou odpovědi, které si můžete projít, ale vám zde jsem schopný ukázat pouze velký obraz. Věřím, že Deuteronomium je kniha Zákona Staré smlouvy. Věřím, že kniha Zjevení, je kniha Nové smlouvy. Problémy a zmatení nastaly kolem toho, že se kniha Zjevení vzala a hodila se někam do budoucnosti. Ale já věřím, že když knihu Zjevení četli první křesťané, tak viděli, že se to týká jich, a rozuměli, že tato nevěsta sestupující z nebe, tento Nový Jeruzalém, že to je ten samý Jeruzalém, o kterém mluví Pavel v Galatským 4. kapitole. V Galatským 4. kapitole Pavel říká, že Stará smlouva je Hagar, otrokyně, že se jí mají zbavit. A potom mluví o Nové smlouvě a říká, že je z nebeského Jeruzaléma - z Jeruzaléma, který je nahoře, že toto je Nová smlouva.

Pokud jste někdy četli konec Zjevení, 21. a 22. kapitolu, tak tam se mluví o novém nebi a nové zemi a Novém Jeruzalému a je tam napsané, že brány jsou otevřené a že jsou lidé, kteří žijí za branami. Tohle není po konečném/posledním soudu! Protože ti lidé by pak byli buď v pekle, nebo v ohnivém jezeře. Ale je to obraz světa Nové smlouvy, kdy máme tuto Novou a slavnou smlouvu, což je nebeský horní Jeruzalém shůry, zmiňovaný v Galatským 4. kapitole, je to syn zaslíbení, ne syn služky. A protože jsme nyní v Novosmluvním světě, jsme nové stvoření s Novou smlouvou, ale dveře jsou stále otevřené, aby lidé mohli do Nové smlouvy stále přicházet. Je to obraz naší přítomnosti, ale je to také obraz toho, k čemu směřujeme. Protože v té samé pasáži je napsané: "A hle já činím všechno nové." - To znamená, že i když jsme v Novosmluvním světě, tak jsme v procesu odhalování/odkrývání Novosmluvního světa. My v sobě máme kulturu, která má zkulturnit tento svět. Můžeme vytvořit kulturu, která začne lidem ukazovat, že jsou v Nové smlouvě a že Otec touží po tom, aby přišli domů a měli s Ním vztah, že se na ně Bůh nechystá seslat spoustu hněvu, že pro ně nemá spoustu pravidel a přikázání, že žijeme v Nové smlouvě a potřebují přijít domů. A to mimo jiné znamená, že děláme všechny věci nové. Je to proces a probíhá právě teď.

Mám k tomuto spoustu materiálů a můžeme jít do neuvěřitelných podrobností, ale teď to není nezbytné, protože chci, abyste pochopili základní věci - že když uslyšíte lidi mluvit o hněvu, tak hněv je spojen se starozákonním Zákonem, ale my už nemáme Starou smlouvu, už nám nad hlavami nevisí hněv a ani nás hněv nečeká někde v budoucnu. Jsme ve věku, který přišel s koncem "konce toho věku". A ten konec věku se již udál a my jsme nyní v novém věku. A tento věk nemá hněv, výkony, požehnání a prokletí a všechny ty věci.

Budou se stále dít špatné věci? Ano, nežijeme ve světě fantazie, kde se špatné věci nedějí. Pokud postavíte město pod úrovní moře, ohrazené obrovskou zdí, a potom přijde hurikán, tak to není Boží hněv nebo Boží soud! To je prostě hurikán! My jsme někde přišli k tomu pošahanému myšlení, že za to může Bůh, že to je akt Boží, jak to máme v našich pojišťovacích smlouvách a podobně. Někde už to nyní nahrazují spojením "akt přírody" ale pořád to je špatně, protože to není o tom, že by někdo něco udělal a za něco mohl. Je to prostě něco, co v přírodě probíhá. A když žijete u moře na místě, které je pod úrovní moře a před vodou je chráněno zdí, tak můžete mít problém. Pokud žijete v oblasti styku tektonických desek a přijde zemětřesení, tak to není nějaký Boží soud a potřebujete akorát dobré pojištění. Pokud žijete v oblasti, kde se vyskytují tornáda, tak podstupujete risk, že můžete mít tornádo. A opět, to není nějaký Boží soud, ale věci, které se v přírodě dějí. My jsme se nechali lidmi uvést do takového zmatku.

Asi nejhorší věc vůbec je, že někteří vyučují, že zde budeme i na to peklo - velké soužení, které by podle některých mělo v budoucnu přijít, takže úkolem církve je svolávat hněv a soudy na hlavy hříšníků. Takže jsou lidé, kteří se za takové věci modlí, přivolávají je a věří na ně. A to je hodně šílené.

Ale uvědomte si, že jsme už v Nové smlouvě, že nečekáme, až nám něco spadne na hlavu, takže bychom se měli zvednout a začít činit všechny věci nové. Víte, Království se nemůže šířit, pokud žijete ve strachu z vašeho Krále, pokud žijete v představě, že je na vás naštvaný a chce zabít všechny lidi, kterým vy chcete pomoct. Jako bychom byli naplněni milostí víc, než náš Král... Víc naplnění láskou, odpuštěním a milosrdenstvím, než ten svatý Bůh, který chce přijít a všechny zničit, jak se dočteme v těch proroctvích, které se objevují na internetu a podobně...

Máme otázku z publika: Neustále slyším lidi říkat, že přijde hněv ať už na Ameriku nebo kohokoliv, kdo je proti Izraeli a podobně. Že když prezident udělal tohle, tak se stalo tamto. A často se našla nějaká událost, kterou s tím lidé spojovali a mluvili o hněvu a soudu. Stejně jako v dnešní době jeden kazatel káže, že pokud jste nemocní, vždy za to může nějaký konkrétní hřích ve vašem životě. Říká, že někdy na lidi přichází Boží soud, pokud nerespektují Boží nařízení... Takže moje otázka je, co řekneš lidem, kteří zastávají myšlení, že jakákoliv akce proti Izraeli a podobně přinese Boží hněv a soud. Je na tom něco pravdy, nebo čemu ohledně tohoto věříš?

Skvělé, díky, to je dobrá otázka. Tohle je pravděpodobně jedna z velkých otázek, se kterou se lidé setkávají. A je to větší svatá kráva, než věci, o kterých jsme zde dnes mluvili. Izrael je svatá kráva na ještě mnohem vyšší úrovni. Takže fakt díky moc za takovou otázku. Uvědomte si, že Stará smlouva byla mezi Bohem a Izraelským národem. Začala na hoře Sinaj, sice to byla smlouva, kterou Bůh nechtěl, ale oni si o ni řekli, smrděla a byla hnusná, a oni s ní žili, jak dlouho s ní žili. Bůh jim ale už průběhu oznamoval, že tuto smlouvu nahradí, že jim dá lepší, v Jeremiášovi a Ezechieli jim ji popisuje. Potom Bůh učiní Novou smlouvu a Nová smlouva je mezi Otcem a Synem.

Pokud jste mě o tom ještě neslyšeli mluvit, tak toto je smlouva, na jejíž jedné straně je Bůh Otec, a Ježíš, Syn, je nejvyšším veleknězem, mluví o tom Židům 8:9-10, a jako velekněz reprezentuje všechny lidi. Ježíš je nejvyšší kněz, a stojí na druhé straně smlouvy. To znamená, že na jedné straně je Ježíš, na druhé je Otec a Ježíš je zároveň živou obětí, je dokonalou obětí, je beránek, který pokládá svůj život. Takže Nová smlouva, kterou nyní máme, je uzavřena čistě mezi Otcem a Synem. Oni udělali smlouvu spolu/se sebou. Je to Nová smlouva a je lepší ve všech ohledech, protože ji nemůžeme pokazit! A pokud ji nemůžeme pokazit, tak můžeme o Staré smlouvě říkat, co chceme, protože to je jedno, nic to neovlivní. Máme Novou a lepší smlouvu, která spočívá v tom, že jste buď v Kristu, anebo v Adamovi. A pokud jste v Kristu, tak jste přijali všechno, co přijal v požehnáních Nové smlouvy On. Takže maje na paměti toto, tak pokud se podíváte na konec - je to tak skvělé, ale ještě jsem o té pasáži neslyšel nikoho mluvit, každopádně ve Zjevení v 11. kapitole se mluví o truhle smlouvy. Fyzická starozákonní truhla smlouvy zmizela někde kolem roku 586 př. n. l., neví se přesně, kam se poděla. Ale Zjevení Janovo 11:19 Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. - Zde se ale nemluví o té krabici ze Starého zákona, kde byly schované věci, ale mluví se o tom, že Otec a Syn uzavřou smlouvu a mají v nebeském chrámu truhlu smlouvy, kam dají tuto smlouvu. Takže nyní mají novou truhlu smlouvy ve které je Nová smlouva. A opět to ukazuje na to, že Zjevení je o Nové smlouvě, ukazuje to na přechod, který se v té době děje.

V podstatě tedy řešíme otázku, zda má nyní Bůh smlouvu s konkrétním národem, která je závislá na výkonech a obsahuje požehnání a prokletí, a pokud ten národ budeme žehnat, tak budeme požehnaní a podobně, anebo nyní máme Novou smlouvu a je to jediná smlouva, kterou Bůh uznává, a je mezi Ním a Synem, a tudíž záleží pouze na tom, zda jste v Synu, nebo v Adamovi. Už na ničem jiném nezáleží. Nezáleží to na tom, zda jste v Synu plus "a pokud se modlíte za Izrael" a ještě děláte tohle a tamto... - S tímto vším přišli lidi, kteří zkouší tyto smlouvy mixovat a přenést věci ze Staré smlouvy do Nové smlouvy. Ta otázka se dá položit i takto: "Budete víc požehnaní, pokud budete žehnat Izraeli?" Jak by to mohlo být možné, pokud jste byli požehnání veškerým požehnáním v Kristu? My tak snadno uvěříme lži a myslíme si, že můžeme být ještě nějak víc požehnáni, anebo naopak méně požehnáni, anebo že na sebe nějak přivedeme nějaké prokletí. Ale já jsem myslel, že Ježíš vzal a nesl všechny prokletí, tak jak by to bylo stále možné aplikovat? Tohle je výsledkem překrucování a mixování.

Lidé napsali spoustu knih, které se snaží dokázat, že pokaždé, když se prezident vyjádřil o Izraeli negativně, tak Ameriku postihlo zemětřesení a tak podobně, že se prostě vždy něco stane. Ale realita je taková, že je rozdíl mezi tím, co se nazývá příčinnost - kauzalita - tj. příčina a následek, a souvztažnost - korelace. Příčinnost znamená, že když já řeknu něco o Izraeli, tak Bůh udělá mojí zemi "tohle". Ale souvztažnost znamená, že když já řeknu něco o Izraeli, tak někdo někde sní třeba mrkev. Způsobil jsem to? Ne prostě se to událo a vůbec to spolu nemusí nijak souviset. Akorát někteří lidé to dnes dotáhli do extrému, že všechno je následek nějaké příčiny a všechno souvisí se vším. Ne, spousta věcí s sebou vůbec nesouvisí. Ale když pominete detaily, tak cokoliv můžete ukázat ve světle, aby to vypadalo jak chcete/potřebujete. A to se děje ve spoustě takových knih.

Další otázka: Vidí lidé příčinnost třeba mezi výrokem o Izraeli a nějakou událostí, protože se stále dívají skrze Starou smlouvu, kde to tak fungovalo, že kdo žehnal Izraeli, byl požehnaný, a kdo Izrael proklínal, byl prokletý? Je možné, že právě proto lidé vidí nesouvisející události jako následek něčeho, protože tam vidí příčinu?

Ano, absolutně. Všechno záleží na filtru, přes který vidíme. Zrovna tento týden jsem četl o tom, kolik lidí se vystavuje nebezpečí, když jdou do hor a berou si sebou příručky, protože příručka vám řekne, že tento druh hub je jedlý, a jiný zase ne. A když jste potom v situaci, kdy jde o přežití, hladovíte a máte před sebou ten obrázek, tak vám ta houba připadá jako jedlá, a tímto způsobem zemře spousta lidí. Protože oni vidí realitu přizpůsobenou své představě o tom, co vidí. Pokud byste se na tu samou houbu podívali, když vám zrovna nejde o přežití, tak byste jasně viděli, že to není jedlá houba. Ale přesně tohle se stane, pokud máte svoji malou krabici Starosmluvního myšlení a bojíte se, že přece... - protože jsme slýchali o časomíře Izraelského boha, o jeho hodinkách, stopkách a podobně. Ale ve skutečnosti Bůh už přestal mít ten koncept, že ve vztahu s Ním je jen jeden národ. A Bůh to ani nikdy nechtěl, chtěl, aby s Ním byl ve vztahu každý jedinec, aby každý byl kněz. Co by znamenalo, pokud by každý v Izraeli byl knězem, kdyby byli národem kněží? Potom by mohli šířit toto požehnání do celého světa, protože by byli národem kněží. Toto chtěl Bůh od začátku. Takže nyní má Bůh Novou smlouvu, má nové lidi, a všichni jsme královským kněžstvem, takže nyní má konečně lidi, kteří Ho reprezentují celému světu. Izrael tuto úlohu nikdy nechtěl, odporovali tomu, lidem bránili a ztěžovali jim, aby se k nim mohli připojit. Izraelci vyžadovali jinou smlouvu, než s nimi chtěl Bůh mít tehdy u hory Sinaj. Takže nyní se Bůh konečně dostal k plánu, který by pravděpodobně mohl začít už na hoře Sinaj. A Boží plán nebyl, aby ve vztahu s Ním byl pouze jeden národ. Bůh chtěl aby s Ním byl ve vztahu jeden celý národ, aby to mohl šířit/zprostředkovat do celého světa. To je úplně jiný program.

Nevím, zda si to vybavujete, ale vůbec ten koncept, že se Levité stali kněžími, tak oni se stali kněžími pouze protože národ začal uctívat zlaté tele. A potom Mojžíš říká: "Kdo je na Hospodinově straně?" a povstali Levité a v ten den zabili 3000 lidí. A když zabili 3000 lidí, tak se pak stali kmenem kněží. Bůh nikdy nezamýšlel mít jeden kmen kněží. Chtěl mít 12 kmenů kněží. Ale oni se jím stali a v den, kdy byl dán Zákon, zemřelo 3000 lidí. V den letnic přišlo k životu 3000 lidí. Velká změna. Velký rozdíl [mezi Starou a Novou smlouvou]. Dobré otázky. Ještě pár otázek a skončíme.

Další otázka: Takže prakticky všechno, co jsme byli učeni, je v podstatě lež?

"Ano." Záleží to na tom, kde jste vyrůstali, ale prakticky spousta z toho, co jsme byli učeni v moderním křesťanství, je lež. Obzvláště co se týká těch předchozích otázek, tak to začalo v roce 1948, když se Izrael stal opět národem, a naše eschatologie se zbláznila množstvím věcí, které lidi začali vymýšlet, a úplně to uletělo do věcí, které se ještě nikdy předtím neobjevily. Předtím sice futurizmus existoval, ale sami jeho tvůrci v 19. století zapsali, že netuší, zda se tento pohled vůbec někdy ujme. Ale nyní, obzvláště po roce 1948 je najednou převládající. Hlavně to způsobily události jako první světová válka, velká recese, druhá světová válka, kdy se najednou původně optimistický pohled na věci svezl na pesimistický pohled. Kdy předtím byla Amerika křesťanským národem, sice měli trochu zmatek v tom, jak máme šířit Království, ale byl to velmi optimistický čas. Ale potom se to svezlo a hodně se všechno změnilo.

Další otázka: Zajímalo by mě, jak vidíš otázku vytržení, vzhledem k preteristickému pohledu, jak je to vlastně s vytržením?

Skvělá otázka. Podle futuristického pohledu, máte ty pohledy "před velkým soužením" - což je vytržení před sedmiletým soužením, "uprostřed soužení", kdy je vytržení v polovině a co se týká "po velkém soužení", tak tam vlastně žádné vytržení ani není. Když já říkám, že nevěřím na vytržení, tak mě lidé okamžitě řadí do té skupiny "po velkém soužení", ale tam nepatřím. Já patřím k preteristům. Neexistuje ani jeden verš v Písmu, který by vytržení opodstatňoval. Je to odvozená věc z našeho pohledu a studií. Takže vytržení nemá oporu v Písmu. Lidé na to zkouší použít verše z 1 Tesalonickým 4:17 "uchváceni do vzduchu" a 1 Korintským 15:52 "naráz, v okamžiku". To slovo uchváceni je v řečtině slovo "harpazo", které potom bylo přeloženo latinsky jako "raptus" až se z toho stalo anglické "rapture" a toto slovo má význam "uchvátit", "popadnout" nebo "spěšně uchopit", základ toho slova v angličtině vychází z násilí. Takže z toho byl vytvořen koncept vytržení.

Takže jak rozumím vytržení já? Rozumím tomu tak, jak vytržení rozuměli známí komentátoři Bible v 17. a 18. století Matthew Henry a Adam Clarke. Že ty pasáže o "uchvácení" a "proměně v okamžiku" mluví o dni vzkříšení. V poslední den, kdy Ježíš přijde na tuto zem, kdy nebe a země jsou již spojeny, kdy jsou všechny věci nové, tak přijde den posledního soudu, proběhne vzkříšení a všechno se to stane v okamžiku. To slovo uchvátit nemusí nutně znamenat uchvátit někam na jiné místo, ale jako je v 1. Janovi napsané, že když ho uvidíme, tak budeme jako On. Jak je to možné? Představte si to takto. Závodíte s Ježíšem a Ježíš uběhne 10km a vy jste zatím na druhém kilometru. Potřebujete "být uchváceni", abyste Ho dohnali. Takže na konci tam bude dokonalý Ježíš a vy budete mít ještě to nedokonalé fyzické tělo, které může mít nemoci a podobně, můžete věřit nějakým lžím a mít podobné problémy, ale když ho uvidíte, tak budete uchváceni, kdy budete jako On. Tohle je moje porozumění a i lidé v historii tomu tak věřili.

Pokud vás toto téma zajímá, pak si vyhledejte věci, které byly napsány před 19. stoletím, než se objevil futurizmus. Je skvělé, že na tyto díla už neplatí autorská práva, takže jsou po celém internetu a můžete se k nim snadno a zdarma dostat. A tyto materiály jsou mnohem užitečnější než většina toho, co byla napsána od 19. století.

Další otázka: Má Nová smlouva stále den soudu?

To je dobrá otázka. Má Nová smlouva stále den soudu? Podle mého porozumění nevím, zda bych to nazval den soudu, já to nazývám dnem jeho posledního návratu. Protože technicky - spousta lidí věří, že čekáme na Ježíšův "druhý" příchod. Ježíšův první příchod byl, když se narodil ve chlévě. Druhý byl, když byl vzkříšen z mrtvých. Třetí příchod by byl v roce 70 n. l., kdy přišel se soudem na Jeruzalém, takže čekáme na poslední návrat, což by mohl být technicky tak čtvrtý příchod Ježíše. Pokud se to budeme snažit číslovat, zbytečně se to zkomplikuje. Ale co nyní očekáváme je Ježíšův poslední příchod. A věřím, že Ježíšův poslední příchod je v budoucnu a je součástí takzvané velké trojky. Velká trojka jsou 3 věci, které nás v budoucnosti čekají. Je to Ježíšův návrat, vzkříšení mrtvých a poslední soud - což bude soud věřících a nevěřících, ovce a kozlové z Matouše 25. kapitoly, kde je oddělení ovcí od kozlů. Věřím, že toto je v budoucnu, že Ježíšův poslední příchod je v budoucnu. Takže když říkám, že nevěřím ve vytržení, tak to je proto, že takzvané "velké soužení" umísťuji do roku 70 n. l. a už nemáme být před čím vytrženi. Budeme uchváceni v poslední den, dostaneme oslavená těla, takže asi tak.

Další otázka: Dalo by se Zjevení 5:9-10 považovat za prorocké slovo o tom, o čem zde mluvíme? Ve smyslu, zda nám Bůh dal nahlédnout do budoucnosti, abychom se dnes mohli na tu budoucnost připravit? Ta část "svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“" - Dá se říct, že to bylo prorocké slovo o věcech z naší budoucnosti?

Pojďme se podívat, co je tam napsané. Nepovažuji to za budoucnost. Považuji to za to, že Jan popisuje, co se dělo tehdy v té době. Protože vládnutí na zemi máme zmíněné již v Římanům v 5. kapitole. Římanům 5:17 mnohem spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a daru spravedlnosti, budou kralovat v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista! Je zde napsané, že když jsme přijali hojnost milosti a dar Kristovy spravedlnosti, tak vládneme v [současném] životě. Ne že se to stane někdy v budoucnu. Věřím, že jsme králové a kněží nyní a vládneme v životě. Takže ta pasáž ze Zjevení 5 není o budoucnosti, ty věci jsou skutečností právě nyní, zároveň to ale začalo již po kříži, kdy jsme se stali králi a kněžími. Takže pokud jsem to dobře pochopil, tak se ptáš, zda tato pasáž mluví o naší budoucnosti?

Ani ne, díky, už jsi mi odpověděl. Moje otázka byla ve smyslu, že Bůh nám tím ukazuje, o co zde právě teď běží, abychom věděli, co zde teď máme dělat. - Že teď máme vládnout na zemi a že máme přivést lidi ze všech národů.

Ještě vám řeknu další myšlenku, proč Jan viděl tyto události takovýmto způsobem. Když čtete Matouše, Marka a Lukáše, tak všichni zmiňují, jak odešli z chrámu po té, co Ježíš vyhlásil soud, a potom se baví o tom, co se bude dít při zničení chrámu v roce 70 n. l. Nazývá se to "Rozmluva na olivetské hoře" a nachází se ve třech evangeliích, ale Janovo evangelium ji neobsahuje. Nevím, zda jste si toho někdy všimli, ale Janovo evangelium neobsahuje část, kdy Ježíš vyhlašuje soud nad chrámem, a kdy se na to učedníci Ježíše potom ptají a On jim odpovídá. Což je zajímavé, protože Matouš 24. kapitola je Ježíšovým nejdelším proroctvím a je velmi důležité. Takže proč Jan tuto část vynechal? Jak to, že tam není? Myslím, že to je právě jeden z důvodů, proč zřejmě Jan napsal Zjevení, které bylo napsané o mnoho let později než Matouš 24. kapitola, Marek 13. kapitola a Lukáš 20. až 22. kapitola, které mluví o stejné věci, ale Janovo evangelium se o tom vůbec nezmiňuje. Já věřím, že kniha Zjevení je Janovou verzí "rozmluvy na Olivetské hoře", kdy Jan to popisuje způsobem, jako to vždycky dělá. Jan při svém psaní používá mnohem dramatičtější způsob, který je velmi odlišný od ostatních.

V mé knize "Umění knihy Zjevení", která je součástí druhého vydání mé knihy "Raptureless", uvádím, že můžete vedle sebe položit celou knihu Ezechiel a knihu Zjevení a zjistíte, že je 20 různých míst, kde se "podobají". Obě obsahují trůn, řeku života, Ezechiel sní svitek, Jan taktéž, mezi těmito knihami jsou zjevné paralely. Proč? Protože Ezechiel vyhlašoval soud nad Izraelem - Babylónem. Jan vyhlašuje soud nad Izraelem, protože se z něj stal babylón. Je tam ale rozdíl. Ezechiel vyhlašuje návrat a obnovení, kdežto Jan nevyhlašuje návrat a obnovení, ale že nyní lidé budou přicházet domů do Nové smlouvy. A o tom je konec Zjevení, je o příchodu do reality Nové smlouvy, kde nemoc a smrt a to všechno je zničeno realitou Nové smlouvy. A dveře jsou stále otevřené a lidé mohou přijít a připojit se. Ale také mohou zůstat venku...

Ono to všechno dává opravdu smysl, ale vždycky musíte prvně uvidět celkový obraz. Protože pro lidi je největší problém to, že se zabývají detaily obrazu, aniž by viděli celek a to je potom velmi zavádějící. Lidé chtějí vědět: "A co znamená právě tento konkrétní verš? Řekni mi, co znamená tato věta...? Proč měly kobylky z dýmu hrudní pancíře jako ze železa?" Proč je na tom obrazu červená tečka zde dole a podobně. Potom se stane, že lidé se zabývají detaily, které nejsou schopní vyřešit, a utíká jim celý smysl. Snažím se to lidem ukázat na následujícím příkladu.

Představte si, že stojíme před obrovským obrazem. Já vám řeknu: "Dovolte mi říct, co vidíme na tomto obrazu." a vy si říkáte "Skvělé!", ale než stihnu cokoliv říct, tak přiběhnete k obrazu, ukážete na jednu malou červenou tečku a zeptáte se: "Co znamená tato tečka?" Mě se ale nemůže podařit vysvětlit vám, co znamená ta červená tečka, dokud nepochopíte mnohem více věcí. Prvně musíme úplně odstoupit a podívat se na ten obraz a uvědomit si, proč je obraz zasazen v tomto rámu. Je to starý starožitný rám, je ručně dělaný, je pozlacený? Proč ten rám, ve kterém je obraz zasazen? Kdo ten obraz a rám udělal? Proč ten obraz udělal? A kdy? Byl ten obraz namalován ve Francii včera, nebo během francouzské revoluce? Jaký má historický kontext/souvislosti? Také záleží na autorovi, protože každý by stejnou scénu mohl vykreslit jinak.

Proč třeba knihu Zjevení nenapsal Pavel? Nebo Petr, ale Jan ano? Každý z nich by to napsal jinak. Takže všechny ty věci jsou důležité, abychom dostali správný a úplný celkový obraz, než se vůbec můžeme jít zabývat detaily, jako co znamená ta malá červená tečka. Protože by to mohla být kapka krve na scéně obrovského bojiště, anebo by to mohla být tečka na okvětním lístku rostliny, ale to nebudeme schopní rozlišit, pokud nepoodstoupíme, abychom prvně uviděli celkový obraz a zjistili, na jakou scénu se vlastně díváme. Tohle je první a zásadní krok, potom již začnou jednotlivé věci dávat smysl.

Rozumím, že pro většinu z nás je to něco mozek lámajícího, protože jsme znali pouze jeden přístup k porozumění knize Zjevení, a to byl pokus dešifrovat každý tah štětcem jednotlivě. Jsou ty černé kobylky z dýmu vrtulníky Black-Hawk? Hal Lindsey ve své knize napsal, že to jsou pravděpodobně tyto vrtulníky, které budou střílet nějaké otrávené šipky. Takže většina z nás vyrostla s podobným uměním výkladu věcí knihy Zjevení, takže vlastně ani nemáme tušení, o co tam jde, protože je zde milión různých věcí a každý je vykládá úplně jinak. To asi není moc dobré. Proto naneštěstí spousta lidí eschatologii zabalí a nechají ji někde v koutě, protože je to šílený guláš.

Další dotaz: Čí komentář Bible doporučuješ?

Hmm, koho doporučuji? Záleží na tom, co vás zajímá, protože každý má své silné a slabé stránky. Obecně platí, že jakýkoliv komentář napsaný před rokem 1830, kdy John Darby začal vytvářet dispenzacionalismus. Dispenzacionalismus je systém, který říká, že nejsme v Království a pokud nejsme v Království, pak bychom neměli očekávat nadpřirozené věci. Říká, že Království zde není, takže nejsou zázraky, a že žijeme v době milosti, nikoliv v Království. A pokud jsme v době milosti, tak čekáme na to, až se stanou všechny ty hrozné věci ze Zjevení. Tohle bylo všechno stvořeno po roce 1800 a od té doby rozšiřováno. Miluji vyvolat nějakou kontroverzi na svém Facebooku, ale to co se mi nedávno povedlo, stálo opravdu za to. Zeptal jsem se, která kniha měla v církvi za posledních 150 let největší dopad. A lidé psali různé knihy. Co se týká mě a z toho, jak rozumím celkovému obrazu, co se v křesťanství událo za posledních 150 let, tak největší dopad měla C. I. Scofieldova Bible s odkazy.

C. I. Scofieldova Bible byla jedna z prvních Biblí, která obsahovala úplný komentář. Takže v roce 1909 si ji všichni studenti Bible nakoupili, protože obsahovala také komentář, takže se tato Bible dostala k celé generaci kazatelů. Měla dva zásadní problémy - šílenou eschatologii a byla proti darům Ducha Svatého. Letniční se proti ní postavili, kvůli darům Ducha, takže tuto Bibli později předělali, změnili části o darech Ducha, aby byly letniční a znovu ji publikovali, takže si ji nakoupili všichni letniční, a schlamstli s tím i špatnou eschatologii, aniž by si to uvědomili. Takže celá generace vedoucích vyrostla na dispenzacionalismu, který říkal, že nejsme v Království, že jsme ve věku "církve". A nic takového jako "věk církve" neexistuje, to je vymyšlená věc.

My jsme v Království. Král přišel, demonstroval Království, dal nám Novou smlouvu, a už 2000 let jsme v Království. A Království začalo jako hořčičné zrníčko, potom se z něj stal keř, potom strom. Království je ten kámen, který rozdrtil chodidla sochy, ze kterého se stane skála, která zaplní celou zemi. Království je zde a šíří se od prvního dne, kdy ho Ježíš na kříži ustanovil. S tímto porozuměním máme dneska něco na práci a najednou dává smysl, proč jsme vlastně zde. Ale podle dispenzacionalismu a podle Bible C. I. Scofielda, která úplně změnila naše západní chápání, tak jsme ve věku církve a jediné, co můžeme, je církevničit, zachránit pár lidí a udržet je zachráněné než zemřou, anebo budou vytrženi. Protože pokud nejste v Království, tak není moc co dělat. Protože všechno, co Ježíš o Království mluvil, se vás přece netýká. A to je většina toho, co Ježíš mluvil...

Takže já doporučuji komentáře napsané před rokem 1830. Adam Clarke, Matthew Henry, neříkám, že bych souhlasil se vším, to samozřejmě ne, ale začal bych u starších. Doporučuji vám biblehub.com, tam je neuvěřitelné množství materiálů zdarma a jsou velmi snadno použitelné.

Myslím, že už toho máte dost, o čem můžete přemýšlet. Postavte se. Položte si ruce na hlavu.

Otče, my zapečeťujeme všechno, co jsi sem dnes vložil, a prosíme, abys měnil myšlení, a pokud jsme věřili nějakým lžím, tak nám to víc a víc ukazuj. A pokud jsem sdílel něco, kde jsem mimo, tak pro to zavři uši lidí. Bože vítáme tvoji pravdu a pouze tvoji pravdu, vítáme zjevení Tvé Nové smlouvy a vítáme ve svém životě tvé Království. Ty jsi Bože náš Král a my jsme tvoji velvyslanci. Žehnám tvoje lidi, aby se rozšiřovali a rostli v poznání toho, co jsi do nich už vložil. Děkujeme Ti, že to je všechno v nás. Uvolňuji teď pro ně zjevení, aby v něm rostli. Ve jménu Ježíše žehnám těmto lidem. Amen.

Podobné stránky