NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 3 - Nová smlouva

Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 3 - Nová smlouva

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Otevřme si knihu Židům. Pro ty, kdo jste zde předtím nebyli, tak mluvím o tom, jaký Bůh opravdu je. Je o tom potřeba mluvit, protože satan je mistr v oklamávání. Minulou noc jsme začali v Genesis 3, kde satan Adamovi s Evou říká: "Bůh vám zakázal jíst z toho stromu, protože vás nemiluje a nechce vám něco dát, nechce, abyste byli jako On." - satan začal zpochybňovat a překrucovat Boží přirozenost a charakter. Pokud by Adam s Evou věděli, jak moc je Bůh dobrý, tak by na to satanovi nikdy neskočili a nikdy by z toho stromu nejedli. V určitém smyslu by je mohlo omlouvat, že neměli takové zjevení, jako máme my. Ale dnes Bůh poslal svého syna Ježíše, Ježíš za nás zemřel, vzal naše hříchy a my bychom už neměli na podobné lži naletět, ale přitom průměrný dnešní člověk vůbec nerozumí, jak moc ho Bůh miluje. Lidé říkají, že je Bůh miluje, ale vzápětí dodávají, že je miluje až tak, že jim dal rakovinu, že způsobil, že jejich dítě se narodilo postižené, že Bůh způsobil, že jejich podnikání zkrachovalo, že jim rozbil manželství...

Ať již se to stalo jakkoliv tak skutečná Boží přirozenost a charakter byla lidmi, satanem a náboženstvím, překroucena a převrácena. Pokud bychom opravdu věděli, jak moc nás Bůh miluje, tak bychom se jen radovali a neustále bychom slavili. Ale náboženství nám brání uvidět velikost Boží lásky a žít v ní. Takže jsem odhaloval špatné věci a viděli jsme, že aby satan dal lidem o Bohu špatnou představu, tak použil i spoustu věcí z Bible. Protože ve Staré smlouvě vidíme, že byl Boží hněv a zloba proti hříchu, a lidé berou ta místa a říkají, že Bůh je na vás nahněvaný a že vás bude soudit a trestat. A ve Staré smlouvě Bůh dal Zákon a Zákon trestal hřích, ale to neukazuje skutečnou Boží přirozenost. Včera jsem ukazoval, že Bůh prvních 2000 let lidem nepočítal hřích. Potom přišel Zákon a věci se změnily, ale Galatským 3 říká, že to bylo pouze dočasné, dokud nepřišel Ježíš.

Dnes ráno jsem použil spoustu Písma, abych ukázal, že Starozákonní Zákon není pro nás, a že bychom k Bohu neměli přistupovat způsobem, kterým to dělali Starozákonní lidé. Právě jsem řekl věci, které jsou úplně v protikladu s tím, co si většina lidí myslí, takže pokud jste neslyšeli, co jsem vyučoval, tak to pro vás může být nepřijatelné, ale povzbuzuji vás, abyste si, než to zavrhnete, sehnali záznamy a prošli si ty místa v Písmu, protože jsem všechny výroky podepřel místy v Písmu.

Teď večer vám ukážu pár věcí z knihy Židům, protože se tam opět mluví o tom samém. Komu je napsána kniha Židům? Židům. Byla napsána židům a speciálně židovským křesťanům, aby je dostala ze Starozákonního Zákona a mohli začít Bohu sloužit podle Novosmluvního vztahu. Je zde spousta skvělých věcí, ale pro spoustu křesťanů to není zrovna nejoblíbenější kniha v Bibli. Pro mnoho lidí je matoucí, protože nerozumí milosti. A celá kniha Židům mluví o Boží milosti. Takže pokud nemáte zjevení Boží milosti, tak je vám kniha Židům cizí. Pokud ale Boží milosti rozumíte, tak je pro vás mistrovským dílem, které vysvětluje Boží milost.

V první kapitole se píše o tom, že Bůh k nám v těchto posledních dnech mluvil skrze Ježíše, a že Ježíš je opravdovým a nejlepším zjevením, které nám Bůh o sobě kdy dal. V Židům 1:3 se o Ježíši říká: 3On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem své moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech... - Zde je napsané, že Ježíš byl vyjádřením Boží podstaty/osobnosti. A když se podíváte na kontext, tak se mluví o tom, že andělé nám dali určité zjevení Boha, Mojžíš nám dal část zjevení Boha a byly zjeveny další kousky, ale Ježíš je dokonalým zjevením Boha. Ježíš nahrazuje/překonává jakékoliv jiné zjevení o Bohu. Druhá kapitola mluví o tom, že právě proto se musíme držet toho, co nám o Otci zjevil Ježíš, nehledě na vše ostatní.

Třetí kapitola mluví o tom, že Ježíš je Apoštol a nejvyšší kněz naší víry a že ho máme poslouchat. Čtvrtá kapitola mluví o "sobotním odpočinku" a sobotní odpočinek je jedna z věcí, ze kterých jsem nejvíc nadšený. Hodně jsem na toto téma vyučoval a mám celé vyučování nazvané "Náš sobotní odpočinek". Pokud čtvrtá kapitola Židům není jednou z vašich nejoblíbenějších kapitol v Bibli, tak si to vyučování potřebujete poslechnout. Sobotní odpočinek je úžasná věc a ukazuje vám, že v Nové smlouvě sobota není určitý den, ale vztah s Bohem. Jsou lidé, kteří zachovávají určitý den, ale přitom sobotu porušují, protože neodpočívají v Ježíši, neodpočívají v tom, co Otec udělal. Tito lidé dělají věci z vlastní snahy/síly a snaží se zasloužit si Boží přízeň a tím sobotu porušují. Sobota byla naplněna v Kristu.

V páté kapitole pisatel Židům mluví o tom, že je mnoho věcí, které by chtěl říct, ale nemůže, protože jsou líní naslouchat. Šestá kapitola je napomenutí, aby zmoudřeli a zanechali dětských věcí, aby šli do Božího Slova a uviděli ty věci, protože nyní máme Novou smlouvu. Následuje sedmá kapitola a v sedmé kapitole se dostává k hlavní pointě a snaží se nám ukázat, že již nejsme pod Starozákonním Zákonem, a jeden ze způsobů, kterým to ukazuje je, že Ježíš není knězem z pokolení Levi. Starozákonní Zákon říká, že pokud by Bohu chtěl obětovat někdo jiný, než kmen Levi a to ještě specificky z domu Aronova - musel být přímým potomkem Árona, tak takový člověk propadne Božímu soudu. A máme příklady. Třeba král Uziáš chtěl obětovat a byl raněn malomocenstvím. Takže v Zákonu bylo jasně ustanovené, že pokud jste chtěli být knězem, museli jste být z kmene Levi. Ale sedmá kapitola Židům říká, že Ježíš je podle Melchisedechova řádu a z kmene Juda, ne z kmene Levi. To je velmi důležité, protože to znamená, že Ježíš nezapadá do Starozákonního Zákona. Potom pisatel cituje z Žalmu 110:4, kde David prorokuje, že Ježíš bude navěky knězem podle Melchisedechova řádu. Takže to bylo prorokováno už ve starém Zákonu.

Pisatel Židům píše, že Ježíš pochází z kmene Juda, je podle Melchisedechova řádu, a v Židům 7:12 Mění-li se totiž kněžství, nastává nutně i změna Zákona. Takže pokud Ježíš není Levita, což není, protože pochází z kmene Juda a byl potomkem Davida, tak jaké měl vlastně právo být knězem? Protože byl knězem podle Melchisedechova řádu. A zbytek této kapitoly vám ukazuje, že Melchisedechovo kněžství nahrazuje to Levitské a dokazuje to na základě Genesis 14. kapitoly. To jsou důležité věci, ale já se chci dostat k tomuto: Židům 7:18 Dochází tedy jednak ke zrušení toho předchozího přikázání pro jeho slabost a neužitečnost. - To slovo "zrušení" zde je velmi silné slovo. Pokud například zrušíte manželství, tak pak jednáte, jako by nikdy nebylo. Po stránce zákona můžete prohlásit, že nebyli nikdy manželé, i když mají doma ještě manželský certifikát. Pokud zrušíte manželství, tak legálně se jako by nikdy nestalo. To slovo "zrušit" zde má ale ještě silnější význam, z toho řeckého slova máme slovo, jehož význam je "úplný opak". Pokud použijete to slovo, tak říkáte, že to je úplný opak něčeho. Zde je napsané, že zde je úplné zrušení Zákona a pokračuje to v opačném směru, než byl Starozákonní Zákon. Opět, tyto verše ukazují, že Starozákonní Zákon a milost Nové smlouvy nejdou dohromady, že jsou v protikladu.

Nechce se mi to ani říkat, ale vím, že jsou zde lidé, kteří si říkají: "Takže ty říkáš, že Zákon je hřích? Že Zákon nebyl dobrý?" S tím jsme se vypořádali dnes ráno, ale ne všichni zde ráno byli. Takže Ne, tohle neříkám. Zákon měl svůj účel - aby vás přivedl na váš konec, aby vám ukázal vaši hříšnost a učinil vás vědomé si hříchu, aby vám zacpal ústa, aby vás obvinil, aby způsobil, že hřích ožil. Zákon posiloval hřích, působil smrt, působil odsouzení - všechno tohle jsou citace Písem, které jsme dnes ráno probírali. Zákon měl svůj účel - aby vás dostal z vaší samospravedlnosti a sebespasení, abyste museli být závislí pouze na Bohu. Pokud použijete Zákon k tomuto účelu, tak je to v pořádku. Ale pokud zkusíte dávat Zákon, tj. výkonnostní mentalitu, lidem, kteří již učinili Ježíše svým Pánem, tak Zákon přestává být dobrá věc a stává se negativní věcí. Protože Zákon se zaměřuje pouze na vás a vaše selhání.

Zákon vám neukazuje na Spasitele, na Jeho milost a Jeho odpuštění. Zákon je naprosto kontraproduktivní a v úplně opačném směru, je úplným opakem milosti. Zákon a milost jsou protiklady. Nemůžete žít podle Boží milosti a zároveň se snažit žít podle Starozákonního Zákona. Jsou navzájem v opačném směru. Je to jako byste chtěli jít zároveň na východ i na západ, to prostě nejde, není to možné. Vím, že co říkám je radikální a někteří lidé si myslí, že to nemůžu myslet vážně, ale já vám to zde čtu z Písma! Židům 7:18 Dochází tedy jednak ke zrušení toho předchozího přikázání pro jeho slabost a neužitečnost. - To je velmi silná pasáž z Písma. A od tohoto místa pokračuje a mluví o tom, jak se musíme odvrátit od Starozákonního Zákona a začít k Bohu přistupovat podle Nové Smlouvy.

Přeskočím do 8. kapitoly, kde pisatel shrnuje prvních sedm kapitol knihy Židům. Židům 8:1 Avšak to hlavní na tom, o čem se tu mluví, je, že máme takového nejvyššího kněze, který se posadil po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. 2On je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán a ne člověk. - Od tohoto místa ukazuje rozdíl mezi stánkem, který udělal Mojžíš, a skutečným stánkem, který je v nebi. Když byl Mojžíš na hoře, tak mu Bůh ukázal nebeský stánek, protože v nebi je fyzický chrám. Mojžíš ho viděl a učinil stánek podle chrámu, který je v nebi. A zde se mluví o tom, že Mojžíš udělal stánek na Zemi, který byl symbolem a připomínkou nebe, ale v nebi je skutečný stánek a Ježíš nyní slouží ve skutečném Božím chrámu jako náš nejvyšší kněz. Ježíš není nějaký symbol, Ježíš je skutečnost. A právě o tom se zde mluví.

Židům 8:3 Každý nejvyšší kněz je přece ustanoven, aby obětoval dary a oběti, a tak bylo potřeba, aby i tento měl co obětovat. 4Kdyby totiž byl na zemi, nebyl by ani knězem, neboť zde jsou kněží, kteří obětují dary podle Zákona. 5(Ti slouží obrazu a stínu nebeských věcí, jak bylo Mojžíši od Boha sděleno, když měl dokončit stánek. Řekl mu přece {toto je citace z Exodus}: "Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na této hoře.") 6Nyní pak obdržel {zde se mluví o Ježíši} o tolik významnější službu, nakolik je také prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních. - Máme něco lepšího, než Starozákonní Zákon a je podivuhodné, kolik křesťanů chce zůstat pod jhem Starozákonního Zákona. Verš 7 Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. Zde následuje další z citací ze Starého zákona a je z Jeremiáše 31:31.

Židům 8:8 Kárá je přece a říká: "Hle, přicházejí dny, praví Pán, kdy uzavřu s domem Izraelovým a s domem Judovým novou smlouvu. 9Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Vždyť oni v této mé smlouvě nezůstali a já jsem o ně přestal dbát, praví Pán. - Chtěl bych hned pokračovat ve čtení, ale dovolte mi to vysvětlit. Bůh s nimi nedělá stejnou smlouvu, jako byla ta první, protože ta první byla závislá na jejich výkonu. Museli ji poslouchat/dodržovat, byla podmínečná - pokud budete dělat toto, potom Já udělám toto. A Bůh říká, že to nefungovalo. Ne protože by Boží zaslíbení bylo špatné, ale protože my jsme Zákon nedokázali dodržet. My jsme prakticky zrušili Zákon sami, protože jsme mu nedokázali dostát. Takže když Bůh připravuje Novou smlouvu, tak Nová smlouva je úplně jiná, než ta Stará, a není založená na vašem výkonu, na vašich skutcích, ale na tom, co udělal Ježíš. Ježíš vám získal vztah s Bohem Otcem, a když Ježíše učiníte svým Pánem, potom se s Ním stanete spoludědici a není to na základě vašeho výkonu/skutků, ale na základě vašeho přijetí a vaší víry v Ježíše. A dokud Ježíš zůstane věrný, potom máte všechny výhody této smlouvy. A garantuji vám, že Ježíš zůstane věrný!

Takže toto je Nová smlouva, která je založená na úplně jiném kritériu - jediná podmínka je, že hoden musí být Ježíš, ne vy. A to je obrovský rozdíl oproti Staré smlouvě. Verš 10 Toto je tedy smlouva, kterou po těchto dnech uzavřu s domem Izraelovým, praví Pán: Dám své zákony do jejich mysli a napíši je na jejich srdce; a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 11A nebudou už učit každý svého bližního a každý svého bratra a říkat: `Poznej Pána!´, protože mne všichni budou znát - od nejmenšího až po největšího z nich. - Ve Starém zákonu omezoval vaše chování pouze Zákon.

Víte, že můžete vzít Zákon a přinutit zákonické lidi, aby ho do určité míry plnili? Protože se jedná o tělesné a přirozené věci. Můžete kázat Zákon, můžete kázat Malachiáše 3:8 zákonickému člověku a říct mu: "Můžeš snad okrádat Boha? Ale ty ho okrádáš! Ptáš se: Jak Ho okrádám? Na desátcích a darech pozdvihování. - Jsi prokletý, Bůh si tě podá! Zaplať nebo jinak...!" A namísto, abyste mluvili o Bohu Otci, tak Ho reprezentujete jako mafiána. "Zaplať nebo ti zlomím nohu a půjdeš do nemocnice!" - A takto byl Bůh často prezentován. Ale v Nové smlouvě Bůh říká: "Ať každý dává, jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí ani z donucení." Bůh vás chce přitáhnout svojí láskou a ne vnějšími věcmi. A tohle místo v Písmu o tom mluví - že nebudete potřebovat, aby vám o Bohu říkali jiní lidé, ale Bůh bude mít s vámi osobní vztah a vy budete ve svém srdci vědět, co je dobře a co špatně.

Člověk, který je opravdu znovuzrozený, v sobě má intuitivní vedení Ducha Svatého, které mu ukazuje, co je dobré a co špatné. U vás to nemusí být až tak zřejmé, protože náboženství posiluje hřích a hřích v lidech oživuje, ale pokud jste opravdu znovuzrození, tak pokud žijete v hříchu, tak je vám mizerně. Vaše srdce totiž není takové. Tohle je jedna ze známek, že jste se opravdu znovuzrodili. Sice možná děláte ještě některé z těch věcí, jako jste dělali dřív, ale než jste se znovu narodili, tak vám to bylo jedno. Ale nyní vám na tom záleží a trápí vás, že to ještě děláte. To protože Bůh změnil vaše srdce a každý z nás má nyní osobní vztah s Bohem, ne že posloucháte jen někoho, kdo vám o Bohu říká. Vy můžete a máte slyšet od Boha přímo.

Verš 12 Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu. - Víte, že se to zdá být až příliš dobré, aby to byla pravda? Tohle je úplně v protikladu s tím, co říká náboženství. Náboženství nebude kázat, že Bůh je milostivý k vašim nepravostem a že si na vaše nepravosti a nezákonné činy nikdy nevzpomene. Náboženství káže, že se na vás Bůh hněvá, že Mu došla trpělivost a že vás chce poslat do pekla. Náboženství káže, že Bůh neodpoví na vaše modlitby a nemáte radost a pokoj, protože Bůh má proti vám váš hřích, a že vám hřích počítá. Ale zde je napsané, že v Nové smlouvě, která byla prorokována Jeremiášem v 31. kapitole, bude k vašim nepravostem Bůh milostivý a na naše hříchy ani na naše nezákonné činy si již nikdy nevzpomene.

Minulý týden jsem připravoval televizní program a přišla jedna žena, která u nás byla rok na biblické škole a potom skončila. Přišla si poslechnout, co jsem vyučoval a mluvil jsem z knihy Římanům. Když jsem skončil, tak ta žena přišla s pláčem a říká: "Tohle jsem tolik potřebovala, tohle bylo přímo od Boha pro mě." A říkala mi, že skončila biblickou školu, protože byla těhotná a není vdaná. Říkala, že žila ve hříchu a potřebovala vědět, že ji Bůh miluje. A já jsem jí dal ruku kolem ramen a říkám jí: "Bůh tě miluje, Bůh na tebe není naštvaný. Co jsi udělala, není dobře a ublížilo ti to, a ty se od toho potřebuješ odvrátit, protože to pro tebe není dobré. Tohle není dobré prostředí na výchovu dítěte." Sloužil jsem jí láskou a tato žena činila pokání a je zpátky v ohni a hledá Pána. Boží dobrota ji přivedla k pokání. Ale náboženství by na ni nastoupilo: "Ty jedna hříšnice, podívej se, co jsi udělala! Je na tobě Boží hněv!" Ano, co udělala, bylo špatně, ale je zde rovnováha. Někteří lidé vezmou milost a řeknou: "Ne, to není špatně, neříkejte jim, že to je hřích, teď pod milostí přece všechno projde." - Ne, stále to je špatné. Ale Bůh ji miloval a byl milostivý nad její nepravostí a její hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene.

Když k Ježíši přivedli ženu, kterou chytili při cizoložství v Janovi 8, tak říká: "Kdo je z vás bez hříchu, první hoď kamenem." A potom se obrátí k té ženě a ptá se jí: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ona musela vidět Ježíšovu lásku a soucit, vydala Mu svůj život a nazvala Ho Pánem. A Ježíš říká: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš." Ježíš nazval, co udělala hříchem. Bylo to špatné a Ježíš to neschvaloval, ale byl milostiví k její nepravosti a její hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene. Náboženství drží hříchy proti lidem, drží jim je nad hlavou a používá je, aby lidi manipulovalo a říkalo jim: "Bůh tě nepožehná, pokud neuděláš tohle a tohle a tohle..." - Ale tohle není Nová smlouva! Nová smlouva je - lidi, měli byste si to napsat a pověsit na zrcadlo, abyste to měli na očích. Nová smlouva je: "slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu." Stará smlouva držela váš hřích proti vám, ale Nová smlouva je, že Bůh je milostivý a na vaše hříchy již nevzpomene.

Víte, Bůh nám úplně odpustil, ale problém je, že většina z nás neodpustila sobě. Většina z vás se stále zabýváte sami sebou. Dokonce lidé říkají věci jako: "Jsem prostě starý hříšník spasený milostí." Ano býval jsi hříšník, ale pokud ses znovu narodil, potom jsi spasený milostí a nyní jsi spravedlností Boží a Bůh tě vidí spravedlivého a svatého! Přestože máš ještě ve svém životě problémy, tak Bůh tě vidí v duchu a v duchu jsi úplně nový člověk. A pokud se někdy začneš vidět v Kristu, namísto aby ses viděl skrze Zákon, který se zaměřuje na všechny tvé chyby, tak potom bys byl tolik nadšený z toho, kým ses stal v Kristu, že by se to projevilo ve tvém jednání - žil bys svatě a bylo by to produktem a ovocem tvého spasení, ne produktem tvé snahy/úsilí. Ale většina lidí se vidí jako hříšníci a chodí s vědomím hříchu a kvůli tomu jejich život také tak vypadá. Pokud se vidíte jako neodpovídající, špinaví a poskvrnění, tak přesně tak budete žít. Amen.

Podívejte se na další verš. Verš 13 Když tedy mluví o nové, prohlašuje tu první smlouvu za starou; a to, co stárne a chátrá, je blízké zániku. - Tohle se vrací k verši 8, kde pisatel cituje z Jeremiáše 31. Sledujte, jak silné výrazy zde používá. Tohle rozzuřilo židy, kteří propagovali 10 přikázání a Zákon, kteří prosazovali dodržování různých pravidel a pokud jste to nedělali, tak vás ukamenovali. A zde pisatel Židům píše, že máme Novou smlouvu s lepšími zaslíbeními. Je to lepší smlouva! Byla prorokována ve Starém zákonu, a bylo prorokováno, že Bůh bude milosrdný k naší nespravedlnosti a naše hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene. A když přišla Nová smlouva, tak Stará smlouva je již stará a blízká zániku. To jsou silná slova, kterým běžný člověk v Těle Kristově vůbec nerozumí a pro spoustu lidí to je pohoršující. Ale Stará a Nová smlouva nejsou slučitelné!

A v kapitole 9 - nezapomeňte, že rozdělení na knihy a verše přidali do Bible lidé kvůli orientaci, není na tom nic špatného, ale nemyslete si, že tohle je nějaká úplně nová myšlenka nebo že zde začíná něco nového. Mluví se stále o stejném tématu, je to jeden souvislý dopis a pisatel zde píše: Židům 9:1 Také ta první smlouva ovšem měla pravidla bohoslužby i svatyni, ale pozemskou. 2Byl totiž zřízen první stánek, v němž byl svícen, stůl a chleby předložení, a ten se nazýval svatyně. 3Za druhou oponou pak byl stánek nazývaný nejsvětější svatyně. - Pokud nevíte, jak to vypadalo, rád bych vám ukázal obrázek. Stan setkávání, který udělal Mojžíš, byl stan, který byl umístěn ve středu celkem velkého prostoru svatostánku, a ten prostor byl celý ohraničený hradbou ze závěsů. Stan uprostřed byl rozdělen na dvě části. Jedna část byla svatyně a druhá svatyně svatých. A ve svatyni svatých byla truhla úmluvy, v té části přebýval Bůh, a nesměl tam vejít nikdo, kromě nejvyššího kněze, který tam jednou za rok v den smíření přinesl oběť. Vně stanu, ale stále v tom velkém ohraničeném prostoru byl bronzový oltář, kde se obětovala zvířata a podobně. Do toho stanu mohl vejít pouze kněz a to pouze do první části. Byl tam svícen, který neustále hořel, byl tam stůl chlebů předložení a kadidlový oltář, který symbolizoval modlitby. Do té první části mohli kněží kdykoliv, ale do svatyně svatých pouze jednou za rok. A o těch dvou částech se zde mluví.

Verš 4 K ní patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Tohle už mluví o svatyni svatých a všimněte si verše 5Nad ní pak byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O těchto věcech nyní nelze mluvit dopodrobna. - Co to znamená? Mluví zde o těch všech částech Starozákonního svatostánku a ukazuje vám, že to byla fyzická věc, která reprezentuje, co je reálně v nebi, ale když se dostane k cherubům Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici, tak říká, že o nich nyní již nemůžeme mluvit. Víte, proč ne? Cherubové totiž nejsou malí tlustí andělíčkové s lukem a šípy, jak jsou někdy zobrazováni. Když se podíváte do Genesis 3, tak když Bůh poslal Adama a Evu ze zahrady, tak ke vchodu postavil cheruby s ohnivými meči, aby se tam nikdo nedostal a nemohl jíst ze stromu života a žít navždy.

Cherubové jsou váleční andělé. V Ezechieli 1:10 jsou popsáni a jsou to mocní andělé. Tito cherubové byli nad slitovnicí nejen jako dekorace nebo nějaký symbol, ale doslova znamenali, že cesta do svatyně svatých byla střežena Bohem, a pokud by tam přišel někdo, kromě nejvyššího kněze, tak by na místě zemřel. A dokonce, i pokud se nejvyšší kněz řádně neočistil, pokud měl problém v srdci, tak by zemřel. Historik prvního století Flavius píše, že nejvyšší kněz byl uvázaný na laně za kotník, protože když by vešel a nebyl by čistý, tak kdyby padl mrtvý, tak pro něj nikdo nemohl jít. Takže by ho případně tím lanem vytáhli. To by vás asi vedlo k opatrnosti, že? A k tomuto tam byli ti cherubové, aby lidem bránili přijít do Boží přítomnosti, protože lidé toho nebyli hodní, nebyli očištění.

Starozákonní oběti nikdy nikoho neočistili, byly symbolem toho, co se stane skrze Ježíše. Ještě nebyla naplněna realita skutečného očištění, a pokud někdo tu symboliku nedodržoval do posledního puntíku, tak to znamenalo jeho smrt. Ale v Nové smlouvě už o cherubech nemůžete mluvit, protože jste byli očištěni, a podle Židům 4:16 nyní máme smělost přistoupit k Božímu trůnu, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Již se nemusíte bát, že by vás nějaký anděl zastavil. Pokud byste chtěli přijít do Boží přítomnosti a nějaký anděl by vám zahradil cestu a zeptal by se: "Co tě činí hodným?", tak byste ho mohli ve jménu Ježíše napomenout, protože jste byli očištěni. Takže mezi vámi a Boží přítomností již nestojí žádní cherubové, tak to bylo ve Starém zákonu.

Když Ježíš zemřel, tak se roztrhla odshora dolů chrámová opona, která oddělovala svatyni od svatyně svatých. Historik Flavius o chrámové oponě píše, že byla z velmi pevného materiálu a byla protkaná zlatem, že byla jako jeden celek a prakticky nezničitelná. A tato opona byla roztržena odshora dolů. Flavius píše, že by ji nedokázali roztrhnout desítky zapřažených koní. Tato opona byla vysoká skoro 20m, a i kdyby ji někdo dokázal roztrhnout, nebyl by schopný se dostat tak vysoko. Tohle ukazuje na to, že chrámovou oponu roztrhl Bůh. Když Ježíš zemřel, tak bylo odstraněno oddělení člověka od Boha, andělé byli vzati ze slitovnice a my nyní můžeme přistupovat do Boží přítomnosti se smělou důvěrou, bez jakéhokoliv strachu nebo napomenutí. To je úžasné!

Nedávno dávali na History Channel nově zpracované příběhy z Bible, mě se to sice moc nelíbilo, ale bylo tam pár dobrých věcí. Zamyslel jsem se na tím, že když při smrti Ježíše bylo zemětřesení a podobně a také byla roztržena chrámová opona, tak jak ji mohli lidé, při zachováni dobrého svědomí, sešít dohromady a pokračovat, jako by se nic nestalo, i když bylo jasné, že to souvisí s Ježíšovou smrtí? To muselo být úplně jasné a zjevné, že když se roztrhla chrámová opona, tak nás od Boha již nic neodděluje a máme smělost vstoupit do Boží přítomnosti. Ti lidé se museli chovat pokrytecky. V jistém smyslu to dnes některým lidem nemůžeme mít za zlé, protože tam nebyli, neviděli to, možná to ještě nemají zjevené, ale pokud se v Nové smlouvě vracíme k náboženským tradicím a praktikám, pak jsme úplně stejně vedle jako oni, když se po roztržení opony vrátili ke svému náboženství. Ježíš to ale všechno změnil! Bůh již od nás není oddělen! Vaše hříchy vás již od Boha neoddělují!

Vím, že si někteří myslíte: "To je rouhání!" Protože Bůh přece v Izaiáši 59 říká: "Hle, Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel, nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel." A víte co? To je absolutně pravda. ALE když Ježíš přišel, tak tu hradbu zničil a odstranil rozdělení, zaplatil za to a pod Novou smlouvou vás vaše hříchy od Boha neoddělují - a to ani věčně, ani Bohu nebrání odpovědět na vaše modlitby! Bůh ve vašem životě nejedná na základě vaší vlastní svatosti a vaší vlastní samospravedlnosti. Tohle by nás mělo úplně rozradostnit! Ale náboženství nás učilo tolik špatných věcí, že někteří mají úplně strach je zanechat, protože kdyby si přece přestali držet vědomí hříchu a toho, jak jsou bezbožní, tak co by jim vlastně bránilo, aby nežili v hříchu? - Láska?

Láska způsobí, že budete pro Boha žít mnohem víc, než vás k tomu může přinutit jakýkoliv strach. Ale jsou lidé, kteří Bohu slouží pouze ze strachu a vůbec ani netuší, jak by mohli Bohu sloužit z lásky. Myslí si, že kdyby se zaměřili pouze na Boží lásku a to, jak moc je Bůh miluje, a přestali mít strach z trestu nebo z odmítnutí, tak by Bohu [dobrovolně] nesloužili. To by mohlo nastat pouze ve dvou případech. 1) Pokud nejste znovuzrození, protože pokud jste znovuzrození, tak Bůh změní vaše srdce a vy chcete žít pro Boha. 1 Janův 3:3 A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. - Pokud jste opravdu znovuzrození, tak je ve vás touha žít pro Boha. Možná se vám to moc nedaří, protože neznáte pravdu, ale pokud jste znovuzrození, tak chcete žít pro Boha, a jakmile porozumíte Boží lásce, tak láska vás neosvobodí, abyste hřešili, ale láska vás osvobodí od hříchu. Láska vás vyvede ze života v hříchu a začnete Bohu sloužit z lásky a milosti, ne ze zákonictví a strachu ze soudu a trestu. Takže buď nejste znovuzrození, anebo 2) Jste pod Zákonem. Zákon oživuje a podporuje hřích. Viděli jsme to v Římanům 7. kapitole. Zákon způsobuje, že nad vámi panuje hřích. Římanům 4:15. A mohli bychom pokračovat.

Takže v Nové smlouvě jsou cherubové odstraněni, protože opona je roztržená, a my máme smělost vstoupit do Boží přítomnosti bez očekávání trestu nebo napomenutí. Nemám ani slova, abych vyjádřil, jak moc je toto důležité. Škoda že takto většina křesťanů nežije. Většina křesťanů se před Bohem krčí a říkají: "Bože, odpusť mi prosím, je mi to líto... Smiluj se nade mnou..." - A tímto přístupem si vůbec nepovažujete to, co Ježíš vykonal. Stále máte vědomí hříchu a myslíte si, že se na vás Bůh hněvá a dostane vás. Stále máte u kotníku uvázané to lano, aby vás mohli vytáhnout, pokud byste padli mrtví. Potřebujete se toho lana zbavit! Potřebujete se zbavit takového myšlení, protože Bůh se na vás už nehněvá! Bůh je milostivý k vašim nepravostem a vaše hříchy a nepravosti již nevzpomene! Lidi to je úžasná, ale úžasná zpráva!

Židům 9:6 Od doby, kdy to bylo takto zřízeno, vcházejí kněží neustále do prvního stánku a konají bohoslužbu. 7Do toho druhého však jen jednou za rok vchází samotný nejvyšší kněz, a to ne bez krve, kterou obětuje sám za sebe i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. 8Tím Duch Svatý poukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do svatyně. - Tohle ukazuje na to, že dříve jsme byli od Boha odděleni a ta opona byla symbolem tohoto oddělení, které bylo kvůli našemu hříchu. Ale v Kristu je opona roztržena a oddělení již skončilo. Potřebujeme se dostat přes vědomí hříchu a strachu z Boha. Vůbec Bohu nedovolujeme, aby nás miloval a žehnal nám, protože stále věříme, že je zde oddělení, že Bůh se na nás kvůli našemu hříchu hněvá. Ale pravda je, že vaše hříchy a nepravosti již nevzpomene! Ve verši 9 říká, že stánek byl jenom náznakem pro nynější čas, pro čas než přišel Ježíš.

Židům 9:9 Byl to jen náznak pro nynější čas: podle něj se obětují dary a oběti, jež tomu, kdo koná bohoslužbu, nemohou dát dokonale čisté svědomí. 10Šlo jen o pokrmy, nápoje, různá omývání a tělesná nařízení, uložená lidem jen do času nápravy. - Pokud tomu porozumíte, tak každý verš používá symboliku nebo slova, které se týkaly tehdejšího času, a ukazuje, že to bylo pouze pro tehdy, ne pro teď, a navíc pouze dočasně. Bylo to pouze do času nápravy a to je čas, ve kterém právě žijeme. Čas nápravy znamená, že všechno bylo změněno. Dnes bychom měli Bohu sloužit jinak, než Bohu sloužili lidé pod Starou smlouvou, protože máme mnohem lepší smlouvu.

Židům 9:11 Kristus však, jako nejvyšší kněz budoucího dobra, přišel skrze větší a dokonalejší stánek, neudělaný rukama, to jest ne rukama tohoto stvoření. - Zde se mluví o stánku v nebi. Verš 12 Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil JEDNOU PROVŽDY do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. A tohle je jeden ze zásadních a největších rozdílů mezi Starozákonním Zákonem a Novosmluvní milostí. Ve staré smlouvě museli lidé pro usmíření obětovat oběť pokaždé, když zhřešili. Nepomohly vám oběti z minulého roku. Pokud jste zhřešili, museli jste obětovat novou oběť, abyste pokryli svůj hřích. Také jste museli obětovat, když byl úplněk, když se vám narodilo dítě a podobně. A potom šel nejvyšší kněz jednou za rok, v den smíření, do svatyně svatých, aby přikryl i hříchy, kterých si lidé nebyli vědomi a se kterými se nevypořádali.

Neustále byla prolévána krev. Když Šalomoun zasvěcoval chrám, tak obětoval desetitisíce zvířat. Neustále tekla krev. A pokud pod Starou smlouvou někdo zhřešil, tak aby mu ten hřích byl odpuštěn, tak ho musel dostat pod krev. Víte proč? Protože oběti ve Starém zákonu nikdy nic neodpustily, byly pouze symbolické, byly předobrazem, ale ve skutečnosti nic nedělaly. Potřebovali jsme mít tuto symboliku neustále na očích, abychom nezapomněli, že odplata za hřích je smrt, ale že díky Boží milosti jste nemuseli zemřít vy, ale mohli jste zabít zvíře. Pokaždé, když jste podřízli hrdlo beránka, jste si museli připomínat, že jste měli být na jeho místě. Bůh dovolil, aby namísto mě zemřel zástupce. Obětování bylo neustálým připomínáním si, že potřebujete Zachránce, že potřebujete někoho, aby zaplatil za vaše hříchy. A tento symbolizmus se vyskytuje opakovaně.

Židům 9:12 Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil JEDNOU PROVŽDY do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. - Jednou provždy a věčné! Věčné znamená věčné! To znamená navěky, to znamená, že již nepotřebujete další oběť za své hříchy! Přitom ale dnešní církev hlásá, že pokaždé, když zhřešíte, tak ten hřích musíte vyznat a dostat pod krev, jinak vám Bůh neodpustí a nebude vám žehnat. A jsou dva extrémy. Ultra-letniční věří, že ztrácíte spasení pokaždé, když zhřešíte, a pokud byste zemřeli dřív, než ten hřích vyznáte a dostanete pod krev, tak umřete a jdete do pekla, i kdybyste byli znovuzrození 40-50 let, hledali Boha a chodili s Ním. Říkají, že pokud zhřešíte a máte nevyznaný hřích, tak kdybyste zemřeli, tak jdete do pekla. Tradiční denominační přístup je obdobný, ale s menšími následky - že neztratíte své spasení, ale pokud máte nějaký nevyznaný hřích, tak vás Bůh neuzdraví, nebude odpovídat na vaše modlitby, nemůžete mít radost, Bůh vás nebude žehnat. Je to ten samý princip, jenom s menšími následky. Ale zde je napsané, že vstoupil JEDNOU PROVŽDY a získal věčné vykoupení. To znamená, že Bůh odpustil všechny vaše hříchy a to jak minulé, přítomné, tak ty, které jste ještě neudělali, všechny již byly odpuštěny!

Vím, že je zde mnoho z vás, kteří byli vychováváni jako já, a právě v sobě křičíte: "To je kacířství! To je blud!" a zůstáváte zde, jen abyste to dokázali. "Jak by ti Bůh mohl odpustit hřích, ještě než ho uděláš?" Radši se modlete, že Bůh může odpustit hříchy dřív, než jste je udělali, protože Ježíš za vaše hříchy zemřel pouze jednou a to před 2000 lety! Takže pokud Bůh nemůže odpustit hříchy dřív, než je spácháte, tak vám nemůže být odpuštěno! Nevím, jak to dělá, ale Bůh vám může odpustit hříchy dřív, než je učiníte. A pravda je, že Ježíš zaplatil za všechny vaše hříchy! Za minulé hříchy, přítomné, i za hříchy, které jste ještě neudělali, všechny již byly dány pod krev, všechny jsou již vyřízené. Nemusíte k Bohu chodit a dávat svoje hříchy pod krev. A pokud byste zemřeli s nevyznaným hříchem, tak nejdete do pekla. Pokud bych si myslel, že by to tak bylo, tak bych vás ihned po vašem znovuzrození zabil. Možná bych šel sice do pekla, ale byl by to jediný způsob, jakým byste se vy mohli dostat do nebe. Víte, že věci, které si o mě právě někteří myslí, jsou hřích? To se tedy radši modlete, abyste neměli po cestě domů autonehodu, protože byste nešli do nebe! :‑D Ale ať se vám to líbí, nebo ne, tak jsem váš bratr, jdu do nebe a tam budu pravděpodobně v příbytku vedle vás. :‑D

Žít pod tím, že musíte mít absolutně všechno vyznané, jinak jdete do pekla, nebo Bůh nebude odpovídat na vaše modlitby - takhle se absolutně nedá žít. A to je důvod, proč je dneska většina křesťanů bezmocná, protože sice ví, že Bůh existuje, ví, že Bůh má moc, ale necítí se, že udělali všechno dobře a jejich svědomí je odsuzuje. A je pravda, že jste neudělali všechno správně, ale nerozumíte, že Bůh je milosrdný k vašim nepravostem a na naše hříchy ani na naše nezákonné činy již nikdy nevzpomene, a že Ježíš jednou provždy vešel do svatyně a zaplatil za vaše hříchy - a to za minulé, přítomné i budoucí. Pro Ježíše nebudou vaše budoucí hříchy nic nového. Podívejte se na to z logistického pohledu. Na planetě jsou možná miliardy křesťanů a všichni každý den vyznávají více hříchů. "Ó Ježíši, odpusť mi tohle.. Ó Bože, znovu jsem se přejedl... Ó Bože, znovu jsem udělal tamto... Zase jsem byl žádostivý..." A tito lidé opakovaně prosí za odpuštění. Pokud máte milióny a milióny lidí, kteří vyznávají tisíce hříchů každý den, tak by pro Ježíše bylo nemožné, aby za každý ten jeden hřích aplikoval krev. Navíc Bible v Židům 6 říká, že Ježíš je posazen po Boží pravici, takže nepracuje. Ježíš neaplikuje neustále krev za všechny vaše vyznávané hříchy, Ježíš je posazen na trůnu.

Ježíš na kříži říká: "Je dokonáno!" Ježíš se už s vaším hříchem vypořádal! Ježíš zaplatil za hříchy celého světa! A Ježíš už skončil s obětí za vaše hříchy. Pokud jste zde a potřebujete se znovu narodit, tak Boha nemusíte prosit: "Bože, odpustil bys mi prosím moje hříchy? Prosím Tě, odpusť mi moje hříchy." - To je špatně. Díky Bohu, že je milostivý a přeloží si naši nevěru na víru, ale vy nemusíte Boha prosit, aby vám odpustil vaše hříchy. Bible říká, že vám již odpustil. Když je člověk spasen, tak neříká: "Odpustil bys mi, prosím přijď do mého srdce..." Ve Skutcích 16 se žalářník ptá Pavla a Silase: "Co mám udělat, abych byl zachráněn?" A jejich odpověď nebyla: "No, čiň pokání a popros Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a aby přišel do tvého srdce." Odpověděli mu: "Věř v Ježíše Krista." Věřit čemu? Že je Spasitel, že zaplatil za tvé hříchy, že je dokonáno a přijmi to. Vy věříte a přijímáte, ale neprosíte Boha, aby to udělal. Věříte, že to již udělal. Opravdové křesťanství není o tom "zkoušet Boha k něčemu přemluvit/přinutit", ale je o tom zjistit, co Bůh již udělal a přijmout to jako dar, který je zdarma.

Je to hotové, Ježíš již zaplatil za naše hříchy! Ježíš vstoupil jednou provždy do svatyně a získal nám věčné vykoupení. Ne vykoupení do doby, než zase zhřešíte a kdy budete zase potřebovat být znovu vykoupeni. Nebo do doby než se budete muset znovu znovuzrodit, nebo vám bude muset být znovu všechno odpuštěno. NE, on získal VĚČNÉ vykoupení. Čemu na tom slovu "věčné" nerozumíte? Věčné vykoupení!

Židům 9:13 Vždyť jestliže krev býků a kozlů a popel z jalovice, skrápějící poskvrněné, posvěcuje k čistotě těla, {to byl Starozákonní Zákon} 14čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha obětoval sám sebe neposkvrněného Bohu, očistí vaše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?

Bratři a sestry, velmi málo křesťanů má očištěné svědomí od mrtvých skutků. Většina křesťanů žije neustále s poskvrněným svědomím a v odsouzení ze svých mrtvých skutků a špatného jednání. Přál bych si umět mluvit dostatečně rychle, protože to všechno nestihneme, ale v Židům 10:2 je napsané, že byste již neměli mít žádné vědomí hříchů. Neměli byste mít vědomí hříchů! To zní, že to je až příliš, a většina křesťanů to ani nevidí jako pozitivní věc. ''Ale přece vědomí hříchů je moc dobré! Udržuje mě pokorného..." - Písmo říká, že byste už neměli mít žádné vědomí hříchů. Měli byste mít své svědomí očištěné od mrtvých skutků.

Židům 9:15 A proto je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou povoláni, mohli přijmout zaslíbení věčného dědictví, neboť již nastala smrt k vykoupení z přestupků spáchaných za první smlouvy. - Opět velká část Těla Kristova věří, že máte zaslíbení a dědictví pouze, pokud se chováte dobře, a pokud něco pokazíte, tak o to přijdete a to ať již věčně, že půjdete do pekla, anebo v přítomnosti, že Bůh vás nebude slyšet, neuzdraví vás, nebude vám žehnat, nebude ve vašem životě jednat, prostě o dědictví přijdete. Zde je ale napsané, že máte věčné dědictví kvůli tomu, co udělal Ježíš, ne kvůli tomu, co jste udělali vy. A je zde v pěti verších zdůrazněno, že Ježíš vstoupil jednou provždy a zaplatil za všechny vaše hříchy - za minulé, přítomné i budoucí, už je dokonáno.

Kvůli času to trochu proskáču. Židům 9:24 Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama (jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás. 25Ne proto, aby obětoval sám sebe znovu a znovu, tak jako nejvyšší kněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví 26(protože tehdy by musel od založení světa trpět mnohokrát), {Pokud by Ježíš musel zaplatit za každý jednotlivý hřích, který jste udělali, potom by musel zemřít opakovaně miliónkrát a milionkrát.} ale nyní na konci věků se ukázal, aby svou obětí odstranil hřích jednou provždy. - Když Ježíše učiníte svým Pánem a dáte Mu svůj život, tak přijímáte odpuštění za všechny svoje hříchy - za hříchy minulé, přítomné i budoucí, všechny jsou vymazány. 27A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud, 28tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil.

Shrnu to. Pokud to budete číst celé v kontextu, tak zde mluví o tom, že Starozákonní Zákon stál na některých základních principech a jeden z nich byl, že kněz musel být knězem z rodu Levi, ale Ježíš to zrušil tím, že se stal knězem podle Melchisedechova řádu z kmene Juda. A když se mění kněžství, musí se změnit i Zákon. Potom pisatel cituje Starozákonní proroctví z Jeremiáše 31 a ukazuje, že bylo prorokováno, že přijde Nová smlouva, která bude na základě lepších zaslíbení, a v této smlouvě bude Bůh milostivý k vašim hříchům a nepravostem a již je nevzpomene. Potom pisatel ukazuje na svatostánku, že opona byla roztržena, že přístup do Boží přítomnosti už nestřeží cherubové, a my nyní máme úplný přístup k Bohu. Ukazuje, že Ježíš byl obětován jako živá oběť, že je beránek Boží, a že Ježíš zaplatil za každý hřích, který jste kdy udělali, nebo který uděláte. Jedinkrát zaplatil za všechny vaše hříchy a hřích byl zničen. Hřích již není mezi člověkem a Bohem problém. Bůh na vás kvůli vašemu hříchu není naštvaný.

Opět jsou zde lidé, kteří si myslí: "Ale tohle nemůžeš říkat! Ty povzbuzuješ lidi, aby hřešili! Dáváš jim svolení hřešit!" - Já vám řeknu, že lidé hřeší v pohodě bez jakéhokoliv svolení! A já nedávám nikomu svolení hřešit. Pokud byste porozuměli, o čem jsem mluvil, byli byste Bohu tolik vděční za to, že Ježíš vás tolik miloval, že zaplatil za všechny vaše hříchy a neučinil to nijak podmíněné tím, abyste si to nějak zasloužili. Bůh věděl, že si to nejste schopní zasloužit, že nejste schopní Zákon dodržet. Ježíš vám prostě odpustil! A pokud byste tomuto porozuměli, byli byste tak vděční, že byste Bohu mimoděk sloužili mnohem víc, než kdy záměrně.

Díky Bohu, že mi dal příležitost kázat toto Evangelium. Díky Bohu, že mi dal zjevení.

Lidé, kteří kážou milost, jsou mimo jiné napadáni, že ospravedlňují hřích. Ale víte, mě bylo právě 64, nikdy jsem nezaklel, nepil jsem alkoholické nápoje, nekouřil, žil jsem "svatě, svatě, svatě" a nepovede se vám obvinit mě, že používám milost, abych ospravedlnil nemorální život. Žiji v tomto ohledu "svatěji" než by většinu z vás napadlo žít. A není to ze strachu, ale z milosti. Titovi 2:12 říká, že milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. Boží milost ve mně působí, že Bohu sloužím z lásky, ne ze strachu z trestu nebo odmítnutí. Milost nenechává lidi žít v hříchu! Když své ženě přinesu květiny, když pro ni udělám něco pěkného, když jí řeknu, že ji miluji a podobně, tak to v ní nevypůsobí, že by mi chtěla udělat něco, co by mě zranilo. Čím víc někoho opravdu milujete, tím víc to v tom člověku vypůsobuje touhu tuto lásku opětovat a přijímat. Ale náboženství nás učilo, že pokud lidem řekneme, že Bůh je miluje a že na ně není naštvaný, tak půjdou a budou žít v hříchu. Ale takhle to s vaší ženou nefunguje, takhle to nefunguje ani s vašimi dětmi. Když dětem řeknete, jak jsou skvělé, že jste na ně pyšní a podobně, tak to způsobí, že se k vám přitáhnou. Ale náboženství nám nějak dokázalo vnutit, že k Bohu musíme lidi přivádět strachem, namísto abychom je přitahovali láskou.

Říkám vám, žijeme pod Novou smlouvou a Římanům 1:16 říká, že Evangelium, že tato dobrá zpráva o Boží dobrotě, je Boží mocí ke spasení. Lidi k Bohu přitáhne Evangelium. Evangelium změní lidské životy. A svět nebyl církví víc zasažen, protože nekážeme Evangelium! Kážeme Zákon, kážeme zákonictví a to způsobuje, že jsou lidé naštvaní a cítí odsouzení a vinu. A smyslem Zákona je, aby vás obvinil, ale Zákon lidem nezjevuje Ježíše. Musíme kázat Boží dobrotu a Boží milost. Byly vám odpuštěny všechny hříchy.

Budu muset končit, ale najděte si Jana 16. Zde Ježíš mluví noc před ukřižováním. Ježíš učedníkům říká, jak bude ukřižován, že je opustí. Verš 6 Ale protože jsem vám pověděl tyto věci, naplnil vaše srdce zármutek. - Učedníci byli rozčarovaní a mysleli si, že je Ježíš opustí. Nerozuměli, o čem mluvil. A potom Ježíš říká: 7Já vám však říkám pravdu: Je pro vás užitečné {to znamená, že to je pro vaše dobro, je to výhodnější}, abych odešel. Jestliže totiž neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; jestliže však odejdu, pošlu ho k vám. - Mohl bych z toho dlouho kázat, ale většina z nás by také byla radši, kdyby se Ježíš nějak ztělesnil a přišel sem v těle. Většina lidí by měla radši Ježíše v tělesné podobě, než mít Ducha Svatého. Většina lidí by radši Ježíše viděla fyzickýma očima, v Jeho fyzickém těle, než mít Ducha Svatého. Ale Ježíš říká, že ve skutečnosti je pro vás lepší, abyste měli Ducha Svatého a byl s vámi On, než abyste s vámi měli Ježíše v jeho pozemském těle. Tohle ukazuje na obrovskou hodnotu a důležitost toho, že dnes je zde Duch Svatý s námi, ale jen velmi málo lidí si to uvědomuje. Škoda že si neuvědomujeme, co máme, protože to je mnohem lepší, než kdyby s námi byl přítomný Ježíš ve svém fyzickém těle. Duch Svatý má mnohem větší potenciál, než kdyby zde byl Ježíš ve svém fyzickém těle! Pro některé lidi je těžké tomuhle věřit.

Vzápětí Ježíš mluví o tom, co bude Duch Svatý dělat. Jan 16:8 A on, až přijde, bude světu podávat důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. - Slyšel jsem lidi o tomhle mluvit různým způsobem a Písmo někdy může být aplikováno více způsoby, ale slyšel jsem, že Duch Svatý z těchto věcí bude usvědčovat svět - ve smyslu nespasené lidi. Ale já věřím, že to slovo svět je zde ve významu "všechny", každého, kohokoliv. A sledujte verš 9. Ježíš věděl, že lidé to vezmou a budou to chtít nábožensky zneužít, takže tomu předešel a vysvětlil to, aby to nemohl nikdo použít špatně. Verš 9 O hříchu, že nevěří ve mne. - Hřích, ze kterého Duch Svatý usvědčuje je ten, že nevěří v Ježíše. Není to hřích cizoložství, lhaní, krádeže, neplacení desátků, tenhle a tamten hřích... Duch Svatý usvědčuje z hříchu, že lidé nevěří v Ježíše. Protože všechny ostatní hříchy byly zaplaceny.

1 Janův 2:2 A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. - Ježíš zaplatil za hříchy celého světa! Hřích je již vyřešen! Hřích již byl zničen a to minulý přítomný i budoucí! Hřích už není problém, jde o to, zda věříte/následujete Ježíše. To je jediný hřích, který někoho pošle do pekla. Hřích lži, cizoložství, homosexuality nebo podobně, to nikoho do pekla nepošle. Sice to otevře dveře ďáblu a dovolí mu to přijít a udělat váš život mizerným, ale Ježíš zaplatil za hříchy celého světa. Jediný hřích, který není pokryt, je odmítnutí této platby. A právě ohledně tohoto Duch Svatý lidi usvědčuje. "Přijal jsi, co Ježíš pro tebe udělal? Učinil jsi Ho svým Pánem?"

To je úplně něco jiného, než církev hlásá. Církev říká: "Jsi hříšník, jdeš do pekla!!!" Ale pravda je, že Ježíš za vaše hříchy zaplatil. Měli bychom říkat: "Ano jsi hříšník, hřešíš, ale slyšel jsi dobrou zprávu, že Ježíš již za tvoje hříchy zaplatil?" - A oni odpoví: "Člověče, no to je úžasný, myslíš, že jako můžu jít a dál hřešit?" - "Ne, tvoje hříchy byly zaplaceny, ale potřebuješ tu platbu přijmout. Učinil jsi Ježíše Pánem svého života? Přijal jsi od Něj nový život, pro který jsi byl stvořený?" Naše poselství by mělo být: "Potřebujete přijmout tuto dobrou zprávu - opona byla roztržena a vy nyní můžete přijít skrze Ježíše přímo k Bohu. Ježíš je jediná cesta k Otci. Potřebuješ poznat Ježíše. Ježíš zaplatil hříchy celého světa a každý se s Ním potřebuje setkat. Je Ježíš Pánem tvého života? I když Ježíš zaplatil za tvoje hříchy, tak pokud nepřijmeš, co pro tebe udělal, tak půjdeš do pekla, protože jsi Ho odmítl." A když tomuto porozumíte, tak je to o to tragičtější, když lidé umírají a jdou do pekla, protože Ježíš zaplatil za jejich hříchy a všechno potřebné pro jejich záchranu již bylo uděláno.

Neustále potkávám lidi, kteří nemůžou uvěřit, že by jim Bůh mohl odpustit, a vůbec už nerozumí, že Bůh jim dokonce už odpustil. To je už hotová věc. Není to otázka: "Ježíši, odpustil bys mi mé hříchy?" Ježíš to již udělal, otázka zní: "Věříš tomu? Učiníš ho svým Pánem? Budeš Ježíše následovat?" - "Věř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům?", anebo budeš neustále škemrat a čekat, kdy to Bůh udělá? Bůh to již udělal! Bůh již odpustil tvoje hříchy!

Mnoho z vás žije ve vědomí hříchu a Bůh ani netuší, o čem mluvíte. V Žalmu 103 je napsáno, že nám odpustí naše hříchy a vzdálí je od nás, jak je daleko východ od západu. Jeremiáš 31 a Židům 8 říká, že bude milostivý k vašim nepravostem a vaše hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene. Někteří z vás kulháte životem s hanbou, vinou, táhnete si životem tuhle kouli u nohy a myslíte si, že to je váš úděl, že jste byli tak špatní, že za to musíte po zbytek života pykat. A já teď mluvím v lásce, nemíním se vás nijak dotknout, ale co děláte je, jako byste fackovali Ježíše. "Ježíši, ty jsi nezaplatil dostatečně, já musím trpět za to, co jsem udělal..."

Jednou ke mně v Dallasu po takovémto kázání přišel jeden muž, byl to Španěl z Mexika. V Mexiku je Římsko-katolická církev trochu jiná, než zde, a já zde nechci nikoho odsuzovat, jen někteří z vás si to asi neumíte představit. V Mexiku je to jiný náboženský systém, ale i zde je také něco podobného, jen v menším. V Římsko-katolické církvi mají různé liturgické období, období půstů, musí zapírat sebe a zdržovat se některých jídel, a víte, co je pointa? Platit za své hříchy. A v Římsko-katolické církvi v Jižní Americe dokonce ukřižovávájí lidi. Dají je na kříž, ukřižují je a někteří z těch lidí zemřou, jiné sundají, ještě než zemřou. Muž, který za mnou přišel, si vyhrnul rukávy a ukázal mi své ruce, které byly zjizvené, a potom si vyhrnul kalhoty a ukázal mi zjizvené nohy, vypadalo to hrozně. Když byl v Římsko-katolické církvi, tak se plazil 5 kilometrů po rozbitém skle, aby platil za své hříchy. A kvůli tomu je dodnes plný jizev.

Oni se snaží platit za své hříchy a my si můžeme říkat: "Ale to nemusíte dělat!" A já souhlasím, ale stejně tak vy nemusíte sedět s vědomím hříchu a trápit se, cítit se nehodní, a že vás Bůh nemůže použít, kvůli tomu, co jste udělali. V jistém smyslu děláte úplně to samé, co dělají tamti lidé. Cítíte se, že vy musíte zaplatit za své hříchy. Přitom Ježíš již za vaše hříchy zaplatil a dokonce si je ani nepamatuje! Ježíš si jich není ani vědomý. Vy říkáte: "Ó Bože, já jsem Tě před dvaceti lety tak zklamal, vím, že už si mě nikdy nebudeš moct použít..." Ale Bůh si to ani nepamatuje! Vy trestáte sami sebe a necháváte takto jednat satana, protože Zákon vás zaměřuje na hřích. Zákon vám dává poznání hříchu, Zákon se zaměřuje na vás a obviňuje vás. A nejhorší je, že za většinu kázání vědomí hříchu a zákonického myšlení, může sama církev.

My jsme svobodní od Zákona! Bůh nás vykoupil, odpustil všechny naše hříchy, jak minulé, tak přítomné, tak budoucí. A pokud někdo vezme, co jsem dnes večer kázal, a řekne: "Člověče, to bylo skvělé, můžu jít a žít v hříchu!" - Tak se potřebujete znovuzrodit, protože nejste znovuzrození ani náhodou. Když se znovu narodíte, tak Bůh změní věci, po kterých toužíte. Pokud jste skutečně znovuzrození, tak chcete žít pro Boha, možná jste sice odsouzení a nevíte, jak na to, ale Boží láska vás osvobodí od hříchu, neosvobodí vás k tomu, abyste hřešili. Znovuzrození změní váš život. A pokud bychom tomuto opravdu porozuměli - vím, že ne každý bude moci zítra přijít, ale sežeňte si alespoň záznamy - budu mluvit o ceně, kterou Ježíš zaplatil za vaši svobodu a osvobození od Starozákonního Zákona. Tomu také drtivá většina lidí vůbec nerozumí.

Lidé jsou tolik zaměření na svůj hřích, že vůbec nevidí cenu, která byla za naše hříchy zaplacena. A ta cena, která byla zaplacena, byla natolik obrovská, že přemohla náš hřích. Představte si tsunami, která se přežene přes malou sazeničku. Tak podobně to je. Boží zaopatření, které Bůh dal skrze Ježíše, zaplatilo vaše hříchy miliónkrát víc. Nedlužíte vůbec nic! Ježíš to všechno zaplatil! Bůh na vás není vysazený, nemá špatnou náladu. Bůh vás miluje a je ohledně vás vášnivý. Řeknete: "Ale já si to nezasloužím!" - Ano, vy sice ne, ale Ježíš vám to zasloužil! Ježíš vám dal všechno přijetí, které si zasloužil, všechno přijetí, kterého se Mu dostalo, Ježíš nasměroval k vám.

A pravda je, že Bůh vás miluje úplně stejně, jako miluje Ježíše! Protože když jste učinili Ježíše svým Pánem, tak jste se stali novým člověkem a Bůh poslal Ducha Ježíše do vašeho srdce a volá: "Abba, Otče!" Když se na vás Bůh dívá, tak vidí Ježíše, jste nové stvoření! Vy se díváte na zevnějšek a vidíte všechny své chyby a selhání, ale Bůh se na vás dívá v duchu a v duchu jste stejní, jako Ježíš. Bůh je z vás nadšený, těšíte Ho a miluje vás. Bůh z vás není naštvaný. A pokud byste tohle uviděli a zůstávali v tom, co pro vás Ježíš udělal, tak by vás to úplně osvobodilo od hříchu, a začali byste žít svatě, protože byste rozuměli, jak moc vás Bůh miluje, a zlomilo by to všechny pouta ve vašem životě. Naopak když se budete zaměřovat na vaše problémy a to, co je s vámi špatně, tak to ty problémy pouze posiluje/umocňuje.

Lidi, to je úžasné! To je skoro až moc dobrá zpráva, aby to byla pravda - to je Evangelium! A tohle lidi osvobodí. Říkám vám: "Bůh vás dnes miluje mnohem víc, než si kdo z nás umí představit!" Medituji na tímto přes 45 let a stále cítím, že je mnohem víc. Nikdo z nás nemá úplné zjevení, jak moc nás Bůh miluje. Ale Bůh vás miluje mnohem víc, než si umíte představit, bez ohledu na to, jací jste. Je to kvůli Ježíši, protože Ježíš vám odpustil. Stejně jako té ženě, kterou chytili při cizoložství. Ježíš ji neodsoudil. Nepochválil ji za to, co udělala, řekl jí, že to byl hřích a říká jí, ať již nehřeší. Ale ukázal jí lásku a milosrdenství a díky tomu věřím, že ta žena začala žít pro Boha - učinila Ho svým Pánem.

Pokud porozumíte tomu, co se vám dneska snažím říct, tak to způsobí, že budete pro Boha žít mnohem víc, než kdy předtím. Amen. Lidé se toho bojí. Bojí se opustit manipulaci a kontrolování lidí, myslí si, že odsouzení je k tomu, aby lidi drželo na správné cestě. A odsouzení možná způsobí, že budete navenek vypadat dobře, ale vevnitř na tom budete mizerně - a Bůh se dívá k srdci. Lidé se dívají na zevnějšek. Náboženství je spokojené, pokud máte upravené vlasy, pokud máte sukni správné délky, pokud řeknete: "Chvála Bohu!", pokud chodíte do církve a platíte desátky, tak je jim jedno, co je ve vašem srdci, ale Bůh se dívá do vašeho srdce. A Bůh chce mít vaše srdce. Pokud někdy bude mít vaše srdce, pak bude mít i to, jak se oblékáte, a všechno ostatní se také spraví. Potřebujeme Bohu dovolit, aby s lidmi jednal On. To je úžasné.

Otče, modlím se, aby nám všem Duch Svatý pomohl porozumět této úžasné Nové smlouvě, kterou jsi nám dal. Pomoz nám porozumět našemu osvobození a svobodě od Zákona. Otče, pomoz nám porozumět, že nás miluješ a že jsi zaplatil za všechny naše hříchy, za hříchy minulé, přítomné i budoucí. Děkuji ti, že nyní už mezi Tebou a námi nestojí cherubové, že jsi vymazal tu bariéru, která nás rozdělovala, a že nyní smíme přijít směle k Tobě Otče, k trůnu milosti, abychom přijali pomoc v čas potřeby. Otče, děkuji Ti a modlím se, aby tohle Duch Svatý lidem ukazoval, aby to dnes odhaloval našim srdcím, abychom přijali tuto Novou smlouvu a vyšli z područí smrti a odsouzení Staré smlouvy. Děkuji Ti Duchu Svatý, že nám to ukazuješ a Tvoje služba je zde vítaná. Díky Ježíši.

Dám za chvíli výzvu, pro lidi, kteří chtějí dát svůj život Ježíši, nebo chtějí přijmout křest Duchem Svatým, ale právě teď vím ve svém srdci, Bůh mi říká, že je zde spousta lidí, kdo jste prosili stokrát o odpuštění, zkoušeli jste se vykoupit z toho, co jste udělali tím, že jste se snažili dělat dobré věci, abyste přemohli ty špatné, zkusili jste spoustu různých věcí, ale nikdy jste neodpustili sobě a žijete s pocitem hanby. V jistém smyslu se to týká většiny lidí, ale jsou zde lidé, které tohle úplně ochromuje. Prostě žijete s vinou, odsouzením a hanbou, a Duch Svatý k vám dnes mluvil, a pokud byste byli upřímní a přiznali: "Ano, mám vědomí hříchu, žiji pod tou Starou smlouvou a nevstoupil jsem do Nové. Ta myšlenka, že Bůh by byl milosrdný k mé nepravosti a že by moje nepravosti a hříchy již nikdy nevzpomněl..." - některým z vás právě v hlavě hlodá malý červík. Nikdy jste takto nepřemýšleli. A dnes večer to potřebujete přijmout. Jak jsem se modlil, tak mě Bůh zastavil a řekl, že to lidé potřebují právě teď přijmout.

Takže pokud jste to vy - a jak jsem říkal, každý by to mohl být do určité míry, ale já mluvím k těm, pro které je to totálně nové zjevení a víte, že dnes večer to bylo slovo právě pro vás, aby vám pomohlo, abyste byli osvobozeni od viny, kterou nesete už dlouhou dobu. Pokud jste to vy, tak si stoupněte tam, kde zrovna jste, pokořte se. Budu se modlit a věřím, že vám Bůh odpustí. Někteří z vás si myslí: "Ale já si nechci stoupnout, nechci lidem přiznat, že jsem žil pod vinou a odsouzením." Ale já vás žádám, abyste veřejně povstali, protože se potřebujete pokořit a toto vysvobození přijmout. Ještě někdo? Vím, že si stejně někdo nechce stoupnout a říká si, že to prostě přijme v sedě. Já se budu specificky modlit, aby to nefungovalo, pokud zůstanete sedět. :‑D Pro tuto modlitbu si budete muset stoupnout. Ještě někdo? Díky Ježíši.

Otče, děkuji Ti za tyto lidi a věřím, že dnes lámeš toto vědomí hříchu. Otče, žádám Ducha Svatého, aby pro tyto lidi udělal zázrak a odstranil tuto vinu a odsouzení. Děkuji Ti Ježíši. Bůh mě ukazuje, že někteří z vás jsou zlí a nepřístupní, a je to protože se cítíte tolik viní a tolik odsouzení, že Bohu nedovolíte, aby vás miloval, protože se cítíte, že jste to úplně zvorali, a nemůžete dát druhým to, co sami nemáte. Takže pokud byste se teď pokořili a řekli: "Otče, je mi líto, že jsem si necenil toho, co Ježíš udělal, myslel jsem si, že můj hřích byl větší, než co Ježíš zaplatil, ale dnes přijímám Novou smlouvu." Pokud teď Bohu otevřete svoje srdce a dovolíte Mu, aby skrze vás tekla Boží láska, tak budete tolik plní lásky, že namísto abyste byli naštvaní a zlí, tak budete úplně proměněni a Boží láska z vás bude proudit.

Nemůžete dát něco, co jste sami nepřijali. Pro některé z vás, kteří stojíte, bylo těžké milovat druhé lidi a nedokážete vytrvat ve vztahu, protože sami nejste schopní od Boha lásku přijmout. Otevřete svoje srdce a dovolte Bohu, aby vás miloval. Jakmile přijmete Jeho lásku, tak ji budete schopní dávat obratem dál. Otče, promlouvám to nad těmito lidmi a děkuji, že v lidech odstraňuješ ten hněv, zahořklost a nenávist. Otče, děkuji Ti, že odstraňuješ jejich hanbu a vinu. Lámeme depresi a rozdvojení osobnosti a všechny věci, ke kterým to vedlo, všechny ty věci teď lámeme ve jménu Ježíše. Otče, děkuji Ti, že tahle vina již nadále nedrží nikoho z nich v zajetí, že jsme od ní svobodní. Děkuji Ti, že jsi zaplatil za všechny naše hříchy, za všechny naše nepravosti. Děkuji Ti, že jsme právě teď díky krvi Ježíše naprosto čistí od všech hříchů, jak minulých, přítomných i budoucích.

Otče, věřím, že dnes je zlomena vina, hanba a odsouzení v životech lidí, a že lidé už nebudou nadále žít v odsouzení, vině a hanbě, že jdou vpřed, že vychází z hanby/studu. Duchu Svatý, věřím, že v těchto lidech, kteří se pokořili, působíš zázrak. Ty jsi řekl, že pokud se pokoříme, tak nás povýšíš, takže věřím, že nás pozvedáš nad tuto hanbu, vinu a odsouzení, a že chodíme ve vítězství. Děkuji Ti, že to zde dnes večer děláš, ve jménu Ježíše. Amen.

Můžete se posadit. Víte, pokud váš život nepatří Ježíši, tak jsem vám dnes kázal Evangelium. Ježíš již zaplatil za vaše hříchy. Není to otázka, zda vám odpustí, nebo ne, On vám již odpustil. Nyní je na vás, zda to přijmete. Odpuštění hříchů z Ježíšovy strany samo o sobě nezmění, kam míříte, co se týká nebe nebo pekla, dokud sami vírou nepřijmete, co Ježíš udělal. Ježíš již zaplatil, všechno je hotové, je na vás, zda to přijmete tím, že Ježíše učiníte svým Pánem. Pokud Ježíše učiníte svým Pánem, tak to neznamená, že slibujete, že nikdy neuděláte nic špatně, protože to nemůžete dodržet. Selžete, ale je to o tom, že chcete, aby byl vaším Pánem, že chcete, aby On určoval váš život, a On bude milosrdný k vašim nepravostem a vaše hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene. Ale musíte se před ním chtít sklonit a předat mu svůj život. Pokud jste to nikdy neudělali, tak to potřebujete udělat. To je spasení.

A pokud jste již znovuzrození, potom potřebujete křest Duchem Svatým. Říkal jsem to včera a zopakuji to - bez Ducha Svatého nemůžete rozumět věcem, o kterých jsem mluvil. Tohle není způsob, jakým lidé přemýšlí, protože všechno v tomto světě je založené na vašem výkonu, ale u Boha je vše založené na přijímání toho, co udělal Ježíš. Všechno je závislé na Jeho výkonu, ne na vašem. Bez křtu Duchem Svatým těmto věcem nemůžete úplně porozumět a uchovat si je. Bible v Janovi 14:26 říká, že když Duch Svatý přijde, tak vás naučí všem věcem, uvede vás do veškeré pravdy a připomene vám všechno, co Ježíš říkal. Duch Svatý vám tyhle věci musí ukázat. Potřebujete křest Duchem Svatým a to zahrnuje i mluvení v jazycích - to není všechno, co křest Duchem Svatým obsahuje, ale je to součást. A řeknu vám, že pokud se nemodlíte v jazycích, tak to potřebujete. Někteří z vás jsou teď možná překvapeni: "Netušil jsem, že jsi jeden z těch..." :‑D Ano nekřičím, neprskám a nejsem "typický" letniční s upoceným čelem, takže někteří z vás asi nepoznali, do čeho se dostali, ale říkám vám, že jsem pokřtěný Duchem Svatýma a modlím se v jazycích. Modlil jsem se v jazycích dnes a i teď večer. A řeknu vám, že bez moci Ducha Svatého bych těmto věcem nikdy neporozuměl. Potřebujete křest Duchem Svatým, není to volitelné. Sice bez křtu Duchem můžete jít do nebe, ale proč byste to dělali? Pokud chcete vítězit v tomto životě, potřebujete křest Duchem Svatým.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky