NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední dny - 2 - Porozumění Matouši 24. kapitole - část 2.

Pokud jste tuto sérii nezačali číst od začátku a máte zájem z toho přijmout alespoň nějaký užitek, začněte Předmluvou a poté postupně pokračujte dále - nemá smysl začínat někde jinde! Přehled najdete zde.

Jonathan Welton - Poslední dny - 2 - Porozumění Matouši 24. kapitole - část 2.


Budeme pokračovat v Matouši 24. kapitole, ale všimněte si, že v Lukáši je napsané, ať ti, kdo jsou v Judeji, uprchnou do hor. Není tam napsané "ať ti, kdo jsou v Praze, uprchnou do hor." Mluví to o lokálním kontextu, mluví se zde o zničení místa, o lokální/místní apokalypse. Není to o globální situaci. Je tam napsané "ti, kdo jsou v Judeji", není tam "ti, kdo jsou v Římě", Itálii nebo kdekoliv jinde. Takže to je lokální událost a jedná se o Judeu.

Verš 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. - Tohle pro vás asi nemá moc smysl. Nevím, jak často jste na střeše a potřebujete tuto radu. Když jste byli naposledy na své střeše, tak jste asi o apokalypse nepřemýšleli. Tohle opět dává smysl pouze v místním historickém kontextu města, které je plné domů s plochými střechami, po kterých tehdy lidé chodili. Říká jim: "Ani se nevracejte domů, utečte z města do hor."

Verš 18 A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. - Toto dříve v historii ukazovalo na zemědělské období, dnes už to nedává moc smysl.

Verš 19 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. - Další zajímavost. Jaký význam má dnes sobota? Na dnešní moderní kulturu nemá sobota prakticky žádný dopad, natož v naší západní kultuře. Ale zde máte napsané, abyste se modlili, aby to nebylo v sobotu. Proč ale, proč to má takový význam? Protože tehdy měli něco jako počet kroků, které člověk mohl o sabatu udělat. Můžete o tom vidět zmínku ve Skutcích 1:12, kde se mluví o vzdálenosti sobotní cesty. Prakticky to znamenalo, že v sobotu nesměli ujít větší vzdálenost, než zhruba dva kilometry. Proto jim píše: "doufejte, že to nebude v sobotu, protože pokud budete na střeše nebo na poli, a uvidíte, že se kolem Jeruzaléma stahují armády, tak se do té obrovské pevnosti jménem Jeruzalém už nevracejte." Přičemž vrátit se by bylo nejrozumnější rozhodnutí. Ale On jim říká, ať se nevrací do Jeruzaléma, ale utíkají do hor. To zní hodně šíleně, až na to, že to byla dobrá rada. Ježíš jim říká, aby udělali něco, co by přirozeně nikdy neudělali - nevracejte se do Jeruzaléma, který byl obrovskou pevností, ale utíkejte do hor. To je celkem zajímavé.

Píše jim, ať se modlí, aby nebyla sobota. Proč? Protože pokud byste v sobotu šli více, než dva kilometry, tak by vás zatkli, odvedli do chrámu a měli byste z toho různé problémy. Říká jim: "Doufejte, že to nebude v sobotu, abyste mohli utíkat do hor a dostat se z města, aniž by vás zatkli a měli jste problémy." Hmm. Víte, jak úžasná svoboda přichází z toho, že tomuto správně rozumíte? Tak často se setkávám s mladými ženami, které se bojí kvůli tomu verši "běda těhotným v té době". Je šílené, když nad vámi něco takového visí a otěhotníte. "Ale ne, Ježíš přece řekl, že běda těhotným a kojícím v těch dnech!" A není to nějaký výjimečný případ, toto jsou obavy spousty lidí. Neustále se setkávám s ženami, které mi říkají, že je to znepokojuje. Protože v televizi neustále mluví o tom, že jsme v posledních časech a že je konec světa. Ptají se, zda je vůbec moudré otěhotnět. A já si říkám: "Wow." Ale tyhle věci opravdu ovlivňují lidské životy a přináší strach, se kterým ti lidé žijí, protože v Bibli je přece napsané "běda těm..." - Ale Ježíš zde nemluví k vám!!! Toto se nedá použít na váš život! S vámi to souvisí asi tak jako zničení Izraele Babylonem v Ezechieli. Prostě se to ani náhodou nedá na váš život aplikovat! A stejně tak tuto celou pasáž nemůžete aplikovat na nikoho z vás, protože nikdo z vás nežije v Judeji a nepotřebujete utíkat do hor! A nemusíte žít ve strachu, aby to nebyla sobota! Nemusíte se bát otěhotnět! Tohle vůbec nemluví o vás ani k vám!

Teď spousta lidí namítne: "Ale já jsem si myslel, že pro nás platí celá Bible." Pokud si to myslíte, tak jste magoři! Kolik máte tedy zabít Kananejců? Vás se netýká všechno, co je v Bibli! Všechno v Bibli pro vás může být dobré k naučení, můžete se z toho poučit, ale nemůžete všechno vztahovat na sebe. Pavel o tom mluví v 1. Korintským, kde říká o Starém zákonu, že Písma jsou napsána nám k napomenutí, aby pro nás byla příkladem a poučením. Pavel tam neříká, že se všechny Písma týkají vás. Vy se poučíte z příkladů. Můžete si je přečíst a může se vám rozsvítit: "Wow, Mojžíš měl fakt něco dělat se svým hněvem. Wow, Samson měl ale pár much..." Můžete se poučit z jejich příkladů, ale to neznamená, že se to vztahuje na vás! A v tom je velký rozdíl. Úplně stejně to je s Matoušem 24. kapitolou. My si z Matouše 24. kapitoly můžeme odnést, že Ježíš byl úžasný a pravdivý prorok, nikoliv že čekáme na to, že se tyto věci někdy v budoucnu stanou, že budeme čekat, kdy nám to spadne na hlavu, ale naopak bychom to měli umět číst a uvědomit si, jak je to ohromující. Ježíš to řekl v roce 30 n. l. a trefil to. Proroctví za proroctvím dokazovalo, že byl opravdový Boží prorok, protože to prorokoval 40 let před tím, než se to stalo.

Někteří učenci - a zde to slovo učenci používám spíše nadneseně, protože to jsou lidé, kteří pracují pro obrovské ideologické instituce, a já je nepovažuji za skutečné učence, když ani nevěří Bibli - ale někteří z nich se pokusili změnit datování knih Bible a říkat, že kniha Matouš musela být napsána až v roce 80 nebo 90 n. l., protože to proroctví o zničení Jeruzaléma je až příliš dokonalé a přesné. Říkají, že to je tak přesné a dokonalé a protože nevěří v nadpřirozeno, tak toto muselo být napsáno až po zničení Jeruzaléma a dodatečně zapsáno, jako že to Ježíš řekl, protože nemohl být tak dobrý prorok. Je neuvěřitelné, jak se to snaží kvůli svému převrácenému systému víry a učení tak převracet. Ale přesně tohle vám může ukázat na to, jak je úžasné to, co je zde zapsáno. Ježíš to trefil do puntíku. A to všechno v době, kdy měl Jeruzalém s Římem skvělé vztahy. Zatím nebyly žádné konflikty a vycházely spolu skvěle. Jeruzalém byl obrovsky bohaté město, se kterým Řím rád obchodoval. Trvalo to 40 let, než se Jeruzalém stal natolik vzbouřeneckým, že tam Řím poslal armádu, aby ho kvůli povstáním zničil. Ale tohle v roce 30 nemohl nikdo ani tušit, natož předvídat. Učedníci se dívají na právě dokončené budovy v Jeruzalémě a obdivují je, ale Ježíš jim říká, že to všechno bude zničeno, než pomine generace, že nezůstane ani kámen na kameni. Když to řekne, tak vypadá jako nejšílenější prorok, který kdy byl. Ti lidé to vůbec nemohli pochopit. Ale přesto to trefil do puntíku tak, že liberální "učenci" se musí snažit změnit datování knih, protože to je příliš dokonalé.

Všimněte si - Verš 21 Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane. Toto je fascinující sdělení, protože co právě Ježíš řekl, bourá všechno futuristické přemýšlení. Protože podle futuristického pohledu se Matouš 24. kapitola stane na konci světa. Ale protože Ježíš řekl, že tehdy bude veliké soužení, jaké kdy bylo, a už nikdy takové nebude, tak to znamená, že to bude někde uprostřed časové osy, nikoliv na konci. Protože pokud by to mělo být na konci, tak Ježíš řekne: "Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a to bude konec světa, nebo lidské historie." Ale Ježíš neříká, že to je konec, říká, že takové soužení již nikdy nenastane. To znamená, že to musí být někde na časové ose, ale ne na konci. Tohle je pro nás těžko pochopitelné, protože my se můžeme podívat zpět a vidíme první a druhou světovou válku, vidíme Stalina, Hitlera, a říkáme si, že to přece muselo být horší. Opět to musíme brát v kontextu, protože Ježíš to říká židům a říká jim, že se to už nikdy nestane. Jak to ale může být to nejhorší, co se židům stalo? Protože nám vyvstává otázka - a nebyly by to spíš koncentrační tábory za druhé světové války?

Víte, co se vlastně dělo při zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l.? V Jeruzalémě bylo zabito 1,1 miliónu židů, ale bylo to více traumatizující v jiném smyslu. Nešlo zde jen o čísla, ale bylo to traumatické, protože jim byl zničen chrám, záznamy rodokmenů, zničilo to jejich kněžství a podobně. Tehdy bylo zničeno všechno, co měli od hory Sinaj. Proto to bylo tak těžké. Protože byly zničeny veškeré záznamy o rodokmenech, které byly v chrámu a ve městě, tak již nemohli obnovit kněžský systém, protože by museli mít důkazy o svém rodokmenu. Zničením těchto záznamů byla zničena identita všech lidí v té generaci. Římané tehdy zničili celý národ a také možnost, že by tento systém mohl být někdy obnoven, protože nyní už nepoznáte, kdo jsou levité. Chrámový systém již nemůže být obnoven, je úplně zničen a rozbit a je nemožné ho znovu obnovit. Proto to pro Izrael bylo tolik traumatické. Je to mnohem víc, než jen že zemřelo mnoho lidí, ale byl zničen celý svět, který znali. Byl zničen jejich systém.

Verš 22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. - Zajímavý verš. Takže při zničení Jeruzaléma zahynulo 1,1 miliónu židů, ale zároveň bylo zachráněno kolem 91 tisíc. 91 tisíc lidí bylo zachováno na živu a byli vzati do otroctví, někteří aby zemřeli v Koloseu a při jiných druzích zábavy, případně aby vykonávali různé práce. Takže tato událost byla velmi blízko k tomu, aby byla vyhlazena celá jejich pokrevní linie. Je tam napsané, že kdyby ty dny nebyly zkráceny, tak by nikdo nepřežil, ale Bůh zasáhne, aby nebyli úplně zničeni.

Verš 23 Tehdy, když by vám někdo řekl: ‘Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‘Je zde!‘, nevěřte. 24Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. 25Hle, všechno jsem vám řekl předem. 26Řeknou-li vám tedy: ‘Hle, je v pustině‘, nevycházejte; ‘hle, v úkrytech‘, nevěřte! 27Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka. 28Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli. - Opět zde máme pár věcí. 1) Máte zde opět ty falešné mesiáše, to jsme již zmiňovali dřív. Navíc je zde ale, abyste je nenásledovali a nevěřili jim. Proč? Protože jak historik Flavius Josephus při zničení Jeruzaléma zaznamenal, tak byla spousta falešných mesiášů a vůdců, kteří povstali a říkali: "Já vás vysvobodím." Jeden takový člověk se jmenoval Jan z Giskaly, syn Léviho. Jan z Giskaly je považován za tehdejšího vůdce povstání, povedlo se mu získat příznivce, když štval lidi proti Římu. Spálil podstatnou většinu zásob Jeruzaléma a ovládl vnitřní chrám, který se stal jeho sídlem a sídlem jeho přívrženců. Bylo zapsáno, že v té době by byl Jeruzalém schopný přežít pouze ze zásob jídla 3 roky. Měli mnoho zásob a celé město bylo jako obrovská pevnost, mohli se zavřít a přečkat jakoukoliv armádu, která by na ně přišla.

Takže se ukáže římská armáda, zásoby jsou spálené, zavřou se v Jeruzalémě a čekají 4 měsíce. Jeruzalémem se začne šířit hladomor, kupí se tam mrtvoly, a protože lidé umírají a nejsou schopní s tím nic dělat, rozšíří se tam mor/nákazy. Takže zde máte něco jako 4 jezdce apokalypsy, jeden je hlad, jeden válka, jeden nemoci a jeden je smrt. Vypadá to, že se tam tito jezdci prohnali. Tyhle věci postihly to město ještě před tím, než na ně Římané zaútočili. Římané na ně do té doby totiž ještě pořádně nezaútočili. Jen město oblehli a lidé v něm byli prakticky uvězněni. Proto Ježíš říká: "Nevracejte se do města, utečte do hor." "Proč bychom utíkali do hor, kde nejsou hradby a stráže?" - "Prostě to udělejte, věřte mi v tom."

Co se tedy stalo? Křesťané z města utekli. Proč? Protože když poprvé římský generál Cestius vytáhne na Jeruzalém, tak zaútočí, náhle se zastaví a stáhne se. [[Židé je pak pronásledují, Římané utrpí značné ztráty.]] Tehdy opustili město všichni křesťané. Flavius Josephus zaznamenává, že při zkáze Jeruzaléma nezemřel žádný křesťan. Proč? Protože všichni křesťané v církvi prvního století byli preteristé. Rozuměli, že Matouš 24. kapitola je pro ně, že není pro nějaké lidi někdy v budoucnu, ale že to je pro ně, takže všichni opustí město a při zkáze tam nikdo z nich nezahyne. Židé v Jeruzalémě věřili, že Cestius se stáhl, protože Bůh je na jejich straně, takže je zachrání a jsou v pohodě. Díky tomu se stali ještě arogantnější a vzpurnější vůči Římu. Potom ale náhle přitáhne Titus a obklopí celé město, takže se z něj nikdo nemůže dostat. Zásoby jsou spálené, lidé začnou umírat hladem, začnou se šířit nemoci, a když na ně Titus po čtyřech měsících zaútočí, prolomí brány a dostane se do města, tak vidí smutný obraz. Je zaznamenané, že když se dostal do Jeruzaléma, tak plakal, protože tam bylo všude tolik mrtvol, že po nich museli šlapat. V té době přeživší lidé vypadali jako kostry a proti římské armádě prakticky ani nikdo nebojoval, protože sotva přežívali.

Římané pročesávali město a hledali cenné věci, lidé se pokoušeli z města utéct a polykali cenné věci, zlato a podobně, takže vojáci každého, kdo utíkal z města, rozsekli vejpůl, aby zjistili, zda v sobě něco nemají. Děly se tam naprosto šílené věci. Titus se snaží, aby chrám zůstal nepoškozen, nechce, aby se k chrámu někdo přibližoval, protože ten chrám byl jeden z divů antického světa. Byl tak velkolepý. Každý blok tam byl pokryt zlatem, střecha byla tvořena dvěma souvislými kusy bílého vápence, který se na slunci třpytil. Byla to nádherná budova. Je zaznamenané, že vojáci se pak vymkli kontrole a v zuřivosti zapálili závěsy a z chrámu se stala jedna velká ohnivá pec. Jan z Giskaly tehdy ještě vládl v chrámě jako Bůh na trůnu, měl kolem sebe spoustu svých přívrženců, takže probíhají boje a Římané Tita neposlechnou, zavřou dveře a zapálí chrám. Všichni vevnitř uhoří a celá budova se rozpustí - ne že by byla celá ze zlata, ale ty bloky jsou pozlacené, takže budova shoří a zlato steklo, takže potom to rozeberou kámen po kameni, aby to zlato dostali. Nezůstane kámen na kameni.

Víte, o těchto událostech by se dal napsat drsný román, protože tyto události se opravdu staly. Každý detail toho proroctví se naplnil, Ježíš to trefil do puntíku a to proroctví se nestane v budoucnu, již se naplnilo. Otázka učedníků zněla "kdy bude konec věku, jaké bude znamení tvého příchodu v hněvu - soudu, kdy se stane zkáza chrámu a všechno, co má přijít na toto pokolení?" A Ježíš jim na to detailně odpoví.

Verš 28 Kde je mrtvola, tam se slétnou orli. Římané měli orla vyobrazeného na svých štítech. Ježíš tím říká, že v té chvíli bude Jeruzalém jako obrovská mrtvola a graficky popisuje, o čem prorokuje. Také říká, že Jeho příchod bude "jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ". Ježíš nemluví o tom, že sestoupí na oblacích a že ho všichni uvidí. Stále mluví o té přicházející zkáze. Říká, že jeho příchod bude náhlý, rychlý a bude viditelný pro všechny, že tu destrukci uvidí všichni.

Verš 29 Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. 30Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. - Zde v tom má spousta lidí zmatek. Jsou zmatení z verše 14 a pak právě zde. Problém je, že moc neznáme Starý zákon a chceme to brát doslovně, podle našeho porozumění. Slunce se zatmí, hvězdy padnou, mocnosti nebes se zatřesou. Pokud by se toto mělo stát do slova, tak by to byl konec. Pokud se planeta Země otřese, pokud padají hvězdy, tak to je konec příběhu, pak už nic nemůže být. Ale zde je použit prorocký jazyk, který se používá ve Starém zákoně. Dám vám jeden příklad z Izaiáše 13. kapitoly. Je to jen jeden příklad, ale v knize "Raptureless" ukazuji na 6 nebo 7 takových míst, které byly vždy použity k vyjádření, že dojde ke zničení města a vlády. V Izaiáši 13. kapitole se mluví o zničení Babylóna.

Izajáš 13:9 Hle, den Hospodinův přichází, krutý, se zuřivostí a s planoucím hněvem, aby učinil tuto zemi hroznou pustinou a vyhladil z ní hříšníky. 10Neboť hvězdy nebes ani jejich souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce bude vycházet temné a měsíc nezazáří svým světlem. 11A navštívím svět za zlo a ničemy za jejich vinu; způsobím, že zmizí pýcha domýšlivců a hrdost tyranů ponížím. - A potom verš 13 Proto rozbouřím nebesa a rozkymácí se země ze svého místa -- v rozhořčení Hospodina zástupů a ve dni jeho planoucího hněvu. Izaiáš 13. kapitola mluví o zničení Babylóna, ne o konci světa. A podobný obraz je použit na různých místech v Jeremiáši, Ezechieli a Izaiáši. Mluví se tam o otřesení, padajících hvězdách, zatmění slunce a vždy to souvisí se zničením něčeho. Ať je to už Babylón, Sýrie, Egypt, Edom, všechno jsou to obrazy o zničení, ale není to konec světa, i když nám to tak zní.

Vzpomínáte si na Jozefa? Jozef měl tehdy sen, že se mu pokloní slunce, měsíc a hvězdy. Slunce, měsíc a hvězdy představují všechny představitele, vládu, jeho rodinu, všechny v té oblasti. Neznamenalo to doslova "slunce, měsíc a hvězdy". Proto tím byli tolik pohoršeni: "Ty říkáš, že se ti pokloní celá vláda?" - "Ano." A naplnilo se to, protože se stal po faraonovi druhým mužem. Takže tento význam nacházíme již kdysi ve Starém zákoně. Potřebujeme tedy jít do Starého zákona a najít, jaký jazyk se pro co používal, jak tomu tehdy lidé rozuměli, a když potom Ježíš používá tyto obraty ze Starého zákona, kterým jeho posluchači tehdy před 2000 lety v Jeruzalémě rozuměli, tak bychom také přesně věděli, o čem mluví. Máme zde ten princip - že to musí dávat smysl těm, kterým to je sdělováno. Věděli, že mluví o zničení města, vlády a celého systému, že všechno bude zničeno, jako to bylo, když o podobných věcech mluvil Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel. Uvědomovali si, že Ježíš jim oznamoval zničení, které se jich týkalo, stejně jako to dříve proroci prorokovali jiným zemím. Ale bude problém, pokud to budeme chtít brát doslovně a bez porozumění toho, co by to mělo znamenat pro ty, kdo tehdy Ježíše poslouchali. Takže se potřebujeme vzdát svých představ a porozumět, o čem Ježíš mluví.

Ježíš dále pokračuje a nevím, zda se ke všemu z časových důvodů dostaneme, ale pokračuje to až do konce Matouše 25. kapitoly. Ale ve své knize "Raptureless" se tomu věnuji verš po verši a můžete si to přečíst. Zabývá se tím zhruba třetina knihy. Tam beru Matouše 24. kapitolu bod za bodem s historickými komentáři od Flavia Josepha a dalších historiků a vysvětluji, co se dělo. Ještě se teď rychle zmíním o některých verších.

Verš 33 Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. 34Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Když si projdete Písmo, tak generace znamená 40 let a toto je ten verš, o kterém C. S. Lewis prohlásil, že to je nejostudnější verš v celé Bibli, kdy Ježíš říká, že tato generace nepomine, dokud se to všechno nestane. C. S. Lewis z toho byl v rozpacích, protože neznal historii, kterou dnes znáte vy.

Potom Ježíš říká ve verši 35 Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. - Zní vám to povědomě? Už jsme o tom dnes mluvili. Mluvil jsem o Matouši 5:17-18, kde Ježíš říká, že ze Zákona nepomine ani písmenko, ani čárka, dokud nepominou nebe a země. Zde Ježíš vyhlásí zničení chrámového systému a celé to završí tím, že se to stane během 40 let a že nebe a země pominou, ale Jeho slova nepominou. Protože pod pojmem "nebe a země" lidé v prvním století rozuměli chrámový systém. To pro ně bylo nebe a země, bylo to pro ně místo, kde se nebe setkávalo se zemí. Byla to budova, kde byla svatyně svatých, plná cherubínů, vyšitých na stěnách, sedících na truhle smlouvy, a celý smysl toho byl, že toto je místo, kde se nebe setkává se zemí. A Ježíš říká, že nebe a země, že chrámový systém pomine, ale Jeho slova nepominou, Jeho slova přetrvají. A co jsou Ježíšova slova? To je Nová smlouva, kterou ustanovil. Ježíš říká, že ten starý systém je mrtvý, a že jim právě řekl spoustu věcí, jak ten systém pomine. Ale Jeho systém nepomine, nikdy nezanikne.

Uvidět toto je obrovský posun a pomůže vám to rozumět správně Písmu. Jedna z věcí, která je fascinující a kterou obzvláště miluji, je v 2. Petrově ve 3. kapitole. Slýchali jsme, že jednou nastane konec světa a že svět skončí tak, že shoří. Slyšeli jste to někdo? Možná jste nevěděli, kde to je napsané, ale je to v 2. Petrově ve 3. kapitole. Nebudu to procházet, jen to stručně shrnu. Je tam napsané, že nebesa se rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví a země a její činy budou spáleny. My jsme to opět brali doslovně a z našeho pohledu, a viděli jsme to tak, že na konci historie se z planety Země stane ohnivá koule, a to znamená nukleární válku. "Ale Ježíš zde prorokoval tu nukleární válku, nebo ne?" Nebo o čem zde tedy vlastně mluví? Víte co? Najděte si to teď v Bibli, protože když to uvidíte, tak vás to dostane.

2 Petrova 3:1 Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, 2abyste pamatovali na slova předpovězená svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí 4a budou říkat: Kde je to zaslíbení jeho příchodu? - Všimněte si, že to slovo příchod je v uvozovkách. Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. 5Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. - Tohle evidentně mluví o Noemovi. 7A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. 8Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‘tisíc let jako jeden den‘. 9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země i všechny výtvory na ní budou spáleny.

Zde se na chvíli zastavme. Právě jsme toho hodně přečetli. Petr zde předkládá spoustu informací. Rozeberme si to kousek po kousku. Prvně se budeme věnovat slovu "prvky". V našem myšlení se nám k tomuto slovu vybaví škola a periodická tabulka prvků. Vzpomínáte si na tu tabulku, jak tam byly znázorněné všechny známé prvky? Ale Petr nemluví o prvcích periodické tabulky, pokud to nevíte, tehdy žádná neexistovala. Když Petr říká, že prvky budou spáleny ohněm, tak nemyslí prvky z periodické tabulky prvků, která vznikla v 19. století, což bylo o 1800 let později. Mohlo by to být proroctví, ale není. Skočme teď na chvilku do verše 15 A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, 16a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě. - Tohle miluji. Petr zde komentuje Pavlovy dopisy a říká, že Pavel píše o těch samých věcech ve všech svých listech, i když tomu občas nemusí být snadné porozumět. A dodává, že někteří ignoranti to převrací na šílené věci, a to k jejich vlastní záhubě. Tohle jsme tam právě četli, ne? Ok. Takže o čem zde Petr mluví? Petr říká, že Pavel psal o stejných věcech, o kterých právě mluvil, ale kde? Kde by Pavel mluvil o ohni a zničení?

To slovo prvky je v řečtině slovo "stoicheion" a toto slovo Pavel používá 5x. Pokud vám to něco říká, tak třeba v Koloským a Galatským jim píše, aby se nevraceli pod principy tohoto světa. V kontextu na těchto místech mluví o tom, aby se nevraceli pod obřízku, k Zákonu, k sobotě a ke svátkům, aby se nevraceli k těm prvkům. To slovo "stoicheion" ukazovalo na charakteristické znaky judaismu/židovství. Petr zde říká, že ty "prvky" židovství budou spáleny ohněm. Nevracejte se zpět pod "stoicheion", pod ty prvky, byli jste osvobozeni, nevracejte se k tomu. Proto to zde Petr spojuje a říká: "nebesa s rachotem pominou" - co byli nebesa? Byl to chrám. Nebesa a země pominou. Co se stalo s chrámem? S rachotem se zřítil a shořel do základů. A Petr říká, že ty prvky, "stoicheion" budou spáleny. Říká, že judaismus, jak ho známe - chrámový systém bude zničen v jednom velkolepém ohni. A úplně stejným způsobem, jako byl zničen svět za Noeho, tak bude zničen svět judaismu.

Lidé namítají: "No ale judaismus přece pokračuje!" Ne, ve skutečnosti nyní máme něco úplně jiného, co vzniklo po zničení chrámu. Nazývá se to rabínský judaismus a již to není soustředěné kolem chrámu, jak to vždycky bylo, ale nyní se to soustředí kolem rabínů. Je to něco úplně jiného. Současný moderní judaismus nemá nic společného s judaismem Starého zákona, protože nemohou obětovat. K čemu je judaismus, když nemohou obětovat oběti? Ani nemohou přikrýt hřích, co se týká Starozákonního způsobu. Vůbec nemohou přikrýt hřích, maximálně vás mohou naučit, abyste byli slušný člověk a nechali si narůst zatočené vlasy. Nefunguje to a ani to nemůže fungovat, nemá to žádný základ, protože chrám byl odstraněn a oni ho nemohou znovu ustanovit/obnovit. Navíc i kdyby chtěli, tak nemohou, protože neexistují záznamy o rodech, takže to je nemožné a nemohou se k tomu vrátit. Dveře jsou zavřené.

Všimněte si, že v 9. verši je napsána ta velmi známá věc. Verš 9 Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. - Nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni dospěli k pokání. To je velice známý výrok. Možná jste ani netušili, kde to je napsané, ale teď už to víte. O čem zde mluví? Pokud se podíváte na Ježíšovo proroctví, tak Ježíš řekl, že nepomine generace, dokud se to všechno nenaplní. Takže v ten moment nastartoval odpočet 40 let. Kdybyste znali dějiny, tak chrám mohl být klidně zničen už v roce 60 n. l., dokonce v roce 50 n. l.. Ježíš jim dal pouze časový rámec, kdy se to mělo stát - 40 let, ale mohlo se to stát kdykoliv během těch 40 let. Ale Pán je shovívavý a chce, aby všichni dospěli k pokání, takže vyčkává až do poslední chvíle těch 40 let a stane se to přesně za 40 let. Všimněte si, že Ježíš to říká před svojí smrtí. Kdy Ježíš zemřel? Ježíš zemřel na velikonoční svátky. A o 40 let později, se o velikonočních svátcích před Jeruzalémem ukázala Římská armáda a započalo obležení a zkáza Jeruzaléma. Bible je úžasná, když rozumíte, o co tam jde. Takže Ježíš čeká do poslední chvíle, aby měli co nejdelší možnost dojít k pokání.

Všimněte si, jak je tam napsané, že posměvači budou říkat: "Kde je ten příchod, který zaslíbil?" Pro nás může být matoucí, že si ten termín "příchod" spojujeme s "posledními dny" a okamžitě se do toho dosadíme - "my jsme v posledních dnech" - ne, nejste. V posledních dnech čeho? Nejste v posledních dnech vůbec ničeho. Nejste v posledních dnech! Jsou bláznivá učení dokonce v našich vlastních řadách, které říkají, že poslední dny započaly příchodem Ježíše, že již 2000 let žijeme v posledních dnech a jednoho dne přijde ten poslední den. To sice může znít dobře, ale je to úplně špatně! Protože se jednalo o poslední dny toho chrámového systému, systému Staré smlouvy, než se přesuneme do Nové smlouvy. A Nová smlouva je bez konce! Je to dokonalá smlouva, která nepotřebuje být nahrazena! S Novou smlouvou není nic špatně, není potřeba s ní cokoliv dělat, nebo ji jakkoliv měnit. Jak se budeme pohybovat vpřed, tak nebe a země se budou víc spojovat, ale nečeká nás žádná apokalyptická událost, která by se někdy v budoucnosti musela stát.

Celé to bylo o přechodu od Staré smlouvy k Nové. Takže poslední dny vždycky a pouze znamenaly období od roku 30 n. l. do roku 70 n. l. - "poslední dny věku Mojžíše", které vedly k plnému věku Království, ve kterém nyní žijeme. Sice žijeme ve věku Království, ale Království stále roste. Právě teď žijete v Království. Žijete v Nové smlouvě v Království, ale je to Království, které roste od hořčičného semínka ke keři, ke stromu, k obrovskému stromu. Od malého kvásku, který prokvasí celou díži těsta. Od kamene, který se stane skálou, která naplní celou zemi. Já vůbec netvrdím, že co teď je, že to je všechno. Přijde/bude mnohem víc. Netuším, jak to bude vypadat za dalších 100 let nebo víc, ale máme před sebou čas, protože Království bude pokračovat růst, bude se šířit a jsou ukazatele/znamení, které jsme zatím nedosáhli. Například Efeským 4. kapitola.

Efezským 4:11 On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele, - Tohle jsme určitě všichni slyšeli, ale proč je dal? - 12pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla, 13dokud - DOKUD! Aha? Tohle byste si měli pořádně podtrhnout a zakroužkovat. - 13dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku, 14abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání, 15ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v Toho, který je hlavou, totiž v Krista. - Takže zde máme služby, které mají fungovat, dokud nedosáhneme těchto věcí, a my jsme jich zatím nedosáhli. Zatím jsme ani nedospěli k jednotě víry. Někteří z vás si možná mysleli, že jednoty víry jsme již dosáhli, ale nedosáhli. To, co aktuálně v Těle Kristově vidíme, není jednota víry. Takže ty služby a dary zde budou až do té doby. A tohle porušuje všechny cessationisty, kteří tvrdí, že tyto věci a dary Ducha Svatého nejsou pro dnešek. Pokud zastáváte takové názory, tak jste asi mnohem optimističtější, než já, protože si opravdu nemyslím, že bychom se dostali k jednotě víry a podobně, takže tyto dary zde jsou a dělají, co je potřeba. Toto je dobrý ukazatel, který mimo jiné ukazuje na to, že cessationisté nemají pravdu, jako vždycky. :‑D Dobře aspoň, co se týká tohoto tématu.

A co tedy milénium, co tisícileté království? - Ježíš už spoutal "silného" muže, což je Satan [Matouš 12:29], a my jsme posledních 2000 let loupili jeho dům, pustošili jeho spíž. Ježíš ho spoutal na kříži a od té doby loupíme jeho dům, což je skvělé. Takže satan byl omezen tisíci lety - miléniem. Je napsané, že byl spoután způsobem, že už není schopen svádět národy. Proto v historii vidíme, že se lidstvo posunulo od uctívání miliónu démonů, obětování dětí, a podobně, to vše do toho patřilo. A posunulo se to k tomu, že nyní i náš celý kalendář datujeme na období před Kristem a po Kristu. Věci se změnily. Dnes se sice někteří idioti snaží zavést, abychom místo toho říkali "před běžnou dobou" a "po běžné době", ale nebyla by žádná "běžná doba", pokud by sem nepřišlo Království! To je pěkný nesmysl, který mě pořádně štve. Já nebudu nikdy říkat před "běžnou dobou" a po "běžné době" - je to období před Kristem pokud něco. Protože nic by se nezměnilo, pokud by Ježíš nepřišel na tento svět a svět se nezačal pohybovat směrem k monoteizmu, kdy nyní již nejste obětí tisíců miliónů bohů, ale můžete znát toho Jediného, se kterým můžete mít vztah. A již nemusíte být obětí oklamání. Takže je zjevné, že se věci změnily a je naprostý nesmysl zkoušet věci zastírat. Proč se věci změnily? Protože přišlo Království! A to má dopad na celou zemi a začali jsme se pohybovat v Království. Ale v době předtím, jak je napsáno, lidé uctívali bohy, kteří vůbec nebyli bohové. Pavel to říká filozofům v Aténách ve Skutcích 17. kapitole. Pavel jim říká, že takto na to byli zvyklí, ale ta doba už je pryč, nyní jsme v době, kdy září světlo. Království světla roste.

Takže ti posměvači říkají: "Kde je ten příchod?" V posledních dnech - tj. v prvním století, když Ježíš odešel, se po pár desítkách let začali lidé křesťanům vysmívat: "Vy věříte, že přichází zničení? Jste blázni! Bůh na nás nepřijde s hněvem. My povstaneme a získáme svoji svobodu..." Prostě se arogantně smáli křesťanům, kteří věřili, že se něco takového má stát. A zapomněli, že když toto kdysi dávno vyhlašoval Noe, stalo se to a zahynuli všichni, kromě Noeho. Noe jim v podstatě také říkal, že pokud mu budou věřit, tak budou zachráněni. Proto je napsané, že to bude jako za dnů Noeho. Jaké to za dnů Noeho bylo? Noe oznamoval, že přichází zkáza, ale nikdo ho neposlouchal. Církev v prvním století oznamovala, že přichází zkáza, ale nikdo neposlouchal. Za toto byl ukamenován Štěpán. Když si najdete Skutky 6. kapitolu, tak ve verších 13-15 je napsané, že přivedli svědky a použili zde slovo falešné svědky, ale v kontextu to znamená zaplacené svědky, kteří tvrdili - Skutky 6:13 A postavili lživé svědky, kteří říkali: „Tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. 14Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní obyčeje, která nám předal Mojžíš.“ - Toto bylo obvinění, které přivedlo Štěpána před velekněze a nakonec ho i zabilo. Bylo to opravdu to, co prohlašoval? Protože to mohlo za jeho ukamenování. Takže vidíme, že v knize Skutků křesťané oznamovali zničení chrámu a my jsme to tam nikdy neviděli.

Ve skutcích 21. kapitole Pavel přijde do Jeruzaléma. Skutky 21:20 Když to uslyšeli, oslavovali Boha a jemu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo a všichni jsou horliteli pro Zákon. 21O tobě se doslechli, že učíš všechny Židy, kteří žijí mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, říkaje, aby neobřezávali své děti ani se neřídili zvyky svých otců. 22Co teď? Nepochybně se musí sejít shromáždění, neboť uslyší, že jsi přišel. 23Udělej tedy to, co ti říkáme: - Zastavme se zde a zamysleme se nad tím. Oni Pavlovi neřekli: "Pavle, ty opravdu učíš takové věci?" A stejně tak Pavel neodpověděl: "Ale ne! Učit něco takového by přece bylo šílené, to je lež, to neučím." Oni ze svého ignorantního strachu Pavlovi navrhují, jak z toho ven, protože to Pavel učil. Takže Pavle: 23Udělej tedy to, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. 24Ty vezmi s sebou, dej se očistit s nimi a zaplať za ně, aby si mohli dát oholit hlavu. A všichni poznají, že na tom, co se o tobě doslechli, nic není, nýbrž že i sám řádně žiješ, zachovávaje Zákon. - Že tím nahodí pěknou fasádku a lidé si nebudou myslet, že je tolik proti Zákonu, takže Pavlovi tohle poradili.

Verš 25 Pokud jde o pohany, kteří uvěřili, usoudili jsme a napsali jim [naše rozhodnutí], že se mají vystříhat masa obětovaného modlám, krve, zardoušeného a smilstva.“ 27Když se těch sedm dní chýlilo ke konci, spatřili ho v chrámě Židé z Asie. Pobouřili celý zástup, vztáhli na Pavla ruce 28a křičeli: „Muži Izraelci, pomozte! Toto je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, proti Zákonu a proti tomuto místu. Nadto ještě přivedl do chrámu Řeky a znesvětil toto svaté místo.“ 29Viděli s ním totiž předtím ve městě Trofima z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. 30Celé město se rozbouřilo a nastalo srocení lidu. Uchopili Pavla a vlekli ho ven z chrámu. A hned byly zavřeny brány. 31Zatímco ho chtěli zabít, došlo veliteli posádky hlášení, že se bouří celý Jeruzalém. - Takže Jeruzalémští křesťané zkusí svojí cestou zakrýt skutečnost, že Pavel učí velmi agresivní věci, které vadí Židům. Není zde napsané, jaký na to měl Pavel názor, víme pouze, co říkali oni, a Pavel se tomu podrobil. Pavel se podrobil jich plánu, ale absolutně to nevyjde. Všichni na něj ukazují a volají: "Toto je muž, který učí proti našim zvykům, našemu chrámu a podobně..." A Pavel to nepopírá. Odvedou ho a opět k tomu od něj nemáme žádné vyjádření.

Je zajímavé, že tohle vlastně stojí za všemi událostmi. Po celou dobu se tam jedná o to, že na pozadí celého Nového zákona probíhá bitva mezi Starou a Novou smlouvou. Novém zákoně na to neustále narážíte. Kvůli těmto věcem Pavel píše Galatským v 3. a 4. kapitole. Říká tam, že jsou dvě smlouvy, že jsou dva obrazy - Sára a Hagar, Izák a Izmael a že úplně stejně, jako Izmael pronásledoval Izáka a Abraham potom vyhodil služku a jejího syna, tak Pavel říká, že tak je to i s těmito dvěma smlouvami. Pavel říká, že Stará smlouva je jako Izmael a pronásleduje Novou smlouvu, což je křesťanská církev v prvním století. A jaký je Pavlův závěr? Vykopněte tu služku a jejího syna! A pro lidi v prvním století to byla pěkně drsná pasáž. Pavel říká: "Vy otroci Staré smlouvy, vezměte tu Starou smlouvu, vykopněte ji a zůstaňte v Jeruzalémě, který je nebeský, ne v tom, který je pozemského smýšlení!" Pavel vyhlašuje změnu, která tehdy probíhala.

Dnes už dál nepůjdu, ale zjistil jsem, že čím jdete hlouběji, tím více to dává smysl. Sotva jsem se dotkl povrchu, trošku jsem otřásl vašimi mozky, abych se pokusil uvolnit některé věci, ale zatím to byl jen zběžný přehled, zatím jsem se ke Zjevení vůbec nedostal. Ani jsem neprocházel Daniele a další místa, ale můžete si to najít v mé knize a další věci vám bude sdílet Gary DeMar. Něco vám k němu řeknu.

Jak jsem už říkal, tak moji rodiče se nakonec přiklonili k historizmu, preteristický pohled nikdy neslyšeli. Na jejich Biblické škole je učili pouze idealizmus, futurizmus a historizmus. A z nich jim připadal nejvíce logický historizmus, takže se toho drželi. Vyrostl jsem v domácnosti, kde naši byli názoru: "Netušíme, kdo byl šelma, ale mohl to být Hitler, Napoleon, prostě nevíme." Neříkali, že to má být někdy v budoucnu, jen říkali, že nevědí, že si myslí, že se toho už spousta stala. A toto mi pomohlo v tom, že jsem nemusel překonávat celou vzdálenost z populárního futurizmu k tomu, kde nyní jsem. Na počátku jsem byl blíže středu a to mi pomohlo. Také zastávali názor, že na konci uvidíme, jak to dopadne, a to mi také pomohlo, protože to na mě nepřenášelo všechen ten strach s tím spojený.

Takže majíc tyto počátky se najednou v mém dospívání začalo velmi šířit "Byl jsem ponechán". Teď nemyslím ten strašný film, který byl natočen, ale myslím knihu, která vyšla předtím a která byla masově rozšířená. Série těch knih "Byl jsem ponechán" prodala 65 milionů výtisků. To je neuvěřitelné. A všichni, které jsem znal, tuto knihu četli. A já jsem říkal Bohu: "Bože, nevím, co mám dělat, nevím, co s mojí eschatologií, čemu mám vlastně věřit. Moji rodiče nejsou nijak vyhranění, čemu mám věřit já?"

V té době jsem byl těžký závislák na knihách Watchmana Nee. Stále mám polici nazvanou "Watchman Nee", kde mám všechny knihy, které napsal. Přečetl jsem je všechny a byl jsem na Watchmanu Nee závislý. A Watchman Nee měl i knihu o Zjevení. A v jeho knize o Zjevení, což byl komentář verš po verši, která se jmenovala "Přijď, Pane Ježíši", popisoval tři vytržení. Velmi ojedinělý pohled. Bylo tam vytržení panen, které měly olej v lampě, to byli charismatici, kteří mluví v jazycích, tak ti jsou vytrženi jako první. - "Takže my jsme v pohodě, dostalo se nám vytržení jako prvním." :‑D Potom máme vytržení pro baptisty a cessationisty, kteří nemluví v jazycích, tak ti mají také své vytržení a jsou to ty panny, které neměli olej ve svých lampách. Tak to prezentoval Watchman Nee. Potom to má být jako za dnů Noe, takže Noe vejde do archy, všichni zlí lidé jsou zničeni, takže třetí vytržení vezme z planety všechny zlé lidi. Potom Bůh vezme ty dvě první vytržené skupiny a dá je zpět na planetu Zemi jako nové nebe a novou zemi.

Když jsem se snažil pochopit to všechno, co o tom Watchman Nee učil, tak jsem z toho byl pěkně zmatený. Takže jsem v tom potom měl super zmatek, protože nikdo, koho jsem znal, nevyučoval o třech vytrženích. Ale Watchman Nee to tak prezentoval. Takže já jsem studoval Watchmana Nee a všechna čest jemu, všichni ostatní leželi v knihách "Byl jsem zanechán" a já jsem byl ve stavu: "Ježíši pomoz mně! Já vůbec nevím, čemu věřit." A jsem vděčný, že jsem poslechl, co mi Duch Svatý řekl. Řekl mi: "Nestuduj nic, dokud ti neřeknu." Řekl jsem: "Dobře." a pustil jsem to. Nečetl jsem ani knihu Zjevení, ani knihu Daniele, ani "Byl jsem ponechán", ani nic podobného na toto téma. Nešel jsem do kina na "Omega kód", ani na filmy "Byl jsem zanechán", vůbec nic. Čekal jsem, až mi řekne, čím se mám zabývat. Uplynulo dva a půl roku, aniž bych se dotkl čehokoliv, co by s tímto tématem souviselo, když jsem v obchodě s použitými knihami uviděl knihu "Fikce o poslední době". Říkal jsem si: "Ha, další kniha, kterou teď nebudu číst." A Duch Svatý říká: "Vezmi ji." Vzal jsem ji, prohlížím si ji, napsal ji nějaký Gary DeMar. Říkal jsem si: "Netuším, kdo to má být", ale předmluvu napsal R. C. Sproul, který byl u nás doma velmi respektovaný. Je to úžasný učenec, dnes je již velmi starý, ale stále žije [i v roce 2016] a je velmi respektovaným člověkem. A to, že R. C. Sproul k tomu napsal předmluvu, tomu v mých očích dalo hodně věrohodnosti. Takže sem si říkal, je to sice skvělé, ale já stejně nebudu nic číst, dokud mi Duch Svatý neřekne. A Duch Svatý říká, vezmi si tu knihu a já ti toto téma začnu vykládat.

Tehdy mi bylo 18 let, což bylo [v roce 2013] před 12 lety. A za tu dobu mám sbírku knih, která má skoro dva metry, z knih, které mají podobný pohled na věc, jako jsem vám dnes večer prezentoval. Nejsem jediný týpek, který napsal nějakou šílenou knihu s pohledem, o kterém jste nikdy dříve neslyšeli. Přede mnou je již spousta jiných lidí.

Historismus je jen půl kroku od toho, co jsem vám právě popsal. Takže co jsem vám popsal, je tak na půl kroku od toho, co učil Jan Kalvín, Charles Spurgeon, John Wesley, Joathan Edwards. Toto je pohled, který se prolíná celou církevní historií, není to žádná novinka.

Takže ta jiskra, která to všechno začala, pro mě byla kniha od Gary DeMara. Přečetl jsem všechny jeho knihy, četl jsem jeho blog, poslouchal víc jak 100 hodin podcastů, a Gary DeMar mi ukázal spoustu základních myšlenek. Takže pro mě je Gary DeMar člověkem, který na mě měl obrovský vliv. A jsou oblasti, ohledně kterých nevím, čemu on věří - třeba co se týká darů Ducha Svatého - za celou tu dobu jsem nikdy neslyšel, že by se o tom zmínil. A Gary DeMar je v denominaci, která se v darech moc často nepohybuje. Ale byl ochoten mezi nás přijít a je to obrovská čest. Ptal se mě, co si má na naše setkání obléci, a já jsem mu odpověděl: "Obleč se běžně, my jsme v pohodě, my jsme charismatici." :‑D Takže zde s námi zítra bude, tak přijďte a nechte si roztáhnout své myšlení ještě víc.

Co se týká vás, kteří jste sem třeba přišli, jen abyste si nechali otřást svojí eschatologií, tak pokud byste chtěli, můžete se připojit k naší škole, kdy od ledna do května budeme 19 úterků procházet Bibli od Genesis po Zjevení a budeme se věnovat smlouvám, protože věřím, že smlouvy jsou základem k porozumění Písmu.

Jak jsem teď napsal ve své práci na knihu Zjevení, tak věřím, že kniha Zjevení je Matouš 24. kapitola v podání apoštola Jana. Jak jsem již říkal, tak evangelia jsou synoptická a tři z nich obsahují proroctví o zničení Jeruzaléma z Matouše 24. kapitoly a já věřím, že Jan napsal svoji verzi těsně před tím, než se to v roce 70 n. l. naplnilo, pouze je to mnohem více dramatický a duchovní pohled na to, co se mělo stát. A ukazuje v tom přesun od Staré smlouvy do Nové smlouvy. Ale dnes večer to již nestihneme. Ale na Amazonu je to již teď k dispozici v rámci rozšířené edice mé knihy "Raptureless".

Takže díky vám všem, to je vše. Bůh vám žehnej.

Podobné stránky