NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Jonathan Welton - Poslední dny - 6 - Tisícileté království

Pokud jste tuto sérii nezačali číst od začátku a máte zájem z toho přijmout alespoň nějaký užitek, začněte Předmluvou a poté postupně pokračujte dále - nemá smysl začínat někde jinde! Přehled najdete zde.

Jonathan Welton - Poslední dny - 6 - Tisícileté království

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Překlad zápisku z Blogu Jonathana Weltona

Jako "částečný preterista" dostávám nejčastěji otázky na "tisícileté království" - Milénium. Tím nemyslím vesmírnou loď Hana Sola, ale nejasnou pasáž ve Zjevení 20. kapitole, která rozdělila křesťanství do čtyř různých frakcí (Amilenialismus, Premilenialismus, Postmilenialismus a Historický Premilenialismus).

Přestože jsem již více než 10 let "částečný preterista" - tzn. že věřím, že Matouš 24. kapitola a většina knihy Zjevení se naplnila v prvním století, tak mi trvalo roky, než jsem zaujal postavení, čemu věřím ohledně "tisíciletého království" ve Zjevení 20. kapitole. Po všech studiích se řadím někam mezi Amilenialismus a Postmilenialismus - zastávám symboliku Amilenialismu, ale optimizmus Postmilenialismu.

Následuje kapitola z Mojí knihy "Raptureless" z části "Umění knihy Zjevení", kde to rozebírám podrobněji. Užijte si to!

Část první (Zjevení 20. kapitola)

Studoval jsem mnoho pohledů na tuto pasáž a žádný mě dokonale neuspokojoval. Dokonce učenec David Chilton, který napsal 750 stránkový mistrovský titul "Dny pomsty", uvádí, že to je výsledek smíchání dvou hlavních pohledů na milénium. Raději než se zaplétat do teologických termínů a definic zde jednoduše prohlásím, že souhlasím s tím, s čím David Chilton, což je pohled, který nemá žádné jméno. Pojďme do textu.

Zjevení Janovo 20:1 Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. 2Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. 3Uvrhl ho do propasti, zamkl ho a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.

Figurativní povaha tisíciletého království (milénia)

Tyto verše jsou zdrojem bezpočet debat, rozdělení, románů a křesťanských filmů pochybné kvality. Nikde jinde v Písmu nenajdeme specifickou zmínku o tisíciletém období. Ve skutečnosti pro židy číslo tisíc znamenalo jednoduše "spoustu".

Například píseň v 1. Samuelově 18:7 Saul pobil své tisíce a David své desetitisíce. Tohle sice dělá velký dojem, ale David zabil akorát Goliáše. S tímto příkladem je nutné si uvědomit, že židovský přístup k číslům byl trochu jiný, než náš moderní "doslovizmus", kterému jsme byli učeni.

Další příklad je výrok, že Bohu patří dobytek na tisíci horách. Žalm 50:10. Ve skutečnosti Bůh vlastní všechen dobytek na všech kopcích celé planety, přesto tohle pro židovského čtenáře nebyl problém, protože pro ně použití čísla "tisíc" nijak Boží vlastnictví dobytka neomezovalo.

Třetí příklad je verš ze Žalmu 84:11 Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Pokud bychom tomu měli rozumět doslovně podle našeho myšlení, tak by to znamenalo, že tisíc a jeden den jinde by byly lepší než jeden den v Jeho nádvořích. [Nebo že třeba 2000 dní jinde by bylo lepších než jeden den v Jeho nádvořích.] Přitom toto zjevně není to, co by chtěl žalmista sdělit. (pozn.: Doslovné chápání slova "tisíc" znamená, že když je tam napsané "tisíc", tak to znamená přesně "tisíc". Takže pokud vezmeme více než stanovený počet dní (tj. více než 1000), dané srovnání už neplatí a můžeme tedy říct, že když máme například 1001 dní, tak tyto dny jsou lepší než jeden den v Jeho nádvořích.)

Pastor Bill Johnson z církve Bethel v Reddingu v Kalifornii ohledně Zjevení 20. kapitoly: "V Písmu jsou výroky ohledně šelmy a tisíci let. Například že drak bude spoután řetězy a uvržen do bezedné propasti na tisíc let. Nebojte, nesnažím se vám teď vzít vaše Milénium... Jen chci navrhnout, že tomu možná nerozumíme správně, protože o tomto mluví jen pár veršů v Bibli." Potom se Bill Johnson ptal publika na otázky:
Bill Johnson: Je drak myšlen doslovně nebo obrazně? Je to skutečný drak?
Publikum odpovědělo: Obrazně.
Bill Johnson: Řetězy - jsou myšleny doslovně nebo obrazně? Jsou to skutečné řetězy?
Publikum: Obrazně.
Bill Johnson: Bezedná propast - myšleno doslovně nebo obrazně?
Publikum: Obrazně.
Bill Johnson: Tisíc let, doslovně nebo obrazně?
Publikum zůstalo zkoprnělé, bylo ticho.

Dále Bill Johnson mluví o tom, jak jsme dovolili našemu výkladu tisíciletého království a dalších pasáží, aby zrušili naši zodpovědnost demonstrovat Boží Království v přítomnosti/dnešní době - jako by mnoho zaslíbení nebylo pro dnešek.

Tomu já říkám: "Dobré slovo Bille!"

Během Milénia (tisíciletého království)

Podívejme se teď na to, co se bude během Milénia dít.

Zjevení 20:4 A spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo a těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na svá čela ani na své ruce. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Z anglického překladu Bible se zdá, jako by se jednalo o dvě skupiny lidí, ale v řečtině je jasné, že Jan zde popisuje pouze jednu skupinu lidí - stejnou jako ve Zjevení 6. kapitole.

Zjevení 6:9 A když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. 10A hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Hospodine, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" 11Každému z nich tedy bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni.

V 6. kapitole volají duše mučedníků po spravedlnosti a ve 20. kapitole jsou těm samým mučedníkům dány trůny, aby kralovali a soudili. Víme to, kvůli následujícímu verši: Verš 5 Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Ten výraz "ostatní mrtví" jasně ukazuje, že tato skupina je vybraná skupina z mrtvých lidí. Abychom zjistili, co odděluje ty, kteří vládnou, od "zbytku", potřebujeme se podívat, co předchází 20. kapitole.

Zjevení 19:20 A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou, 21a ostatní byli zabiti mečem vycházejícím z úst Toho, který seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

Takže se zde mluví o "zbytku mrtvých," kteří zemřeli při zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l., jsou to nevěřící židé. A to víme, protože ukazatel času ve Zjevení 19:20 nám říká, že se to stane ve stejnou dobu jako zničení šelmy a falešného proroka, což byl Nero a židovští vládci.

Takže zatím jsme ve Zjevení 20. kapitole našli:

  • Časové období, které je velmi dlouhé, symbolizuje ho číslo tisíc

  • Mučedníci z prvního století sedí na trůnech a soudí

  • Židovští nevěřící z prvního století jsou souzeni (při zničení Jeruzaléma)

  • Drak (ďábel) je spoután v jeho schopnosti klamat národy

Co je důležité, že jsme zde nenašli populární myšlenky jako:

  • Znovu postavení chrámu v Jeruzalémě

  • Znovu obnovení systému Staré smlouvy

  • Že by Ježíš vládl na zemi fyzicky

Tyto věci se ve Zjevení 20. kapitole nenachází a byly tam vloženy systémem, který Darby založil na nejvíc zneužívající formě "eisegeze". "Eisegeze" znamená, že do textu vkládáme vlastní myšlenky. Darbysté skládají svůj pohled na tisíc let z Jeremiáše, Zachariáše, Ezechiele a Izaiáše takovým způsobem, že z nich vytrhávají různé části, aby jim pasovali na Zjevení 20. kapitolu.

Pokud bych měl zjednodušeně popsat mé porozumění Zjevení 20. kapitoly, popsal bych to následovně: Tisíc let reprezentuje Boží Království. Když Ježíš přišel na zem, spoutal ďábla (silného muže, jak je napsáno v Matouši 12:28), a ďábel již nemohl nadále klamat národy (Zjevení 20:3). Toto udělalo cestu pro učedníky, aby činily učedníky ze všech národů (viz Matouš 28:18-20). Mučedníci z prvního století dostali trůny, aby kralovali v Království. - Toto se stalo ve Zjevení 11. kapitole, když byl Ježíš vyhlášen Králem nad královstvími země (viz Zjevení 11:15) a je zde naznačeno první vzkříšení (viz Zjevení 11: 17-18). My nyní žijeme v Božím Království na zemi, které roste jako hořčičné semínko, nebo jako kvas prokvašuje celé těsto (viz Matouš 13: 31-33). Jsme v tisícileté vládě, což je duchovní Království, které postupně přináší nebe na zem (viz Matouš 6:10). Jednou v budoucnosti bude Království natolik rozšířeno, že poslední zbývající věc bude konečně a úplně odsoudit ďábla. Bude propuštěn ze svých řetězů a shromáždí ty, kteří budou vzdorovat Království, a spousta jich bude uvržena do ohnivého jezera.

V čem spočívají naše problémy s Miléniem?

Jak jsme viděli, tak v knize Zjevení jsou divné a záhadné symboly, které vyžadují výklad. Pochopení těchto symbolů je snazší, když porozumíme, že tyto symboly jsou založeny hlavně na Starém zákonu a ukazují na posun od Staré smlouvy do Nové smlouvy. Když se ale dostaneme do Zjevení 20. kapitoly, tak se zdá, že se objeví tucet výkladů a každý z nich má spoustu důvěryhodných přívrženců. Proč je 20. kapitola tak nesnadná?

Když jsem na této části pracoval, tak jsem měl na stole otevřených asi 20 komentářů. Všechny ty knihy pocházely z toho, co považují za optimistickou perspektivu. Co se ale týká Zjevení 20. kapitoly, zastávají různé názory. Porovnával jsem je a došel jsem k závěru, že podle mě je nejvíc smysluplný pohled, který má James Stuart Russell. Musím hned říct, že nesouhlasím se vším, co James Stuart Russell napsal. Jeho pozoruhodná práce "Parousia", která byla publikována v roce 1878, je stále vrcholné dílo, které dokazuje, že se všechny ty události posledních časů staly a nejsou o naší budoucnosti. U Russella je problém, že zachází příliš daleko a říká, že se Ježíš ani nevrátí a nebude žádné vzkříšení nebo soud. To je v přímém rozporu s tím, čemu věřím a co jsem popsal v knize Raptureless v kapitole "Velká trojka". To, čemu Russell věřil, se nazývá "úplný preterizmus".

Russellovo porozumění Zjevení 20. kapitoly je velmi nápomocné. Ovšem kvůli tomu, co o této pasáži říká, ho "úplní preteristé" odmítají a tvrdí, že není úplný preterista. Russell začíná nesouhlasem se svými kolegy (úplnými preteristy): Někteří vykladači se zkouší dostat přes pojem "tisíc let" předpokladem, že to je symbolické číslo, které může reprezentovat velmi krátkou dobu, takže tisíc let smrsknou do limitů období apokalypsy, ale tento přístup k výkladu je násilný a nepřirozený, takže ho musíme odmítnout. - Russell zde naráží na to, že "úplní preteristé" tvrdí, že tisíc let je obrazné číslo a označuje období 30-70 n. l. A dokonce i po sto letech, co Russell tohle napsal, to ještě spousta "úplných preteristů" tvrdí. Mně to také přijde nepřesvědčivé a s Russellem v tomto souhlasím.

Russell dále pokračuje: "Akt svázání a uvržení draka do propasti se děje v rámci apokalyptických událostí, které se měly stát 'brzy', protože je to událost, která je s tím spojená nebo se udála krátce před soudem nevěstky a šelmy. Ale pojem drakova spoutání je jasně svázán s pojmem tisíc let, a proto musí nutně úplně zasahovat mimo zorné pole, které jinak kniha Zjevení neustále a striktně vymezuje." - Souhlasím s Russellovým výkladem, že drak (ďábel) byl svázán a uvržen do bezedné propasti v prvním století dílem kříže. Uvedení tohoto velkého počtu "tisíc let" (metafory tisíc let), Jan překonává rámec zničení Jeruzalému v roce 70 n. l., což byl do té doby hlavní předmět texty knihy Zjevení. V tomto případě se dostaneme za hranice událostí, které se měly "brzy" stát.

Russell dále pokračuje: "Domníváme se však, že se jedná o ojedinělý případ odbočky, která se v celé knize nachází a ukazuje za hranici věcí, které se mají 'brzy' stát, a souhlasíme se [známým komentátorem] [Mojžíšem] Stuartem, že s touto jedinou výjimkou z pravidla by neměl být žádný problém. Také jak budeme postupovat, tak zjistíme, že události označované že se uskuteční po skončení tisíce let, jsou předpovídány jako v proroctví, a ne reprezentovány jako ve vidění." - Russell zde říká zásadní věc, protože zbytek knihy Zjevení je vidění, ale v této pasáži Jan nevidí vidění, ale vyhlašuje proroctví. Jan se zde posunul od proroka, který popisuje vizi, a začne fungovat jako prorok a vyhlašuje věci ohledně budoucnosti.

Russell dále pokračuje: "Událost spoutání a uvržení do bezedné propasti je prezentována jako součást vize a je uvedena obvyklými slovy 'A viděl jsem'. Je to současná nebo téměř současná událost, která probíhá se soudem nevěstky a šelmy. Tato část má náležité součásti vidění."

Jakmile jsem si přečetl Russellovo vysvětlení této pasáže, tak mi to začalo dávat smysl. 99% knihy Zjevení je vidění se symboly, které musíme správně interpretovat, a týká se zničení starosmluvního světa a nastolení Nové smlouvy. Akorát to 1% knihy Zjevení, které se nachází ve 20. kapitole, které přesahuje čas a prostor událostí ostatních věcí v knize, mluví o vzdálené budoucnosti. Je to krásně ukázané použitím obrazného výrazu "tisíc let".

Po Miléniu (tisíci letech)

Všechny hlavní pohledy na poslední časy (premileniální, postmileniální, amelieniální, částeční preteristé, futuristé, historisté, a idealisté) s výjimkou několika okrajových učitelů (úplní preteristé) věří, že velký bílý trůn a soud ze Zjevení 20: 11-15 se stane v budoucnosti na konci lidské historie. Zatímco kniha Zjevení je odhalením Ježíše Krista a Jeho Nové smlouvy, což odstranilo závoj Starého zákona, tak následující verše se v roce 70 n. l. nenaplnily.

Zjevení 20:7 A až se těch tisíc let naplní, bude satan propuštěn ze svého žaláře. 8A vyjde, aby svedl národy, které jsou ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. A jejich množství bude jako písku v moři. 9A když vystoupili na šířku země, obklíčili ležení svatých i to milované město [to město, které On miluje, není přirozený Jeruzalém, který je v knize Zjevení souzen, ale nebeský Jeruzalém], ale z nebe sestoupil oheň od Boha a pohltil je. 10A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Verš 11 Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. 12Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Boží tváří, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. 13Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Peklo vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. 14A Smrt i Peklo byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. 15A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Biblický učenec Milton Terry napsal ohromný výrok ohledně doby, ve které žijeme: "Nikdo není schopný ani vzdáleně odhadnout, jak dlouho bude Král králů pokračovat v boji proti zlu a oddalovat poslední rozhodující úder, kdy satan má být 'nakrátko' propuštěn. Může to trvat milión let."

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky