NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední dny - 2 - Porozumění Matouši 24. kapitole - část 1.

Pokud jste tuto sérii nezačali číst od začátku a máte zájem z toho přijmout alespoň nějaký užitek, začněte Předmluvou a poté postupně pokračujte dále - nemá smysl začínat někde jinde! Přehled najdete zde.

Jonathan Welton - Poslední dny - 2 - Porozumění Matouši 24. kapitole - část 1.


V poslední době je prakticky všechno, co učím, o Nové smlouvě. A nemůžete mít Novou smlouvu, aniž byste se nějak dostali od Staré smlouvy k Nové smlouvě. A odtud pochází základ mého porozumění - že ta změna, která se stala v prvním století n. l., nebyla o zničení planety Země, ale o odstranění Staré smlouvy a vstupu do Nové smlouvy. Takže s tímto pohledem je můj přístup k Písmu hodně jiný, než většina přístupů, které jste mohli slyšet. Ale věřím, že to, o čem jsme dnes mluvili, můžete posoudit, když se podíváte na ovoce těch různých věrouk.

Mluvili jsme o futurizmu - že všechno "špatné" [tzn. Matouš 24, Zjevení a podobně] se stane v budoucnosti. Pak je zde historizmus, který knihu Zjevení natahuje přes celou církevní historii, přes 2000 let, že se to děje právě teď. Dále jsme mluvili o idealizmu - který vidí poslední časy jako duchovní válku a že kniha Zjevení jsou jen alegorie a obrazy. A nakonec jsme mluvili o preterizmu. A preterizmus to vidí tak, že ta zkáza byla zničení Staré smlouvy a ustanovení Nové smlouvy.

Ukažme si trochu větší obrázek. Řekněme, že zde vzadu budeme mít zahradu Eden. Představte si odtud takovou časovou osu, kdy si ukážeme, co se změnilo. Všechny čtyři pohledy na poslední časy (futurizmus, historizmus, idealizmus a preterizmus) mají tyto věci společné. Vezmu to v rychlosti. Začne to v zahradě Eden, přes Abrahama, Abraham má smlouvu s Bohem. Pak zde máte Mojžíše a Izraelský národ u hory Sinaj. Bůh jim nabídne, aby byli Jeho lidé smlouvy a aby každý byl knězem. To zní jako skvělá teologie, že by každý mohl být knězem. Takže jim řekne, ať si to během tří dnů rozmyslí, že pak učiní smlouvu. Během těch tří dní začnou lidé vyšilovat a přijde na ně strach. Nakonec řeknou: "Dej nám jen pravidla, a my se je budeme snažit zachovávat, nechceme být kněží, ať je knězem Mojžíš a ať je prostředníkem mezi námi." Takže zde vidíme změnu, kdy Bůh chce, aby každý byl knězem, ale lidé jsou vyděšení, odstrčí Boha a dostanou dočasný systém, který se nazývá "Stará smlouva" a žijí v ní celý Starý zákon. Chtějí soudce, tak dostanou soudce, potom krále, mají krále Saula, Davida, Šalomouna a potom se království rozdělí. Dále to pokračuje jako Severní a Jižní království, což chvíli vydrží, potom přijde zničení a znovu spojení. A to znovuspojení je, když se Nehemiáš a Ezdráš vrátí a obnoví Jeruzalém a chrám. Potom je období ticha až do Nového zákona, které trvalo asi 400 let.

To byl rychlý průlet Starým zákonem. Potom přijde Ježíš, žije, tři a půl roku demonstruje svoje Království, zemře, ustanoví Novou smlouvu. Ale Jeho Nová smlouva neodstranila Starou smlouvu. Sice ze Staré smlouvy udělala "zastaralou" smlouvu - Židům 13:8 "Když tedy mluví o nové, prohlašuje tu první smlouvu za starou; a to, co stárne a chátrá, je blízké zániku." Takže po Ježíšově smrti na kříži píše pisatel Židům, že Nová smlouva, která byla ustanovena na kříži, udělala ze Staré smlouvy "starou" smlouvu, že již není platná, ale Stará smlouva dále pokračovala. Stará smlouva pokračovala dál, až do doby, než byl zničen chrám v roce 70 n. l. To znamená, že zde máme období celých 40 let, které trvá od kříže, až do zničení chrámu, kdy vedle sebe existovala Stará i Nová smlouva. V té době to je jako za krále Saula, kdy Saul ještě kraloval a král David už byl pomazaný za krále. Pokud si to připomenete, tak Saul ve svém prvním roce kralování obětuje bez Samuele, a Samuel za ním přijde a řekne mu, že ho Bůh zavrhl jako krále. Ale Saul kraloval 40 let. Ve Skutcích 13. kapitole, kde Pavel shrnuje Starý zákon, tak říká, že Saul byl králem 40 let. Takže Saul byl králem 40 let, i když ho Bůh zavrhl už v prvním roce kralování. Někde na začátku těch 40 let, je zavolán mladý David z pole a Samuel ho pomaže za krále v Božích očích, ale stane se králem až za 40 let.

Něco podobného se stalo i v Novém zákoně. V Novém zákoně Ježíš ustanoví Novou smlouvu prolitím Jeho krve, ale Nová smlouva není úplně zavedená, dokud není Stará smlouva úplně odstraněná. Dovolte mi odbočku. Teď se hodně rozmáhá teologie, která se nazývá "dokonané dílo" - "je dokonáno". Určitě jste slyšeli někoho říct že "je dokonáno" a to je pravda, ale dokonané dílo Ježíšovo nebylo dokonáno na kříži. "Jak to? Co tedy nebylo ještě dokončeno?" Zamyslete se. Nemůže to být dokonané dílo, dokud není vzkříšen. Když Ježíš říká na kříži: "Je dokonáno!", tak ještě nebylo všechno dokonáno, ještě se neposadil na trůn, ještě neodešel k Otci, to se stalo až o 40 dní později. A za deset dní potom máte den letnic, kdy byl vylit Duch Svatý. Měli bychom být vděční, že dokonané dílo neskončilo Ježíšovou smrtí, protože by nám v našem takzvaném "dokonaném díle" chybělo hodně věcí. Kristovo dokonané dílo zahrnuje mnohem víc. Je to Ježíšova smrt, vzkříšení, odchod k Otci, Jeho vylití [Ducha Svatého] a nakonec i zničení chrámového systému - zničení chrámu a s tím spojených věcí, aby Starou smlouvu úplně odstranil a existovala už jen Nová smlouva. Takže dokonané dílo je mnohem víc, než jenom samotný kříž. A když Ježíš volá: "Je dokonáno!", tak jsou tomu dvě porozumění.

Stejná fráze, kterou Ježíš zavolal, se používá, pokud třeba máte dům a konečně na něj splatíte půjčku, tak se tam dá razítko "Je dokonáno", je zaplaceno. Stejně Ježíš říká: "Je zaplaceno." Říká: "Bylo zaplaceno, co jste byli dlužni Staré smlouvě. Protože byla ustanovena Nová smlouva, zemřel beránek bez vady a poskvrny, byli jste osvobozeni!"

Druhá věc je - když se dřív střetly dvě armády, tak jejich generálové byli někde na blízkém vrcholu a sledovali průběh bitvy a když začal být výsledek jasný, tak ten generál, který vyhrál, křičel z hory: "Je dokonáno!" Aby věděli, že mají přestat bojovat, protože při boji muž na muže byli v zápalu boje a neměli přehled.

Takže ten celkový obraz je takový, že Ježíš zrušil Starou smlouvu, úplně zaplatil, je to hotové, jste svobodní, ale druhá stránka je, že Ježíš jako generál volá: "Nepřítel je poražen! Je dokonáno!" Toto Ježíš volá před svojí smrtí. "Je dokonáno!" To neznamená, že v tu chvíli byla dokončená všechna Jeho práce. Protože ještě musel vstát z mrtvých, musel předtím sestoupit do pekla a získat klíče od smrti a hrobu a podobně. To všechno udělal až po kříži. Takže pokud používáme to "je dokonáno!" a "dokonané Kristovo dílo", tak to může být zavádějící. Lidé tím normálně myslí, že to není o vás a o vaší práci/skutcích, není to o tom, abyste se snažili být spravedliví. A s tím já souhlasím, jen si musíme dát pozor, jaké pojmy používáme.

Takže se na naší časové ose dostaneme až do Nového zákona a najednou někteří lidé začnou působit zmatek. Protože tam máme knihy jako třeba celá kniha Zjevení, nebo několik kapitol v Matouši, nebo několik kapitol v 1. a 2. Tesalonickým, o kterých lidé prohlašují, že tomu nikdo nerozumí. Anebo pokud tomu někdo rozumí, tak je to právě ten jejich oblíbený televizní evangelista, kterého mají rádi a se kterým souhlasí. Problém je, že je divné, že všechno od počátku až sem, bylo celkem snadno pochopitelné. A jak jsem říkal, potřebujeme se podívat na ovoce. Ovocem je, že některé ty věrouky vytváří strach a zmatek a já nevěřím, že by správné porozumění Písmu mělo působit strach, zmatek a nejistotu. Rozumíte?

Víte, nemá to být nějaká záludná otázka, ale když si položíte otázku: "Jaké ovoce produkuje to, čemu věřím?" Tak pokud to, čemu věříte, produkuje ovoce, že se bojíte, nebo máte zmatek, ohledně toho, co to Písmo znamená, tak vaše věrouka a to, čemu věříte, má zřejmě nějaký problém. Jednoduché. Často poznáte chybné myšlení podle toho, že způsobuje podezření. Pokud vás vaše víra vede k tomu, abyste se neustále něčím zabývali, neustále něco zkoumali, co stojí za tímto politikem, co je za touto ekonomickou věcí, a podobně, vždy je za tím nějaké podezření a to je součást systému strachu. Takže je opravdu důležité, abyste se podívali, jaké ovoce působí to, čemu věříte.

Pohled, který vám navrhuji, je - že bychom se na věci měli dívat z perspektivy, že na prvním místě hledáme Království a šíříme Království. Ovocem hledání Království na prvním místě je, že tam není žádný strach, a z této perspektivy jsou najednou místa z Písma mnohem jasnější. Ne, že by všechno bylo snadné, ale jasné. Nemyslím si, že by všechno bylo jednoduché, protože třeba Ježíš musel naplnit přes 360 proroctví. Když budete ve Starém zákoně tyto proroctví studovat, tak to není nijak jednoduché, protože jsou to stovky proroctví, které naplňoval. Ale je to úžasné a klidně se tím můžete zabývat po zbytek života, ale měřítkem správnosti je, že by to mělo být jasné, nemá to být matoucí. Ale taky to neznamená, že to bude viditelné na první pohled, a že tomu budete hned jen tak rozumět, protože některé z těch věcí jsou hluboké, ale zároveň by to neměl být složitý binec.

Představte si obrázek. Máte dvě rovnoběžné čáry, které spojují začátek a konec. Po první úsečce se dostanete přímo do cíle, ale na druhé úsečce je uprostřed zamotané klubko, kterým se musíte nejprve proplést, abyste se dostali do cíle.

dve usecky

Symbolizuje to dva různé pohledy. První pohled, který vám prezentuji já, je jako ta přímá úsečka z bodu A do bodu B, takto přímočaře se dostaneme z bodu A do bodu B.

Jiné pohledy na časovou osu dějin Bible ale vypadají tak, že než se dostaneme na konec, tak se to někde v prostředku těžce zamotá. Takže začínáme v zahradě, a jdeme krok za krokem a dává to skvěle smysl. Pak se dostaneme k Ježíši, dobrý, dobrý, první církev, a co teď? Jako byste stiskli tlačítko pauza - žijeme 2000 let v církvi a nevíme, co zde máme dělat, kromě toho, že víme, že se v budoucnu má stát něco strašného. To je velmi hrubé porozumění tomu, co se má stát na konci. Stal se z toho nepřehledný nepořádek a nevíme, kam vlastně jdeme/směřujeme. Snad by nás mohla konečně někdy napadnout myšlenka, že jsme zde již 2000 let, ale proč vlastně? Proč Ježíš nenaplnil knihu Zjevení třeba už v roce 500 n. l.? Nebo v roce 1000 n. l., nebo 1500? Proč to má být v naší budoucnosti? Proč a na co vlastně čekáme? Proč se Ježíš prostě neukáže na bílém koni, nevypustí šelmu, nezabije kupu lidí a neskončí to? Jaký smysl má to, že zde stále jsme? A zde to začne být zajímavé, protože většina lidí na tuto otázku nemá smysluplnou odpověď. A pokud nerozumíte Království, tak tuplem nemáte tušení, proč jsme zde. "Abychom zachránili nějaké další lidi? Abychom zvětšili svoji církev? A hlavně čekali, až se stanou ty hrozné věci?" Chci vám navrhnout, že toto zřejmě asi nebude správné porozumění věcem.

Abyste mohli Bibli správně číst, tak musíte aplikovat několik principů. Jeden z nich je "význam pro čtenáře". To znamená, že to dávalo smysl a mělo to hodnotu pro lidi, kterým to bylo určeno. Pokud apoštol Jan psal knihu Zjevení, aby povzbudil lidi, kteří byli pod hrozbou, že přijdou o své fyzické životy (lidé umírali, byli pronásledováni), tak k čemu by jim byla kniha Zjevení, pokud by byla o naší budoucnosti? Že by tím Jan lidem říkal: "Zde jsem vám napsal opravdu matoucí knihu obsahující 22 kapitol o tom, co se vás vůbec netýká. Položte si ji na poličku a za 2000 let někdo přijde na to, o čem vlastně je, netrapte se jí." Tohle nedává smysl a porušuje to princip "významu pro čtenáře", protože tohle by těm lidem tehdy nedávalo žádný smysl. Proto je pokušením idealistický pohled, protože ten se na to dívá tak, že čtenáři v prvním století si to přečetli a chápali, že drak je satan, že proti nim bojuje, že oni jsou svatí a že jsou s ním ve válce. Mohlo by jim to dávat smysl a mělo by to pro ně hodnotu, proto by někoho mohl svádět idealistický pohled na věc. Ale futuristický pohled má problém, protože ty věci by těm lidem nedávaly smysl a vůbec by nebyly pro ně. Další problém futurizmu je, že v knize Zjevení je 7x napsáno, že to jsou věci, které se brzy stanou. A pokud Písmo studujete upřímně, tak vám toto nebude sedět. Klidně se to dá zlehčovat jako: "No Ježíš sice řekl, že brzy, ale kdo ví, co tím myslel, jeho představa o "brzy" je asi nějaká divná... Asi si myslí, že 2000 let je brzy..." Tohle by vám mělo každopádně začít vrtat hlavou a mělo by vás to frustrovat.

C. S. Lewis v jedné ze svých knih, která se jmenovala "Tíže slávy", napsal, že nejostudnější verš v Bibli je v Matouši 24. kapitole, kde Ježíš řekl, že všechny ty věci se stanou během jedné generace nebo "než tato generace pomine". Matouš 24:34 Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane. Podle C. S. Lewise Ježíš očekával, že se to stane během 40 let, ale nestalo se to, takže Ježíš neměl pravdu, a proto to je nejostudnější pasáž v Bibli. Ano, pro člověka s futuristickým smýšlením by to měla být nejostudnější pasáž v Bibli, kdy Ježíš něco předpovídá, řekne čas a nesplní se to. Ale Ježíš se ve skutečnosti nemýlil a ono se to stalo během jedné generace, akorát se tato informace k C. S. Lewisovi nedostala, takže netušil, že Ježíš to prohlásil správně. Ve skutečnosti zde je v podstatě v sázce to, zda je Ježíš falešný prorok. A to je asi celkem velká věc. Je to tedy falešné proroctví nebo ne? Technicky je Matouš 24. kapitola ze všech evangelií nejdelším proroctvím, které Ježíš dal. Ježíš mluví spoustu věcí o tom, co se stane, a potom říká: "Co vám říkám se naplní, než tato generace pomine.", což znamená do 40 let. Řekne jim kdy, co se bude dít, a buď to trefil, anebo ne. A pro nás je celkem důležité vědět, zda měl pravdu nebo ne. A pokud jste jako většina křesťanů, pak jste se s touto otázkou ještě nikdy nesetkali. Nikdy jste nebyli postaveni před volbu - zda měl Ježíš pravdu, nebo ne.

Pokud jste někdy někoho slyšeli toto vysvětlit, tak se snaží obrátit to slovo "generace", což je v originále slovo genea, na slovo rasa, že "tato rasa nepomine, dokud se vše nenaplní". Snaží se říct, že židovský národ bude jako rasa pokračovat po zbytek času. S tím je vícero problémů. Jeden je ten, že to porušuje použití slova rasa, kdy to slovo genea není nikde překládané jako rasa, nedává to smysl v žádném kontextu. Další problém je, že židé nejsou rasa. Nevím, zda jste se nad tím někdy zamysleli, ale židé nejsou rasa. Jsou to potomci Abraháma. To by bylo jako říct, že za 4 tisíce let rozmnožování budou potomci Johna Weltona - "Weltoné". To z nich nedělá rasu, jsou to prostě potomci otce Weltona. To není rasa. Židé nebyli rasou až do sedmdesátých let minulého století, kdy se organizace Spojené národy usnesla, že je budou nazývat rasa, aby je mohli chránit. Židé z toho byli tehdy pěkně vyděšení a bouřili se proti tomu. Namítali, že jakmile je nazvou rasou, namísto pouze pokrevními potomky, tak se zopakuje, co udělal Hitler, a lidé se je budou snažit vyhladit jako rasu. Bránili se, že nejsou rasa. Oni sami říkali, že nejsou rasa, že jsou potomci Abraháma. Takže nedává vůbec smysl zkoušet říct, že Ježíš řekl "tato rasa nepomine". Tohle je moderní pokus jak zařídit, aby Ježíš ve futurizmu nebyl falešný prorok.

Ono tohle všechno má obrovský dopad a jde zde opravdu o hodně, jde zde o to, jak budete žít svůj život! Možná se zdá, že to zní jako něco nepraktického, ale to je jen zdání, protože toto vyústí v to, zda budete žít ve strachu z budoucnosti, anebo tyto věci byly opravdu napsány o Staré smlouvě a my jsme úplně v Nové smlouvě, jsme svobodní žít pod Novou smlouvou a šířit Království. Nad tímto stojí za to se zamyslet. Heslem naší akademie je "Svoboda, za kterou stojí za to zemřít." A je to opravdu důležité. Není to tak, že bych jen tak miloval pravdu, ale miluji pravdu, protože pravda vás osvobozuje. To je celý smysl pravdy. Není to o tom mít pravdu, mít správný názor, ale jde o to, aby vás pravda osvobodila. A já nejsem bojovník za svobodu, že bych pokládal za svobodu svůj život, ale je to o svobodě, která vám byla dána v Nové smlouvě, která stála Ježíši za to, aby za ni zemřel. Není to o vaší smrti za svobodu, ale o skutečnosti, že svoboda, která vám byla dána, byla zaplacena smrtí, abyste ji mohli mít. Nejedná se zde o vaši smrt, ale o tu Jeho. A Ježíši stálo za to zemřít za naši svobodu, zřejmě bychom si jí měli více cenit. Měli bychom si jí cenit tím, že řekneme: "Já jsem Novosmluvní věřící, budu chodit/žít v Království, budu šířit Království, protože Ježíši stálo za to zemřít, abych to mohl mít." Proto na tom záleží.

Otevřme si Písmo. Najděte si Matouše 21. kapitolu. Je zde podobenství o zlých vinařích. Matouš 21:33 Poslouchejte jiné podobenství: Byl jeden hospodář, který vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v ní lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a odešel na cestu. 34Když se pak přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. 35Vinaři však vzali jeho služebníky a jednoho zbili, jiného zabili a dalšího ukamenovali. 36Poslal tedy znovu jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. 37Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: 'Mého syna budou mít ve vážnosti.' 38Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si: 'Tohle je dědic, pojďme, zabijme ho a zmocněme se jeho dědictví.' 39Potom ho chytili, vyhodili z vinice ven a zabili. - Rozumíte, o čem zde Ježíš mluví, že? Bůh poslal proroky, aby obrátil Izrael zpět k Bohu, oni je odmítali, zabíjeli, vraždili a Bůh nakonec pošle svého Syna a oni ho také zabijí.

Verš 40 Co tedy udělá pán vinice těm vinařům, až přijde? - Kdo je pán vinice? Není to syn, ale jedná se o majitele. Takže když přijde Otec, co udělá těm zlým vinařům? Následuje, co Ježíši odpověděli lidé. 41Oni mu řekli: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas jeho sklizně." - Oni jako odpověď na Ježíšovo podobenství sami nad sebou vyřkli zničení. "Co tedy udělá pán vinice těm vinařům, až přijde?" - "Ty zlosyny zle zahubí..." Potom dál čteme ve verši *45 Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluvil o nich, 46a chtěli ho zatknout, ale zalekli se zástupů, protože lidé ho měli za proroka. - Byli si vědomí, že Ježíš mluvil o nich, že je čeká konec. Ježíš v 22. kapitole pokračuje dalším podobenstvím.

Matouš 22:1 Ježíš k nim pak znovu mluvil v podobenstvích a řekl: 2"Nebeské království je podobné králi, který svému synu vystrojil svatbu. 3Poslal své služebníky, aby svolali na svatbu ty, kdo byli pozváni, ale oni nechtěli přijít. 4Poslal tedy znovu jiné služebníky a řekl jim: 'Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás svou hostinu. Moji býci a můj vykrmený dobytek jsou zabiti a všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' 5Oni však na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. 6Ostatní se pak chopili jeho služebníků, potupili je a zabili. 7Když to král uslyšel, rozhněval se, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. - Ano, jsou to podobenství, ale Ježíš zde mluví o skutečných věcech, které se staly.

A v 23. kapitole Ježíš pokračuje. Pěkně si tam podává farizeje, mnohokrát tam říká: "Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že..." - Tuto kapitolu milují lidé, kteří mají problémy s hněvem. Ukazují na to a říkají: "Vidíš? Ježíšovi taky ujely nervy a stálo ho to život..." Ale Ježíš ví, co dělá, Ježíš vyhlašuje zkázu, vyhlašuje jim, že to minuli, že špatně skončí, že přijdou armády a zničí jejich město a spálí ho. "Běda vám, zákoníci a farizeové..." A na konci 23. kapitoly ve verši 33 Vy hadi, plemeno zmijí, jak byste unikli odsouzení do pekla? 34Pohleďte, já k vám proto posílám proroky, mudrce a učitele Písma, a vy některé z nich zabijete a ukřižujete, a některé z nich budete bičovat ve svých shromážděních a budete je pronásledovat od města k městu, 35aby na vás přišla všechna spravedlivá krev prolévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiáše, kterého jste zabili mezi svatyní a oltářem. 36Amen, říkám vám, že všechny tyto věci přijdou na toto pokolení. - O čem právě Ježíš mluvil? Proč od Ábela po Zachariáše? Starý zákon v naší Bibli přece končí Malachiášem? Protože hebrejská Bible v té době, jejíž překlad do řečtiny byla Septuaginta, končila Zachariášem. Ježíš říká, že od Genesis až do Zachariáše bude všechna krev prolitá ve Starém zákoně pomstěna tím, že všechny prokletí Staré smlouvy padnou na hlavy jedné generace, a to právě na ně.

V tento moment už učedníci od Ježíše slyšeli 21. kapitolu, 22. kapitolu, podobenství, 23. kapitolu, kdy jim řekne, co je čeká, a tato kapitola končí nejhoršími prokletími, co se v Novém zákoně vyskytují. Učedníci z toho měli trauma. Představte si tu situaci. Ježíš odchází z chrámu a učedníci si říkají: "Co jsme to právě slyšeli?" A na začátku 24. kapitoly k Ježíši přijdou. Matouš 24:1 A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. - Učedníci právě slyšeli, co má přijít na farizeje a vládce chrámu, a říkají: "Podívej na tyhle úžasné chrámy", které byly právě dokončené králem Herodem. Učedníci říkají: "Podívej se na ty chrámové budovy." 2Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno." - Po tomto se učedníkům asi moc neulevilo. Pokračuje to od zkázy zlých lidí ke zničení krásných chrámů, nemá zůstat ani jeden kámen na kameni. "No dobře Ježíši, to bude asi pěkná pohroma." - 3Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto věku?"

Uvědomte si, co všechno právě Ježíš učedníkům říkal a co předtím Ježíše slyšeli říkat lidem. Protože většina lidí, obzvláště pokud mají futuristický pohled, anebo tak byli učeni, tak začnou číst až to, co teď následuje dál, a neuvedou to v kontextu. Ti lidé říkají: "Ok, takže učedníci se zeptali Ježíše na jeho druhý příchod, zeptali se ho, kdy bude konec světa." Ne! Učedníci ani nevědí, že Ježíš zemře! Tohle jsou učedníci, kteří ještě nerozumí smrti a vzkříšení Ježíše. Neptají se, kdy se Ježíš zase vrátí na zem poté, kdy zemřel, je vzkříšen a odejde k Otci. Protože učedníci ani netuší, že někam odejde! Takže učedníci se neptají na jeho druhý příchod. Nedává vůbec žádný smysl, aby se po tom všem, co slyšeli, ptali na konec světa. Ne, opravdu to nedává smysl. Ale pokud jste třeba vyrostli někde, kde se používal King James Version překlad Bible, a byl vyvyšován a opěvován, tak narazíte na problém, protože Bible King James byla v této pasáži účelově zmanipulovaná, a oni tam dali "konec světa". Ale tam není napsané konec světa, protože řecké slovo pro svět je "kosmos" ale v tomto místě je napsané slovo "aion", které znamená "věk", čili tam je napsané "konec věku". Takže se zde nemluví o tom, kdy se Ježíš vrátí v budoucnosti, není to o vytržení a není to o konci světa. Takže pokud máte dobrou Bibli, tak tam máte napsané: "jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto věku?" Pokud máte převrácený překlad, tak tam bude napsané "znamení konce světa" a měli byste si to přeškrtnout a napsat si tam slovo "věku". Protože to není konec světa.

Dokonce pokud to budete víc studovat, tak zjistíte, že slovo "kosmos" se v Novém zákoně moc často nepoužívá. Je několik zmínek, třeba když je napsáno "před založením světa", kde se mluví o tom, že Ježíš je beránek zabitý před založením světa, "kosmos", ale jinak se v Novém zákoně na více než 50 místech používá slovo věk - "aion" a mluví se o konci věku. A co to má být za věk? Jedná se o věk, který začal kdysi dávno na hoře Sión. Byl to věk, který začal s Mojžíšem. A Ježíš říká, že když tento chrám bude zbořen, tak to bude konec věku - věku Mojžíše, věku Staré smlouvy. O tomto jim celou dobu mluvil. Mluvil o zlých vinařích, o králi a jeho synu, o zničení města, o tom, že přijdou armády, které ho spálí do základů. Mluvil o tom, jak zlí jsou farizeové, že na jednu generaci padnou všechna prokletí Starého zákona, že chrám bude zničen a nezůstane kámen na kameni. A učedníci se poté Ježíše ptají: "jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto věku?" Což má být věk Mojžíše. Ježíš právě vyhlásil zničení chrámu a to je konec tohoto věku. Toto mají učedníci na mysli, když se Ho ptají.

Možná se to nezdá úplně jasné, protože co učedníci myslí tím, že Ježíš má "přijít"? Pokud se podíváte do Starého zákona, tak zjistíte, že obrat "Boží příchod" vždy mluví o tom, že Bůh přijde v souvislosti se zničením nějakého města nebo oblasti. Můžete se to dočíst třeba v Žalmech v 18. kapitole. Žalm 18:11 Vsedl na cheruba a letěl, vznášel se na křídlech větru. 12Temnotu učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe temné vody, hustá oblaka. 13Ze záře před ním vystupovala mračna, krupobití a řeřavé uhlí. Takže ve Starém zákoně není koncept "Jeho příchodu" že přijde a bude vytržení, ale Jeho příchod byl spojený s destrukcí/zničením něčeho. Ježíš právě mluví o velkolepém zničení chrámu a celého jejich systému a učedníci se na to Ježíše ptají: "Kdy bude konec toho věku a kdy přijdeš vykonat tuto zkázu?" Toto je jejich otázka. Je to jednoduchá otázka, která v kontextu dává smysl, aniž byste museli měnit slova, případně jejich význam, aby to znamenalo něco jiného, aniž byste museli Ježíše označovat za falešného proroka a podobně. Tohle prostě a jednoduše dává smysl.

Takže Ježíš jim na to odpovídá od verše 4 až do 14. verše. Matouš 24:4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: Já jsem Kristus a svedou mnohé. 6Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. 7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. - Pravděpodobně většina z nás slyšela: "Tyto události jsou počátkem porodních bolestí, takže pozor na to!" Problém je, že na to můžete vždycky nějaké události napasovat. Ale toto jsou znamení, které vám říkají, kdy má přijít konec věku Mojžíše. Kontext je, že Ježíš odpovídá na otázku učedníků. Mluví o tom, že porodní bolesti budou války a zvěsti o válkách, hladomor, zemětřesení.

Zamyslete se nad tím. Čteme v knize Skutků o zemětřesení? Ano. Zemětřesení bylo, i když Ježíš zemřel na kříži, slunce tehdy zmizelo na 3h, což je zapsáno v Lukáši. Lukáš 23:44 A bylo okolo šesté hodiny. Tehdy nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. Takže máme tmu a zemětřesení. Potom je Ježíš dán do hrobu a o tři dny později je zase zemětřesení a Ježíš vstane z mrtvých. Všichni jsou sraženi k zemi, kámen je odvalen, zemětřesení. Potom máte letnice a později ve Skutcích 4. kapitole jsou shromážděni, modlí se a to místo se otřáslo. Pokud budete číst knihu Skutků dál, dočtete se, že Pavel byl ve vězení, že vězením otřese veliké zemětřesení a uvolní se jim pouta. Historikové zaznamenali, že mezi roky 30 a 40 n. l. bylo velké množství zemětřesení. Jedním takovým byl Seneca, který byl Nerovým poradcem, a ten to popsal, jako by se země třásla celou jejich generaci. V celé té oblasti byly opakovaně zemětřesení. Takže zemětřesení? Ano. Ve Skutcích 11:28 čteme, že Agabus prorokoval, že po celé zemi bude veliký hlad, který nastal za císaře Claudia, a dělají sbírku, aby pomohli lidem v Judsku. V knize Skutků je během těch 40 let zaznamenán velký hladomor.

Také tam jsou války a zvěsti o válkách. Vždycky se ale někde válčí, války probíhají celých 2000 let, takže k čemu je takový ukazatel dobrý? Pro nás je to těžké, protože žijeme v době, kdy jsou války běžnou realitou, neustále se někde válčí. Ale v době, kdy Ježíš říká, že toto bude jeden z ukazatelů, tak v té době zrovna bylo něco, co se nazývá "Pax Romana", což se překládá jako "Římský mír". Řím měl v té době natolik podrobený svět, že se neděly žádné války. Dominovali celému světu a tato doba se nazývá "Římský mír". Takže to, co Ježíš říkal, dává smysl, když tehdy žádné války nebyly. Ježíš říká, že budou války a zprávy o válkách, což se stalo a Jeruzalém byl v roce 70 n. l. Římany zničen, kvůli rebelii a povstáním.

Dále mluví o falešných Kristech. Pokud by zde dnes někdo povstal a prohlásil: "Já jsem Ježíš, vrátil jsem se na zem!", tak pro takové lidi dnes máme léky a místnost s měkkými stěnami. Ale v době prvního století historik Flavius Josephus zaznamenává, že bylo 120 falešných Ježíšů. Přes 120 lidí se prohlašovalo za Ježíše, který se vrátil. Protože Ježíš vstal z mrtvých teprve před několika desítkami let, tak v té době bylo mnohem snazší se prohlásit za Ježíše. Dnes je to mnohem těžší, protože už je to 2000 let, kdy se Ježíš tímto způsobem a v takové podobě neukázal. Takže pokud se za Ježíše někdo prohlásí dnes, tak nad tím mávnete rukou: "No jasně, určitě jsi Ježíš, haha. Máme pro tebe v blázinci pěknou místnost." Ale tehdy to bylo aktuální, bylo to nedávno, co Ježíš vstal z mrtvých, takže prohlásit se za Ježíše a svést lidi bylo tehdy celkem jednoduché. Ale Ježíš své učedníky varoval, že ti lidé, co se za něj budou vydávat, že to nebude On, že se takto v této době nevrátí. Takže Ježíš říká, že budou falešní Kristové, války, hlad, zemětřesení, dává jim jasné znamení věcí, které se opravdu staly. Všechno toto se následovně vyplnilo.

Verš 9 Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. 11 Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. 12A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 13Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. - Podívejme se na to, o jakém čase se zde mluví. "Ten však, kdo vytrvá do konce" - do konce čeho? Ti lidé z té doby jsou už mrtví, musí tedy ještě vytrvat? Ne, Ježíš mluví o konci, který právě vyhlásil. Říká "kdo vytrvá do konce" a ten konec se vztahuje na "konec věku", o kterém mluvil předtím, na konec, který měl přijít do 40 let. Říká jim: "Vydržte, budete pronásledováni, chrámový systém se obrátí proti vám, budou vás vydávat do soužení, zabíjet... Vytrvejte až do konce." Ne do konce planety Země, protože tito lidé dnes jsou už 2000 let mrtví a planeta Země neskončila. Říká jim, ať vytrvají do konce, o kterém tam Ježíš mluví - do konce věku.

Verš 14 Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ - No, co ale Ježíš tímto veršem myslel? Čte někdo z vás můj blog? Každý týden tam něco píšu a právě jsem tam psal o tomto verši. Nazval jsem to "zabiják preterizmu". Tento verš zmate spoustu lidí, protože tam je přece napsané "po celém světě"! Nevím, zda jste si to někdy uvědomili, ale Ježíš nemluvil anglicky, [ani česky,] takže než se k vám Bible dostala, tak byla přeložena z různých jazyků? A když se podíváme, jaké slovo je použité v originále, tak je to slovo "oikúmené" a znamená "známou, obývanou část světa". Když císař Oktavián dělal sčítání lidu, je napsáno, že dělal sčítání "oikúmené" - celého světa. Co to je? Je to celý civilizovaný svět. Neznamená to celou planetu Zemi. Oktavián tehdy nedělal sčítání lidí v Severní Americe, ani dálných končin Ruska a podobně. Nás toto zmátlo, protože my chceme číst Bibli doslovně a zde je přece napsané "po celém světě". Pokud chcete brát Bibli doslova, tak se naučte řečtinu a hebrejštinu, zjistěte si všechno a začněte to číst způsobem, jak tomu tehdy rozuměli a jak to tehdy mysleli. Musíte Bibli číst v kontextu a správně. Nemůžete vzít naše současné porozumění západního světa, které máme o 2000 let později a zkoušet podle toho Bibli číst doslovně! To budete doslovně úplně vedle. Takže v tomto místě spojení "po celém světě" znamená celý civilizovaný svět v té době.

Otázka. Stalo se to v prvním století? Bylo kázáno celému civilizovanému světu v jejich době? Podle Pavla odpověď zní: "Ano." Koloským 1:6 A jako na celém světě [evangelium] přináší ovoce a roste... - Zde je použité to samé slovo "oikúmené". Dále v Koloským 1:23 zůstáváte-li vskutku na víře založeni a v ní pevni a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Pavel věřil, že to, co bylo napsáno v Matouši 24:14, se naplnilo v jejich generaci. Pokud by se po ukamenování Štěpána nerozpoutalo takové pronásledování, tak by se ten verš zřejmě nenaplnil, protože tři a půl roku církev seděla v Jeruzalémě a kázala židům. Ale potom bylo pronásledování tak velké, lidé byli zabíjeni, rozprchli se a během 40 let zasáhli celý civilizovaný svět. Apoštol Pavel se odvolává do Říma, aby mohl stát před samotným císařem. Cílem bylo dostat evangelium všude a podle Pavla evangelium v té generaci zasáhlo celý svět "oikúmené" a neslo ovoce. Takže to se také stalo.

Potom Ježíš ve verši 15 začne odpovídat na druhou otázku - kdy se toto stane. Od 4. do 14. verše mluví asi o osmi různých znameních. Poté začne odpovídat na otázku, jaká budou znamení Jeho příchodu. Verš 15 „Když pak uvidíte ‘ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě -- kdo čte, ať rozumí -- 16tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. 18A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. 21Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane. - Tohle je kus, který musí zůstat pohromadě, abychom tomu správně porozuměli. Ježíš začíná odpovídat na otázku "jaká budou znamení tvého příchodu" - což mluví o příchodu soudu a hněvu - ten král, který se rozhněval, poslal svá vojska, zahubil ty vrahy a jejich město vypálil. Ten, který přijde, aby odplatil zlým vinařům a podobně. Takže učedníci se ptají: "Jaké budou znamení té přicházející zkázy?" A Ježíš jim říká: "Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, tak to je znamení, když to uvidíte, utíkejte, opusťte město. A doufejte, že to nebude v sobotu, v zimě, a že zrovna nebudete těhotné, utíkejte."

Tohle je zajímavé místo, protože my jsme ten výraz "ohavnost zpustošení" obrátili. Je to ohavnost, která působí zpustošení. Je to něco, co způsobí zkázu a nazvěme to ohavnost. Otázka je, co je ta ohavnost, která působí to zpustošení? Víte, co je skvělého na tom, že máme 4 evangelia a tři z nich jsou synoptická? Synoptická znamená, že mají hodně společných věcí a mluví o stejných událostech. Takže stejné proroctví je zaznamenané jak Matouši, tak v Lukáši i Markovi, jen v Janově evangeliu není. A když se na ty události podíváme v různých evangeliích, tak nám to může celkem hodně ukázat, třeba co to přesně je "ohavnost zpustošení", to je skvělé, ne? Lukáš vám řekne, o co se jednalo.

Lukáš 21:20 „Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. 21Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, 22protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. - Toto mluví o těch samých událostech, akorát vám to přesně říká, co je ohavnost, která způsobí zpustošení. Ta "ohavnost" jsou armády, které obklopí Jeruzalém, a tehdy budete vědět, že jeho zpustošení je blízko. Mluví zde o těch samých věcech, a říká vám, co to je. A my jsme přitom viděli a slýchali všechny možné jiné vysvětlení, kromě tohoto. I když to tam bylo celou dobu černé na bílém.

Další způsob, jak číst Bibli přesněji je, že Bibli dovolíte, aby se sama vykládala. Bible má totiž svůj způsob, kdy vám sama ty věci ukazuje, takže když ji otevřete, tak nepotřebujete vymýšlet, co je ohavnost zpustošení, a nemusíte do Bible vkládat nic svého. Protože do Bible si nemůžete vkládat svoje věci a pasovat si to na svoje věci. To nikdy nefungovalo a nebude to fungovat a kvůli tomu máme tolik problémů. Ale pokud si přečtete, co Bible opravdu říká, začne to dávat smysl. Matouš zapsal, že o tom mluvil prorok Daniel. Takže si musíte najít proroka Daniele a porozumět tomu. A v Lukáši je napsané, že to jsou armády, které obklopí Jeruzalém a potom budou vědět, že zpustošení je blízko. To je celkem jasné ne?

Podobné stránky