NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 4 - Je zaplaceno!

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 4 - Je zaplaceno!

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Otevřme si Izaiáše 40. Tento víkend vyučuji o tom, že nás Bůh miluje, a že Boží přirozenost je láska - 1 Janova 4:8. Spousta lidí v tom ale má zmatek, protože se dívají na život a v životě se děje spousta špatných věcí. A zatím jsem se tomu nevěnoval a mám obavy to vůbec zmiňovat, protože se bojím, že na tohle téma začnu kázat, protože je to moje oblíbené téma. Jsou totiž lidé, kteří učí, že Bůh všechno řídí. A lidé říkali i zde Ashley, že co se děje její dceři, je Boží vůle a že by se to přece nemohlo dít, pokud by to Bůh nedovolil. A podle mého odhadu je tohle nejhorší doktrína v Těle Kristově. V Těle Kristově převažuje myšlení, že za vším je Bůh. Pokud máte tu doktrínu, že Bůh je svrchovaný a že všechno řídí, tak potom lidé ze všeho viní Boha. Viní Boha za smrt, za nemoci, za rozvody, za všechno možné. Málem o tom již vyučuji, ale každopádně - podobné věci dávají lidem o Bohu špatnou představu. Lidé pak viní Boha za všechno špatné, co se jim stane. Protože lidé berou věci ze Starého zákona, kde Bůh trestal lidi malomocenstvím, anděl tam za noc zabil 185000 lidí v syrské armádě a podobně. Lidé ty věci vidí a myslí si, že Bůh teď stojí za všemi problémy. A tohle pak vytváří zkreslený obraz o Boží skutečné přirozenosti.

Snažil jsem se vám ukázat, že Bůh nezačal lidi trestat od počátku. Když Adam s Evou zhřešili, tak jim Bůh hříchy nepočítal. Římanům 5:13 říká, že dokud nebyl Zákon, tak hřích byl sice na světě, ale hřích se nepočítá, kde není Zákon. A prvních 2000 let Bůh s lidmi jednal podle milosti. Abraham si vzal za ženu svoji poloviční sestru, což podle Leviticus 18 byla sexuální ohavnost a trestala se smrtí, takoví lidé museli být ukamenováni. Abraham žil v sexuální ohavnosti a přesto je nazýván "Božím přítelem". Bůh Abrahamovi nepočítal jeho hříchy. A to není všechno, co Abraham udělal. Abraham také lhal o své ženě a dovolil by, aby si ji 2x vzal někdo jiný. A Izák potom udělal to samé a přitom Izák byl Boží požehnaný. A pak se ukáže Jákob a ten si vezme za ženy dvě sestry, Ráchel a Liu. A podle Leviticus 18 takového člověka musíte ukamenovat. A namísto, aby byl Jákob ukamenován, tak zápasil s Božím andělem, zvítězil, Bůh změnil Jákobovo jméno na Izrael a z něho potom pocházel Izraelský národ, a Bůh mu žehnal. Bůh lidem prvních 2000 let nepočítal jejich hříchy. Ale když přišel Zákon, tak jim Bůh začal hříchy počítat.

Bůh chránil Kaina, prvního vraha na Zemi. Ale první člověk, který porušil Zákon, sbíral o sabatu dřevo, aby si mohl udělat oheň a uvařit jídlo, byl bez milosti zabit. Takže vidíte, že když přišel Zákon, tak zde vidíme rozdíl. Když přišel Zákon, tak Zákon začal lidi soudit. A je velmi smutné, že většina lidí má představu, že Bůh je takový, že je zlý, že je těžké ho uspokojit a že proti nám drží naše hříchy. Že pokud uděláte něco špatně, tak vám Bůh nepožehná, a potrestá vás. Ale po 2000 let Bůh se světem jednal v milosti, ne v soudu. Potom přišel Zákon a Zákon byl dán, protože lidé brali chybějící Boží trest jako souhlas/schválení jejich jednání. Takže lidé zahodili všechny standardy a žili jako zvířata. A Bůh doslova musel něco udělat, aby omezil množství hříchu na Zemi, jinak by nezbyla žádná panna, skrze kterou by se Ježíš mohl narodit. Tak špatné to s lidstvem bylo. Takže jako krajní řešení dal Bůh Zákon, který do lidí vložil strach a přinutil je odvrátit se od nepravosti. Myslím, že je to v Přísloví 16:6, že ze strachu se lidé odvrací od zlého, ale milostí a pravdou je očištěna nepravost. Strach vám sice může zabránit něco udělat, ale nemůže vás osvobodit. Strach vás nepřivádí do vztahu s Bohem. Ale Bůh dal nakonec Zákon, aby do lidí dal strach, ne aby je osvobodil, ale aby je svázal.

Včera ráno jsem používal spoustu Písma, abych ukázal, že Zákon způsobil, že hřích ožil, že Zákon hřích posiloval, že Zákon je služba smrti, služba odsouzení. Zákon vás obviňuje a zavírá vám ústa. Zákon přináší poznání hříchu a podobně. Používal jsem k tomu spoustu veršů. Zákon nebyl dán, aby vám pomohl, ale Zákon byl dán, aby vám zacpal ústa. V Galatským 3 je napsané, že jsme byli střeženi pod Zákonem, než přišla víra skrze Ježíše Krista. Zákon byl naším vychovatelem, ale když nyní přišla víra, tak už nejsme nadále pod vychovatelem. A my bychom neměli žít se strachem z Božího hněvu, trestu a odmítnutí. Neměli bychom se pokoušet naplnit nějaký standard, aby nás Bůh miloval a mohl odpovědět na naše modlitby. Co jsem právě vyjádřil je moc důležité.

A když říkám takové věci, tak se najdou lidé, kteří si myslí: "Takže ty říkáš, že na hříchu nezáleží? Říkáš, ať hřích ignorujeme?" Ne, říkám přesný opak! A dnešní ráno se to pokusím ukázat - v žádném případě neříkám, že hřích není špatný, dá se k tomu v Bibli najít spousta míst, třeba Izaiáš 59:1 Hle, Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel, 2nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel. V Písmu je proti hříchu napsána spousta věcí. Hřích je hrozná věc a já hřích nezlehčuji, a už vůbec neříkám, že můžeme hřích ignorovat, protože jsme nyní pod Novou smlouvou. Říkám úplný opak. Hřích je hrozný, ale za naše hříchy bylo zaplaceno, a ta platba je tak obrovská, že úplně zrušila dluh hříchů celého lidstva. Bůh již s lidstvem nejedná na základě jejich hříchů.

Už jste našli Izaiáše 40? Takže se teď podívejte do 2. Korintským páté kapitoly. :D Snažím se dostat do Izaiáše 40, ale 2 Korintským 5:17 Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! 18To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření. - Zde je napsané, že Bůh nás se sebou už SMÍŘIL! Není tam napsané, že všechny ty věci jsou z Boha, který nás může smířit, nebo který nás chce smířit. Ne, Bůh nás už se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření. Kazatelé/služebníci by měli kázat, že jste už byli smířeni! To slovo "smířeni" znamená "usmířit", "opět spřátelit" nebo "přivést do harmonie". Pokud svoje bankovní konto smíříte, neboli sladíte s tím, co vám pošle banka, tak je uvedete do harmonie. Když hrajete na kytaru, tak musíte smířit - sladit struny k sobě navzájem, aby nebyly rozladěné a dalo se to poslouchat. Slovo "smířit" znamená, že jsme s Bohem byli opět učiněni přáteli, že se na nás Bůh nehněvá a že jsme už přátelé. A hříchy mají zaplacené dokonce i lidé, kteří Ježíše nepřijali. 1 Janova 2:2 A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Ježíš zaplatil za hříchy celého světa! A včera ráno jsem sdílel z Židům 9, ale už jsem se nedostal do desáté kapitoly, což by bylo ohromné, ale v Židům 9 je napsané, že "jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti." Ježíš zaplatil za hříchy minulé, přítomné a dokonce i za budoucí.

Ježíš zaplatil za hříchy, ale to neznamená, že jsou všichni zachráněni, protože ne každý svoji víru vloží v to, co Ježíš vykonal. Efeským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás -- je to Boží dar; - Boží milost je ke každému člověku úplně stejná - ať je dotyčný člověk znovuzrozený nebo ne, tak Boží milost se zjevila všem. Titovi 2:11 Boží zachraňující milost se zajisté zjevila všem lidem. - Boží milost je stejná ke každému člověku, ať již ke křesťanu nebo nevěřícímu, ať ke zbožnému člověku, nebo k bezbožnému. Milost je stejná ke všem lidem, ale ne každý je zachráněn, protože musíte do Boží milosti vložit svoji víru. Víra společně s milostí uvolňují Boží moc. Ale milost je stejná ke všem. Pokud by nebyla, potom by to nebyla milost. Pokud by Bůh dával milost pouze lidem, kteří si to zaslouží, potom by to nebyla milost. Milost je podle definice něco nezaslouženého, něco, pro co člověk nic neudělal, je to nezasloužená přízeň. Takže milost je stejná ke všem lidem, protože Bůh svojí milostí zaplatil hříchy celého světa, ale lidé to musí přijmout. A my bychom měli kázat toto poselství - že Bůh vám již odpustil, že za vás zemřel, že zaplatil cenu za vaše vykoupení, za nový život, přijmete, co pro vás udělal? Vydáte Mu svůj život, učiníte Ho svým Pánem a přijmete život, který vám nabízí? Ale všeobecně církev namísto Boží milosti káže: "Jdete do pekla! Obraťte se nebo budete hořet! Bůh se na vás hněvá!" Církev nekáže Boží milost a přitom Římanům 2:4 říká, že Boží dobrota vede lidi k pokání. Více lidí získáte dobrou zprávou, nikoliv kyselou. A pokud bychom kázali Boží milost, tak milost je Boží moc ke spasení - Římanům 1:16.

2 Korintským 5:19 totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou... - A zde je dál napsané, jak to udělal. Jak nás Bůh mohl opět učinit přáteli, jak nás uvedl do harmonie? Jak se může svatý Bůh přátelit s nesvatým člověkem? Máte to tam napsané. Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a udělal to tak, že lidem nepočítá jejich hříchy. Bůh nepočítal - to slovo počítat znamená "připsat na váš účet, mít proti vám" - Bůh už nemá váš hřích proti vám! A slovo o tom smíření svěřil nám, takže my nemáme držet hříchy lidí proti nim. Verš 20 Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. - Bůh se smířil s vámi a nyní je na vás, abyste se s Bohem smířili vy. Bůh je k vám laskavý, není na vás naštvaný, akceptujete to? Přijmete Jeho milost? Anebo se budete nadále snažit dělat věci, abyste uspokojili naštvaného Boha? Verš 21 Vždyť Toho {tím je myšlen Ježíš}, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v Něm stali Boží spravedlností.

Jak nás Bůh usmířil? Řekl si snad: "Myslím, že už nebudu držet hříchy lidí proti nim. Asi se změním, už nebudu rozhněvaný, už nebudu soudit hřích, už hřích nebudu trestat, prostě změním pravidla."? Ne, tohle Bůh nemůže, protože je svatý a spravedlivý! A odplata za hřích je smrt. [Římanům 6:23]. Takže jak nám může svatý Bůh najednou už nepočítat hříchy? Bůh to neudělal tak, že by hřích začal přehlížet, nerozhodl se najednou, že hřích není špatný, ale Bůh učinil svého Syna Ježíše hříchem za vás a Ježíš za váš hřích zaplatil a vytrpěl, co jste měli trpět vy a já. Ježíš trpěl za naše hříchy. Bůh prostě nezačal hřích přehlížet, Bůh za hřích zaplatil.

Bůh zaplatil za naše hříchy, a pokud si myslíme, že nějak také musíme za své hříchy zaplatit, tak to je naprosto šílené. To je naprostá neúcta k Bohu. To je jako bych si šel něco koupit, dával bych jim u pokladny svoji kreditku, když v tom by přišel Ježíš a řekl by, ať to dají na účet Jemu. A pokud by za to Ježíš zaplatil, tak i když já dostanu ten nákup a já jsem měl platit, tak pokud to Ježíš zaplatil, tak by z mé strany bylo naprosto hloupé, abych trval na tom, že musím také něco zaplatit, že přece to zboží je moje a já si ho odnesu. To je přece blbost. Je to jako byste začali platit měsíční splátky za něco, co je již dávno zaplacené. Pokud byste to dělali, asi byste nebyli v pořádku. Ale vy si myslíte: "Ale já sem si přece tu věc vzal domů, je moje, slouží mně, takže za to musím něco udělat." - A to je špatné myšlení. Pokud je ta věc zaplacená, tak je prostě zaplacená! Ježíš se stal hříchem za nás.

1 Petrova 2:24 On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - "jeho ranami jste byli uzdraveni." - Ježíš nesl moje hříchy na svém těle na kříž a už není žádný důvod, abych za své selhání musel nést hanbu a trpět oddělení, protože Ježíš za to zaplatil. Když říkám takovéto věci, tak si lidé myslí: "Ty právě zlehčuješ hřích!" A já si zase myslím, že lidé, kteří si to myslí, zlehčují cenu, která byla za mé hříchy zaplacena! Někteří lidé vyvyšují hřích nad to, co Ježíš udělal. Ale podívejte se do Izaiáše 40. Vidíte, dostal jsem se tam. Izaiáš 40:1 Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. 2Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. 3Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině silnici pro našeho Boha! - Chtěl bych mít čas a zabývat se tím dopodrobna, ale tohle mluví o Janu Křtiteli. V Matouši 3, Markovi 1 a v Lukáši 3 jsou citovány tyto verše a je tam napsané, že Jan Křtitel byl naplněním těchto proroctví. Přečtu vám něco z Lukáše 3. Nebudu to procházet celé.

Lukáš 3:1 Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když byl Pontský Pilát vladařem v Judsku... [a tak dále] 2za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, se na poušti stalo Boží slovo k Janovi, synu Zachariášovu. 3Ten šel do celého kraje kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, 4jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše, který řekl: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! 5Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy; křivé věci budou přímé a hrbolaté cesty hladké. 6A veškeré tělo spatří spasení Boží." Pokud byste četli dál Izaiáše 40, tak toto je z něj citace. A mluvím o tom, protože Izaiáš 40 nemluví o tehdejší době, kdy to Izaiáš psal, ale Izaiáš jako prorok prorokoval o příchodu Mesiáše a o tom, co bude Jan Křtitel mluvit. "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy; křivé věci budou přímé a hrbolaté cesty hladké." A v podstatě od Izaiáše 40. kapitoly až téměř do konce knihy Izaiáše, se mluví o Nové smlouvě, a jsou tam proroctví o Ježíši. Tak s tím se teď podívejme do Izaiáše 40:2, kde se mluví o tom, co Jan Křtitel bude říkat: Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. - Tohle se nenaplnilo za doby Izaiáše, Izrael po tomto šel do Babylónského zajetí, kde byli 70 let. Nikdo nikdy netrpěl a nezaplatil dvojnásobně za svoje hříchy - ani židé v době holocaustu. Toto bylo proroctví o tom, co udělá Ježíš. Říká se zde: Potěšte, potěšte můj lid a řekněte jim, že jejich hříchy jsou prominuty, že za jejich viny je zaplaceno a že Ježíš zaplatil dvakrát tolik, než byla cena hříchu celého lidstva. To je krutý výrok!

A opět, spousta lidí si myslí, že to nedává smysl, protože hřích byl vždycky tolik vyvyšován a vždy se mluvilo o tom, jak je smrtelný - a já věřím, že hřích je hrozný, a pravděpodobně hřích nenávidím víc, než většina lidí zde. Někteří z vás si myslí: "Jak to můžeš tvrdit?" V knize Izaiáš v 6. kapitole byl Izaiáš uchvácen v Boží přítomnosti. Izaiáš 6:1 V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem viděl Panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. 5I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů! - Když uvidíte Boží slávu, tak okamžitě, ve srovnání s Jeho slávou, získáte zjevení o své nehodnosti. A já jsem Boží slávu viděl, byl jsem uchvácen v Boží přítomnosti a činil jsem pokání a seděl v popelu. Já hřích nenávidím a věřím, že hřích je špatný, mnohem více, než pravděpodobně věří většina lidí. Ale přesto, jak hřích je špatný, tak o to větší je Ježíšova oběť a smíření. A většina lidí nezveličuje, co udělal Ježíš, ale zveličují hřích a mluví o hříchu a o tom, jak je hřích špatný. A já vůbec nezmenšuji špatnost hříchu, ale to smíření, ta cena, která byla zaplacena za vaše vykoupení, je dvojnásobek toho, co jste dlužili!

Modlil jsem se s jedním člověkem a on měl oblečené tričko s nápisem: "Jedna kapka Jeho krve očistila všechny mé hříchy." Ale jediná kapka Ježíšovy krve zaplatila za víc, než jsou všechny hříchy celého lidstva! Pokud byste dali na jednu misku vah všechny hříchy lidské rasy, holocaust, všechny ty šílené a bezbožné věci, třeba jak nedávno jeden člověk držel tři dívky 10 let v zajetí, všechny ty hrozné věci, které udělal, tak pokud byste vzali všechno, co lidská rasa kdy udělala nebo udělá, tak jediná kapka Ježíšovy krve, by to všechno okamžitě převážila. Ježíšova krev je cennější než cokoliv. Jednou jsem tohle řekl a někoho to pěkně vytočilo: "Jak se opovažuješ něco takového říct! Ježíš musel prolít všechnu svoji krev! Nebyla to jen nějaká kapka a každá kapka byla důležitá!" - Takovým lidem odpovídám: "Zachovejte chladnou hlavu!" :‑D Vůbec totiž nechápou, co se tím snažím ukázat. Říkám, že Ježíš byl tolik svatý a tak čistý, že jediná kapka Jeho krve měla větší cenu, než nepravosti celé lidské rasy. Ježíš zaplatil dvojnásobek, než bylo potřeba. A pokud byste opravdu porozuměli, co Ježíš udělal, aby zaplatil za naše hříchy, tak to by úplně zlomilo to vědomí hříchu a tu nehodnost, kterou máte. Ale lidé se primárně soustředí na hřích a přestoupení, namísto aby se soustředili na vykoupení a na zaplacenou cenu. A proto se spousta lidí cítí jako - přestože Ježíš zaplatil, tak já musím také zaplatit, musím trpět, a kvůli tomu, co jsem udělal, se teď musím belhat životem... A řeknu vám, že tohle Ježíše vůbec nectí! A můžete klidně svých hříchů litovat, jak chcete, a říkat co chcete, ale pokud byste Ježíše opravdu ctili, tak řeknete: "Jsem svobodný, jsem očištěný a neponesu nadále hanbu a vinu!" - Protože Ježíšovo smíření - ta cena, kterou Ježíš zaplatil, je nekonečně vyšší, než vaše přestoupení! Lidi, to je mocné! A zbytek knihy Izaiáše mluví o podobných věcech.

Izaiáš 52 mluví opět o Ježíši, jsou to proroctví ohledně Ježíšova příchodu. Izaiáš 52:13 Hle, můj otrok bude mít úspěch, bude vyvýšen, povznesen a velice zveleben. A dále mluví o tom, že stejně jako židé trpěli a byli zesměšňováni, tak Ježíš vzal naši hanbu, to je v 53. kapitole, kam se za chvíli také dostanu. Ježíš se stal hříchem za nás a trpěl úplně všechno, čím jsme kdy trpěli my. Verš 14 Tak jako mnozí se nad ním zhrozí -- tak nelidsky zohaven bude jeho vzhled, jeho vzezření nepodobné lidským synům... - Tohle mluví o tom, že Ježíš byl zohaven více, než kdy byl zohaven kdokoliv jiný. Byl jsem v kině na filmu "Umučení Krista" a já za něj Mela Gibsona nekritizuji, věřím, že udělal, co mohl, ale na tom filmu nevidíte, čím Ježíš skutečně prošel, protože se odehrávalo mnohem víc věcí, než jen bití od Římanů. Jak je napsané v tomto verši: "tak nelidsky zohaven bude jeho vzhled, jeho vzezření nepodobné lidským synům." Pokud si to vyhledáte, tak to znamená, že ani nevypadal jako člověk. V tom filmu je sice Ježíš brutálně zbitý, ale stále na kříži vypadá jako člověk. Ale podle tohoto místa v Písmu Ježíš ani jako člověk nevypadal.

Jednou jsem se setkal s člověkem, jehož obličej byl doslova sežraný rakovinou a mohli jste vidět dovnitř, bylo odhalené živé maso, krvácel, obličej měl omotaný ručníkem. Nic nechutnějšího jsem asi v životě neviděl. Ale Písmo říká, že Ježíš vypadal ještě hůř! Ježíš ani nevypadal jako člověk. A věřím, že to nebylo jen od bití od Římanů, ale že do Ježíšova fyzického těla vstoupila každá nemoc a choroba lidské rasy, a že to bylo mnohem horší, než co mu udělali Římané. Věřím, že cokoliv se kdy komu stalo a všechny nemoci a choroby, to všechno vstoupilo do Ježíšova těla, takže když byl na kříži, tak ani nevypadal jako lidská bytost. Bylo to miliónkrát horší, než je ve filmu Mela Gibsona ukázané. A opět, já ho nekritizuji - protože jak byste ty věci chtěli ukázat? A to ještě jsou pouze "fyzické" věci, které Ježíš trpěl. Ale Ježíš trpěl zármutek a agónii toho, že se stal věcí, kterou nenáviděl - stal se hříchem. Ježíš trpěl agónii toho, že byl oddělen od svého Otce. Volal: "Můj Bože, proč jsi mě opustil." Věci, které Ježíš trpěl duchovně a duševně, byly mnohem větší, než jeho fyzické utrpení. Já ani nevím, jak to popsat, a pochybuji, že by vůbec někdo našel slova, které by dokázaly popsat, čím Ježíš prošel. A pokud se potom najde někdo, kdo prohlašuje: "Jsem tak špatný, jak by mi Bůh mohl vůbec někdy odpustit..." - Tak takový člověk neví, o čem mluví. Vůbec netuší, čím kvůli němu Ježíš prošel, a jak obrovskou cenu za něj zaplatil. Pokud byste viděli Ježíšovo utrpení, pak byste to nikdy nebyli schopní říct! Ježíš zaplatil mnohem víc, než jste dlužili. Je to jako bych si chtěl koupit něco za pár korun, neměl bych na to peníze, hledal u někoho pomoc a někdo by mi dal milión dolarů: "Bude to stačit?" To více než stačí!

Ježíš za vaše hříchy zaplatil, protože Bůh je spravedlivý. Bůh si nemohl říct: "No, asi přestanu být spravedlivý, přestanu z hříchu dělat velkou vědu." Ne, takto to Bůh neudělal. Bůh za vaše hříchy zaplatil a cena, kterou zaplatil je nekonečně větší, než si moje, nebo vaše hříchy zasloužily. Jeden můj známý mluvil o někom, kdo dostal pokutu za rychlou jízdu. Byl z toho zdrcený, protože jel hodně rychle a mohl dostat obrovskou pokutu. Šel k soudu a ukázalo se, že soudce je jeho soused. A když viděl, že soudce je jeho soused, tak si říkal: "Skvělé, to je milost!" A doufal, že se mu dostane milosti. A protože ten soudce byl spravedlivý soudce, tak ho odsoudil a dal mu pěknou pokutu, kterou musel zaplatit. Ten člověk byl v šoku, protože si říkal: "Já jsem si myslel, že je můj přítel!" Ale on byl soudce, musel být spravedlivý. Rozhodl, že ten člověk je vinen. Ale protože byl jeho přítel, tak se zvedl, sundal si talár, vzal ze své peněženky peníze a tu pokutu za toho člověka zaplatil. A přesně tohle udělal Ježíš. Bůh je spravedlivý a Bůh prostě nemůže říct: "Já už hřích nebudu vidět, změním se..." Ne, Bůh je svatý a spravedlivý, a protože jsme zhřešili, tak hřích musel být souzen.

Vyrostl jsem v církvi, kde kazatel vždycky řval svoji oblíbenou větu: "Hřích musí být potrestán, vaše hříchy budou potrestány!" A měl pravdu, akorát nepochopil, že můj hřích již byl souzen a potrestán! A já už nemusím nést trest za svůj hřích! Ten kazatel říkal věci jako: "Pokud nebudete platit desátky, tak je stejně zaplatíte! Bůh vás pošle do nemocnice a vybere si je v účtech za lékaře!" - A to je úplně mimo! Ježíš nesl a zaplatil za moje hříchy. Pokud nebudu dávat desátky, tak to je moje hloupost, ale Bůh mě miluje i hloupého. Bůh mě miluje, Bůh už můj dluh zaplatil, nebude mě za to trestat!

Takže tohle pro nás Ježíš udělal. Trpěl tak, že nevypadal ani jako lidská bytost. A my nemáme ani tušení, co Ježíš vlastně vytrpěl. Zpívali jsme v písni: "Nikdy nebudeme vědět, kolik to stálo, když jsme viděli své hříchy na tom kříži..." - Většina lidí nemá zjevení ceny, která byla zaplacena. Šel jsem na ten film "Umučení Krista" s velkým očekáváním, protože mi o něm známí hodně říkali, ale byl jsem zklamán. Vzpomínám si, že jsem tam seděl, díval se na ukřižování a myslel jsem si: "Bože, co je se mnou špatně? Tohle mi nic většího nedává..." A během toho filmu jsem se modlil, Bůh ke mně mluvil a řekl mi: "Duch Svatý ti učinil ukřižování a cenu, která byla zaplacena, mnohem reálnější, než je to, co zde vidíš. Protože toto ukazuje pouze část z fyzického utrpení. A ty máš díky Duchu Svatému zjevení utrpení, kterým Ježíš prošel duchovně a duševně." A Bůh mi řekl, že skrze Ducha Svatého mám o Ježíšově utrpení větší zjevení, než měli jeho učedníci, kteří tam stáli a dívali se na to, protože nerozuměli významu. Ježíšovi učedníci tehdy neznali Písma a neměli Ducha Svatého, který by jim je vysvětlil. A Bůh mi řekl, že mám větší zjevení o Ježíšovi oběti, než lidé, kteří ukřižování viděli na vlastní oči. Svým duchem, skrze srdce můžete věci znát mnohem lépe, než viděním, nebo pocity. Duch Svatý vám to může zjevit, ale je smutné, že většina křesťanů nemá dobré zjevení ceny, kterou Ježíš zaplatil. Takže když říkám, že Bůh již lidem hřích nepočítá, tak někteří lidé si myslí, že hřích zlehčuji, že říkám, že o hřích už nejde. Ale tohle neříkám ani náhodou. Já říkám, že hřích je špatný, ale také říkám, že mnohem víc jde o cenu, která byla za hřích zaplacena! A říkám, že smíření je o tolik větší než dluh, že již nemusím chodit a nést hanbu/stud a nehodnost. Byl jsem vykoupen! Jsem smířen s Bohem! A moje služba je kázat toto smíření - že Ježíš nás již usmířil! Amen?

Izaiáš 53:1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? - Na toto by se opět dalo hodinu kázat, ale pokud byste rozuměli, co zde právě Izaiáš říká. Mluví o tom, že Mesiáš bude tolik postižený, že bude zohaven hůř, než kdokoliv jiný, že nebude ani vypadat jako člověk - kdo může uvěřit, že by Bůh něco takového udělal? Kdo uvěří takovéto zprávě? Tohle zde Izaiáš říká. "Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?" - Komu Bůh tyto pravdy zjeví? Verš 2 Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Opět, každá věta má význam. Zde se říká, že všemohoucí Bůh přišel na Zem, a namísto, aby byl největší, nejsilnější a nejmocnější, tak vyrostl jako malá rostlinka. Přišel pokorně a skromně, ne majestátně. Pokud bychom si uměli představit, že bychom byli Bohem a chtěli zachránit své stvoření, lidskou rasu, tak vám garantuji, že bychom všichni přišli s tím, že bychom byli majestátní a úžasní. Já bych byl tou nejsilnější manifestací člověka, který kdy existoval, Samson by byl v porovnání se mnou jako omáčka, prostě bych byl úžasný!

Ale podívejte se, co říká o Ježíši. 2 Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. - Ježíš vůbec nebyl krásný, co se týká těla. Ježíš nebyl žádný hezoun. Nevěřím, že byl nutně ošklivý, ale byl úplně obyčejný, prostě normální. Pokud byste byli jedním z Ježíšových učedníků, pokud byste viděli Ježíše v jeho fyzickém těle, tak pro učedníky vyžadovalo více víry věřit v Ježíše, než dnes pro nás. Protože byste viděli Ježíšovo fyzické tělo, viděli byste, že se unaví, že se potí a cítili byste ho. Někteří si možná myslí, že mluvit takto je něco jako svatokrádež, nebo kacířství, ale Ježíš nebyl ubytovaný v hotelu, nevozil sebou kufry, neměl spoustu náhradního oblečení, nesprchoval se, neumýval si každý den vlasy. Ježíš žil v Judeji pod rozpáleným sluncem, chodil 30 kilometrů denně a byl cítit. Unavil se, měl hlad, učedníci ho viděli chodit na záchod. Je těžké vidět někoho, kdo chodí na záchod, je cítit, a neříct si: "Tohle má být Bůh?" Pro nás je dnes mnohem snazší zavřít oči a představit si Ježíše po Boží pravici, jak září v majestátnosti, a říct: "On je Bůh!" Ale učedníci se museli vypořádat s Ježíšovým fyzickým tělem a Ježíšovo fyzické tělo pro ně bylo překážkou. Kdybyste Ježíše viděli, tak na něm nebylo nic krásného, nebylo na něm nic, po čem byste toužili. Takže pokud se někomu z vás nedostává vnější krásy, pokud nejste krásný člověk, tak Ježíš na tom byl stejně. A to je úžasné, protože Ježíš nejenže trpěl na kříži, ale vůbec to, že nekonečný Bůh se tolik omezil, aby mohl být v lidském těle a to ještě ne v tom nejlepším lidském těle, ale v naprosto obyčejném, ničím nezajímavém lidském těle, takže kolem něj lidé každodenně procházeli a ani si ho nevšimli, a přitom On byl jejich stvořitel, to bylo utrpení. Všemohoucí Bůh je mezi lidmi, které stvořil, a nikdo si ho ani nevšimne, nikdo Ho neuznával, nikdo ani nevěděl, kdo Ježíš je.

Já se přiznám, že jsem byl na různých místech a občas jsem si říkal: "Ví vůbec někdo, kdo jsem?" A to mě můžete vidět v televizi... Představte si, jaké to muselo být pro Ježíše. Pokud jste se někdy cítili nevýznamní, tak Ježíš ten pocit znal. Pokud jste se někdy cítili přehlížení, tak Ježíš to prožíval 33 let. Ježíš netrpěl jen na kříži, ale trpěl i tím, že se stal člověkem. Měl slávu, uctívali ho andělé, ale zde na Zemi ho lidé ignorovali a jeho vlastní bratři a sestry o něm pochybovali a říkali mu: "Pokud jsi Kristus, tak proč něco neuděláš..." Lidé Ježíše ignorovali a nevěřili v něho.

Izaiáš 53:3 Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali? - Lidé Ježíše ignorují a neváží si toho, co pro ně udělal. Verš 4 Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. - Lidé tehdy křičeli: "To Bůh tě soudí, pokud jsi Bůh, sestup z kříže..." Ježíš trpěl posměch. Zavázali mu oči a plivali mu do tváře, bili ho a říkali: "Pokud jsi Kristus, prorokuj..." A on jim to mohl pěkně nandat, mohl jim říct pár věcí, ale namísto toho byl jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel.

Verš 5 Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni! - Opět nechci zde odbočovat, ale tohle je jeden z důvodů, proč mám soucit s lidmi, kteří trpí, ale nelituji je. Protože Ježíš to utrpení nesl. Ježíš nesl utrpení, a pokud ho nesete také, tak to je úplně zbytečné. - Říct něco takového je dnes absolutně politicky nekorektní, protože lidé by mě okamžitě kritizovali: "Ty nemáš soucit!" A já sice připouštím, že se dějí špatné věci, jenom dnes jsem mluvil s lidmi, kterým se staly hrozné věci, a já rozumím, proč měli problémy, ale cena, kterou Ježíš zaplatil - Ježíš nesl jejich trápení a zármutek a absolutně není důvod, abyste nesli trápení a zármutek vy. Ježíšovo zaopatření je nekonečně větší, než vaše potřeba, a vaše potřeba s tím ani není hodná srovnání. Většině lidí se tohle nelíbí a namítají: "Ty zlehčuješ můj problém!" - Ne, já vyvyšuji fakt, že Ježíš zaplatil za váš smutek a za vaše trápení, a Ježíšovo zaopatření pro vás je nekonečně větší, že pokud byste se mu jen otevřeli a přijali ho, tak byste byli schopní se radovat, bez ohledu na to, čím procházíte!

Římanům 8:18 říká: Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. - Myslíte, že když se dostaneme do nebe, tak lidé budou skleslí a budou si vykládat, jak to na Zemi bylo hrozné, jak byl jejich život těžký? Ne, budou mít plné zjevení Božího zaopatření a to bude tak úžasné, že všechny předešlé věci lidé zapomenou. Lidé, kteří znali Pána a prošli třeba i holocaustem, tak když se dostanou do nebe, tak budou tak nadšení, že si na to ani nevzpomenou. Nebude to hrát žádnou roli, protože zaopatření je tolik větší, než potřeba. A dokonce již zde, pokud byste uviděli, za co Ježíš zaplatil, tak nemáte jediný důvod, proč byste kulhali životem a byli skleslí, proč byste trpěli a nesli zranění a bolest, protože Boží láska k vám a Jeho zaopatření pro vás je mnohokrát větší, než jakákoliv vaše potřeba! Ale většina lidí je zaslepená a dívá se pouze na přirozené věci a lidé nerozumí, jak je úžasné, co pro nás Ježíš udělal. Nemají zjevení toho, co Ježíš zaplatil. Ježíš byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni! Verš 6 My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. - Ježíš neplatil za své hříchy, Ježíš platil za naše hříchy. Všechny naše hříchy byly vloženy na Ježíše! Verš 7 Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. - Ježíš se neospravedlňoval, mlčel a snášel bití. To je neuvěřitelné.

Izaiáš 53:8 Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? - To byl způsob, jak říct, že neměl děti. Ti z vás, kteří byli oklamáni knihou nebo filmem "Da Vinci Code" (Šifra mistra Leonarda), tak Ježíš si nikdy Marii Magdalénskou nevzal a nikdy neměl děti. Právě zde to máte v Písmu napsané. 8Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. 9A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti... - Zde se mluví o tom, že Ježíš byl ukřižován mezi dvěma lotry a pohřben v hrobu Josefa z Arimatie, což byl bohatý člověk, takže se to naplnilo. Protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti 10Hospodin si přál trýznit jej, ranit jej trápením... - Jaká věc! Hospodina těšilo, že Ježíš trpěl! Boha to netěšilo ve smyslu, že by se v tom vyžíval, ale Bůh nás tolik miloval, že Ježíšovo utrpení byla Jeho vůle a touha - kvůli své velké lásce k nám obětoval svého Syna. To je naprosto úžasné! Hospodina těšilo ranit ho. Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny, a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. 11Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. - To je neuvěřitelné! Svatý Bůh soudil hřích tak, že poslal svého Syna a soudil hřích v Ježíšově těle, a Ježíšova oběť je dostatečná za všechny hříchy. Již nezbyl žádný hřích, který by nebyl zaplacen.

Toto je také symbolizováno při obětování. Když přivedli obětního beránka ke knězi, tak kněz zkoumal, zda je ten beránek bez chyby a poskvrny, protože to je předobraz Ježíše a Jeho oběti, která musela být svatá/dokonalá. Takže ten kněz nezkoumal člověka, který toho beránka přivedl. Neptá se toho člověka: "Jsi svatý? Postil ses? Modlil ses? Chodil jsi do církve? Platil jsi desátky?" Skutečnost, že ten člověk přivedl beránka, ukazovala, že ten člověk byl vinen, že měl hřích. A kněz nezkoumal toho člověka, ale oběť! A pokud byla oběť svatá/dokonalá, tak ji přijal. Otec Bůh se nedívá na vaši vlastní svatost, dívá se na oběť! A Bůh vidí Ježíšovu oběť za vás a ta oběť je dostatečná! Takže pokud se cítíte nehodní a jako: "Ó, Bože, jak bys mě mohl někdy použít, jak bys mě mohl vůbec někdy požehnat..." - tak to se díváte na váš hřích, namísto na oběť, která byla za váš hřích obětována. Vy vyvyšujete nepravost, namísto abyste vyvyšovali smíření, které již proběhlo. Lidi, tohle jsou úžasné věci!

Ukáži vám poslední verš. Sice bych z těchto Písem chtěl sdílet i jiné věci a možná se k tomu večer vrátím, ale podívejme se do Jana 12 a podívejte se, co se tam říká. Odehrává se to před Ježíšovým ukřižováním. Jan 12:27 "Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? `Otče, vysvoboď mě z této hodiny´? Ale proto jsem přišel, k této hodině. - Takže Ježíš neříká: "Otče, zachraň mě!", ale říká: "Otče, oslav své jméno!" Verš 28 "Otče, oslav své jméno!" Tehdy se z nebe ozval hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." 29A zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Jiní říkali: "Mluvil k němu anděl." - Lidé zde slyšeli slyšitelný Boží hlas a někteří si to zkoušeli vysvětlit, že zahřmělo. Někteří lidé si myslí, že kdyby jen tak Bůh něco nadpřirozeného udělal, že by to lidi přinutilo uvěřit. Ale víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo a bez víry je nemožné se Bohu zalíbit. Nemůžete nikoho přinutit, aby uvěřil. Jsou lidé, kteří si myslí - jen kdyby se našla Noemova archa, tak to by všechno dokázalo. Ale lidé, kteří nechtějí věřit, prostě věřit nebudou, vždycky si najdou nějakou výmluvu.

Podívejte se na [úžasnost] stvoření. A jsou lidé, kteří si myslí, že se to nějak samo vyvinulo. Jak hloupými se můžete stát a ještě dýchat? Můžete vzít všechnu lidskou moc, všechny peníze a zdroje, a lidi nejsou schopní udělat ani jedno stéblo trávy. Dokáží vyrobit napodobeninu, ale ta nebude růst, nebude se rozmnožovat, nevyprodukuje další stéblo. Pokud byste jen šli ven a podívali se na květiny, na slunce, na měsíc, na hvězdy a to všechno, tak pokud v tom nevidíte Boha, tak ho minete ve všem. Evoluce je úplně proti logice a je to naprostá lež a věřit na evoluci je úplná hloupost. Jak by na evoluci mohl věřit někdo, kdo je schopen přemýšlet? Ale stejně víra je ze slyšení a slyšení skrze Slovo Boží. Lidé nebudou věřit, protože je k tomu přinutíte. Já jsem viděl lidi vzkříšené z mrtvých a najdou se lidé, kteří za mnou přijdou a říkají: "A prohlásil je doktor za mrtvé? Měli úmrtní list?" - Lazar také neměl úmrtní certifikát! A také tam byli lidé, kteří ho viděli vyjít z hrobu po čtyřech dnech, Lazar už smrděl, a oni šli a radili se, jak by Lazara i Ježíše zabili. Ti lidé to viděli na vlastní oči, ale stejně neuvěřili. My žijeme v kultuře, ve které lidé nechtějí věřit v Boha. Lidé si vymýšlejí kličky. Evoluce je náboženství a lidé v ni chtějí věřit, protože je proti logice. Fakta jsou proti evoluci. Pokud tomu nevěříte, sežeňte si moji knihu na téma "Křesťanská filosofie", kde je spousta faktů, které rozbíjí evoluci.

Takže lidé v Janovi 12 slyšeli slyšitelný Boží hlas a říkali: "Zahřmělo." Verš 30 Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nepřišel kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. 32A já, když budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě." - Lidé tento verš používali a říkali, že pokud budeme Ježíše správně kázat, tak přijdou všichni lidé, budeme mít obrovské církve, a každý si to přijde poslechnout. A to není pravda, tohle se zde nepíše. Garantuji vám, že některé z nejlepších církví, které jsem kdy viděl, nebyly velké. Naopak spousta velkých církví začala dělat kompromisy, aby se velkými církvemi staly. Mají divadelní představení a lákají lidi na všechno možné. Jen protože je církev velká, to ještě neznamená, že kážete Ježíše správně. Velké zástupy lidí chodí také na fotbalové zápasy, na rokové koncerty a podobné bezbožné věci. Zde není napsané, že pokud budete kázat evangelium, tak k vám Bůh přitáhne spousty lidí. Pokud v tom verši máte vložené slovo "lidi" - "potáhnu všechny lidi k sobě", tak si všimněte, že je napsané kurzívou. To znamená, že se to slovo v původním textu nevyskytuje, ale překladatelé ho do textu doplnili, aby to bylo gramaticky správné, a v tomto překladu taková slova zvýraznili kurzívou. Obdobně třeba když přišli Ježíše zatknout, tak se jich ptá: "Koho hledáte?" Oni odvětí: "Ježíše Nazaretského" A Ježíš jim říká: "Já jsem On." Ale to slovo "On" je napsané kurzívou. A to sice dělá větu gramaticky správnou, ale Ježíš říká: "Já jsem." - Zde Ježíš - Bůh, říká: "Já jsem." a 60 lidí tam padlo na zem.

Takže pokud narazíte na slova napsaná kurzívou, tak ta se v originálním jazyce nevyskytují, ale překladatelé měli alespoň tolik úcty, že zvýraznili, co do textu přidali. Překladatelé King James Version Bible zde doplnili slovo "lidi", ale v kontextu zde Ježíš mluví o soudu. Nyní je soud tohoto světa. A vysvětluje to: Verš 33 (A to řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.) - Takže zde se nemluví o správném kázání Ježíše a o velkých církvích. Vyvýšení Ježíše zde mluví o jeho ukřižování, Ježíš říká, že bude vyzdvižen na kříž. Ježíš zde říká, že když bude vyzdvižen, tak k sobě potáhne všechen soud. Mluví to o tom, že Ježíš na sebe vezme Boží hněv. Když byl Ježíš ukřižován, tak to bylo jako blesk a všechen Boží hněv, který měl Bůh vůči vám, vůči mně, vůči komukoliv, kdo kdy žil, anebo bude žít na této planetě, a všechen hřích byl vložen do Ježíšova těla.

Ježíš nesl trest za vaše hříchy a trest byl tak velký, že Ježíš nevypadal ani jako lidská bytost. Ježíš trpěl víc, než kdokoliv z nás kdy bude schopen pochopit. A pokud dostanete zjevení Ježíšova utrpení, tak potom porozumíte, proč vám Bůh nepočítá hříchy. Bůh se nerozhodl změnit pravidla, abyste byli z obliga, abyste unikli bez trestu. Bůh váš hřích potrestal. Jen za něj nepotrestal vás, ale vložil váš hřích na svého Syna a Ježíš nesl trest za můj i váš hřích - a proto, bratři a sestry, už nemusíme žít s vědomím hříchu, s pocitem nehodnosti, a nemusíme být oklamáni a věřit, že Bůh dá vašemu dítěti nějakou nemoc, aby vás něco naučil, nebo aby vás potrestal. Bůh již potrestal Ježíše. Pokud by potrestal Ježíše i vás, potom by to nebylo spravedlivé. Ale Ježíš zaplatil úplně za všechno, abyste vy nemuseli platit za vůbec nic. Jediné, co můžete udělat, je pokořit se a říct: "Bože, přijímám toto úžasné spasení!"

V tomto je rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Stará smlouva nám správně ukázala, že hřích je hrozný, a protože jste zhřešili, tak si zasloužíte soud. A viděli jsme, že lidé ve Staré smlouvě umírali, přicházelo na ně malomocenství. Zákon lidi zabíjel, zraňoval a způsoboval různé věci, ale to neukazovalo na skutečnou Boží přirozenost, protože Bůh musel udělat něco, aby omezil hřích. Takže po dobu Zákona Bůh s hříchem jedná tvrdě, aby nám ukázal, jak špatný hřích je. Ale to neukazuje na skutečnou Boží přirozenost, protože Bůh by se takto mohl chovat od začátku, ale čekal 2000 let. A Galatským 3 říká, že Zákon byl pouze dočasný, než přijde Ježíš, a když Ježíš přišel, tak se stal bleskosvodem a všechen hněv vůči mému a vašemu hříchu sjel na Ježíše a Bůh se na vás už nehněvá. Bůh se dívá na Ježíše a na Jeho oběť, ne na vás, a říká: "Dokonalý!" A vidí vás dokonalé, svaté a bez poskvrny. A vy nyní kvůli tomu, co udělal Ježíš, můžete směle přistoupit do Boží přítomnosti, bez jakýchkoliv obav z odmítnutí. Není to úžasné?

Pokud Ježíš není vaším Pánem, tak tohle bylo skvělé kázání, abyste mohli být spaseni. Proč by vůbec někdo něco tak úžasného odmítl? Ale proč máme dneska v církvích milióny lidí, kteří se snaží být dost dobří a zasloužit si Boží přízeň, zasloužit si Jeho požehnání. Pokud si myslíte, že vy nějak můžete nebo musíte zaplatit za své hříchy, tak to je urážka Boha, když již byla zaplacena tak obrovská cena za vaše hříchy! Ti z vás, kteří před Boha přichází a říkají: "Bože, věřím, že mě přijmeš, protože jsem žil lépe, než jiní, moje dobrota převyšuje mou špatnost..." - To je, jako byste dali Ježíši facku, jako byste říkali: "Ježíš nestačí, já jsem dostatečně svatý a Bůh mě přijme na základě mé vlastní dobroty..." Pokud jste slyšeli, co jsem dnes říkal, tak v tomto potřebujete činit pokání - tj. změnit své smýšlení, a potřebujete svůj život vydat Ježíši a učinit Ho svým Pánem a Spasitelem, namísto abyste se zkoušeli zachránit sami svojí domnělou dobrotou.

Pokud jste se ještě nikdy nenarodili znovu, můžete to dnes přijmout. Ježíš již za vše zaplatil a vy potřebujete udělat jediné - přijmout vírou, co Ježíš udělal, přijmout to jako dar. A pokud jste se znovu narodili, potom potřebujete přijmout křest Duchem Svatým a dar mluvení v jazycích. Říkám vám, že pouhým lidským rozumem nejste schopní zjevení těchto věcí získat. Vaše lidská mysl není schopná uchopit, o čem jsme mluvili. Potřebujete to přijmout svým srdcem, potřebujete otevřít svoje srdce a přijmout to skrze zjevení, a Bible říká, že to zjevení dává Duch Svatý. Je napsáno, že přirozený člověk - to mluví o rozumu - nemůže přijmout věci ducha, protože jsou mu bláznovstvím a také je nemůže znát, protože jsou duchovní a musejí být rozpoznávány duchovně. Potřebujete rozumět věcem svým srdcem, ne svojí hlavou. A proto je křest Duchem absolutně nezbytný. Musíte mít Ducha Svatého, potřebujete, aby vám tyhle věci ukazoval. A mluvení v jazycích je mocný, mocný, mocný nástroj. Je to, jako byste našli vypínač, zapnuli ho a najednou Duch Svatý začne proudit, začne proudit zjevení, je to mocné.

Takže pokud neznáte Ježíše osobně, pokud nejste znovuzrození, pokud se stále snažíte sami zachránit nebo věříte ve vlastní dobrotu, tak se potřebujete znovu narodit. Pokud jste znovuzrození, ale nejste pokřtění Duchem Svatým, tak ho dnes potřebujete přijmout. Takže je zde někdo, kdo by chtěl přijmout spasení nebo křest Duchem Svatým, zvedněte ruku. Kolik lidí už zde přijalo křest? Skvělé, za ty tři dny bylo pokřtěno 103 lidí Duchem Svatým a ještě dnes zde jsou lidé, kteří ho potřebují. Chvála Bohu!

Vím, že jsme v Atlantě a většina náboženských lidí zde káže proti Duchu Svatému a mluvení v jazycích, a já jsem o tom dneska nemluvil, ale řeknu vám svoji zkušenost. Narodil jsem se znovu, když mi bylo 8 let, ale pokřtěný Duchem Svatým jsem byl až v 18 letech a v jazycích jsem začal mluvit, až v 21 letech. A křest Duchem Svatým úplně změnil můj život. Bez něj byste mě nikdy neviděli v televizi, nebýt křtu Duchem Svatým, tak bych neměl žádnou mezinárodní službu. Neměl jsem čas vám to z Písma dokázat, ale tohle je moje svědectví - že jsem pokřtěn Duchem Svatým a mluvím v jazycích a u toho zůstanu. Amen? Sláva Bohu!

Takže pokud jste zvedli svoji ruku, nebo jste ji měli zvednout a nezvedli, tak prosím přijďte sem dopředu, budu se za vás modlit a pomůžu vám to přijmout. Skvělé, díky Ježíši! Věřím, že vám to změní život.

Někteří z vás si říkají: "Zajímalo by mě, co s těmi lidmi míní dělat." Já se za ně budu modlit a dám jim zdarma knihu. Já pro vás nemám žádnou církev, nic od vás nechci, prostě vám jen něco dáme, nemáte co ztratit. Zažil jsem, že při křtu duchem jeden člověk říká: "Zadrž", druhý říká: "Pust to ven!" a bouchají vás do zad, abyste začali mluvit v jazycích, my nic takového dělat nebudeme. Jen se s vámi budeme modlit, dáme vám knihu a pomůžeme vám přijmout. Není žádný důvod, abyste nepřišli dopředu. Někdo si řekne: "No ale co když přijdu dopředu a nic se nestane?" Garantuji vám, že pokud sem nepřijdete, tak se stoprocentně nic nestane. Nemáte co ztratit. Amen? Duch Svatý vás všechny naplní. Není to úžasné?

Víte, že to, aby Boží Duch přišel a žil v nás, je až příliš dobré, že by to byla pravda? Není to úžasné se nad tím zamyslet? Že můžete přijmout to stejné, co přijal Ježíš? Duch Svatý přišel na Ježíše a stejně jako přišel na Ježíše, tak přijde i na vás. Není to skvělé? Lidi, my jsme tak požehnaní, máme takové privilegium. Je mi jedno, co jste v životě udělali, nebo neudělali, protože Bůh zaplatil za všechno, co jste kdy udělali špatně, a Bůh vás naprosto miluje. Vidí vás svaté, dokonalé a čisté a naplní vás svojí mocí. Není to velkolepé? Díky Ježíši!

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky