NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Stefan Driess - Vidění a proroctví (Praha 2008)

Stefan Driess - Vidění a proroctví 2008


Měl jsem vidění. Viděl jsem dům, nádherný dům, a bylo na něm napsané "Dům Otce", Otcův dům. A nad dveřmi, kterými se tam vcházelo, bylo napsáno jméno Ježíš. Prošel jsem těmito dveřmi a vešel do první místnosti. Stál tam nádherný muž a vítal mě s otevřenou náručí. Vstoupil jsem do tohoto domu a Otec mě objal. Objímal mě, držel mě a vítal mě. A jak mě držel, tak jsem se rozhlédl po místnosti a cítil jsem Jeho lásku, soucit a vášeň ke mně. Potom jsem si všiml, že místnost, ve které jsme stáli, se jmenovala "Spasení".

Rozhlédl jsem se a uviděl jsem další dveře. A na těchto dveřích bylo napsáno "Důvěra". Podíval jsem se na ty dveře a přemýšlel jsem: "Mám vstoupit?" A Otec se na mě podíval, natáhl ke mně svoji ruku, já jsem se ho chytil a On mě přivedl k těm dveřím. Zastavili jsme se před těmi dveřmi a já jsem se na Něj podíval. Něco ve mně jako by říkalo, že si nejsem jistý, že jimi chci projít. Ale Otec mi řekl: "Důvěřuj mi." a vzal mě do těch dveří. Když jsem těmi dveřmi prošel, tak jsem náhle stál v místnosti, která byla tak obrovská, že jsem ani neviděl stěny. Jako bych stál někde venku v otevřené přírodě. Stál jsem v zaslíbené zemi. A když jsem tam stál, tak Otec pustil moji ruku a já jsem se otočil a chtěl jsem se podívat na dveře, kterými jsme přišli, ale ty dveře tam už nebyly a já jsem stál v zaslíbené zemi.

A potom jsem začal rozumět. Mnoho z nás křesťanů projde prvními dveřmi, které mají nápis Ježíš. Vstoupíme do místnosti, která se jmenuje "Spasení". Spasení našeho egoizmu - tj. záchrana od našeho egoizmu, abychom mohli opravdu žít nový život, mít účast na novém životě. Ale je další úroveň. A tato úroveň je dostupná pouze skrze důvěru. Proto se tolik věcí kolem nás snaží v nás tuto důvěru zničit. Proto jsou zničené vztahy, proto jsou problémy ve vztazích s matkami, otci a vedoucími, protože Boží nepřítel se snaží zničit důvěru, která je ve vašem srdci.

Mnoho křesťanů říká: "Já jsem spasený!" - a to je skvělé, super, Otec vás objímá, ukázal vám v Ježíši svoji lásku. Ale Otec vás chce vzít opravdu něžně za ruku, netlačí vás do ničeho, ale čeká a chce vás krok za krokem přivést ke dveřím "Důvěry". A potom se vám podívá do očí a řekne vám: "Důvěřuj mi." A těmito dveřmi projdete k vaší skutečné identitě, jako skutečné vy, ve svém dědictví, v centru Božího srdce, vejdete do země, která oplývá mlékem a medem, do místa, hlubokého uspokojení, kdy jste jako On, kdy jste jedno s Ním. Proto již nepotřebujete, aby vás držel za ruku a vedl vás za ni.

Izraelci viděli Boží ruku. V Žalmu je napsané, že Mojžíš znal Boží cesty, jinými slovy Mojžíš znal Boha. Mojžíš znal Boha Otce. Proto mohl být Otcem celému národu. Mojžíš už ve svém srdci stál v zaslíbené zemi. Ježíš se také neustále nacházel v tomto místě - v zaslíbené zemi. Proto Ježíš říkal, že Boží Království je zde nyní, že je ve vás. Boží Království vás obklopuje všude, kam jdete. A vy to musíte přijmout jako svoji skutečnou/pravou identitu. A velmi povzbuzující je, že když jsem se otočil, tak ty dveře tam už nebyly. Minulost neexistuje. 2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je NOVÉ STVOŘENÍ. Staré pominulo - hle, vše je nové! Můžete se otáčet zpět, jak chcete, ale jediné, co vidíte, jsou zaslíbení Otce. Nejsou někde daleko před vámi, ale jsou právě kolem vás a žijete v nich. A na tomto místě děláte jedinou věc - děkujete Otci.

Když Adam s Evou zhřešili, Bůh volá: "Kde jste? Odešli jste z Otcova domu." A Adam měl říct: "Odešel jsem, je mi to líto." Ale Adam zkusil to, co i my všichni, a děláme to i dnes. Zkusil to zakrýt, zkoušel dobře vypadat a hledal si nové oblečení, značkové listí. Ale Bůh přišel a zabil zvíře - protože jim udělal oblek z kůže. První případ, kdy byla prolita krev. Už tam vidíme prorocké znamení, že jednou bude prolita krev a vy budete přikryti. Ale lidstvo a i my jsme se všechny ty roky snažili něčím zakrýt. Ale potřebujete se podívat pravdě do očí, a když Bůh volá: "Kde jsi? Synu, kde jsi? Dcero, kde jsi?", tak odpovědět: "Zde jsem, tatínku, a je mi zima, jsem nahý. Obleč mě prosím svojí láskou. Očisti mě prosím svojí láskou. Nechci zůstat chladný jako tento svět. Chci mít láskyplné srdce, jako máš ty, a milovat, jako Ty miluješ. Potřebuji Tě!"

A protože tohle Adam nikdy nevolal, tak to volal Ježíš na kříži. Ježíš volal "Potřebuji tě!", volal to, co Adam nikdy neřekl. Proto je Ježíš nazýván druhým Adamem, Ježíš udělal, co měl udělat Adam, a přivedl nás zpět k tomu, co Adam kdysi měl. Taková je Otcova láska, zahrnuje všechno. Na vás není, abyste něco dělali, nemáte nic svolávat z nebe, všechno je v Jeho lásce. Přestaňte prosit za věci, které už máte. Začněte za ně děkovat. "Děkuji Ti za uzdravení, Tati." Když se za vás modlíme, tak nejste uzdraveni v té chvíli, nejste uzdraveni dnes. Vy jste byli uzdraveni před 2000 lety.

Úplně stejně - v den, kdy jste řekli Ježíši "Ano.", tak to není den, kdy jste byli zachráněni. Byli jste zachráněni už před 2000 lety. Když jste k tomu řekli "Ano." tak jste přijali to, co na vás už 2000 let čekalo. A úplně stejně je v duchu každý zachráněný. Potřebujete tomu správně porozumět. Bůh říká, že jeho touha je, aby byl každý zachráněný, aby to každý přijal, protože to je už hotové. Je zde záchrana pro každého, bez ohledu na to, jaký je hříšník, i pro Hitlera, pro každého je připravená záchrana. A záchrana spočívá ve znovu spojení s Bohem a tím i s vaším osudem. Někteří to přijmou, jiní ne, ale to není Boží vina, protože spasení je zde připravené pro každého. A pokud my jsme spasení přijali, tak nejsme lepší, než ti druzí. Jen jsme učinili velmi důležité a správné rozhodnutí a doufáme, že ostatní toto rozhodnutí také jednoho dne učiní. Děkuji Ti Otče.

Jednota je velmi důležitá, ale skutečná jednota je možná pouze z Otcovy lásky. Jednotu nejsme schopní nějak způsobit. Už jsme to zkoušeli a co nyní máme? Různé sítě, které spolu nespolupracují. To není žádná jednota. No tak lidi, probuďme se a přiznejme si to. Odstraňme všechny ty klamné iluze. Vždycky říkám, že když zde ležíme na zemi, přemožení Boží láskou, tak jsme všichni stejní. A když se podíváte na lidi vedle vás, tak jsou všichni ve stejné pozici. Ale ten, kdo chce vždy stát nad druhými, to je ten, kdo není připraven na jednotu. A je mi jedno, z jaké jste církve. Ani mě nezajímá, kam chodíte do církve. Zajímáte mě vy. Protože já si o vás nebudu myslet něco na základě toho, kam chodíte do církve. Všichni musíme projít prvními dveřmi, kterými je Ježíš, protože nejsou žádné jiné dveře, a přijmout Jeho objetí. A doufám, že půjdete i dál, abyste se stali jedno s Otcem.

Otče, pomoz nám stát se otci a matkami tam, kde jsme. A víme, že když Tě vidíme, tak se staneme takovými, jako jsi Ty. Otče, přijď a odstraň všechny špatné představy, které o Tobě lidi mají. Potřebujeme Tvoji přítomnost víc, než cokoliv jiného. Duchu Svatý, ukaž nám Otce. Slyšeli jsme o Něm, víme o Něm, ale nemáme Ho. Chceme se stát takovými, jako je On. Doveď nás na místo, kdy namísto abychom měli poselství, tak se tím poselstvím staneme. Aby když se na nás lidé podívají, tak řeknou: "Když se na tebe dívám, vidím oči Tvého Otce. Jsi jako Tvůj Otec v nebi." Můžete o tom snít, můžete se podívat na Ježíše a vidět sebe, jak děláte ty samé věci, jak milujete lidi stejně, jako je miloval On.

Je jen jeden Otec. Je jenom jedna Boží rodina. Bože modlíme se za vedoucí, za rodiny, a odpouštíme tam, kde jsme byli zraněni, a chceme, aby se těm lidem dařilo, chceme, aby uspěli, chceme, aby Tě znali, protože to je ten největší úspěch - znát Tebe. Modlíme se, aby povstali otcové a matky v Kristu, kteří budou nést toto srdce jednoty, kteří nebudou budovat vlastní království.

Bůh zde povolá lidi. Jeho oči prochází ulice a domy a spousta z vás je rozbitých a voláte k Němu, voláte v pláči a slzách. Bůh říká, že slyší mnoho volajících. Volání lidí, kteří jsou stále ještě v otroctví Zákona, a jejich srdce volají: "Kdo nás vysvobodí?" Volání lidí, kteří jsou osamělí, kteří neznají Jeho lásku, kteří přežívají ze dne na den, sirotci, kteří bojují a zápasí. Ale nad Prahou kdysi zněla píseň, lidé zpívali píseň. Píseň, která zve Boží přítomnost a píseň předurčení národů. Bylo zde kdysi shromáždění lidí, viděl jsem prapory a transparenty, a ti lidé společně demonstrovali. A Pán říká, že to zde uvidíte. Jak to bylo v minulosti kvůli politickým důvodům, tak to uvidíte pro Boží Království. Moje děti se shromáždí a pozvednou prapor spravedlnosti a jméno Ježíš. Bude to kreativní, v různých barvách, a na ulicích budou malby Ducha, a budou používat různé hudební nástroje, aby uvolnili zvuk nebe.

A bude se troubit na mostech. Vidím, jak se na hlavní most strategicky postaví čtyři andělé a troubí zvuk nebe. A ten zvuk jde k srdcím lidí, které Bůh roky připravoval a to bude nová rasa, nová generace, budou to synové a dcery, kteří se spojí pod láskou Otce a nebudou hledat postavení, pozice, nepůjde jim o pozici moci, ale budou respektovat jedni druhé. A jeden druhého budou povzbuzovat do náruče Otce. Z jejich středu povstane mnoho mladých vedoucích, kteří budou chodit ve velké moci. Ten starý had proti nim povstane, protože duchové náboženství a tradic se jich budou bát. A tito lidé budou jako vítr, protože je nebudete schopní chytit, nebudete je moct manipulovat. Jejich jediná touha bude jméno Ježíš. Jejich jediná touha bude Otcova láska. A budou pro ni ochotni zemřít a být pronásledováni. Ale Bůh je skryje.

V nadcházejících letech uvidíte jejich nárůst a vedoucí se jich budou bát, budou se bát o svoje místa, ale bude několik otců a matek v Kristu, kteří budou rozumět, co Bůh dělá. A tito lidé se shromáždí na velkém místě, jakoby v divadle nebo v kině a bude tam hudba a bude vyvyšováno Boží jméno. A oni prozkoumají nové způsoby v duchu a v oblasti hudby. A mezi těmi lidmi je obrovská láska, jednota a úcta jednoho k druhému. Hodně jich bude žít spolu po domech, protože se budou sdílet jako první učedníci, a budou se zajímat pouze o jediné - o lásku Otce, už nebudou mít "tvoje" nebo "moje", budou vidět jednu rodinu.

Až to přijde, tak budou znamení v přirozenu, známá socha v městě bude otřesena nebo rozbita, a pro mnohé to bude urážka, ale bude to znamením v přirozené sféře, že Bůh přichází, aby získal lidi, kteří zatím sedí na koních, aby sundal lidi z pozic, na které se sami postavili. Toto je čas kdy Pán říká: "Poslouchejte, co Duch říká. Otevřete svoje srdce a neodmítněte svobodu mého Ducha. Přijměte svobodu. Přijměte Ho. Nesuďte podle toho, co vidíte svýma očima, nesuďte podle toho, co slyšíte svýma ušima. Modlete se, aby přišlo moje Království a buďte světlem pro místa v temnotě."

Kdysi zde byla smlouva bratří v tomto národě, něco jako krevní smlouva před Pánem, kdy lidé řekli, že pro Něj zemřou, a toto vášnivé srdce je stále v Českém národě. Ďáblovi se ho nikdy nepodařilo zničit, takže ho zkouší kontrolovat skrze náboženství, ale Bůh říká: "Já přicházím a otřesu náboženstvím. A všechno, co je postaveno na náboženství, bude otřeseno, a Já osvobodím svoje děti." Bůh říká, že nejste otroci, říká: "Jste moji synové a dcery. A budete prospívat."

Podobné stránky