NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 0 - Úvod

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 0 - Úvod

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

[[Toto je předřazený překlad úvodního vyučování z GTS z Fénixu 2015, následující díly 1-5 jsou z GTS z Atlanty 2013 :‑)]]

Během tohoto týdne s vámi chci sdílet některé věci, o kterých ke mně Bůh specificky mluvil. Jsou to věci, které mě ukázal již dávno, ale 4. listopadu mě ráno Bůh vzbudil ze spánku a mluvil ke mně. Obvykle ke mně mluví tak, že prostě ve svém srdci vím věci a vnímám je srdcem, ale tehdy ke mně mluvil jako třetí osoba. Probudil mě ze spánku a řekl mi: "Pozvedl/povolal jsem tě, abys o Mně změnil mínění lidí. A jak se změní jejich mínění o mně, tak se změní jejich život a oni potom změní svět." Je to tak hluboké. Vzbudilo mě to a snažil jsem se znovu usnout, ale jen jsem tak ležel a hodiny jsem o tom přemýšlel. Tohle totiž dokonale vystihuje to, k čemu mě Bůh povolal. A já věřím, že největší problém je právě lidské mínění o Bohu a to, jak lidé Boha vidí, protože Ho nevidí správně. Pokud byste věděli, kdo Bůh je, pokud byste na Boha měli správný pohled, tak vám garantuji, že byste neměli sebemenší problém Bohu věřit a důvěřovat Bohu za jakoukoliv věc. Ale skutečnost je, že Bůh byl špatně prezentován a šíří se o Něm víc lží, než o komkoliv jiném.

Každý z nás je někdy nepravdivě obviněn a lidé o nás říkají věci, které nejsou pravdivé a přesné, stává se to každému. Já jsem si také prošel svým. Četl jsem některé věci, které o mě lidi říkají, a není to nic pěkného. A pokud lidé takovým věcem věří, pak vám garantuji, že je to nepovede k tomu, aby si mě poslechli, aby ode mě něco přijali, protože ty lži všechno pošpiní a lidi to ovlivňuje. Bůh byl špiněn víc, než kdokoliv jiný. Dokonce v našich smlouvách se píše o "Božích zásazích" a označujeme tak ohně, tornáda, zemětřesení a podobně, a viníme Boha ze všeho možného. Smutným faktem je, že nejvíc špatných informací o Bohu šíří náboženství. Lidé mají o skutečné Boží přirozenosti a Božím charakteru úplně špatnou představu, takže proto o těchto věcech vyučuji. Vůbec poprvé jsem o tom vyučoval v Gospel Echoes v městě Mesa. Vyučoval jsem o rozdílu mezi Starou a Novou smlouvou a že Starozákonní Zákon nedával o Bohu nepřesný, ale nekompletní obraz, a lidé kvůli tomu došli k závěrům, že Bůh je krutý a přísný Bůh a neporozuměli Boží dobrotě a Boží milosti. Na tohle se budu soustředit většinu času.

Řeknu vám, že pokud byste viděli Boha takového, jaký opravdu je, tak byste Ho milovali, věřili byste Mu, byli byste uzdraveni, vysvobozeni, neexistovali by žádné emocionální jizvy a problémy. Vím, že si právě spousta z vás myslí: "No ale ty nevíš, čím jsem prošel!" - Ne, to jen vy nevíte, co pro vás Ježíš udělal! Ať jste zažili cokoliv, tak je to nevýznamné v porovnání s tím, co Ježíš udělal, aby váš problém vyřešil. A to je absolutní pravda. Ale lidé se zaměří na svůj problém a někdy jsou dokonce učeni, že Bůh je příčinou toho jejich problému. A to je špatně. Než se dostanu k tomu hlavnímu, tak se musím ještě k něčemu vyjádřit, protože to je v souladu s tím, co ke mně Bůh promluvil - že mám měnit lidské mínění o Bohu. A já věřím, že nejhorší věc, největší pomluva a urážka Boha je učení o Boží svrchovanosti. A nevím, zda to víte, ale tohle je pro průměrného křesťana téměř základní učení. Pokud se někoho zeptáte, zda je Bůh svrchovaný, tak odpoví: "Ano, absolutně!" a věří tomu. A já bych souhlasil s tím, že Bůh je svrchovaný, pokud byste slovo svrchovaný mínili podle toho, co to slovo znamená a jak je definováno. Svrchovaný znamená nezávislý, že není nikým jiným ovládán. V tomto smyslu souhlasím s tím, že Bůh je svrchovaný. Ale náboženství přišlo s úplně jiným pojetím svrchovanosti, které nikde nenajdete. Je to jen náboženský podtext, který je s tím slovem spojen, kdy náboženství říká, že svrchovaný znamená, že Bůh všechno řídí a že je zodpovědný za všechno, co se vám stane. A já věřím, že toto je největším bludem v Těle Kristově. To je naprostá lež. A tohle učení Boha pomlouvá a hanobí, tohle učení špatně reprezentovalo Boha.

Ashley a Carl zde zmiňovali svoji malou dceru, která tuším před 8 lety vstala ze smrtelné postele, kdy ji doktoři již poslali domů zemřít, protože již neměla žádnou naději. Tehdy jim lidé říkali, že to dělá Bůh, že Bůh způsobil všechny ty věci. A pokud by jejich dcera zemřela, jak se předpokládalo, tak snad by sloužili dál Bohu, ale potom by sloužili Bohu, který zabil jejich malou dceru z nějakého důvodu, který je mimo jejich schopnost porozumět a uvidět. A garantuji vám, že něco takového bolí. A pokud bych já byl nějak zodpovědný za smrt jejich dcery, tak vám garantuji, že by mě nechtěli být nijak blízko, když se takto chovám k lidem, které miluji. Báli by se, že bych je mohl tolik milovat, že bych jim způsobil ještě nějakou horší věc. Ale díky Bohu jsem jim řekl pravdu, jejich dcera byla uzdravena a dneska je zdravá, šťastná a je to skvělá holka, a je to díky tomu, že poznali pravdu.

Díval jsem se jednou v televizi na pořad nějakého pastora, který dělal rozhovor s jednou ženou. Tu ženu a její dceru unesl nějaký muž s pistolí, zatáhl je někde do pole, brutálně je znásilnil, potom je přinutil lehnout si obličejem na zem a každou střelil zezadu do hlavy. Dcera na místě zemřela, matka přežila. Měla sice problémy, ale byla na živu a v tom televizním programu mluvila o tom, jak Bůh působí všechny věci k dobrému, že víme, že Bůh v tom měl svůj záměr. A ona vinila Boha ze znásilnění a vraždy tím, že říkala, že Bůh to řídil. A říkám vám, že to je lež a blud. Bůh takové věci nedělá, Bůh neřídí všechno, co se děje. Bůh dal autoritu na této Zemi nám a řekl nám, abychom tu panovali. To my jsme učinili špatná rozhodnutí, my jsme umožnili ďáblovi, aby zde vládl, my můžeme za to, že je zde smrt. Bůh nám říkal, ať z toho stromu nejíme. To my jsme způsobili smrt! Lidé říkají: "Nadešel jejich čas..." - jako by pro každého byl určený den, kdy zemře. Ale to není pravda! Bůh neřídí všechny věci!

Vím, že z tolika lidí, jako je zde, se najde někdo, koho to zvedá ze židle a myslí si: "Jak se opovažuješ takové věci říkat!" Když o tomto mluvím, tak potom za mnou chodí lidé a říkají: "Ty jsi od ďábla, že říkáš takové věci! To je od ďábla!" A já na ně otočím jejich vlastní doktrínu a řeknu jim: "Hej, ale pokud je Bůh opravdu svrchovaný tímto způsobem, tak bych přece takové věci nemohl říkat, pokud by nechtěl, abych je říkal, ne? Přece pokud by to nebyla Jeho vůle, tak bych je nemohl říkat?" A nikdo na to ještě nedokázal odpovědět. Říkají, že Bůh je svrchovaný ve všem, kromě nad lidmi, kteří kážou proti jejich doktríně o Boží svrchovanosti. :D Říkám vám, že Bůh všechno neřídí. Bůh nám dal obrovskou svobodu a volnost a naše životy jsou v problémech, protože je zde nepřítel a pokud ho následujeme, tak výsledkem je smrt. Pokud následujeme Boží Slovo, tak výsledkem je život a pokoj. Tak to je.

Takže lidé dneska mají vůči Bohu předsudky kvůli věcem, které se jim v životě staly, viní z nich Boha a myslí si, že pokud Bůh je opravdu Bůh, tak by to mohl zastavit anebo změnit. Ale Bůh je tak úžasný, že nám dal autoritu a Bůh není ten, kdo všechno řídí a kdo může za negativní věci, které se vám v životě staly. Bůh je dobrý Bůh! A pokud se vám stalo něco, co není dobré, tak to není Bůh! Jak jsem říkal, nechci na toto téma kázat, ale už moc nechybí. Přečtěme si k tomu jednu pasáž z Písma a potom se pohnu dál. Najděte si Jakuba 1. kapitolu. Mohl bych na toto téma kázat celý víkend, protože to je natolik zažraná doktrína, že jí bylo ovlivněno tolik lidí, ale jenom těchto pár veršů úplně zabije špatné používání Boží svrchovanosti.

Stačí, abyste věřili Jakubovi. Jakub 1:13 Nikdo, kdo je pokoušen, ať neříká: "Jsem pokoušen od Boha." Bůh přece nemůže být pokoušen zlem a sám také nikoho nepokouší. 14Každý, kdo je pokoušen, je vlečen a váben svou vlastní žádostivostí. 15Potom, když žádostivost počne, porodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. 16Nemylte se, moji milovaní bratři! - Jakub se vám chystá něco říct, a pokud s tím nesouhlasíte, pak jste mimo. A říká: 17Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna a ani stín posunu. - To znamená, že Bůh se nikdy nemění, nemá žádné výjimky, že tohle je naprosto neměnná Boží věc, že Bůh je ten, který dává dobré dary. Každý dokonalý dar pochází od Boha. Pokud je to dobré, je to od Boha, pokud je to špatné, je to od ďábla. Jeden z nejrafinovanějších podvodů, který se ďáblovi podařilo lidem namluvit je, aby lidé říkali: "Tato rakovina je požehnání od Boha... Ten rozvod byl požehnáním od Boha... Být s dcerou unesena, znásilněna, zastřelena, to bylo vlastně požehnání od Boha..." - To je absolutní klam a jsou to lži od ďábla. Nic z toho není požehnání od Boha, je to ďábel, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Může z toho být něco dobrého? Určitě. Třeba protože tato žena odpustila tomu, co jí a její dceři ten člověk způsobil, tak se někdo mohl znovuzrodit. Bůh může vytáhnout něco dobrého z čehokoliv, ale to vůbec neznamená, že to Bůh způsobil nebo že to tak chtěl. Už skoro na toto téma kážu. :D

Ale říkám vám, že stačí tyto verše a pokud jim věříte, tak by měly mnoha lidem změnit jejich názor na Boha. Bůh není původcem problémů. Bůh nezpůsobuje tragédie a podobně. Je zde nepřítel, který obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pozřel. Někteří lidé říkají: "Ale ďábel by nemohl nic udělat, pokud by mu to Bůh nedovolil!" To není pravda! My to ďáblovi dovolujeme. Bůh nic nedovoluje, respektive dovoluje to, co dovolujete vy. Bůh dal autoritu vám. Bůh není příčinou/zdrojem našich problémů. Já jsem sám měl spoustu problémů, ale víte co? Já z toho Boha neobviňuji. Můj táta umřel, když mi bylo 12 let a přišel pastor církve a na velikonoční pondělní ráno mi řekl, že Bůh mého tátu potřeboval v nebi víc, než jsem ho potřeboval já na Zemi. A já jsem neznal nic jiného, tak jsem tomu věřil, bylo mi 12 let. Ale byla to lež. Bůh nevzal mého tátu. Bůh nerozhodl, že "už nadešel jeho čas" a nevzal ho. Můj táta byl náruživý kuřák a měl spoustu zdravotních problémů. Zemřel již jednou před 12 lety někdy kolem mého narození a byl vzkříšen z mrtvých, protože se za něj baptistická církev celou noc modlila. Byl vzkříšen z mrtvých a žil dalších 12 let. Ale nestaral se o sebe a kouřil až do dne své smrti a zabil se tím. Bůh ho nezabil. Někteří lidé tohle vůbec nemohou zpracovat. Ptají se: "To chceš jako říct, že to je moje vina, že si za to můžu sám?" - Ano, přesně tak. Přesně to říkám! - "Chceš říct, že tvůj táta o sebe nedbal a kvůli tomu umřel?" - Ano, absolutně. A mnohem radši řeknu tohle, než abych řekl, že ho Bůh zabil!

Už jsem toho chtěl nechat, ale musel jsem to říct, protože pro mě je to učení o Boží svrchovanosti ve smyslu, že Bůh za všechno může, absolutně nejhorším učením v Těle Kristově - ze všeho obviňovat Boha. Tohle Boha očerňuje. A pokud jste si něco takového mysleli, tak potřebujete změnit názor. Pokud byste opravdu věděli, jaký Bůh je, jak moc vás miluje, jen pokud byste tomu opravdu rozuměli, tak byste byli úplně v ohni pro Boha. Pavel v 2 Korintským 5:15 říká, že Boží láska nás motivuje. Motivuje a žene nás láska Kristova. Pokud byste někdy porozuměli, jak moc vás Bůh miluje, tak vám garantuji, že byste se nemuseli disciplinovat, nemuseli byste se nutit hledat Boha. Člověk, který není po Bohu nadšený celým svým srdcem, tak takový člověk nemá o Ježíši moc dobré mínění. Takový člověk Bohu nerozumí, protože kdyby Mu rozuměl, tak by pro Boha žil naplno, důvěřoval by Bohu a neměl by s tím problém.

Někteří z vás se zrovna urazili: "Ale ty nevíš, jak dlouho už Bohu sloužím!" Víte, k Ježíšovu hrobu šli lidé, kteří byli ale v totální nevíře a potom odcházeli od hrobu a říkali: "Takové věci se nemohly stát..." A přitom Ježíš sám šel s těmi učedníky a oni Ho nepoznali, protože byli plní nevíry. Jsou lidé, kteří o Bohu mluví a jakože Bohu slouží, ale slouží Mu v nevíře a pod náboženskými tradicemi. A Ježíš v Markovi 7:13 říká, že lidské tradice a lidské učení činí Boží Slovo neúčinným. A já nejsem proti skutečné Církvi, já jsem součástí Církve, ale říkám vám, že ne všechno, co si církev říká, je církev. Spoustu škody nadělají lidé, kteří říkají, že jsou křesťané a pravděpodobně i jsou křesťané, ale nekáží skutečné Evangelium, kážou náboženství. Víte, že Ježíše ukřižovali náboženští lidé? Lidé ze světa by Ježíše nechali jít, ale náboženští lidé ho ukřižovali. A stejně tak náboženství dnes dělá Bohu největší škodu. Náboženství je strašná věc. Nesnáším náboženství. A spousta našeho špatného vnímání Boha pochází z náboženství. A já se v následujících dnech postavím spoustě náboženským tradicím a učením lidí. Možná se to některým z vás nebude líbit, ale to je v pořádku. Galatským 4:17 říká: "Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu?" :D Amen.

Budu sdílet spoustu věcí z Písma. Je smutné, že většina lidí nedovolí, aby se jim Bible pletla do toho, čemu věří. Ale pokud jste člověk, který říká, že věří Bibli, tak vás vyzývám, abyste vzali ty Písma, a i když se nebudou shodovat s vaším názorem na Boha, tak běžte do Božího Slova a ověřte si, že tam ty věci jsou napsané, a dovolte Božímu Slovu, aby bylo rozhodující autoritou ve vašem životě.

Otevřme si Římanům 5 a použiji to jako základ pro spoustu věcí, které budu mluvit. Kniha Římanům je mistrovské dílo apoštola Pavla, které vyučuje o milosti. Boží milost odděluje Starý zákon od Nového zákona, a pokud nebudete rozumět milosti, tak nikdy nebudete schopni opravdu porozumět Boží dobrotě. Je spousta lidí, kteří mají zjevení Boží svatosti, Božího hněvu a Boží spravedlnosti, ale nerozumí Boží dobrotě a Boží milosti, protože stále žijí ve Starozákonní mentalitě. Kniha Římanům byla napsána, aby Církev dostala od Starozákonního Zákona do Novozákonní milosti, a je to mistrovské dílo o Boží milosti. A klidně bych mohl vyučovat o celé knize Římanům, protože to je něco úžasného.

Před pátou kapitolou už Pavel vypíchl skvělé věci, mluví o Abrahamovi a Davidovi, o dvou největších Starozákonních příkladech a ukazuje, že měli vztah s Bohem pouze díky Boží milosti. A pokud se nad tím zamyslíte, tak je to úplně jasné. Abraham 2x lhal ohledně své ženy a nechal by jiného spáchat cizoložství s jeho ženou, jen aby si zachránil svůj krk. Vyspal se se služkou svojí ženy, aby Bohu pomohl naplnit zaslíbení. Abraham to pokazil mnoha způsoby, ale je jediný člověk, který byl ve Starém zákonu nazýván Božím přítelem. Pokud by někdo používal svoji hlavu na něco víc, než jen na nošení slamáku, tak by mu docvaklo, že Bůh nás nemiluje kvůli našim skvělým skutkům/výkonům, ale kvůli Boží milosti. Šlo o Abrahamovo srdce. Bůh miloval Abrahama, protože věřil. Přestože měl 100 let a jeho ženě bylo 91 let, tak Abraham nepovažoval své tělo za mrtvé, ale myslel na to, co Bůh řekl. Abraham měl srdce víry a Bůh viděl víru, ne jeho skutky/výkony. Navíc - pokud by Abraham žil pod Starozákonním Zákonem, tak podle Leviticus 18 by ho museli zabít, protože si vzal za ženu svoji napůl sestru, což bylo zakázané a museli jste být zabiti. Abraham byl podle standardu Zákona bezbožný muž a přitom je nazýván Božím přítelem, otcem Izraelského národa.

A potom tam mluví o Davidovi, o jednom z největších králů, kteří kdy byli. I 4000 let po jeho smrti o něm neustále mluvíme. Ale David spáchal cizoložství a zabil manžela té ženy, když se to snažil zakrýt. David nebyl dokonalý člověk a přitom je David člověkem podle Božího srdce. Pokud byste se jen zamysleli - jak jsme mohli vůbec přijít na věci, jako že Bůh používá pouze ty, kteří jsou toho hodni, nebo kteří si to zaslouží? Pro Boha ještě nikdy nepracoval nikdo kvalifikovaný! A tohle Pavel ukazuje v celé knize Římanům. Takže v páté kapitole v prvním verši, poté, co poukazuje na všechny ty věci, tak říká: Římanům 5:1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. - Pokoj s Bohem můžete mít jediným způsobem - a to pokud jste ospravedlněni - to slovo ospravedlněni znamená "být prohlášen svobodným od viny a trestu, která souvisí s hříchem". Moje jednoduchá definice zní: "jako bych nikdy nezhřešil". Ospravedlněn - jako kdybych nikdy nezhřešil. A pokud chcete být, jako byste nikdy nezhřešili, kdy nemáte žádnou vinu, žádné odsouzení ani pocit nehodnosti ve vztahu k Bohu, tak jediný způsob, jak být ospravedlněn, je skrze víru. A je to jediný způsob, jakým můžete mít pokoj s Bohem.

Lidé, kteří se snaží zasloužit si Boží milost tím, že se snaží být dost dobří, snaží se dostatečně modlit a dělat všechno správně, aby je Bůh uzdravil, aby Bůh jednal v jejich životě a podobně, tak takoví lidé nebudou mít nikdy skutečný pokoj. I kdyby se jim jeden den všechno dařilo, tak zítra je nový den a takový člověk musí skočit zpátky na to kolo výkonnosti a podat ještě lepší výkon. Takový člověk nemá nikdy pokoj, není to odpočinek, není v tom svoboda. V Zákonu není žádná svoboda. Pokoje s Bohem můžete dosáhnout jediným způsobem - být ospravedlněni vírou. Římanům 5:2 skrze něhož také máme vírou přístup k této milosti, ve které stojíme a chlubíme se v naději Boží slávy. - Existuje jediný přístup k Boží milosti a to jedině vírou. Protože Boží milost je z víry, ne z výkonu, ne ze skutků, ne z toho, že děláte všechno správně. V každém z těch veršů je hluboké poselství.

Skočím teď k verši 8, který je často brán z kontextu a zneužíván. Římanům 5:8 Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás. - Tohle je naprostá pravda, ale často se tento verš bere a na jeho základě se říká, že Bůh miluje hříšníky, že Bůh vás miloval, i když jste BYLI hříšníci. A to je pravda, ale pokud to vezmete v kontextu, tak pointa není, že Bůh vás miluje, když jste byli hříšníci, a zemřel za vás. Pointa je, že když vás Bůh miloval, když jste ještě byli hříšníci, a to tak, že za nás zemřel, tak potom mnohem spíše - verš 9 Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem. - Pointa, kterou zde Pavel dělá je, že když vás Ježíš tolik miloval, že za vás zemřel, když jste ještě BYLI hříšníci, tak tím spíše vás miluje nyní! A tohle se tím veršem většinou neukazuje. Většinou se mluví jen o tom, že Bůh miluje hříšníky. Ale jakmile je ten hříšník zachráněn a přijde do církve, tak najednou nastoupí, že pokud si nebude číst každý den Bibli, pokud nebude dělat všechno správně, tak ho Bůh nechá upéct ve vlastní šťávě a nechá ho trpět následky, protože neudělal všechno správně. Pokud byste aplikovali stejnou logiku na to "být spasen", tak byste se nemohli nikdy narodit znovu!

Koloským 2:6 Proto, jak jste přijali Krista Ježíše jako Pána, tak v něm choďte. - Jak jste přijali Ježíše? Bylo to poté, co jste se postili a modlili a byli jste svatí? Chodili jste snad do církve a žili tolik zbožným životem, že se na vás Bůh podíval a řekl: "Tý jo, tenhle si to tak dává, myslím, že ho za odměnu za jeho dobrotu zachráním." - Ne! Bůh se na vás podíval a všichni jsme byli hříšníci. Všichni jsme zhřešili a chybí jim Boží sláva. Vy jste k Bohu přišli, jak jste byli, a neměli jste nic, co byste mohli nabídnout. Spolehli jste se na krev Ježíše a Boží milost. A Koloským 2:6 říká, že jak jste Ježíše přijali, tak stejně tak potřebujete od něj dále přijímat. Ale namísto toho jsme zdůrazňovali Boží lásku k hříšníkům, ale když se obrátili, tak jsme jim začali říkat, že teď musí začít chodit do církve, že musí platit desátky, studovat Písmo, že musí milovat své ženy, že musí dělat tohle, dělat tamto, ono, a pokud to všechno nebudou dělat, tak Bůh nebude odpovídat na jejich modlitby. Pokud bychom tohle řekli lidem předtím, než se obrátí, tak by vůbec nebyli schopní spasení přijmout - pokud by museli žít a splňovat všechny ty standardy. Ale oni přijdou a vloží svoji víru v Ježíše a proto je to tak snadné být spaseni. Ale když pak začnou chodit do církve - a já nejsem proti dobré církvi, ale jsem proti náboženským věcem, které vám říkají, že pokud nebudete dělat tohle a tamto a ono, tak vás Bůh nepožehná, že pokud nebudete platit desátky, tak vás Bůh potrestá a budete prokletí a podobně...

Pokud si uvědomíte, co tyhle nároky způsobují, tak to nakládá břemeno spásy zpátky na vás, namísto na spasitele. Ale zde v Koloským se říká přesný opak! A pokud to zkombinujeme s Římanům 5:10 Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem. - Takže Pavel činí pointu - pokud jsme byli smířeni, když jsme neudělali nic správně, nechodili jsme do církve, neplatili desátky, nežili jsme předtím "svatě" - tak pokud vás Bůh zachránil v takovém stavu, tak čím spíše byste měli očekávat, že vás Bůh uzdraví nyní? Čím více byste měli očekávat odpovědi na modlitby a že Bůh bude s vámi, že vám bude žehnat, že z vás bude mít radost?

Ale my jsme byli učeni, že musíme být svatí a že musíme dělat všechny možné věci, než nás Bůh bude milovat. Jak moc jste byli svatí, než jste se znovu narodili? Byli jste úplně nesvatí. A v Římanům ve 4. kapitole kolem 5. verše se píše, že Bůh skrze víru ospravedlňuje bezbožné. Takže pokud si nepřiznáte, že jste bezbožní, tak ani nemůžete být zachráněni. Bůh zachraňuje pouze bezbožné lidi. Nezachraňuje lidi, kteří jsou sami o sobě "zbožní". A lidem se přitom říká, že když jsou teď spasení, tak musí být zbožní, svatí a zasloužit si věci.

Za mnou chodí neustále lidé, kteří věří, že Bůh může dělat zázraky, slyší moje svědectví a přijdou ke mně. Zrovna dnes mi jeden člověk řekl, že jsem pro něj byl tím nejlepším lékem na nespavost, který kdy v životě viděl. Říkal: "Absolutně jsem nemohl uvěřit, že říkáš takové věci." Ale poslouchal a zaujalo ho to a říkal, že když mě slyšel mluvit o tom, jak můj syn byl vzkříšen z mrtvých po té, co byl mrtvý přes 4 hodiny, tak zpozorněl. Poslouchal a uvěřil, že zázraky se dějí. Lidé za mnou chodí, protože slyší moje svědectví a věří na zázraky, ale když přijdou a já jim řeknu: "Bůh tě teď uzdraví.", tak oni se kroutí, protože mají takovou představu nebo takové špatné mínění o Bohu, že Bůh uzdravuje pouze lidi, kteří si to zaslouží. Že nějak musíte být hodní uzdravení anebo si to něčím zasloužit. A tohle myšlení vzniklo mylnou reprezentací Boha. Právě o tomto mluví tyto verše. Vy jste nebyli hodni být zachráněni, Bůh vás zachránil kvůli své velké lásce k vám, ne protože byste byli tak super. A úplně stejně - Bůh vás neuzdraví, protože jste tak super nebo tak hodni toho, abyste byli uzdraveni, ale uzdraví vás, protože vás miluje. Jediné, co potřebujete udělat, je pokořit se a přijmout to jako dar. O tomto mluví verše, které jsme právě procházeli.

Římanům 5:11 A nejen to, ale chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali smíření. - Zase by se na to dalo kázat, ale nemám na to čas. Ale Tělo Kristovo v podstatě věří, že vykoupení se má teprve nějak stát, že sice bylo zaplaceno, ale že se nebude nějak uplatňovat, dokud se nedostaneme do nebe. "Ó, jaký to bude den, ale teď se musíme držet... Ó, až se jednou dostaneme do nebe, to bude den a nyní se držíme, dokud se tam nedostaneme, a potom začneme chodit v plnosti vykoupení..." - Ne! Vykoupení/smíření již bylo dokonáno a my ho nyní přijímáme. Ježíš dává učedníkům příklad modlitby a říká jim: "Buď tvoje vůle jako v nebi, tak i na Zemi." Vůbec nemusíte čekat až do nebe, abyste mohli vidět ve vašich životech jednat nadpřirozenou Boží moc, abyste mohli mít pokoj a radost, abyste mohli mít vidění, naději a všechny tyhle věci. Bůh není skvělý jenom ve sladké věčnosti, ale i v "tvrdé" přítomnosti. Sláva Bohu!

Takže NYNÍ jsme [už] PŘIJALI smíření. A podívejte se na verš 12 A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili... - V těchto verších je tolik, já se věnuji pouze drobečkům, potřebujete je sami studovat. Ale tohle opět boří spoustu náboženského učení. Náboženství prakticky říká, že Bůh s vámi jedná úměrně s vaším hříchem nebo byste to mohli říct pozitivně, že Bůh bude jednat ve vašem životě úměrně vašemu výkonu - pokud budete jednat dobře, tak k vám bude dobrý a podobně. Ale zde je napsané, že hřích přišel na svět skrze jednoho člověka. Takže před znovuzrozením z vás hříšníka nedělaly vaše skutky a to, co jste dělali, ale hříšníci jste se narodili! A já se k tomu pravděpodobně již dnes nedostanu, ale v průběhu týdne se k tomu dostaneme - ale toto srovnání je zde asi na pěti místech. Vy jste se stali hříšníky skrze jednoho člověka, byli jste poskvrněni skrze jednoho člověka, byli jste odsouzeni skrze jednoho člověka, a byli jste skrze jednoho člověka smířeni/ospravedlněni a osvobozeni od těch věcí. Náboženství učí, že Bůh s vámi jedná jako s jednotlivci na základě vašich jednotlivých skutků a výkonů a celé je to o tom, zda žijete "dobře", a že Bůh ve vašem životě jedná úměrně vašemu výkonu/snaze. A to je naprosto špatná reprezentace Boha. Díky za to jedno "Amen!".

Jsem si jistý, že někteří z vás si myslí: "To není možné!" Opět - povzbuzuji vás, abyste se podívali, co se v Písmu opravdu píše, abyste se drželi Písma a ne náboženské tradice. Tohle je totiž radikální výrok: A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili... A ve verších 13-17 je zde úžasná vsuvka. Verš 13 hřích byl totiž na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. - Tohle je podle mého odhadu jedna z nejradikálnějších věcí v Bibli ohledně toho, co mi Bůh o sobě ukázal. Nebudu zabíhat do podrobností, ale vyrůstal jsem v křesťanské rodině, znovuzrodil jsem se, když mi bylo 8 let a sloužil jsem Bohu celý svůj život. Vydal jsem se tehdy úplně Bohu podle svého nejlepšího porozumění, ale vyrůstal jsem s pohledem na Boha, že Bůh je přísný, trestající Bůh. Že Bůh zabil mého tátu, že Bůh soudí lidi, vyrůstal jsem pod Starozákonním pohledem na Boha a potom jsem měl 23. března 1968 setkání s Bohem, kdy mi Bůh ukázal moji samospravedlnost a to, jak jsem byl ve skutečnosti "úžasný" a já jsem činil pokání. Bůh tehdy otevřel moje oči a ukázal mi, že jsem byl absolutní pokrytec, ukázal mi moji samospravedlnost a ukázal mi, že samospravedlnost je nejhorší hřích ze všech. Věřím, že samospravedlnost - to, že věříte ve svoji dobrotu, že jste dobří lidé - věřím, že to je horší než homosexualita, než cizoložství, lhaní, vražda. Protože cizoložníci a vrahové si uvědomují, že jsou hříšníci a ví, že potřebují pomoc. Ale samospravedlivý člověk věří v sebe a tím říká, že nepotřebuje Ježíše. A to je nejhorší hřích ze všech.

Takže Bůh mi tehdy ukázal moji samospravedlnost a tehdy jsem věřil, že Bůh vám dá a jedná s vámi podle toho, co si zasloužíte, a já jsem si zasloužil zemřít. Takže jsem naprosto očekával, že mě Bůh zabije, ale než mě zabije, tak jsem alespoň chtěl vyznat všechny hříchy, které mi přišly na mysl, a doufal jsem, že mě alespoň nepošle do pekla. A hodinu a půl jsem před pastorem, vedoucími církve a svými přáteli vyznával svoje hříchy. Vyznal jsem úplně všechno, co mě napadlo, až jsem přestal, protože už nezbylo nic, co bych mohl vyznat. A nevyznával jsem jen věci, které jsem udělal, ale i věci, o kterých jsem přemýšlel, po čem jsem toužil, úplně všechno. Nic nezbylo. Ležel jsem na podlaze, plakal a čekal, že mě Bůh zabije. Ale namísto toho na mě přišla nadpřirozená Boží láska a čtyři a půl měsíce jsem byl v Boží přítomnosti. A okamžitě jsem věděl, že Bůh mě naprosto miluje. Bylo to úžasné, ale zároveň velmi matoucí, protože mě učili, že Bůh tě miluje, pokud si to zasloužíš, pokud jsi toho hodný. Ale tehdy jsem si poprvé v životě uvědomil, že ve mně nebylo nic dobrého. Možná si někteří myslíte, že to moc dramatizuji a zveličuji, ale vy jste tam nebyli, já ano. Uviděl jsem tehdy, že všechna moje samospravedlnost a dobré skutky jsou jako špinavé hadry. Tuším Izaiáš 64 o tom mluví. Když jsem to uviděl, tak jsem si uvědomil, že ve mně nebylo nic dobrého. Neměl jsem vůbec nic, díky čemu bych mohl doufat v Boží milost. Ale Bůh mě přesto miloval a zalil mě prožitkem Jeho nadpřirozené lásky. A já jsem si to užíval, akorát jsem tomu nerozuměl.

Po čtyřech a půl měsíce tento pocit odešel a už jsem nemohl dál žít z pocitů, ale z víry. Ale co jsem byl učen, bylo v naprostém protikladu s tím, co jsem prožil, takže to ve mně způsobilo velký zmatek. Trvalo mi asi dva nebo tři roky, než mi Bůh začal věci vysvětlovat. Celé to říkám, protože spousta zjevení, které mi Bůh dal, visí právě na tom verši 13. Pro mě je to zásadní pasáž v Písmu pro věci, které mi Bůh ukázal. A ukázal mi, že dokud nebyl dán Zákon, tak na světě sice byl hřích, ale hřích se nepočítá, kde není Zákon. Definujme si to slovo "nepočítá", protože ho dnes moc nepoužíváme a lidem často nic neříká. Slovo "počítat" je účetnický termín a znamená to zaznamenat, zapsat do knih. Dnes bychom si to mohli ukázat na příkladu kreditní karty. Když v obchodě zaplatíte kreditkou, tak ve skutečnosti v tu chvíli za zboží neplatíte. Dáte jim kartu a na tom magnetickém proužku je vaše informace, oni si ji vezmou a strhnou peníze společnosti, která vám tu kartu vydala, a posléze ta společnost vystaví účet vám a vy za to zboží zaplatíte až ve chvíli, kdy vám přijde účet od vaší kreditní společnosti. Takže když jim dáte tu kreditku, tak nic neplatíte, pouze se vám to započítá. A o tomto se zde přesně mluví. Dnes již nepoužíváme ten termín, ale princip zůstává - když platíte kreditkou, tak se vám to započítá.

Verš 13 říká, že hřích byl na světě před Zákonem, ale kde není Zákon, tam se hřích nepočítá. Pokud jste pozorně sledovali celou dobu, tak toto musí úplně změnit vaši představu o Bohu. Protože církev v podstatě učila, že Bůh byl svatý a stvořil člověka, který byl také svatý, ale když člověk přestal být svatý, tak svatý Bůh okamžitě nemohl tolerovat nesvatého člověka, mezi Bohem a člověkem byla obrovská propast a Bůh okamžitě počítal lidem jejich hříchy a držel je proti nim. Takhle jsme v podstatě byli o Bohu učeni. Nebudu do toho teď víc zabíhat, ale spousta lidí věří, že Bůh vyhnal Adama s Evou z ráje, protože se na ně hněval a nemohl je snést, ale z Genesis vám ukážu, že to je úplný opak toho, co říká Bible. Bible učí něco jiného. Bůh lidem nepočítal hřích, nepočítal jim jejich přestoupení, a to až do doby, než byl dán Zákon. A když byl dán Zákon, tak na základě Zákona Bůh držel hříchy lidí proti lidem a s hříchem se tvrdě vypořádával. Ale pokud máte představu o Biblické historii, tak Zákon byl dán asi až 2000 let po pádu člověka a Zákon byl pouze dočasný, dokud nepřišlo semeno - toto je v Galatským 3 a to semeno je Ježíš.

Zákon byl dán jen do doby, než přišel Ježíš. Zákon byl naším vychovatelem ke Kristu, ale my již nadále nejsme pod Zákonem! Takže když se na to podíváme, tak od pádu uplynulo přibližně 6000 let a prvních 2000 let Bůh lidem nepočítal hřích, potom jim Zákon hřích 2000 let počítal a nyní máme zhruba 2000 let od Ježíše, kdy Bůh hřích opět nepočítá. Najděte si 2 Korintským 5:17 Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! 18To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření... - Zde je opět stejná terminologie jako v Římanům 5:11,12, kde se říká, že nyní jsme již přijali smíření. Smíření/vykoupení není něco, co přijmeme, až se dostaneme do nebe, máme ho nyní, nyní jsme byli smířeni. Verš 19 totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám. - Zde je napsané, že Bůh byl v Kristu a nepočítal lidem jejich hříchy. Kde není Zákon, hřích se nepočítá. A můžete to dát dohromady s dalšími místy v Bibli, vím, že toho právě dávám dohromady hodně, ale vrátím se k tomu v následujících dnech a budu se tomu věnovat popořádku. Tohle je jen úvod.

V Janovi 1 je napsané, že Zákon a proroci byli do Jana, ale milost a pravda přišli skrze Ježíše. Zákon byl pouze dočasný. Začal zhruba 2000 let po pádu Adama a byl pouze do doby, než přišlo semeno - než přišel Ježíš. Zákon již není uplatňován téměř 2000 let! Vůbec bychom pod Zákonem neměli žít! Bůh lidem nepočítal jejich hříchy, ale náboženství ano. Náboženství drží hříchy lidí proti nim a průměrný křesťan věří, že pokud zemře, tak bude s Bohem na věčnosti, a v tomto životě sice věří, že Bůh pro ně může něco udělat, ale nevěří, že to již udělal, nemají jistotu, že Bůh bude v jejich životě jednat, protože byli učeni, že Bůh jim počítá jejich hříchy. Že Bůh drží jejich hříchy proti nim a že pokud nejste dokonalí, pokud máte nějaké nedostatky, tak Bůh nebude odpovídat na vaše modlitby. - Tohle ale znamená, že se vám hříchy počítají, ale pravda je, že Bůh nám nepočítá naše přestoupení. A neporozumění, že Bůh nám nepočítá naše přestoupení způsobilo, že lidé neporozuměli Bohu správně.

Dám vám jiný příklad. Dostal jsem 2 koně. Lidé, kteří mi je dali, se měli po nějakém čase stěhovat a potřebovali se zbavit jejich dvou potomků. To byli divocí koně, protože asi 2 roky běhali po pastvinách a nikdo se o ně nestaral. Snažili se je prodat, ale nikdo je nechtěl. Jeden byl arabský kůň a jedno nějaká směs všeho možného. Ten arabský kůň se jmenoval El Šadaj, což znamená "více, než dost". Protože se jich potřebovali zbavit a nikdo je nechtěl, tak mi nabídli, že pokud budu chtít, tak mi je dají. Zaplatil jsem dvěma kovbojům, aby mi je chytili a zkrotili, ale oba skončili v nemocnici a vrátili mi peníze. Ty koně byli úplně divocí. Zbýval týden, a pokud bych je nechytil, tak by je nechali utratit. Takže jsem se za to modlil a nakonec jsem je chytil lstí. Ve zkratce - začal jsem je krmit z kýble a protože mě nenechali přiblížit se k nim, tak jsem asi po týdnu okolo kýble omotal lano, které bylo na druhém konci upevněné k zemi, zamaskoval jsem ho a teď vás upozorním - pokud milujete koně, nenaštvěte se na mě, já jsem netušil, co se stane, a pokud bych to věděl, tak to neudělám, já jsem se těm koním snažil zachránit život. Takže jsem chytil toho koně a ten kůň okamžitě vyrazil a začal vyvádět. Báli jsme se, že se ten kůň zabije, tak jsem chtěl lano odříznout, ale nedalo se k němu dostat. Takže jsme tam s mou ženou Jamie stáli a sledovali toho koně asi 20-30 minut, než odpadl - přiškrtila ho stahovací smyčka. Když odpadl, tak jsem mu dal novou ohlávku, a když se probral, tak byl zkrocený a mohli jste na něm klidně jezdit. Mělo to jednu vadu - ten kůň byl ze mě vyděšený. Byl to krásný kůň, stál vzpřímený na pastvě, ale jakmile z dálky uviděl přijíždět moje zelené auto, tak sklonil hlavu a když jsem byl u něj, tak se třásl. A já jsem k němu mluvil, zpíval jsem mu, vysvětloval jsem mu, co se stalo. Strávil jsem hodiny a snažil jsem se ho přesvědčit, že nejsem špatný člověk. Ale ten kůň byl prostě přesvědčený, že kdyby udělal něco špatně, tak ho zabiji.

Proč to říkám? Protože stejně to je s Bohem. Bůh je špatně reprezentován - ne kvůli věcem, které by se nestaly, protože Bůh dal Zákon, ale Zákon nebyl dán, aby nás osvobodil. Zákon nebyl dán, aby nám pomohl. Zákon byl dán, aby nás omezil, aby zničil hřích. Zákon byl dán, aby nás chytil, podobně jako ty koně. Musel jsem je chytit a pro jejich vlastní dobro je vzít z místa, kde byli, protože jinak by zemřeli. A ve skutečnosti jsem to nebyl já, kdo způsobil tomu koni tu bolest a trauma, způsobila to jeho vzpoura vůči tomu, co jsem udělal, abych ho zachránil. Úplně obdobně - problém nebyl v Zákonu, který Bůh dal, ale v naší vzpouře a neschopnosti ho dodržet, což způsobilo všechny problémy, a lidé z toho získali dojem, že Bůh je tvrdý, přísný, zlý a naštvaný Bůh, že pokud půjdete sbírat v sobotu dřevo, tak vás zabije, že pokud uděláte nejmenší chybičku, že pokud udeříte do skály, namísto abyste k ní promluvili, tak vás Bůh nechá zemřít na poušti. A mohli byste dál pokračovat v příkladech. Ano, je pravda, že se tyto věci staly, ale to se stalo pod Starozákonním Zákonem a tento verš - Římanům 5:13 pro mě úplně všechno změnil. Protože mi ukázal, že než byl dán Zákon, tak Bůh s lidmi nejednal na základě jejich hříchu. A stejně tak od doby Ježíše už Bůh s lidmi nejedná podle jejich hříchu! Ale jako celek tomuto církev nerozumí.

Jen pro příklad uvedu něco, co jsem dříve říkal. Říkával jsem: "Pokud Bůh nebude soudit Ameriku, tak se bude muset omluvit Sodomě a Gomoře. Protože Amerika se stala tak zkaženou a zlou jako byla Sodoma a Gomora." A je sice pravda, že se Amerika takovou stala, lidé se teď chlubí homosexualitou a podobnými věcmi a propagují je, a tohle byl hřích Sodomy a Gomory. Ale protože jsme pod Novou smlouvou a protože Bůh všechen svůj hněv vložil na Ježíše, tak když nyní rozumím Evangeliu, tak říkám: "Pokud by Bůh soudil Ameriku, tak by se musel omluvit Ježíši." Protože Ježíš zaplatil za hříchy Ameriky. Ale běžné křesťany uslyšíte, jak říkají, že Bůh soudí Ameriku, že Ameriku bude trestat, že nás vydá všemu možnému. Ne, to Bůh neudělá. Bůh již za naše hříchy potrestal Ježíše. Znamená to, že hřích již nemá žádné následky? Ne, ďábel se o to postará. Stále platí, že odplata za hřích je smrt, a satan vám velmi rád poslouží. Amerika je v procesu zničení sama sebe a potřebuje probuzení, ale Bůh Ameriku nebude soudit, Bůh na místě Ameriky soudil Ježíše a Bůh není ten, kdo by se od Ameriky odvrátil, to Amerika se odvrátila od Něj.

Je to jako když si představíte velký deštník, prší a vy stojíte pod tímto velkým deštníkem. Pokud pod ním stojíte, tak na vás neprší, ale pokud vyjdete z pod toho deštníku, tak nemůžete vinit toho, kdo ten deštník drží, že na vás prší. Vy jste odešli z té ochrany. Boží požehnání na Spojených státech vždy bylo a stále je, ale jen do míry, do jaké Mu to dovolíme a umožníme. Ale pokud záměrně jdete proti všemu, co Bůh říká, a chlubíte se svým hříchem a vysmíváte se Mu do obličeje, tak to potom odcházíte z Jeho ochrany. Proto máme teroristické útoky. Bůh je nedal jako soud na Ameriku, ale staly se, protože jsme Ho opustili, vyhodili Bibli a modlitbu ze škol a tohle je důsledek - ztratili jsme ochranu, protože ji jako národ nechceme! Bůh nás neopustil, Bůh nás netrestá, ale my jsme ho opustili. Takže hřích má stále následky a já o tom ještě budu mluvit, ale Bůh vám v Kristu vaše přestoupení už nepočítá. Bůh s vámi nejedná podle nebo na základě vašeho hříchu. Máme Zachránce. A pokud máte Zachránce a říkáte: "Ve jménu Ježíše", tak to znamená, že dostanete, co si zaslouží Ježíš, a ne to, co si zasloužíte vy! A zde v 2 Korintským 5 je napsané, že Ježíš měl službu smíření a ta služba smíření byla nyní dána nám. Jsme služebníky smíření. To slovo smíření znamená "znovu usmířit, učinit znovu přáteli, přivést zpět do harmonie". Bůh nás smířil se sebou skrze svého Syna, který nesl trest, který jsme si zasloužili my. A Bůh s vámi chce nyní jednat úplně na základě toho, co si zaslouží Ježíš a ne co si zasloužíte vy. To je úžasná zpráva! Skvělá zpráva! To je až příliš dobrá zpráva, aby to byla pravda. Ale přesně tak to je.

Říkám vám, že jako celek tomuto Tělo Kristovo nerozumí a lidé berou bez porozumění příklady, které jsou v Písmu, a to způsobilo, že lidé mají o Bohu zmatený obraz. Ne protože by Bůh někdy udělal něco špatného, ale kvůli naší neschopnosti porozumět. V určitém smyslu jsme jako ten kůň. Ano, když jsem se tam objevil, tak ten kůň málem zemřel, ale já jsem mu to neudělal, způsobila to jeho vzpoura. Ale bez ohledu na skutečnost, se mě ten kůň od té doby bál. A přitom jsem neudělal vůbec nic, abych mu ublížil, ten kůň si ublížil sám. Podobně Bůh není ten, kdo udělal všechny ty hrozné věci, Bůh není proti nám, Bůh je pro nás! Starozákonní Zákon byl dán na čas z určitého důvodu a díky Bohu, že dnes již nejsme pod Zákonem. A pokud budete schopní přijmout věci, které s vámi budu tento týden sdílet, tak vám garantuji, že to změní váš názor na Boha a na to, jak vás Bůh vidí a jak na vás pohlíží. A to potřebujete, všichni to potřebujeme.

Bůh mi tyhle věci ukazoval přes 40 let a stále - pokud bych v těchto věcech nezůstával a neustále si je nepřipomínal, tak bych skončil opět pod zákonickou mentalitou: "Ó, Bože, já nedělám dost, jak by sis mě mohl použít..." a podobně. Víte, je to jako s gravitací. I když letíte letadlem, tak gravitace nepřestane fungovat. Gravitace stále funguje, vy pouze aplikujete vyšší aerodynamické zákony, které vám umožní letět, ale pokud vypnete motory, tak vám garantuji, že gravitační síla stále funguje a stáhne vás dolů. A tento Zákon života a smrti - Římanům 8:2 Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. - To je Starozákonní Zákon. Ten Zákon stále existuje a funguje, a pokud neustále neaplikujete pravdu Evangelia a nechodíte ve svobodě a volnosti a neustále v tom nezůstáváte, tak vám garantuji, že Zákon hříchu a smrti stále existuje a stáhne vás dolů. Jakmile si začnete myslet, že už jste v pohodě, že již Evangelium nepotřebujete, tak padnete, stáhne vás to. Neustále se musíte Evangeliem zabývat, protože nikde jinde nic podobného neuvidíte. Protože jediná věc, která je v celém vesmíru 100% založená pouze na milosti, je to, co pro nás udělal Ježíš.

Manželství by měli být založené na milosti - měli bychom milovat své ženy, jako Kristus miloval církev. A Ježíš nemiloval církev, protože bychom byli milování hodní, ale miloval nás, protože jsme lásku tolik potřebovali. A Ježíš za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšníci, tak za nás dal svůj život. Takhle nás Bůh miluje a tak bychom měli milovat své partnery. Přesto ke mně nespočet krát přišli lidé, abych jim poradil v manželství, a když jim začnu říkat, o milování své ženy, tak z nich vypadne: "Já bych ji miloval, ALE..." a potom mi říkají, co udělala a že si nezaslouží být milovaná. "Udělala špatně tohle, tamto..." Je smutné, že většina lidí miluje svého partnera úměrně tomu, jaký podává výkon.

To, co o milosti mluvím, nemůžete aplikovat v práci. Pokud byste v pondělí přišli do práce a řekli šéfovi: "Byl jsem na kázání a zjistil jsem, že je to všechno z milosti, takže je jedno, co dělám, takže možná do práce přijdu anebo nepřijdu. Možná budu pracovat a možná taky ne. Budu si dělat co chci a očekávám, že všechno bude z milosti." Takto to v zaměstnání nefunguje. Pokud nepodáte výkon, tak vás vyhodí, nebo budete potrestáni, disciplinováni. V rodině to takto také nefunguje. Nenecháte své děti dělat, co chtějí, ale jednáte s nimi podle jejich chování. "Pokud si neuklidíš postel, pokud neuděláš tohle, tamto, tak nezískáš tuhle odměnu..." Všechno v celém lidství je totiž založené na výkonu, ale co se týká Boha, tak to vůbec není založené na vašem výkonu. U Boha je všechno založené na tom, co už udělal Ježíš a ne na tom, co jste udělali vy. A říkám vám, že aniž byste věnovali úsilí, abyste tyhle pravdy uchopili a každodenně v nich zůstávali, aniž si jimi budete sloužit a povzbuzovat se jimi, tak spadnete zpět do odsouzení, to odsouzení zde stále existuje.

Takže věřím, že tohle jsou nezbytné věci a všechno, co jsem dnes večer mluvil, je pouze úvod. Zítra se dostaneme k hutnému pokrmu a ukážeme si, jak je to s tím, že Bůh lidem prvních 2000 let po pádu nepočítal hřích, a že lidem posledních 2000 let hřích také nepočítá. Z 6000 let lidské historie jsou 2/3 času pod milostí, kdy Bůh lidem nepočítá jejich přestoupení. Ale přesto Zákon a služba odsouzení je dominantní pohled, který má na Boha většina lidí. Lidé si myslí, že takový je skutečný Boží charakter. Ale přitom 1 Janova 4:8 říká: "Bůh je láska." Láska je skutečná Boží přirozenost a Boží charakter. Bůh tvrdě jednal s hříchem z určitého důvodu a o tom budu mluvit zítra. Takže vás povzbuzuji, abyste přišli. Pokud nemůžete, vím, že zde všichni nebudete na všechna shromáždění, tak si pořiďte záznamy, protože upřímně - tohle změní vaše mínění o Bohu a o tom, jak Bůh jedná s lidstvem. A je to důležité. Jak by mohli dva spolu jít, aniž by byli ve shodě? Pokud máte špatné porozumění Boží přirozenosti a Božího charakteru, tak to bude překážkou ve vašem vztahu s Ním. Budete Bohu přičítat věci, které tak nejsou. Potřebujete vidět, kdo Bůh skutečně je a jak s vámi jedná. A řeknu vám, že tohle změní váš život. Sláva Bohu!

Otče, modlím se tohle a mluvím tyto slova lidem, kteří jsou zde, a prosíme tě Duchu Svatý, abys otevřel naše srdce a dal nám porozumění. Pomoz nám tomuhle porozumět. Otče, vím, že jsem dnes mluvil proti některým věcem a věřím, že lidem pomůžeš rozhodnout se podle Římanům 3, aby Bůh byl pravdomluvný a každý člověk lhář. Aby dovolili, aby Ty jsi měl pravdu a každá doktrína, kterou byli učeni, tak pokud nesouhlasí s Božím Slovem, aby byla lež. Otče, modlím se, aby tohle Duch Svatý dělal v životech lidí. Věříme za mocné osvobození, za mocné osvobození od tradic a učení lidí, které způsobují, že Boží Slovo je neúčinné. Děkuji Ti Otče. Modlím se, abys použil těch pár věcí, které jsem dnes mluvil, a sloužil svým lidem svojí láskou, aby lidé, kteří se cítí, že tolik selhali, že jak bys je někdy mohl použít, tak se Otče, modlím, aby v jejich srdcích explodovala dobrá zpráva, že je nemiluješ na základě jejich výkonů/skutků, ale že s nimi jednáš pouze na základě, zda přijali nebo nepřijali Ježíše, zda svou víru vložili v Ježíše a v to, co pro ně udělal. Otče, děkujeme Ti za to. Věřím za svobodu a vyhlašuji svobodu lidem, věřím, že Boží Slovo je osvobozuje. V mocném jménu Ježíš s tím souhlasíme a přijímáme to. Amen.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky