NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 5 - Žít milovaný

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 5 - Žít milovaný

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Tento týden byl skvělý a sdílel jsem některé z věcí, které Bůh použil, aby změnil můj život. Modlím se, aby to pro vás bylo požehnáním. Vyrůstal jsem v "církvi", znovuzrodil jsem se, když mi bylo 8, ale stal jsem se náboženským člověkem. Jistě, věřil jsem v Boha, sloužil jsem Mu, jak jsem nejlépe věděl, ale neustále jsem se cítil tolik nehodný, a čím nehodnější jsem se cítil, tím více jsem byl rozhodnut dělat, co bylo potřeba, abych se napravil a zasloužil si Boží přízeň. Dostal jsem se na kolotoč výkonnosti, točil se se mnou čím dál rychleji, a věřím, že bych časem odpadl, že bych se zničil a vyhořel bych, jako se to stalo spoustě lidí, ale 23. března 1968 jsem prožil setkání s Bohem. Teď v březnu to bylo už 45 let.

Bůh mi ukázal svoji lásku a v mém životě to způsobilo úplnou revoluci. Přišlo to v době, kdy jsem na tom byl nejhůře, když jsem si poprvé v životě uvědomil, že si lásku nezasloužím. Uviděl jsem, jaký jsem náboženský farizej a pokrytec. Užíval jsem si to zjevení Boží lásky, ale úplně zničilo moji teologii, protože jsem myslel, že Bůh nás miluje, když si to zasloužíme. A já jsem si poprvé v životě uvědomil, že si to nikdy nezasloužím. A když vyprchaly emoce z toho prožitku, tak jsem v sobě měl obrovský konflikt a snažil jsem se přijít na to, jak mě Bůh může milovat. Byl jsem vychováván pod Starozákonním Zákonem a věci, které jsem tento týden sdílel, v mém životě způsobili revoluci, protože jsem začal vidět a rozumět, jak mě Bůh může milovat.

Sdílel jsem zde spoustu věcí, a pokud jste zde poprvé, tak věřím, že vám poslouží a pomůže i dnešní večer, ale potřebujete si sehnat záznamy z předchozích dní, protože to všechno zapadá dohromady. Sdílel jsem, že Bůh je láska, ale že bylo období, kdy byl dán Zákon a Bůh pod Zákonem lidem hřích počítal. To byla výjimka, ne pravidlo, ale je smutné, že většina náboženských lidí si myslí, že taková je Boží přirozenost - že je přísný, nahněvaný Bůh, ale já jsem vám ukazoval, že prvních 2000 let Bůh s lidmi jednal milostivě. Potom přišel Zákon, jako dočasné řešení, dokud nepřišel Ježíš. O tomto mluví Galatským 3, kam jsme se zatím nepodívali a kde se toto rozebírá.

Dám vám příklad, o čem mluvím. Když jsou děti malé, tak spousta lidí se snaží se svými malými dětmi rozumně domluvit a nikdy jim nechtějí dát na zadek. Ale Bible mluví o fyzickém potrestání, Přísloví 29:15 Hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu své matce. A mohli byste pokračovat. Takže existuje Biblický způsob, jak vychovávat své děti a nejedná se o týrání dětí. Spousta lidí říká: "Ale ne, já mu jen domluvím." Ale pokud budete čekat, až je dítě dostatečně velké, aby se s ním dalo mluvit a bylo schopné věcem porozumět, tak je již pozdě. Písmo mluví, že je potřeba syna vychovávat od raného věku, dokud je ještě naděje. Pokud budete čekat, tak se pak nemůžete divit. Potom lidé mají s dětmi kolem dvou let těžké období, protože tomu dítěti dovolili vytvořit si špatnou identitu. Takže používáte bolest, abyste dítě naučili, že takto se chovat nemá, a ono se od těch věcí odvrátí, protože se bojí trestu. A to je zbožná metoda. Nesmí to být ovšem tak, že dáváte průchod svému hněvu a podobně, ale dítě trestáte, protože vidíte hodnotu svého dítěte a milujete ho. Každopádně je to ale pouze dočasná metoda. Určitě nemáte zájem na tom, aby se vaše děti ve třiceti letech obávaly, že od mámy nebo od táty dostanou na zadek. Tělesný trest používáte pouze po dobu, dokud se s nimi nedá rozumně domluvit.

Pokud si například vezmete dvouleté dítě, které jde a vezme sestře hračku, tak pokud mu začnete domlouvat: "Jestli to ještě jednou uděláš, tak víš, co se stane? Sloužíš ďáblovi. Ježíš řekl, že je požehnanější dávat, než přijímat." - Ale dvouleté dítě nerozumí, o čem mluvíte. A vy pokračujete: "A pokud budeš sloužit ďáblu, tak se z tebe stane sobecký, sebestředný člověk a lidé tě nebudou mít rádi, přijdeš o přátele, a pokud se někdy oženíš, tak se tvé manželství kvůli tomu rozpadne, protože je to celé o tobě. A pokud si někdy najdeš práci, tak si ji neudržíš, protože je to celé o tobě..." Zkuste to říct jednoletému nebo dvouletému dítěti a nebude tušit, o čem mluvíte. Ale takovému dítěti můžete říct: "Pokud ještě jednou vezmeš své sestře hračku, dostaneš na zadek." A to dítě nemusí ani tušit, že existuje Bůh, ďábel, nebe, peklo, netuší nic o zaměstnání, o manželství, ale ví, že pokud půjde a udělá to znovu, tak dostane na zadek, takže to kvůli strachu z potrestání přestane dělat. A použijete to jako dočasný způsob, jak lidi omezit. Ale nechcete, aby se ještě v dospělosti báli, že když udělají něco špatně, tak dostanou na zadek!

Podobně to je se Zákonem. Lidé pod Starou smlouvou nebyli znovuzrození. Nerozuměli a ani neměli kapacitu věcem rozumět, jako věcem nyní rozumí Novosmluvní věřící. Takže jak měl tehdy Bůh omezit hřích? Hřích totiž ničil lidskou rasu. Hřích doslova zamořoval celé lidstvo. Jak měl Bůh omezit hřích, než mohl přijít Ježíš? Bůh omezil hřích Zákonem. Zákon dal do lidí strach a lidé kvůli tomu nepáchali tolik hříchu, protože se báli potrestání a soudu. Ale současně nad nimi hřích více panoval, lidi více obviňoval a kvůli Zákonu byl v lidech strach. Je to podobně, jako s těmi reklamami na léky, které jsou v televizi. Máte reklamu na lék proti bolesti hlavy a vzápětí vám vyjmenují vedlejší účinky - může způsobit smrt, tohle, tamto... A já si říkám: "No to si radši nechám tu bolest hlavy, než mít všechny ty vedlejší účinky." Obdobně to bylo se Zákonem. Zákon něčeho dosáhl - dal do lidí strach a přinutil lidi, aby se ze strachu vzepřeli ďáblu. A motivace strachem sice není správná, ale určitou dobu to mělo dobré účinky, jenže Zákon měl také špatné vedlejší účinky. My máme nyní pod Novou smlouvou novou motivaci - my sloužíme Bohu z lásky, ne ze strachu, a nenese to sebou žádné z těch vedlejších účinků.

Když mi Bůh začal ukazovat ty věci ohledně Zákona, tak mi to začalo odpovídat na mé otázky, jak to, že mě Bůh může milovat. Začal jsem si uvědomovat, že nyní jsme pod jinou smlouvou, že Bůh se s věcmi vypořádává jinak. Uvědomil jsem si, že Ježíš zaplatil za všechny moje hříchy. Dnes ráno jsem sdílel, že Ježíš už zaplatil obrovskou cenu. Já hřích nezlehčuji, ale vyvyšuji a kladu větší důraz a autoritu na platbu za naše hříchy. Ráno to bylo mocné, rád bych to vyučoval znova, moc jsem si to užil.

Otevřme si Izaiáše 54. Ráno jsem procházel Izaiáše 40 a 53. Izaiáš 54 je samozřejmě po 53. kapitole, ve které se mluvilo o tom, čeho Ježíš dosáhl - že nesl naše bolesti, trápení a podobně. Izaiáš 54 mluví o úžasných výhodách této nové smlouvy. Sice je to Starozákonní text, ale mluví o tom, co se stane, když Ježíš přinese Novou smlouvu. Takže poté, co Ježíš nesl naše trápení, bolesti, Jeho ranami jsme uzdraveni, je v Izaiáši 54:1 Výskej, neplodná, ty, která jsi nerodila, propukni v radostný křik a jásej, ty, která ses nesvíjela bolestí... {Proč by se měla radovat neplodná? Obzvláště v Bibli je neplodnost prokletím. Ráchel naléhala na Jákoba a říkala mu: "Dej mi syny, nebo umřu." Proč by se neplodná žena radovala a výskala? Jaký to má smysl?} ...protože více bude synů opuštěné nežli synů provdané, praví Hospodin. - Tohle je duchovní přirovnání. Říká zde, že kvůli tomu, co Ježíš udělal, jsme my, kteří jsme předtím byli duchovně a emocionálně neplodní a nebyli jsme schopní podat požadovaný výkon, neustále jsme selhávali, tak Bůh říká, že nyní skrze Ježíše, kvůli tomu, co Ježíš udělal a čeho v 53. kapitole dosáhl, tak vy, kteří jste nikdy nebyli produktivní a nic vám nefungovalo, se kvůli tomu máte začít radovat a výskat, protože uvidíte, že Bůh skrze Ježíše bude jednat ve vašem životě. Díky Ježíši, ne díky vám! Vy jste možná byli neplodní, ale Ježíš není neplodný a nyní skrze Ježíše můžete přijímat a můžete vidět, jak Ježíš dělá ve vašem životě a skrze váš život věci. To je smyslem toho oddílu.

Izaiáš 54:2 Rozšiř místo svého stanu, roztáhni celty svých příbytků, nedrž se zpět! Prodluž svá lana a upevni své kolíky. - Tohle navazuje na Izaiáše 53 a říká se zde, že díky tomu budete nyní prospívat, že budete růst, budete mít tolik, že to ani nebudete mít kam dát, takže potřebujete rozšířit své stany a díky Ježíši se připravit na rozmnožení. Celé je to dané do kontrastu s "vlastní snahou". Zákon byl o vašem výkonu. Zákon znamenal, že vy sami jste se snažili očistit, snažili jste se být svatí. Ale když skrze Ježíše přijmete Novou smlouvu, tak Ježíš skrze vás nadpřirozeně proudí a svatost je ovoce, svatost je vedlejším produktem vztahu s Bohem.

Izaiáš 54:3 Protože se rozhojníš napravo i nalevo a tvé potomstvo zdědí národy a osídlí zpustošená města. 4Neboj se, protože se nebudeš stydět, neostýchej se, protože nebudeš zahanbena. Neboť zapomeneš na hanbu svého mládí a na potupu svého vdovství již nevzpomeneš. - Tohle všechno opět mluví o člověku v Nové smlouvě. Že v Nové smlouvě nebudeme mít potupu, hanbu, nebudeme se stydět, že budeme nad a nikdy ne pod, že Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem, že Bůh nás vždy vede v triumfálním průvodu, ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli, protože Já jsem přemohl svět, a můžete pokračovat... Kvůli času přeskočím pár veršů. Izaiáš 54:8 V návalu rozhořčení jsem před tebou na chvíli skryl svou tvář, avšak ve věčném milosrdenství se nad tebou slituji, praví tvůj vykupitel Hospodin. - Tohle neplatilo jen pro Izrael, který byl v zajetí, a Bůh prorokoval, že je přivede zpět a učiní z nich opět národ, což jsme viděli, že se stalo nedávno. Ale tohle platí také pro nás jednotlivce. Protože byla doba, kdy jsme byli pod Zákonem, ale nyní jsme byli skrze Krista vykoupeni a máme věčné milosrdenství. A v dalším verši - právě tam jsem se chtěl dostat.

Izaiáš 54:9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho... - Než budu pokračovat a řeknu vám, co je jako při vodách Noeho, tak je velmi důležité si uvědomit následující - v Bibli jsou dva různé druhy smluv. Jsou smlouvy, které říkají: "Vy musíte něco dělat a Bůh potom něco udělá." - To je podmíněná smlouva, ale potom je v Bibli také nepodmíněný druh smlouvy, kdy Bůh něco udělá a nezáleží na tom, co uděláte vy. V Židům 6 je citace, kdy Bůh přísahal sám při sobě a řekl: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím." To je z Genesis 22. kapitoly, Bůh to říká, když Abraham měl obětovat svého syna. "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím." - Toto je jiný druh smlouvy, než podmíněná smlouva. Vůbec to na vás nijak nezávisí. Takže když se zde mluví, že pro Boha to je jako s vodami za Noeho, tak zde Bůh ukazuje na to, že Bůh činí s účastníky Nové smlouvy nepodmíněnou smlouvu, smlouvu, která není závislá na vašem výkonu. V tom verši o tom začíná mluvit a je to důležité, protože v Bibli je spousta smluv, ale většinou jsme se z nich sami diskvalifikovali, protože jsme nebyli schopní dodržet naši část. Ale Bůh zde říká, že tato smlouva bude taková, jako ji učinil s Noem.

Verš 9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho, kdy jsem přísahal, že už vody Noeho nezaplaví zemi. - A je úplně jedno, co lidé udělají, je úplně jedno, jak se stanou bezbožní, Bůh řekl, že již nikdy nezničí zemi potopou, a na znamení tohoto slibu dal duhu. A úplně stejně je to s Novou smlouvou. Víte, pokud by Bůh udělal s Noem podmíněnou smlouvu, tak vám garantuji, že by zemi opět zničil, protože to začíná být takové, jako to bylo za dnů Noeho. Ale garantuji vám, že nebudeme mít celosvětovou potopu, protože Bůh přísahal sám při sobě, že bez ohledu na to, co uděláte vy, tak On už nikdy Zemi potopou nezničí, a Boží integrita/čestnost to garantuje. Obdobně je zde další smlouva, kterou Bůh činí s těmi, kteří budou věřit v Ježíše a v to, co Ježíš udělal, co bylo prorokováno v Izaiáši 53.

Podívejte se na podmínky té smlouvy. Verš 9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho, kdy jsem přísahal, že už vody Noeho nezaplaví zemi. Tak jsem přísahal, že se na tebe nerozlítím, ani že tě neokřiknu. - Jaké prohlášení! Bůh říká, že jakmile do této smlouvy vstoupíme skrze víru v Ježíše, tak se na nás nebude nikdy hněvat, ani nás nikdy neokřikne! A víte, že tomuhle opět většina lidí nevěří? Protože jsme se neřídili podle Bible, ale podle našich náboženských tradicí. Byl jsem ve spoustě církví, kde se někdo zvedl a svědčil, jak udělal něco špatně a Bůh se na něj zaměřil a nedal mu pokoj, svědčí o tom, jak ho Bůh napomínal, jak cítil Boží hněv a zlobu, až konečně činil pokání - kdy řekl: "Bůh mě dostal..." a činil pokání - a všichni tomuhle tleskají... A já si říkám: "Jaké příšerné svědectví. Jak ubohé svědectví." - Protože Bůh řekl, že se na vás nikdy nerozlítí, ani vás neokřikne. Bůh nepůsobí to, že se cítíte mizerně.

Lidé neustále přičítají Duchu Svatému, že působí, že se cítí tak mizerně, kvůli tomu, co udělali, že za to může Bůh... A nejen, že tohle lidé Bohu přičítají, ale jsou i tací, kteří se takto "přimlouvají". Modlí se za někoho, kdo žije ve hříchu, a říkají: "Bože, podej si toho člověka! Ať na něj dopadne Tvoje ruka! Věříme, že jim bude mizerně, že způsobíš, že jim bude mizerně..." - Ale tohle není služba Ducha Svatého. Již jsem to citoval - Jan 16:8 říká, že když Duch Svatý přijde, tak bude svět usvědčovat ohledně hříchu, spravedlnosti a soudu. A ve verši 9 je napsané, že bude usvědčovat z hříchu, že nevěří v Ježíše. Takže Duch Svatý vás neusvědčuje z každé špatnosti, kterou uděláte. Duch svatý usvědčuje z důvěry - prostě věřte Ježíši. Kdykoliv přestanete věřit/důvěřovat Ježíši, tak vás Duch Svatý usvědčí. A jako další věc - Duch Svatý je dělá zároveň - Duch Svatý vás usvědčuje ze spravedlnosti. Ne z nespravedlnosti! Sice si většina lidí myslí, že Bůh vás bude usvědčovat, že nejste spravedliví, ale právě naopak. Duch Svatý vám ukáže, že Bohu nevěříte, ale bude vám ukazovat, že jste spravedliví, že Bůh vás miluje, že vás nezavrhuje. A poslední věc, ohledně které Duch Svatý usvědčuje, je soud. Verš 11 o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Takže Duch Svatý nepřichází, aby způsobil, že se cítíte mizerně, ale naopak přichází v lásce a ukazuje vám, že nedůvěřujete Pánu a bude vás povzbuzovat: "Věř Ježíši. Spočiň na Něj, namísto abys to dělal svým způsobem, a nezapomeň - jsi Boží spravedlností v Kristu a ďábel je již odsouzen. Jsi vítěz, ne oběť!" Služba Ducha Svatého je pozitivní!

Většina lidí tomu nevěří, ale Bůh zde učinil smlouvu, že se na tebe nerozlítí, ani tě neokřikne. Bůh na vás teď není naštvaný a je mi úplně jedno, co jste udělali. Bůh na vás není naštvaný! Dokonce ani nemá špatnou náladu. Bůh vás miluje a je s vámi trpělivý. Vím, že tohle není schopných přijmout mnoho z vás, protože nemilujete sebe, protože se nenávidíte. Díváte se na sebe v zrcadle, vidíte nedokonalost, snažíte se to změnit a nelíbí se vám, jak vypadáte. A také vidíte věci ve své mysli, které se vám nelíbí, vidíte své jednání, jste si vědomí všech těch věcí, které se vám na vás nelíbí, a říkáte si: "Jak by mě mohl milovat všemohoucí a svatý Bůh?" To protože Bůh se nedívá na váš zevnějšek. Bůh se dívá do vašeho srdce a ve svém srdci jste znovuzrozený člověk, úplně nový člověk, a Efeským 2:10 Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.

V duchu jste úplně stejní jako Ježíš a Bůh se na vás dívá v duchu. V Janovi 4:24 se říká, že ti, kdo Ho uctívají, Ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Bůh vás vidí v duchu! A proto na vás není naštvaný. Bůh vás miluje a je z vás nadšený! Z každého z vás! Vím, že tohle je až příliš dobrá zpráva, abyste jí věřili, a většina lidí s tím má problém, protože se dívají na zevnějšek, protože se znají pouze v těle. Pavel říká v 2 Korintským 5:16 My tedy již od nynějška nikoho neznáme podle těla. A jestliže jsme i Krista znali podle těla, nyní ho však již takto neznáme. - Jinými slovy - dříve znali Ježíše podle těla, řekli by vám, jak Ježíšovo tělo vypadalo, ale nyní ho znají podle ducha. Pavel zde říká, že již nikoho neznáme podle těla, jedině podle ducha. Víte, že takto žije velmi málo lidí? Většina lidí soudí člověka podle barvy kůže, podle oblečení, které nosí, podle způsobu, jak mluví, podle toho, v jakém domě žijí, jaké mají auto, a znají lidi pouze podle vnějších věcí. Ale opravdový křesťan - tj. ten, který následuje Pána, tak takový nesoudí člověka podle žádných vnějších věcí, ale znají lidi podle jejich srdce, jací jsou v srdci. A Bůh se dívá za vaše emoce, dívá se na vašeho znovuzrozeného ducha a vidí, že jste spravedliví, svatí a čistí, a Bůh má z vás radost!

V Efeským 1:6 je napsáno, že jsme byli přijati v tom milovaném. To řecké slovo "přijati v tom milovaném" je použito ještě na jednom místě - když se Marii ukáže anděl a říká jí: "Zdravím tě, milostí obdařená..." Stejně jako Marie byla milostí obdařená, aby byla vybrána a narodil se skrze ni Ježíš, tak úplně stejně jste milostí obdaření vy, jste přijati v milovaném. Bůh vás miluje mnohem víc, než si vůbec umíte představit! Nikdy na vás nebude naštvaný, nikdy vás nebude kárat. A následující verš v Izaiáši v tom pokračuje.

Izaiáš 54:10 Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé milosrdenství od tebe neustoupí a má smlouva pokoje se neotřese, praví tvůj slitovník, Hospodin. - Zde je napsané že nejen že se na vás Bůh nenaštve, nebude vás okřikovat, ale dokonce k vám bude milostivý a laskavý. A taková slova si s Bohem spojuje hodně málo lidí. Většina lidí si s Bohem spojuje slova jako: "hněv, soud, trest, že si vás Bůh podá..." Ale Bůh je laskavý! Hospodin by k vám byl laskavý, pokud byste mu to dovolili! Písmo říká: Žalm 35:27 Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, ať prozpěvují zvesela, ať navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj/prospěch dopřává!"

Bůh vám nemůže ukázat svoji laskavost, bez vaší spolupráce. Potřebujete tomu věřit. Ale jen málo lidí si myslí, že Bůh je k nim opravdu laskavý. Když k Marii přišel anděl a říká: "Zdravím tě, milostí obdařená...", tak je napsané, že tím slovem byla velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. Ale co by vám na tom mělo být divné? "Jsi obdařený milostí od Boha..." - proč by vám to mělo přijít divné? Může za to náboženství. Pokud by ten anděl přišel a řekl: "Ty ubožačko! Jsi kouřem v mém nose....", tak by hned věděla, že to mluví Bůh. :‑D Ale pokud někdo přijde a říká: "Zdravím tě, milostí obdařená...", pokud někdo přijde a říká: "Bůh na tebe není naštvaný. Bůh tě nikdy nebude kárat, Jeho milosrdenství od tebe neustoupí a Jeho smlouva pokoje se neotřese." - Pokud toto řeknete, tak náboženští lidé budou přemýšlet: "Nejsem si jistý, že tohle je od Boha..." Náboženství nás naučilo očekávat od Boha hněv a soud. Ale zde je napsaný přesný opak! Bůh k vám bude laskavý, nebude vás trestat a jeho smlouva pokoje se nikdy neotřese.

Chtěl bych mít dost času, abych o tom mohl vyučovat. Mám o smlouvě pokoje dvouhodinové vyučování. Když anděl říká: "Sláva Bohu na výsostech a pokoj a dobrá vůle lidem na Zemi", tak to nemluví o pokoji mezi lidmi, jak to uvádí některé překlady, ale o tom, že kvůli Zákonu byla válka mezi Bohem a člověkem. Zákon začal držet hříchy lidí proti nim a byl zde hněv, bylo nepřátelství mezi Bohem a člověkem. Ale když přišel Ježíš, tak andělé zpívají, že to je konec války, že válka skončila. "Sláva Bohu na výsostech a pokoj a dobrá vůle lidem na Zemi od Boha." Nová smlouva přináší a slouží pokojem, ne hněvem, trestem a soudem. A zde se mluví o tom, že tato smlouva je smlouva pokoje, že Bůh skrze Ježíše způsobil pokoj s vámi, že se na vás už nikdy nebude hněvat, že vás nebude kárat a nikdy od vás neodejme své milosrdenství, že tato smlouva pokoje nikam nezmizí. Dokonce i kdyby hory ustoupily a pahorky se pohnuly, tak Jeho smlouva pokoje nikam nezmizí. Bůh nikdy neporuší svoje Slovo. Bůh se nehněvá na nikoho z vás.

Znamená to snad, že můžete jít a žít v hříchu? Bůh vás bude stejně milovat, neodejme od vás svoji laskavost, neodejme smlouvu pokoje, ale pokud jdete a žijete v hříchu, tak jste hloupí. Dáváte satanu přímou přístupovou cestu do svého života. Římanům 6:16 Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? Pokaždé, když se vydáváte hříchu, tak se vydáváte satanu a dáváte mu přístup do svého života. Ale Bůh vás stejně miluje. Boží smlouva pokoje se kvůli tomu nemění, ale pokud žijete v hříchu, tak je to vaše blbost. Nežijte v hříchu, je to hloupost! Nedělejte to. Bůh už od vás vzal svůj hněv a trest a prokazuje vám milosrdenství.

Podívejte se do Židům 10. kapitoly. Už jsem se zde předtím věnoval kapitolám 7, 8 a 9, a nyní se chci podívat na kapitolu 10. Mluvil jsem o tom, že mně velmi pomohlo, když jsem pochopil, že Bůh za můj hřích potrestal Ježíše. Potom jsem mohl porozumět, jak mě svatý Bůh může milovat. Bůh si hříchu nepřestal všímat, Bůh hřích potrestal, zaplatil za hřích, akorát za hřích nepotrestal mě, ale můj trest nesl Ježíš. A další část skládačky, která mi pomohla porozumět, že mě Bůh miluje a těším Ho, i když se sebou nejsem spokojený, jsou věci, které jsou napsané právě zde. V Židům 9 pisatel mluví o tom, že Ježíš zemřel, aby Jeho závět začala platit, a potom vstal z mrtvých, aby se postaral o vykonání Jeho vůle. To je úžasné! A podívejte se, co se píše v 10 verši.

Židům 10:10 A v této vůli jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou provždy posvěceni. - Tohle je úžasné tvrzení. Je zde napsané, že jste už byli posvěceni. Slovo "posvěceni" znamená "být učiněni svatými" nebo "být odděleni". A vy jste byli učiněni svatými a byli jste odděleni skrze obětování těla Ježíše Krista JEDNOU PROVŽDY! Pokud jste zde byli včera, tak tuším včera ráno jsem vyučoval, že nám byly odpuštěny všechny hříchy - minulé, přítomné a dokonce i budoucí. A tohle s tím koresponduje. Ježíš jednou zemřel za vaše hříchy a vypořádal se se všemi vašimi hříchy - s minulými, přítomnými i hříchy v budoucnosti, všechny jsou již vyřešené. A skrze obětování těla Ježíše Krista jste byli posvěceni - učiněni svatými JEDNOU PROVŽDY!

Slyšel jsem někoho říkat, že to je jednou pro všechny lidi, ale neplatí to napořád, že pokaždé, když zhřešíte, tak ten hřích musíte dát pod krev, vyznat ho a znovu se znovuzrodit a podobně. Ale zde se nic takového neříká. Podívejte se na to v kontextu. Pokračujme ve čtení. Zde je dáno do kontrastu, jak to bylo pod Starou smlouvou a jak je to pod Novou smlouvou. Verš 11 Každý kněz stojí a denně koná bohoslužbu, při níž znovu a znovu obětuje tytéž oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. 12Kristus však za hříchy obětoval jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici. - Zde se nemluví o jediné oběti za všechny lidi, zde se mluví o jediné oběti navždy - pro všechny časy [minulost, přítomnost, budoucnost]. Ježíš obětoval jedinou oběť za hříchy navždy, posadil se po Boží pravici a verš 13 Od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni za podnož jeho nohou; 14neboť JEDINOU obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcováni, NAVŽDY k dokonalosti.

Verš 10 říká, že jste skrze obětování Ježíše byli posvěceni JEDNOU PROVŽDY, a verš 14 říká, že pokud jste byli posvěceni, tak jste také byli přivedeni k dokonalosti - učiněni dokonalí! To je úžasné! Škoda že většina lidí se zde zasekne, protože to čtou, podívají se do zrcadla a řeknou si: "Tohle má být dokonalé?" Vidí na sobě vnější nedokonalost, škaredé věci, vidí špatné věci ve své duši, špatné postoje, obavy, starosti... Většina lidí jsou tělesní lidé. Tělesný neznamená hříšný, i když všechen hřích je tělesný, ale tělesný znamená, že žijí podle svých pěti přirozených smyslů - podle toho, co vidí, cítí, co si myslí... Většina lidí se zná pouze na fyzické a emocionální [tj. duševní] úrovni, a myslí si, že nic víc není. Bible ale učí, že máte ještě třetí část a to je duch. A právě duch je ta část, která byla při znovuzrození úplně proměněna. A zde se mluví o vašem duchu. Můžete na to snadno přijít. - Vaše tělo není dokonalé, Písmo v 1 Korintským 15 říká, že toto pomíjivé tělo musí obléct nepomíjivé. Tohle smrtelné tělo si musí obléct nesmrtelné. Vaše tělo ještě není vykoupené, není proměněné, ale bude proměněné při zaznění poslední trouby. V 1 Korintským 13 je napsané, že nyní poznáváme pouze částečně a částečně prorokujeme, ale jakmile přijde to dokonalé {zde se mluví o tom, kdy půjdeme být s Pánem a dostaneme oslavené tělo}, tak tehdy budete znát všechny věci a budete znát tak, jak jste byli poznáni. Tohle se ještě nestalo, ještě svojí myslí všechno neznáte. Někteří z vás nemůžou najít ani brýle, když je máte na hlavě. Ještě všechno nevíte. Ale víte co? Jednoho dne bude naše mysl úplně obnovena, ale to se ještě nestalo. Ale zde se mluví o tom, že úplně nová je vaše duchovní část.

Když Písmo říká, že jste byli posvěceni, učiněni svatými, tak mluví o vašem duchu. Efeským 4:24 a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Vy - váš duch byl stvořen spravedlivý a opravdu svatý. Opravdu svatý naznačuje, že je i falešná svatost. Falešná svatost jsou vaše dobré skutky, vaše samospravedlnost. Sice se potřebujete chovat dobře, abyste vycházeli s lidmi a vyhnuli se vězení apod., ale vaše dobrota a samospravedlnost vám před Bohem nepomůže ani trochu. Bůh je duch a dívá se na vás v duchu a jedná s vámi podle ducha. A i kdybyste žili "svatě", co se týká vašich skutků, tak jestli je váš duch mrtvý - nejste znovuzrození, tak po smrti půjdete do pekla, protože to je celé o tom, zda jste se znovu narodili, zda je váš duch změněný. A opačně - dokonce i kdybyste po znovuzrození udělali něco špatně, tak pokud jste znovuzrození, tak váš duch byl posvěcen a učiněn dokonalým navždy.

Pokud jste znovuzrození, tak váš duch byl stvořený spravedlivý a opravdu svatý. Mluví to o vašem duchu. Váš duch byl posvěcen skrze jediné obětování Ježíše Krista. A jakmile byl váš duch posvěcen, tak byl přiveden k dokonalosti - učiněn dokonalým navždy. Váš duch je dokonalý! A pokud o tom někdo pochybuje, podívejte se do Židům 12:22. Dovolte mi připomenout, že toto píše stejný pisatel, je to jeden dopis, a jen protože je tam později přidané rozdělení na kapitoly a verše, tak to není jiná nebo nová myšlenka, stále se mluví o stejném tématu. Židům 12:22 Ale přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění 23a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými... - Zde vysvětluje, která vaše část byla posvěcena a učiněna dokonalou - je to váš duch. A vy svého ducha nemůžete vidět, nemůžete ho fyzickými smysly cítit, můžete se pouze řídit tím, co říká Boží Slovo.

Jan 6:63 Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. - Boží Slovo je jako duchovní zrcadlo. Vezmete ho, podíváte se do něj a zjistíte, že Boží Slovo říká, že jste byli posvěceni a učiněni dokonalými navždy - tohle ale v přirozeném zrcadle neuvidíte. Nemůžete to zjistit a vidět svými pocity a emocemi, ale Bible říká, že máte třetí složku, že jste duch a váš duch byl posvěcen a učiněn dokonalým navždy. Když jsem začal těmto věcem rozumět, tak jsem pustil všechny svoje výhrady a začal jsem věřit tomu, co o mě Bible říká - že jsem spravedlivý, že mě Bůh miluje, a že je to nezávislé na mém výkonu. Předtím jsem tomu nemohl porozumět, ale tohle mi konečně ukázalo, že Bůh je duch a že Bůh mě nehodnotí a nechová se ke mně podle mého zevnějšku, podle mých vnějších projevů, že se mnou nejedná podle toho, jakým se jevím být nebo jak se jeví druzí lidé. Uviděl jsem, že Bůh mě vidí v duchu a že v duchu jsem posvěcen a učiněn dokonalým navždy. Uviděl jsem, že můj duch byl učiněn dokonalým. A nyní rozumím, jak svatý Bůh může milovat "nesvatého" mě. - Protože Bůh mě nevidí tak, jak se vidím já! Bůh vás nevidí tak, jak se vidíte vy sami!

Bůh vás vidí v duchu a v duchu jste se stali novým stvořením, všechny staré věci pominuly a všechny jsou učiněny nové. Stali jste se Boží spravedlností. Ve svém duchu máte právě teď stejnou moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých. A opět neporozumění těmto věcem je důvod, proč náboženství dělá tolik divných věcí. Třeba se snaží modlitbou svolat Boží moc, aby sestoupila, modlí se: "Bože, roztrhni nebe a sestup na zem..." - to je citace z Izaiáše 63:15 - "Ó ať Bůh pošle nebe na zem a ukáže svoji moc..." - Lidé se takové věci modlí neustále. Lidé se modlí a prosí Boha, aby poslal probuzení: "Ó, Bože, vylij probuzení..." - To je špatná modlitba! Díky za to hromové ticho.

Někdo namítne: "Co je na probuzení špatného?" Na probuzení není nic špatného, ale pokud očekáváte, že ho Bůh pošle, tak to je špatně. Bůh již probuzení poslal. Plnost Božství v nás přebývá tělesně a vůbec není na Bohu, aby přišlo probuzení, je to jen na nás, zda půjdeme a začneme vkládat ruce na nemocné a budeme je vidět uzdravené, je jen na nás, zda povstaneme a začneme přikazovat, aby se staly Boží věci. Ale Tělo Kristovo dnes stále funguje pod Starou smlouvou: "Ó, Bože, nic nemáme, nejsme nic, nic nemůžeme udělat, ale kdybys roztrhl nebesa a sestoupil..." - na této logice je špatně už jen to, že Bůh už nebesa roztrhl a přišel na zem skrze Ježíše! Ježíš zařídil tuto smlouvu pokoje a nyní žije ve vás. A probuzení nepřijde tak, že lidé budou prosit, aby ho Bůh poslal, ale tak, že lidé zjistí, co už mají! Pavel se v listu Filemonovi 1:6 modlí: "aby se sdílení tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši." Pavel se nemodlí: "Ó, prosím, aby se sdílení tvé víry stalo mocným tak, že se tě Bůh dotkne a dá ti dvojitou porci pomazání.", nebo: "tím, že Bůh udělá něco nového...", nebo: "tím, že by Bůh jednal v tvém životě...", nebo: "tím, že se tě Bůh dotkne..." - Ne, Bůh se vás již dotkl! Amen? Bůh se vás již dotkl a vy jen nevíte, co už máte. Potřebujete začít zjišťovat, že Bůh už všechno udělal.

Když jsem všechny tyto věci uviděl, tak se mi rozsvítilo a říkám: "Bože, už vím, jak jsi na mě mohl vylít tu úžasnou lásku, když jsem na tom byl zrovna nejhůř - protože Ty mě nevidíš tak, jak se vidím já! Tys se mnou jednal na základě toho, kdo jsem v Kristu Ježíši, a vylil jsi na mě svoji lásku, protože Ty jsi láska! Ne protože bych si Tvoji lásku nějak zasloužil." A to úplně změnilo můj život a způsobilo to, že jsem začal žít mnohem víc svatě. Někteří lidé by chtěli přijít s tím, že kážu milost, abych mohl žít v hříchu. Ale já nežiji v hříchu, žiji život oddělený pro Boha. Žiji svatě, protože Boha tolik miluji a jsem tolik vděčný, za to co udělal, že Bohu sloužím z lásky, ne ze strachu z trestu. A nesnažím se něco si zasloužit, něco svým jednáním získat, nebo nějak Boha manipulovat. Je to úplně jiný přístup. Kdysi jsem byl na opačné straně. Začínal jsem celonoční modlitební setkání s tím, že se budeme modlit, uchopíme rohy oltáře a budeme jím třást, dokud Bůh nepřijde, že naším snažením způsobíme, že Bůh pošle probuzení... Žebral jsem, prosil jsem, naléhal jsem, kopal jsem, křičel jsem...

Vzpomínám si, jak jsem jednou vedl jedno takové modlitební setkání a volal jsem: "Bože, zachraň naše město..." A dokonce jsem potom řekl: "Bože, pokud bys naše město miloval alespoň z poloviny, jako ho miluji já, tak bychom zde měli probuzení..." A když jsem to řekl, tak jsem si pomyslel: "Na tom je něco špatně!" Já chci říct, že miluji více, než Bůh? Vy se smějete, ale vsadím se, že spousta z vás sice možná neříkala stejná slova, ale modlili jste se jako: "Bože, proč nevyliješ na Ameriku svého Ducha?" A všechno tohle je jen pro to, že křesťané jsou zalezlí ve svých pokojích a modlí se a prosí, aby Bůh udělal, co řekl vám, abyste dělali! Bůh řekl vám, abyste šli a vkládali ruce na nemocné a oni se uzdravili. Bůh řekl vám, abyste vyháněli démony! Vám řekl, abyste křísili mrtvé. A vy přitom říkáte: "Ó, Bože, já nemůžu nic..." - nedivte se, vy už začínáte v pozici nevíry a prosíte Boha, aby poslal svoji moc. Ale Bůh již poslal svoji moc! Ta moc je ve vás, je ve mně a my potřebujeme začít uznávat, co je v nás, co Bůh už udělal.

Ve Skutcích v 3. kapitole šel Petr s Janem do chrámu v hodinu modlitby a viděli tam chromého člověka od narození. Podívali se na něj a říkají mu: "Podívej se na nás!" Petr řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7Uchopil ho za pravou ruku a zvedl ho; a tehdy se jeho nohy a klouby ihned zpevnily. 8A když vyskočil, stál a chodil a vešel s nimi do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. - Víte, že za ta slova "ale co mám ti dám" by dnes byli vyhozeni z téměř každé církve na světě? Lidé by jim říkali: "A kdo si jako myslíte, že jste? Nevíte snad, že bez Ježíše nemůžete nic udělat?" Ano, absolutně, já to vím. Bez Ježíše nemůžu uzdravit nikoho, ale já nikdy nejsem bez Ježíše! On řekl, že mě nikdy neopustí, ani se mě nezřekne, On je neustále se mnou! A pokud bych zde měl sedět s tím falešným náboženským postojem: "Ó, Bože, my jsme nic, nic nemůžeme, vztáhl bys prosím svoji ruku..." - Tento náboženský postoj je urážkou Ježíše. Ježíš řekl, že vám dal moc a vás poslal dělat tyhle věci. Bůh vám dal moc nad všemi nemocemi, chorobami, nad všemi démony.

Spousta lidí se modlí zbabělé modlitby. Je snadné říkat: "Ó, Bože, my nemůžeme udělat nic, dotkl by ses prosím toho člověka... Prosím, pěkně prosím, pokud by to byla Tvoje vůle, kvůli Ježíši..." A když se nic nestane, tak se vymlouvat: "No, Bůh je svrchovaný, takže to musela být Boží vůle, aby se to takhle stalo... Bůh potřeboval v nebi anděla víc, než jsme toho člověka potřebovali na zemi..." - Tohle mi řekli, když zemřel můj otec. Přišel pastor církve a říká: "Bůh potřeboval tvého tátu v nebi víc, než ho potřebuješ ty." Bylo mi jen dvanáct, ale bylo mi to divné a vrtalo mi hlavou, na co Bůh potřebuje mého tátu. Vidíte? Je to prostě snadný a zbabělý způsob, jak se vymluvit. Hodíte svoji modlitbu do placu, a když se něco stane, tak to musela být Boží vůle, ale když se nic nestane, tak protože Bůh je "svrchovaný". Ne Bůh řekl vám, abyste šli a uzdravovali nemocné! Bůh vám neřekl, abyste se za nemocné modlili. V Novém zákonu nenajdete příkaz, abyste se modlili za nemocné. Jsou tam příklady lidí, kteří se modlí za nemocné, neříkám, že je špatné se za nemocné modlit, ale musíte se modlit modlitbu autority a víry. Je napsané, že modlitba víry zachrání nemocného. Ale lidé se takto bojí modlit, protože pokud se nemoci postavíte a přikážete jí, aby ve jménu Ježíš odešla, tak co když se nic nestane? Pak se cítíte trapně... Takže je mnohem snazší se modlit: "Ó, Bože, nemůžeme nic, pokud by to byla Tvoje vůle, prosím, uzdrav ho..." - to je prostě zbabělé a Bůh neříká, abychom tohle dělali.

Byli jste změněni vevnitř, byli jste posvěceni a učiněni dokonalými. Efeským 1:18- a Římanům 8 mluví o tom, že ve vás je stejná moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých. Ta moc není kdesi někde, ale je ve vás! Ale Tělo Kristovo se modlí: "Ó, Bože, vztáhni svoji ruku, dotkni se, sešli svoji moc, Ó, Hospodine..." - Tímto tupíte Ježíše. Říkáte tím, že Ježíš nedosáhl toho, čeho Bible říká, že dosáhl. Potřebujete začít věřit, že Bůh svoji část udělal, že vás naplnil, že jste plní Boží moci! Uznávám, že musíte obnovovat svoji mysl - Římanům 12:2 Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Takže to není jen tak jednoduché, že máte moc ve svém duchu, ale musíte mít obnovenou mysl, než tato moc může proudit skrze vás a z vás, a dotýkat se lidí a měnit je. Takže jsou věci, které se musíme naučit, ve kterých potřebujeme růst, ale první krok je uznat/uvědomit si, že tuto moc máte! A tomu většina křesťanů nevěří.

Můj život úplně změnilo porozumění, že ve svém duchu jsem už nyní spravedlivý, že jsem učiněn dokonalým, a Bůh je duch a jedná se mnou v duchu. A nyní rozumím, jak mě může všemohoucí Bůh milovat - protože v duchu jsem čistý a svatý jako Ježíš. Někteří se teď právě zasekli: "Jak si můžeš dovolit říct takovou věc?" 1 Janova 4:17 V tomto došla Boží láska s námi k dokonalosti: abychom měli smělou důvěru v soudný den, poněvadž jaký je On {tj. Ježíš}, takoví jsme i my na tomto světě. - Tam není napsané, že takoví budeme jednou v příštím životě! Takoví jsme i my teď na tomto světě. Jak můžete uvěřit tomu, že Ježíš je stejný, jako vy? Pokud se budete dívat na vnějšek, na tělo, na vaše myšlenky, tak takový Ježíš není, ale ve vašem duchu jste totožní s Ježíšem. A Zákon není pro spravedlivého člověka, pro člověka, který je nyní totožný s Ježíšem a ve spojení s Ním. Zákon byl dán pro nespravedlivé a bezbožné lidi. To je v 1 Timoteovi 1:5-11.

Jakmile se znovuzrodíte tak jste spojeni s Bohem, duch s duchem, a Bůh změní vaše srdce, změní věci, které chcete. A nyní už nemusíme žít podle vnějších věcí - podle vidění. V Žalmu 32 David prorokuje o Nové smlouvě, pod kterou my teď žijeme, a David tam říká: "Blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost." David neříká: "Blahoslavený člověk, kterému Bůh nepočítal vinu", ale komu nepočítá. David prorocky mluví o dni, ve kterém my nyní žijeme, a říká: "Blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu." A v té samé kapitole David říká: "Nebuďte jako kůň či jako mezek bez rozumu. Ty je třeba krotit uzdou a udidlem..." Nebuďte jako zvířata, které musí být pobízena bolestí, aby šli dobře. My jsme nyní znovuzrození, náš duch je sjednocen s Ním, naše srdce je změněné a nyní můžeme sloužit Bohu, protože Zákon byl napsán na naše srdce a nyní Boha milujeme. A to je úžasné!

Škoda, že takto žije velmi málo křesťanů. Většina křesťanů totiž stále dovoluje, aby je určovaly, trestaly a napravovaly externí věci. Platí pro ně, že pokud jim něco projde, tak většina křesťanů jde a dělá to. Ale lidi, pokud byste byli opravdu proměněni a pokud byste rozuměli tomu, kdo jste v Kristu, tak byste si tolik vážili toho, co do vás Bůh dal. Pokud byste na to byli zaměření - jak se píše v Přísloví 23:7 jak [člověk] v duchu uvažuje, takový opravdu je. Pokud byste mysleli na to, kdo opravdu jste a co Ježíš udělal, tak byste ve svém [vnějším] životě začali vidět svatost a čistotu, která je ve vašem duchu. Ale většina lidí sebe vidí jako ty, kteří selhali, vidí se, že jsou jen staří hříšníci spasení milostí. Takže jdou a chovají se jako hříšníci, protože si myslí, že jsou hříšníci. Pokud někdy uvidíte: "Ano, byl jsem sice hříšník, ale byl jsem zachráněn milostí a nyní jsem spravedlností Boží, jsem navždy posvěcen a učiněn dokonalým..." - Pokud byste tohle někdy uviděli a stalo by se to vaší totožností - tím kdo jste, tak byste Bohu sloužili neúmyslně více, než jste Mu kdy sloužili záměrně. Bylo by to prostě vaše ovoce, ne vaše práce. Nesli byste ovoce.

Podívejte se na to do Římanům 6. Zde je skvělá porce Písma. Římanům 6:19 Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku... - Čili takto bychom neměli přemýšlet, měli bychom používat duchovní věci a srovnávat duchovní věci s duchovními, ale tito lidé byli tolik neschopní slyšení, že k nim Pavel mluví po lidsku, mluví tělesné/přirozené věci, kterým byli tělesní lidé schopní porozumět. 19Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste vydali své údy za služebníky nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak tedy nyní vydejte své údy za služebníky spravedlnosti k posvěcení. Moderní parafráze říká: "Žijte pro Boha s takovou vervou, jako jste předtím žili pro ďábla." Amen?

Měli byste pro Boha žít se stejným zapálením, s jakým jste předtím sloužili ďáblu. Verš 20 Když jste totiž byli služebníci hříchu, byli jste svobodní od spravedlnosti. 21Jaký jste pak tehdy měli užitek z těch věcí, za které se nyní stydíte? Vždyť jejich výsledkem je smrt! 22Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. - To jsou úžasné věci. Podívejte se na verš 20 Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od spravedlnosti... Ten obrat "když jste byli otroky hříchu" mluví o době, než jste se znovu narodili. Před znovuzrozením jste byli otroky hříchu a byli jste svobodní od spravedlnosti. Co znamená "svobodní od spravedlnosti"? Znamená to, že neznovuzrozený člověk nemůže udělat nic spravedlivého, nic co by bylo dobré? Ne, tohle to vůbec neznamená.

Ztracení lidé také "milují", dělají dobré věci a pomáhají. I ztracení lidé dělají dobré věci. Ale zde se říká, že pokud nejste znovuzrození, tak vaše "dobrota" a dobré věci, které děláte, nemohou změnit vaši přirozenost. Před znovuzrozením jste svojí přirozeností dítětem ďábla. Tomu nevěří většina lidí a já nemám čas o tom vyučovat, ale Efeským 2:1-3 o tom mluví, že před znovuzrozením jste byli přirozeností dětmi hněvu jako ostatní, že v synech neposlušnosti působí duch. Kdokoliv nezná Pána a není znovuzrozený, tak je mi jedno, zda jsou to ti nejmilejší, nejlaskavější, nejlepší, nebo dobří lidé, nebo lidé, kteří vynalézají věci a pomáhají druhým, protože všichni se narodili s hříšnou přirozeností a jsou odděleni od Boha a je jedno, zda jste lepší člověk, než někdo jiný, zda jste lepší, než já, protože kdo chce být ten nejlepší hříšník, který kdy skončil v pekle? Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva a musíte se znovu narodit! Takže zde je napsané, že ztracení lidé sice můžou dělat dobré věci, můžou dělat správné věci, ale jejich spravedlivé skutky nebo dobré jednání nezmění jejich hříšnou přirozenost. Musíte se znovu narodit vírou v to, co Ježíš udělal. Vy se nestanete lepšími tím, že se budete snažit lépe chovat a jednat, ale vy se znovu narodíte a potom změna vašeho jednání/chování je výsledkem/produktem vašeho vztahu s Bohem.

Většina křesťanů bude souhlasit s veršem 20, ale podívejte se na verš 22. Je zde použito stejných slov, ale nyní je to obrácené. Verš 22 Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. - Pokud jste před svým znovuzrozením byli otroky hříchu, tak "stali jste se otroky Božími" mluví o době po znovuzrození. A pokud jste byli svobodní od spravedlnosti, když jste byli ztracení, což znamená, že vaše dobré skutky nemohou změnit vaši hříšnou přirozenost, tak nyní jste svobodní od hříchu! To neznamená, že křesťan nemůže zhřešit, ale znamená to, že ten hřích nemůže změnit vaši spravedlivou přirozenost, stejně jako vaše dobré skutky nemohou změnit vaši hříšnou přirozenost! Tohle se zde říká a je to mocné.

Pokud věříte Bibli, tak jak si můžete myslet, že když zhřešíte, že se od vás Bůh odvrátí, že vás opustí? Přece když uděláte něco dobrého, tak to neznamená, že jste automaticky znovuzrození! Ne, spasení musíte přijmout jako dar, nikoliv na základě svých skutků. Dobré skutky vaši starou přirozenost nezmění a stejně tak vaši novou přirozenost nezmění, pokud uděláte špatný skutek! Tohle úplně zabíjí starou letniční doktrínu "spasen, zatracen, spasen, zatracen..." - že ztrácíte spasení pokaždé, když zhřešíte. Vidím, že tohle zrovna moc z vás nepožehnalo, ale říkám vám, že tohle je pravda. V mém životě nastala revoluce, když jsem zjistil, že Bůh mě miluje na základě toho, co udělal On, že jsem Jeho dílo v Kristu Ježíši stvořený k dobrým skutkům, že Bůh je duch a vidí mě v duchu, a že Boha těším, že mě miluje a je ze mě nadšený. Bůh nás miluje mnohem víc, než jsme Mu kdy dovolili nám Jeho lásku ukázat. Miluje nás mnohem víc, než jsme kdy dovolili Jeho lásce, aby se projevila v našich životech. Podívejte se opět do Žalmu 35:27 Ať stále říkají: Veliký je Hospodin, jenž dopřává pokoj/požehnání svému služebníku. - Potřebujete Bohu dovolit, aby k vám mohl být dobrý. Musíte mu to dovolit. Většina lidí to Bohu nedovolí. Bůh pro nás dělá neustále dobré věci a my je prostě odmítáme a nerozumíme.

Když jsem tyhle věci poprvé uviděl, tak jsem byl ještě v baptistické církvi a pral jsem se s myšlením, že Bůh je na mě naštvaný, protože jsem neudělal všechno správně. Jezdili jsme tehdy do církve vzdálené asi 75km a protože to byla dlouhá cesta, tak jsme tam zůstávali na odpoledne, a potom jsme šli na večerní bohoslužbu. Takže jsme s lidmi tam strávili mnoho času. V té době tam byl jeden pár, který jsme často navštěvovali. Měli dceru, která nebyla křesťanka, křesťany nesnášela a kvůli víře nenáviděla i své rodiče. A ze všech křesťanů na zemi nejvíc nenáviděla mě, absolutně mě nemohla vystát. Jednou odpoledne jsem byl u těch lidí a přišel na mě spánek. Řekli mi, ať si jdu nahoru do pokoje té dívky zdřímnout, protože ona byla pryč - slyšela, že k nim mám přijít, tak zmizela a nepředpokládalo se, že by se vrátila. Takže jsem si říkal, proč ne. Lehl jsem si na její postel a usnul. A v hlubokém spánku najednou slyším, že se otevřely dveře, a když jsem to uslyšel, tak jsem se okamžitě probudil. Moje první myšlenka byla, že ta dívka mě nechce vidět a já jsem nechtěl vidět ji, takže jsem ležel a dělal jsem, že spím.

Ležel jsem se zavřenýma očima a slyšel jsem, jak chodí po pokoji, otevřela skříňku, šuplík, říkal jsem si, že asi něco zapomněla a vrátila se pro to. Poslouchal jsem, jak se pohybuje po pokoji, ale potom najednou přišla k posteli, zastavila se tam a já jsem slyšel, jak dýchá. V ten moment jsem se už bál otevřít oči. Takže jsem ležel, hrál jsem, že spím, a ona si najednou sedla na okraj postele, cítil jsem, jak se postel prohnula. Potom kolem mě dala ruku, nahnula se nade mě a políbila mě přímo na ústa! A tehdy jsem okamžitě otevřel oči, ale v místnosti nikdo nebyl! Nikdo tam nebyl. Sedl jsem si na posteli a říkal jsem si, co to bylo, a první, co mě napadlo: "Byl to Pán!" Ale potom mě hned přišlo: "Pokud by to byl Pán, tak by mě přece dal facku, nebo by mě napomenul, přece by mě nepolíbil!" A potom ke mně Pán promluvil a řekl mi: "Když jsem tě miloval tolik, že jsem za tebe zemřel, myslíš, že bych tě nepolíbil?" Tuto zkušenost jsem alespoň deset let nikomu neřekl, protože lidé by hned říkali: "Kdo si myslíš, že jsi?", soudili by mě podle těla a mysleli by si, že by mě Bůh nikdy nepolíbil. Ale to byl Bůh, který mi ukazoval, že mě miluje.

S mojí manželkou Jamie jsme byli na různých shromážděních a pamatuji si, že jsme byli na shromáždění Kathryn Kuhlman a viděli jsme zázraky. Děly se zázraky, a když shromáždění skončilo, tak se všichni zvedli a odešli. A já s Jamie jsme tam ještě půl hodiny seděli a říkali jsme si: "Jak ti lidé můžou odejít? Vždyť jsme v Boží přítomnosti!" A seděli jsme tam ohromeni, Bůh se nás mocně dotkl. Když jsem sloužil na jednom místě, tak jsem si při odchodu všiml, že tam byli lidé, kteří prožívali stejnou věc. Viděl jsem lidi, jak tam sedí a jsou ohromeni Boží mocí, Slovem a tím, jak moc je Bůh miluje. A jak jsem potom jel na hotel, tak jsem děkoval Bohu a připomínal jsem si, jak se dotýkal našich životů a jak nás to ovlivnilo. Děkoval jsem Bohu: "Otče, děkuji Ti, že jsem mohl vidět změněné životy těchto lidí." Věděl jsem, co se v nich děje. Děkoval jsem mu: "Otče, děkuji Ti, že ses jich dotýkal." A jak jsem Ho chválil, tak mi Pán říká: "Děkuji Ti Andrew..." Víte, většina lidí by ihned namítla: "Bůh by ti nikdy nepoděkoval!" Vidíte? Vy nevěříte, že s vámi má smlouvu pokoje, nevěříte, že k vám je laskavý, nemyslíte si, že nyní máte pokoj s Bohem.

Většina z nás Bohu nedovolí, aby nám řekl, jak moc nás miluje. Ale pokud byste změnili své smýšlení, tak by vám Bůh neustále říkal, že vás miluje, ukazoval by vám na dobré věci, které jsou ve vašem životě. Ale většina lidí byla tolik zpracována náboženstvím, že si myslí, že Bůh k nim mluví pouze, když je jim mizerně, když trpí, když je něco špatně, tak že se tím Bůh snaží upoutat jejich pozornost nebo tak něco, že je Duch Svatý z něčeho usvědčuje... Většina lidí Bohu nedovolí, aby je miloval. Pokud byste si sedli a s upřímným srdcem se zeptali: "Bože, opravdu mě miluješ? Je něco, co se ti na mně opravdu líbí?" A pokud byste Bohu dovolili k vám mluvit, tak by vám řekl úžasné věci, Bůh by se stal vaším nejlepším přítelem, řekl by o vás skvělé věci. Řekl by vám, jak moc vás miluje a to dokonce i když jste uprostřed vašich problémů. Dokonce i když jste zhřešili, i když jste selhali, tak Bůh by vám řekl, že je na vás pyšný! Amen? Někteří z vás si myslí: "Ne, to by neřekl!" Ale řekl, neznáte Boha. A je to, protože Starý zákon zaměřoval vaši pozornost pouze na naše hříchy, neustále nám připomínal, jak moc jsme nedostateční, a většina lidí nyní Bohu nedovolí, aby byl v jejich životech vyvýšený. Nedovolí, aby k nim Boží láska proudila a limitují/omezují, co Bůh může udělat.

Řeknu teď něco, co se na první poslech bude zdát špatně, ale je to pravda. A to, že: "Bůh pro vás bude takový, jak si o Něm myslíte, že je." Bůh je kdo On je, bez ohledu na to, co si o něm myslíte, ale co se týká vaší zkušenosti, tak Bůh vám nebude činit žádné násilí, Bůh je gentleman. Bůh na vás nenaběhne a nebude na vás křičet kvůli vašim pochybám a kvůli vaší nevěře, nepřinutí vás věřit. Bůh pro vás bude takový, jak o Něm myslíte, že je. Já jsem žil dlouhou dobu v domnění, že křest Duchem Svatým, mluvení v jazycích a zázraky pominuly s apoštoly a že dnes už se nic takového neděje. A víte co? Bůh se mnou jednal, aniž by mně tyhle věci nutil. Nechal mě, abych Ho uctíval jako Boha, který je velký "Já jsem byl", ne "Já jsem". A Bůh se mnou jednal podle toho, jak jsem ho viděl, a podle toho také vypadal můj vztah s Ním. Když jsem potom zjistil, že křest Duchem Svatým, mluvení v jazycích a zázraky nepominuly, a když jsem začal věřit, že Bůh je takový, tak hádejte co? Bůh se v těch věcech začal projevovat.

Někteří z vás už slyšeli mé svědectví, kdy mi Bůh před 11 lety ukázal, že Ho omezuji svým malým myšlením. Věděl jsem, že mě Bůh povolal do celosvětové služby, to mi řekl již před 45 lety, a já jsem k tomu směřoval, dělali jsme dobré věci a viděli dobré výsledky, ale 21. ledna 2002 mi to Bůh připomněl a ze Žalmu 78:41 mi řekl: "Omezoval jsi mě. Omezuješ, co mohu udělat. Tvoje malé myšlení mě omezuje..." Když jsem to uviděl, tak jsem se změnil a začal jsem myslet ve velkém. A vůbec ani nemám slov, jak vám přiblížit, jak moc se můj život a moje služba v posledních 11 letech změnila. Naše služba je nyní nejméně 10x větší co se týká počtu zasahovaných lidí, rozpočtu... Vůbec se nedá popsat, co Bůh udělal. Ale Bůh se nezměnil, to já jsem se změnil, změnilo se moje myšlení o tom, co Bůh může udělat, a Bůh najednou vyrostl do úrovně, do které jsem Mu začal věřit.

Pokud si myslíte, že se na vás Bůh hněvá, tak Bůh na vás nebude naštvaný a nebude s vámi špatně zacházet, ale bude omezen ve svojí schopnosti ukázat vám, jak moc vás miluje, protože Mu to nedovolíte - odmítáte to. Pokud by Bůh přišel a udělal pro vás něco dobrého, tak byste řekli: "To je od ďábla, snaží se mě svést, odmítám to!" Bůh tohle nebude dělat, Bůh bude ve vašem životě jednat a proudit do míry, do které máte své srdce otevřené a jste ochotni přijmout. A není to tak, že Bůh by nás nemiloval, ale jsme to my, kdo Bohu nedovolíme, aby nás miloval, protože žijeme pod Starou smlouvou, kdy byl hněv proti hříchu, kdy Zákon trestal hřích, působil odsouzení, namísto aby ukazoval Boží lásku. Ale co máme pod Novou smlouvou je nekonečně větší a již se před Bohem nemusíme strachy krčit, nemusíme se obávat trestu, a nemusíme být jako tupé zvíře, které potřebuje, aby ho řídila bolest, než se změní. Pokud jste znovuzrození, tak jste vevnitř proměněni a vnějšek se promění změnou, která se děje zevnitř směrem ven.

Římanům 6:22 Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek/ovoce ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. - Svatost je ovocem vztahu s Bohem. Svatost není kořenem a ani neprodukuje vztah s Bohem, svatost přichází jako produkt vztahu s Bohem. Pokud byste mohli vírou přijmout, že Ježíš zaplatil za všechny vaše hříchy a že Bůh je duch a vidí vás v duchu, pokud byste uviděli, že jste posvěceni, učiněni dokonalými navždy, že jste svatí a Bůh vás miluje, tak pokud byste takto vírou chodili, protože tohle říká Boží Slovo, pokud byste do toho vstoupili, pokud byste se napojili na Boží lásku, tak byste Bohu sloužili skrze lásku mnohem víc, než jste Mu kdy sloužili ze strachu. Vůbec se nemusíte bát, že byste šli a začali žít v hříchu, protože láska Kristova vás zavazuje/motivuje, jak Pavel říká v 2 Korintským 5:15. Láska Kristova nás zavazuje/motivuje a to nikoliv k životu ve hříchu.

Podíváme se ještě na jedno místo. 1 Janův 3:1 Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dětmi! Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. 2Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. - To je skvělý verš, hned bych na něj kázal, i když se snažím dostat k následujícímu verši. Ale pokud byste někdy uviděli Boha takového, jaký je, tak budete jako On. Budeme v momentu proměněni, protože Ho uvidíme takového, jaký je, a okamžitě nás to promění do Jeho obrazu. A do míry, do jaké Ho jste právě teď schopní vidět takového, jaký je, tak do té míry budete [teď] proměněni do Jeho obrazu. Tohle je důvod, proč nikdo nemůže spatřit Boha a žít. Ne protože pokud byste Boha zahlédli, tak vás zabije, že jste Ho uviděli, ale protože je tak úžasný, tak svatý, že tohle fyzické tělo to není schopné pojmout. Pokud byste měli uvidět skutečnou Boží slávu, tak zemřete. A když ho uvidíme přicházet v oblacích, tak tyhle fyzická těla budou v okamžiku proměněna na neporušená těla. To je mocné.

Verš 3 A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. - Pokud opravdu máte tuto naději, což mluví o tom, že budete jako On, že Ho uvidíte takového, jaký je, a budete proměněni do Jeho obrazu, tak každý, kdo má v Něm tuto naději, tak se očišťuje. Pokud by někdo chtěl vzít věci, které jsem vyučoval, že Bůh s vámi nejedná podle vašeho hříchu, že Bůh nejedná s hříchem, že Bůh vás miluje a nezávisí to na tom, jak vy jednáte, že vás vidí v duchu. Pokud by to chtěl někdo vzít a použít to jako: "Skvělé, tohle mi umožňuje jít a žít v hříchu, tohle je skvělá správa!" - tak se potřebujete znovuzrodit, protože v Něm tuto naději nemáte. Pokud jste opravdu znovuzrození, tak chcete žít pro Boha a nechcete žít v hříchu. Možná se vám to nemusí moc dařit, ale chcete žít pro Něho. A pokud odstraníte bariéry strachu a lidé porozumí, jak moc je Bůh miluje, tak se začnou očišťovat, jako je čistý On.

Než jsem s Pánem prožil tuhle zkušenost, tak jsem se sice v 8 letech znovu narodil, ale stal jsem se náboženským člověkem a myslel jsem si, že musím dělat věci, abych si zasloužil Boží přízeň. Neustále jsem se pro něj snažil něco dělat. Byl jsem ale introvert a nemohl jsem se nikomu podívat do očí a mluvit s nimi. Nemohl bych se na vás dívat a mluvit s vámi. A to nepřeháním. Končil jsem střední školu, a když mě někdo na ulici pozdravil, tak jsem odpověděl, až když jsem o dvě ulice dál nasedl do svého auta. Tak dlouho mi trvalo odpovědět na pozdrav. Byl jsem hrozně stydlivý. Ale přes to všechno jsem byl tolik motivován, že musím dělat něco, abych Boha potěšil. Slyšel jsem kázání, že na mých rukou bude krev lidí, pokud nebudu svědčit lidem, takže přestože jsem byl introvert, tak jsem se nutil chodit na semináře "jak získávat lidi" a začal jsem chodit a klepat na dveře a vést lidi k Pánu. Přestože jsem byl introvert a nemohl jsem se na ně podívat. Díval jsem se do země a přednášel jsem jim svoji řeč. A pokud k lidem mluvíte "správně", pokud použijete, co jsme nazývali "cesta Římanům", kterou nás tam učili - to je Římanům 3:23, Římanům 5:8, Římanům 6:23 a podobně, tak pokud ty Písma "správně" použijete, tak když se na konci zeptáte, zda je důvod, proč by se teď s vámi nemodlili a nepřijali Ježíše, tak jen velmi málo lidí řekne: "Ale dej mi pokoj, chci jít do pekla." Takže je takto můžete dostat k tomu, aby po vás opakovali modlitbu. A oni po mě opakovali modlitbu, pak sem si vzal jejich skalp, šel jsem do církve a ukazoval jsem lidem - podívej, kolik lidí jsem přivedl k Pánu. :D

Když mi bylo 14-15 let, tak jsem každý týden přiváděl k Pánu tak 3-4 lidi a přitom jsem byl absolutní introvert. Ale v mém srdci jsem se vždy modlil: "Bože, prosím, ať není nikdo doma..." Protože pokud jsem jen zaklepal a zanechal letáček, tak jsem měl zásluhy a to mi stačilo, dělal jsem to pro sebe, dělal jsem to proto, abych si od Boha něco zasloužil. Nemiloval jsem Boha, miloval jsem sebe a nemiloval jsem lidi, chtěl jsem mít zásluhy. Nechtěl jsem se cítit trapně, že se nemám čím vykázat. Ale ve svém srdci jsem se modlil: "Bože, prosím, ať nikdo není doma..." Ale po té, co jsem měl tu zkušenost a prožil jsem, jak moc mě Bůh miluje, tak jsem zjistil, že Bohu je jedno, zda pro něj něco dělám, že mě miluje ne proto, co dělám, ale kým pro něj jsem. Způsobilo to, že bych přestal lidi navštěvovat? Ne, naopak. Zrušil jsem úterní a čtvrteční večerní návštěvy...

A někteří z vás už si teď myslí: "Aha, to sem si myslel, že přesně tohle milost způsobí..." Já jsem skončil s děláním tří návštěv v úterý a tří návštěv ve čtvrtek večer a uvědomil jsem si, že kolem mě každý den prochází 100 lidí, takže jsem začal svědčit všemu, co se hýbalo. Stoupl jsem si v restauraci a žehnal jsem jídlo všech lidí. :D A když se na mě lidé dívali, tak jsem jim říkal, že také potřebují mít jídlo požehnané. A lidé se obraceli. Najednou z toho bylo 100 návštěv denně, akorát jsme udělali chybu, že jsme začali v bohaté části města. Bible říká, že Ježíši naslouchali chudí lidé. Ale to jsem ještě tehdy nečetl, takže jsem šel k bohatým lidem, ale bohatí lidé o Ježíši nechtěli slyšet, bouchali mi dveřmi před nosem... Měli jsme vytištěné takové falešné dotazníky - ve smyslu - byly tam otázky kolik lidí je ve vaší domácnosti, do jaké církve chodíte, ale hlavní otázka byla: "Máte osobní vztah s Ježíšem?" A o to nám šlo, dotazník byl jen pomůcka, která nám umožnila s lidmi navázat kontakt. Ale i tak lidé neměli zájem.

Jednou jsem byl už tak odhodlaný, že i kdybych měl strčit nohu do dveří, aby mě vyslechli, tak bych to udělal, a říkal jsem si: "Bože, dej mi něco, pomoz mi." A lidé vám klidně řeknou, že jsou křesťané, ale přitom ani netuší, co to znamená. Jednou mi někdo ukázal minci a říká: "Podívej, zde je vyražené, že důvěřuji v Boha.", jasně že jsem křesťan! Ten člověk vůbec netušil, co znamená být křesťan. Takže jsem přišel k jednomu domu a Bůh mi dal nápad. Zaklepal jsem na dveře, přišla mi otevřít jedna žena. Otevřela jen na řetěz, divá se na mě a ptá se: "Co chceš?" A já říkám: "Chvála Bohu, konečně jsem našel křesťany." A ta paní se na mě podívá a říká: "Křesťany? Proč si myslíš, že jsem křesťanka?" Odpověděl jsem jí: "Máte zde na plotě verš z Bible." Ta žena oddělala řetěz, vyšla před dům a ptá se: "A kde jako mám ten verš z Bible?" A já jsem otevřel Filipským 3:2 a začal jsem číst: "Dejte si pozor na psy" a pokračoval jsem ve čtení... :D Než mi zabouchla dveře před nosem, tak jsem stihl dočíst celou kapitolu. :D

Říkal jsem tu příhodu, protože když uvidíte, jak moc vás Bůh miluje, tak Bohu nebudete sloužit méně, naopak mu budete sloužit mnohem víc. Já jsem se z šesti návštěv dostal na 100 návštěv denně. Z introverta, který se bál, co si o něm lidé myslí, se stal člověk, kterému na lidském názoru už nezáleželo, udělal bych cokoliv, aby někdo mohl slyšet o Boží dobrotě. Říkám vám, že pokud porozumíte Boží milosti a lásce, tak nikdy nebudete Bohu sloužit méně, naopak mu budete sloužit více, než kdy předtím. Vůbec se o to nemusíte bát, protože pokud máte v Něm tuto naději, tak se budete očišťovat jako je čistý On.

Bratři a sestry, my jsme k tomu přistupovali úplně špatně. Namísto abyste se snažili omezovat svoje jednání a snažili se zasloužit si Boží přízeň, tak potřebujete uvidět a přijmout pravdy, které jsem sdílel a zjistit, že už jste svatí, jste učiněni dokonalí navždy. Potřebujete zjistit, jak moc vás Bůh miluje a pokud někdy získáte zjevení Boží lásky, tak byste se bez mrknutí oka klidně vzdali třeba i žvýkání, jen pokud byste si mysleli, že by to Bohu udělalo radost. Lidi, pak se vzdáte čehokoliv a budete Boha tolik milovat, že pro něj z lásky uděláte cokoliv. Z lásky - pak je to ovoce, ne z povinnosti jako z příčiny vašeho spasení. Pokud lidem musíte kázat: "Běžte ven a říkejte lidem o Ježíši, jinak pak před vašima očima bude váš soused hozen do pekla, a jak ho povlečou tak se na vás podívá: Proč jsi mi nic neřekl?! A vy pak budete mít na svých rukou jeho krev..." - Slyšel jsem taková kázání. Víte, takové kázání sice motivuje lidi svědčit druhým, ale ne protože byste milovali Boha, ale protože milujete sebe, cítíte se trapně a nechcete být nečinní, takže jdete a děláte, co je potřeba, abyste uspokojili své svědomí. Ale když porozumíte, jak moc vás Bůh miluje a když si uvědomíte, že Bůh miluje úplně stejně i všechny ostatní lidi, tak se do Boha zamilujete a zamilujete se i do lidí, takže vám nebude vadit jejich kritika, odmítnutí, že vám někdo plivne do tváře... Mně se tohle stalo kolikrát a jen jsem si otřel obličej a vůbec mě to nerozhodilo. Protože to není o mně, je to o Ježíši, je to o milování druhých lidí a tento pohled způsobí, že budete žít svatě. Amen?

Každý potřebujeme mít zjevení toho, jak moc nás Bůh miluje. A všechno potřebné k tomu je v Bibli a Duch Svatý byl poslán, aby byl náš učitel, aby nám tyhle věci ukázal a objasnil, ale vy se musíte dostavit na vyučování. Musíte chodit na [Jeho] vyučování. Spousta z nás na vyučování chyběla a spousta lidí chodila do špatné třídy. Seděli jsme pod Zákonem, namísto abychom byli pod milostí.

Modlím se, aby Bůh dnes večer otevřel vaše srdce a pomohl vám porozumět, že žijete pod Novou smlouvou, kde se na vás Bůh nebude nikdy hněvat, nikdy vás neokřikne, Jeho milost vás nikdy neopustí. Válka již skončila, máme smlouvu pokoje. Jste posvěceni a jste učiněni dokonalými navždy. Jste spravedliví, svatí a čistí ve svém duchu. Bůh vás miluje a je z vás nadšený! A pokud Mu to dovolíte, tak vám začne ukazovat, jak moc vás miluje. Bude vám říkat dobré věci a bude vás budovat, nebude vás bourat. Bůh vám bude říkat, že jste obdaření milostí, že jste přijati v tom Milovaném. Je to úžasné.

Ve jménu Ježíš se modlím, aby Duch Svatý ve vašem životě oživil pravdy, o kterých jsme mluvili, aby vám Duch Svatý pomohl porozumět, že vás Bůh miluje a že Bůh není ten, kdo vám život znepříjemňuje, že Bůh vás netrestá, že Bůh nezadržuje vaše uzdravení, vaše prosperování, vaše vysvobození, protože jste něco neudělali, jak jste měli. Je to naše vlastní odsouzení - že se sami odsuzujeme - to limituje, co Bůh může v našem životě udělat. Bůh k nám může být pouze takový, jaký my věříme, že On je. Bůh nemůže jít za naši víru. Otče, modlím se, abys pomohl lidem tomu porozumět, abys lidem pomohl vědět, že je miluješ, Otče, abychom Ti dovolili nás milovat. Otče, modlím se, aby bylo Božím Slovem zlomeno odsouzení a vina v životech lidí. Otče, aby naše srdce byly otevřené a přijali jsme tuto dobrou zprávu. Děkuji Ti Ježíši!

Duchu Svatý, vítáme zjevení od tebe, věci, které nám ukazuješ. Bible říká v Janovi 14:27 Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Duch Svatý nám odhaluje Ježíšovu lásku. V Římanům 5:5 je napsané, že v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. 1 Korintským 2:14 Ale přirozený člověk {to říká, že ve své přirozené mysli člověk} nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou mu bláznovstvím, a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně. - Duch Svatý vám musí předat zjevení těchto věcí. Víte, ty věci, které sdílím o Ježíši skrze tyto Písma, tak tyhle věci mě nikdy nikdo neučil. Nenaučil jsem se je od někoho, je to výsledkem trávení času v Boží přítomnosti a rozhovorů s Ním a Duch Svatý mi tyhle věci ukázal. Duch Svatý vám je bude ukazovat, ale vy potřebujete přijmout křest Duchem Svatým.

Je spousta lidí, kteří si myslí, že při svém znovuzrození dostali všechno, co je dostupné. Sice ve vašem duchu je všechno změněné, ale i Ježíš potřeboval, aby na něj Duch Svatý sestoupil. Ježíš také řekl svým učedníkům, kteří už byli znovuzrození, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby očekávali zaslíbení Otce, moc z výsosti. A když učedníci přijali křest Duchem Svatým, tak Petr okamžitě v den letnic kázal skvělé kázání. Úplně něco jiného, než byl Petr zvyklý, bylo to nadpřirozené předání zjevení. A všichni mluvili v jazycích. Součástí křtu Duchem Svatým je mluvení v jazycích. Pokud nejste pokřtěni Duchem Svatým, tak je nemožné, abyste pochopili, o čem dnes večer mluvím. Dokonce i s Duchem Svatým se Mu potřebujete vydat a strávit nad tím čas, musíte Duchu Svatému dovolit, aby vás vyučoval, není to automatické. Ale bez Ducha Svatého je to nemožné. Bez Něj je nemožné, abyste tomu porozuměli a uchovali si to, potřebujete přijmout křest Duchem Svatým.

Pokud se nemodlíte v jazycích, pokud nejste pokřtění Duchem, tak to potřebujete. Někdo řekne: "Já věřím, že jsem pokřtěný Duchem, ale nemluvím v jazycích." Já věřím, že to je možné - já se třeba právě teď také nemodlím v jazycích a jsem pokřtěný Duchem Svatým. Bůh vás nenutí mluvit v jazycích. Ale říkám vám, že když jsem začal mluvit v jazycích, tak mě to proměnilo a mnohonásobně to věci umocnilo. Mluvení v jazycích je životně důležité. Pokud se nemodlíte v jazycích, potřebujete to přijmout. Pokud je zde někdo, kdo chce přijmout křest Duchem, kdo chce od Boha přijmout všechno, co Bůh má, kdo potřebuje zjevení od Ducha Svatého, tak pokud jste to vy, tak zvedněte ruku, chci se s vámi modlit. Jsou to lidé po celém sále. To je skvělé. Při předchozích shromážděních přijalo křest Duchem už 160 lidí a 15 lidí bylo spasených. Takže jsme již viděli skvělé věci a stále je zde asi 40 lidí, kteří potřebují přijmout křest Duchem Svatým.

Říkám vám, že Bůh chce, abyste znali Jeho lásku více, než to chcete vy sami. A Duch Svatý je způsob, jakým vám ji Bůh zjeví. Boží láska je rozlita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Takže pokud jste zvedli svoji ruku, nebo jste ji měli zvednout, přijďte prosím dopředu a budeme se s vámi modlit a pomůžeme vám křest Duchem přijmout. Křest Duchem Svatým změní váš život, opravdu tomu věřím, změnil i můj život. Není to skvělé? Díky Otče.

Víte, dnes máte poslední příležitost, abyste přišli, jsou zde lidé, kteří zde byli pokaždé, ale nepřišli. Možná jste se modlili v minulosti, ale nemluvili jste v jazycích nebo něco a byli jste zklamáni, takže to už ani nezkoušíte, protože se nechcete opět zklamat. To právě teď potřebujete přijít dopředu a dovolit nám, abychom se s vámi modlili. Potřebujete přijít pokaždé, nevzdávejte to, potřebujete po tom jít. Pokud po Bohu nejdete, potom Ho nenajdete. Je napsané, že pokud Ho budete hledat celým svým srdcem, potom Ho naleznete. Někteří lidé vynaloží trošku úsilí, a pokud to nepřijde snadno, tak skončí. Není to tak, že by Bůh vyžadoval, abyste dělali nějaké věci, ale chce, abyste Ho hledali celým srdcem. Pokud jste byli v minulosti zklamáni, potřebujete přijít. Nedovolte, aby vám to zabránilo přijít a přijmout to dnes. Sláva Bohu! Amen.

Někteří si myslí: "Ale já si to musím ještě promyslet..." Lidi, nepřemýšlejte o tom, prostě to udělejte, udělejte, co je ve vašem srdci. Pokud nad tím budete přemýšlet, tak si to vymluvíte. Ale pokud se vás teď Bůh dotkl a máte to na srdci, potřebujete přijít. Pokud nemluvíte v jazycích, měli byste být vpředu. Někdo namítne: "Já se bojím, že bych mohl dostat něco od ďábla..." Bible říká v Lukáši 11:13 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí?" - Bůh nedovolí, abyste dostali něco od ďábla. Bůh vám dá, oč prosíte. Ještě někdo? Sláva Bohu.

Ještě než se s vámi můžu modlit za přijetí Ducha Svatého, tak prvně musíte být znovuzrození. Dnes jsem mluvil o skutečném spasení, že to znamená mít změněnou přirozenost, že to není o tom být dobrý a dělat dobré skutky. Můžete být dobrý člověk, ale to vás nezachrání, vaše dobré skutky nemůžou změnit vaši hříšnou přirozenost. Musíte se znovu narodit. Je zde někdo, kdo si není absolutně jistý, že je znovuzrozený? Je spousta lidí, kteří chodí do církve, a protože chodí do církve a jsou relativně dobří, tak doufají, že to stačí. Ne, to nestačí! Bible říká, že když se znovu narodíte, tak jste si jistí - víte, že jste přešli ze smrti do života. Duch Svatý vám o tom svědčí ve vašem srdci a vy jasně víte, že jste přešli ze smrti do života. Je zde někdo, kdo si není jistý? Protože nemůžete přijmout dar Ducha Svatého a mluvení v jazycích, dokud jste prvně nepřijali Ježíše. Všichni jste si jistí, že jste znovuzrození? Skvělé.

Pokud jste všichni znovuzrození, tak Bible v 1 Korintským 3 a 6 kapitole říká, že jste chrámem Ducha Svatého. Byli jste stvořeni, aby ve vás Duch Svatý přebýval. To je důležité, protože vás Bůh pro to stvořil a nebude vám Ducha Svatého odpírat. Někteří lidé vyučují, že se prvně musíte zbavit veškerého hříchu z vašeho života a být "svatí", než Ducha Svatého můžete přijmout. Pokud byste se mohli stát [navenek] svatými bez Ducha Svatého, tak byste Ho nepotřebovali! Bůh vám chce dát moc, abyste mohli přemoci hřích ve svém životě. Takže pokud máte ve svém životě nějaký problém, nedovolte, aby vám nějaký pocit nehodnosti zabránil věřit, že Bůh vám Ducha Svatého dá. Jste chrámem Ducha Svatého a Bůh vám Ho dá. Bůh jen čeká, až otevřete dveře svého srdce a pustíte ho dovnitř. Budeme se modlit a pozveme Ducha Svatého, aby přišel a naplnil vás. Někdy lidé cítí skvělé věci, když jsem přijal křest Duchem já, tak jsem necítil vůbec nic, udělal jsem to vírou a věřil jsem, že jsem Ho přijal. A přinutil jsem se mluvit v jazycích. To je další věc, kde lidé naráží.

Lidé si myslí, že Duch Svatý na ně přijde a přinutí je mluvit v jazycích, že to nebudou moct kontrolovat, že to bude něco, jako když zvracíte, že si nemůžete pomoct. Tak to ale není. S mluvením v jazycích to je velmi podobné, jako když jsem dnes kázal. Věřím, že skrze mě Bůh mluvil, protože jsem Ho o to požádal, ale já jsem jen neotevřel svoji pusu a nečekal jsem, že ji Bůh přinutí mluvit. Mluvil jsem já - proto jste slyšeli texasštinu, mluvil jsem já, ale věřím, že Bůh inspiroval, co jsem mluvil. Stejně to je s mluvením v jazycích. Ve Skutcích 2:4 je napsáno, že mluvili v jazycích, jak jim Duch dával. Čili vy musíte otevřít ústa a mluvit a vírou věřit, že to, co začnete mluvit, inspiruje Duch Svatý. A prvně si budete myslet, že to jste vy, že si vymýšlíte jakési podivné věci, ale jakmile od toho odpoutáte svoji mysl a začnete chválit Boha vírou, tak vám Bůh potvrdí, že to inspiruje On. A je to mocná zkušenost. Mám pro vás knihu, která vám to všechno vysvětlí.

Bible říká, že věřící budou mluvit novými jazyky. Řekněte: "Já jsem věřící a budu mluvit v jazycích." Otče, děkuji ti za všechny tyhle lidi, děkuji Ti, že jsme zde všichni znovuzrození a jsme chrámem Ducha Svatého, takže otvíráme dveře našeho chrámu a vítáme tě Duchu Svatý, přijď do každého chrámu, naplň své chrámy, přijď v nás přebývat, dej nám dar mluvení v jazycích a moc. Otvíráme teď svoje srdce a vítáme tě, abys přišel, ve jménu Ježíše. Díky Ježíši, děkuji ti Otče, že jsi nám dal Ducha Svatého, děkujeme Ti, že jsme nyní posedlí Bohem, že máme v sobě Boží moc, že máme schopnost mluvit v jazycích. Pojďme se všichni modlit v jazycích. Buďte odvážní a začněte teď mluvit. Tady ta žena mluví v jazycích a je uzdravená! Díky Ježíši! Modlete se teď v jazycích, chvalte Boha. Nestarejte se o to, jak to zní, když se učí mluvit malé dítě, tak to také nezní jako řeč, ale Otec ví, co jeho dítě říká. Díky Ježíši!

[[Podrobněji o spasení a křtu Duchem je na konci vyučování Skutečná Boží přirozenost - 1]]

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky