NS: MATERIÁLY Pro Nový Život

Curry Blake - Nové Já

Curry Blake - Nové já

Autor: nove-stvoreni.cz, text je pod licencí CC BY-NC-SA

Pokud máte Bible, najděte si 2 Kor. 3, začneme prvním veršem.

V 1 - ... - Zde zjevně apoštol Pavel píše do Korintské církve, která byla v nepořádku(messed up)a toto byl již třetí dopis, který jim napsal. Původní "první" korintským se nám nedochoval, tzn náš "první" list Korintským by měl být "druhý" a druhý "třetí". Možná to zní divně, ale tak to je.

Dnes budeme mluvit o vašem "novém já", o tom novém stvoření.

V 2-3 - ... - Všimněte si co říká - potřebujeme snad doporučující dopisy, které by říkali kdo jsme? Potřebujeme snad dopisy od vás? Vy jste naše dopisy. To že jste znovuzrození a Duch Boží žije ve vás jsou důkazem naší služby, důkaz toho co děláme. Říká jste listy Kristovy napsané ne na kameni, ale na srdci, ne inkoustem, ale napsané Duchem v lidském srdci. To znamená, že se stane změna v lidském srdci. Není to o dodržování pravidel a nařízení, ale o změně, která se stane ve vašem srdci, kdy děláte správné věci a děláte je pro to, že Duch Boží přebývá ve vás. To je základ nového narození, ještě se k tomu později dostaneme.

V 4 - ... - "ale naše způsobilost/schopnost(efficiency)je z Boha" - zde se zastavte. Budeme se zastavovat často v různých verších, protože zde je hodně věcí. Uvědomte si, že říká - nejsme způsobilí sami o sobě, nemluvíme o tom, co jsme udělali, čeho jsme dosáhli naší vlastní silou. Říká "naše schopnost je z Boha" - jinými slovy vše, co jsme udělali, jsme udělali Duchem Božím. Zde je poznámka na kterou bychom se měli více podívat. Když lidé chodí ve víře - když chodí ve shodě s Božím Slovem, když si začnou uvědomovat věci a probudí se ke spravedlnosti a k tomu, kdo jsou v Kristu a začnou přikazovat nemocem a chorobám, aby opustili lidská těla namísto prosení Boha, aby je odstranil, když začnou zaujímat své postavení v Kristu a chodit jako Kristus - když to udělají, tak lidé kolem nich, kteří to nedělají si budou automaticky myslet, že jsou arogantní a pyšní. Řeknu vám, že většina náboženských lidí ani netuší co to je chodit/žít v plnosti Ducha Božího, netuší co to znamená a jaký to je pocit prostě žít jako syn nebo dcera živého Boha. V tom je taková svoboda, takový pokoj, kdy se nenamáháte, nesnažíte se dosáhnout... a ti lidé, kteří se snaží jít proti lidem, kteří chodí vírou a začnou věřit Božímu Slovu a začnou jednat jakože to je pravda, tak náboženští lidé - kteří sedí a vidí to a sami to nedělají si automaticky myslí "ty mluvíš takto, to musí být pýcha..." To nemusí být pýcha.

Pýcha není sklonit se před Božím Duchem, sklonit se před Božím Slovem a říct "Možná se vždy tak neznectím jako to co o mně říká toto Slovo, a když to tak říká, tak to tak je, a když se tak neznectím, tak tomu právě potřebuji věřit tím více, když se neznectím jakože jsem spravedlnost Boží, tehdy musím mluvit jako spravedlnost Boží, protože to je pravda ať to cítím nebo ne." Řeknu vám, že toto náboženské lidi pěkně naštve a začnou o vás říkat "jsi arogantní, pyšný ..." Ne pýcha je si myslet, že se musíš postit a modlit a žít dokonale celý svůj život a dělat to po nějakou dobu, než Bůh bude moct začít odpovídat na tvoje prosebné modlitby. Řeknete "Ale kdy tedy začne odpovídat na moje modlitby?" - Jakmile se přestanete modlit škemrající modlitby a začnete zaujímat své postavení v Kristu a chodit jako Ježíš a začnete přikazovat nemocem a chorobám, aby se sklonili před jménem Ježíš a začnete přikazovat počasí, aby dělalo co má dělat - co požadujete - když je potřeba déšť, přikážete déšť a bude pršet a když by se měli přijít nějaké zlé věci, přikážete a přestane to. To je chodit jako Ježíš. Takhle nechodí pýcha nebo něco jiného. Všimněte si - když jdeme ven a řekneme nemoci skloň se ve jménu Ježíš. - Tak nechodíme a neříkáme "ve jménu John G. Lake" a já bych nikdy neřekl ve jménu Curry Blake.. - To je pýcha, to je nesmysl. Proč? Protože Curry Blake neudělal nic, aby si zasloužil, aby se ta věc před ním sklonila. Musíme si uvědomit, že Ježíš udělal všechno, co bylo potřeba, aby se nemoci a choroby museli sklonit před Jeho jménem. Takže když používáme Jeho jméno, tak nejednáme v pýše. Když používáme Jeho jméno, tak jednáme v pokoře a skláníme se před Ježíšem a Božím Slovem, poddáváme se pod mocnou ruku Boží, poddáváme se Mu a říkáme "To co říkáš je pravda. Vždycky tak nevypadám, vždycky se tak neznectím, ale co Ty říkáš je pravda a je to pravda bez ohledu na to co cítím. Takže se rozhoduji poddat moje emoce a pocity Božímu Slovu".

Říká zde "naše schopnost je z Boha". Nevzpomínám si, že bych někdy potkal někoho, kdo by dělal něco pro Boží Království a měl výsledky, kdo by si myslel, že si zaslouží, aby se to dělo, nebo že by udělali něco ... že by to jejich modlitby a půst způsobily. Nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Nikdy jsem nepotkal někoho v pýše, kdo by uzdravoval nemocné. Většinou v pýše jsou ti, kteří sedí, nedělají to a jen o tom mluví.

V 6-7 - ... - (učinil nás - min čas + udělal vás takto) ... - Zde se dále dostane k vyučování o Zákonu a Staré smlouvě jako protikladu Nové smlouvy. Pokud služba Staré smlouvy byla slavná ... - Říká "Poslouchejte - pod starou smlouvou se děti Izraele nemohli Mojžíšovi ani podívat do tváře kvůli slávě a to byla pomíjející." Říká - pokud to co mělo pominout bylo tak slavné, oč slavnější je sláva Nové smlouvy, která nepomíjí, je věčná. Pokud tam půjdete a přečtete si to, tak když se Mojžíš vrátil z hory, tak jeho tvář zářila a musel mít závoj a čím déle byl od hory, tak se sláva ztrácela až již závoj nepotřeboval.

V 8 - ... - zde srovnává obě smlouvy. V této jedné kapitole je pěkně ukázaný rozdíl mezi slávou Staré a Nové smlouvy a mezi myšlením Staré a Nové smlouvy.

V 9-13 - ... -

V 14 - ... - jejich mysl byla zaslepena. Další místo v Novém zákoně kde se mluví o "oslepení" je také v Korintským, kde se říká (za chvíli se tam dostaneme) - "Nepřijali evangelium protože bůh tohoto světa zaslepil jejich oči" - bůh tohoto světa pracuje skrze náboženství, aby oslepil lidem oči, aby neviděli slávu Nové smlouvy. Nad tím byste se měli zamyslet.
... - Pokud byste četli Starý zákon každý den, četli byste přes závoj, Starý zákon nebyl realita, ale předobraz a pokoušel se ukázat realitu, byl ale stín, který není ani zdaleka jako co je skutečné. Říká "závoj, který se odnímá v Kristu". I dnes když lidé čtou Starý zákon, obzvláště lidé s židovskou vírou/náboženstvím, tak je tam stále závoj, stále jsou zaslepeni a nevidí Novou smlouvu, slávu Nové smlouvy, která je v Kristu.

V 15 - ... - stále to nechápou

V 16 - ... - závoj se odnímá v Kristu

V 17 - ... - tento verš je často vytrháván z kontextu a používán různými způsoby, které nejsou Biblické, ale stejně "ten Pán je Duch a kde je Pánův Duch, tam je svoboda." V kontextu - svoboda, o které zde mluví, je svoboda od litery zákona k Duchu života, který je v Kristu Ježíši.

V 18 - ... - bez závoje, jasně vidoucí, nic skrytého... jako v zrcadle - obdobně v Jakubovi se mluví o zrcadle - Pokud slyšíte Slovo, ale nečiníte ho, jste jako muž, který se podívá do zrcadla a když odejde, tak zapomene jaký je - protože je jen posluchač a ne činitel Slova. Zde se říká, že "My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu". Podívejme se na toto zrcadlo zde. Víme, že Ježíš byl Slovo Boží a byl Slovo učiněné tělem. On je manifestací tohoto Slova. pokud se na Bibli podíváte určitým způsobem, můžete vidět Písmo jak je Ježíš, protože On je ztělesněním Slova. Takže všechno co zde čtete je částí jeho DNA a pokud byste to celé vzali a zformovali z toho osobu, byl by to Ježíš. Doufám, že to je jasné. Takže když se díváte na Písmo, díváte se na Ježíše. Je to portrét Ježíše. Když se znovuzrodíte a Duch Boží je ve vás, tak teď se již nedíváte jen na portrét Ježíše, teď se díváte do zrcadla. Když se díváte na portrét, vidíte obraz někoho - vidíte tu osobu. Když se díváte do zrcadla, tak se nedíváte na obraz někoho, ale na sebe. Takže když se díváme do tohoto zrcadla, tak vidíme Pánovu slávu. Když se díváte do zrcadla, vidíte sami sebe, takže co jste? - Jste Pánova sláva. Bible říká, že člověk je Boží slávou - najděte si to. [1 Kor 11,7] Vidíte? Všichni očekávají, že přijde oblak, že přijde něco jako "Shekhinah glory" (sláva která naplnila Stánek) a každý chce takový projev. Chcete projev Boží slávy? Buďte těmi, kým vás praví býti toto Slovo (těmi, co toto Slovo říká že jste :P) a budete manifestovat (projevovat) Boží slávu.

Sledujte, to byla jen polovina verše, zbytek je ještě lepší. "jsme proměňováni" - jak? Díváním se do zrcadla - do tohoto Slova - když se do něj díváte, jste proměněni do stejné podoby, od slávy ke slávě Pánovým Duchem. Takže jak se díváte do tohoto Slova? Jak víme z Jakuba - začnete toto Slovo činit, nebudete pouze posluchači, ale činitelé a jak činíte toto Slovo, tak se začnete měnit a ta změna se děje Duchem Božím. Když se znovu narodíte, tak vevnitř ve vašem duchu jste znovu stvořeni, abyste vypadali a byli jako Ježíš - On dá sám sebe do vás, protože Ef 4 říká, že dorosteme v Něj ve všech věcech a jak dorostete v Něj, tak budete vypadat, mluvit, jednat a vůbec všechno jako On. Takže On dá sám sebe do vás a vy strávíte zbytek času zde zjišťováním kdo jste, což proměňuje vaši mysl - což je způsob pokání - odvracíte se od jedné věci k jiné a proměňujete se do Něj "na venek/zvenku". O tom mluví Římanům 12:1-3 ~ "Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli" - Jinými slovy buďte proměněni zevnitř ven obnovováním své mysli. To obnovování přichází skrze toto Slovo - vidíme v tomto Slovu kdo jsme, zjistíme "aha toto je do mě dáno/je ve mně" a když zjistíme, co je v nás, pak si obnovujeme mysl, aby to co je v nás začalo jít z nás a bylo to vidět na venek. A čím více je naše mysl obnovena, tím více začneme vypadat jako On. Vy již vypadáte jako On vevnitř, takže to co se mění je, jak vypadáte navenek a to je kvůli duši, protože duše je brána mezi duchem a přirozeným světem. Tak je to jednoduché stručně řečeno.

Všimněte si, zde je klíč. "jsme proměňováni" - je změna ,která se stala a teď se děje proces, který je výsledkem té změny. Vevnitř jste již proměněni, ale teď jak si obnovujete mysl, tak ta změna se děje navenek, abyste byli celá/úplná bytost - duch, duše a tělo. V duchu jste život, zdraví, láska, pokoj, radost, veškeré ovoce Ducha, to všechno. Někdo řekne "Já nemám lásku k druhým lidem." - To není pravda, ne pokud jste znovuzrození. Možná se tak vždy nechováte, možná to vždy neukazujete, ale je to tam. A to je to pravé "ty/já". To "já" které je duše se to snaží zastavit, aby se to nedostalo ven - proto potřebujete obnovovat mysl. Vaše duše/mysl by měla být použita, aby vyjadřovala a směrovala Ducha Božího ve vašem duchu ven skrze vaši duši. Tak se to stane. Všimněte si - říká zde, že jsme proměňováni do stejné podoby od slávy ke slávě. Část toho od slávy ke slávě souvisí se slávou Staré/Nové smlouvy, protože o tom zde na začátku mluví, že Stará smlouva měla slávu a lidé se potřebovali vzbudit ke spravedlnosti a změnit se od zákonického náboženství litery ke svobodě v Duchu Božím a žitím v Duchu. Neříkám, že nebudete poslouchat co je zde napsáno. Tyto zákony jsou zapsány do vašich srdcí, říká. To je podstata Nové smlouvy - že bude mít dva hlavní znaky 1) vaše svědomí bude očištěné od hříchu, takže nebudete neustále mluvit o hříchu, budete mluvit o spravedlnosti. Nebudete mluvit o tom co jste byli/dělali.. Řeknu vám - pokud se nedostanete ze své minulosti, tak nikdy nebudete žít to, kdo jste v Kristu, vždy budete spoutáni.

Musím to zde zdůraznit - musíte zapomenout svoji minulost. Bůh ji zapomněl. Jediný kdo si ji pamatuje je ďábel a ti kteří s ním spolupracují což obvykle zahrnuje rodinu, přátele a pod. Ti většinou pracují spolu s ďáblem, aby vám připomínali, kdo jste byli ale potřebujete vědět a chodit jako kdo jste teď a ne kdo jste byli - ta část musí zemřít. Jediný případ, kdy Pavel mluví o svém životě, který žil před tím než poznal Krista bylo, když musel jít před neznovuzrozeného úředníka a říct celé svoje svědectví. To byl jediný případ. Ve všech ostatních případech mluví o tom, kdo je v Kristu, dokonce byl obviněn z ignorování určitých věcí, z toho že si myslel víc, než by měl. Takže si musíme uvědomit, kdo jsme v Kristu a žít to. Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je přestat se stýkat s "kamarády" kteří s vámi možná byli roky, ale pokud vše o čem budou mluvit je minulost a to, kdo jste byli, tak s nimi nemůžete být. Proč? Protože si nikdy neuvědomíte opravdový potenciál, který máte v Kristu Ježíši, pokud neustále žijete v minulosti. S minulostí nemůžete nic udělat, krom toho - nejlepší věc co můžete s minulostí udělat a pokud jste znovuzrození, pak jste to již udělali - je zabít minulost. Ta osoba je mrtvá, jste pohřbeni s Kristem a teď jste vzkříšeni, abyste žili v novotě života. Takže musíte se přestat zabývat minulostí (dostat ji z mysli) a nejlepší způsob jak toho dosáhnout je vyvarovat se lidí - pokud minulost je vše o čem se chtějí bavit. Musíte se stýkat s lidmi, kteří budou mluvit o tom, kdo jste teď. Řeknu vám, že opravdu toužím vidět společenství věřících, kdy mluví pouze o tomto. Sedí a mluví o věcech, které Bůh řekl, že jsme v Kristu a kdo je On v nás a sdílí se o tom. Pokud toto budete dělat, budete neustále železo brousící železo (Přísloví 27:17), budete neustále budovat jeden druhého a budete mluvit s milostí, která posiluje. Nebudete mluvit o minulosti a dalších věcech, které vás sráží a připomínající vám, kdo jste dřív byli.

Řeknete "Víš, ale já jsem nebyl až tak špatný předtím." - Byl jsi ten nejhorší, protože si myslíš, žes vlastně nebyl až tak špatný a ve skutečnosti pokud jste byli někdy hříšníci - a to jste byli před přijetím Krista, pak jste ti nejhorší, protože se snažíte minimalizovat míru hříchu a tím, že říkáte, že jste nebyli špatní, popíráte co Bůh řekl o hříchu. Hřích byl tak špatný, že poslal svého jediného Syna, aby zemřel, tak špatný hřích byl. "Ale já sem nikdy neudělal nic až tak špatného..." - Ty jsi byl hřích, nedělal jsi pouze hřích, ale byl jsi hříchem a kvůli tomu jsi způsobil smrt Ježíše. Takhle je to jednoduché, takže se netvařte, že jste nebyli špatní, byli jste a pravděpodobně jste ještě k tomu byli zároveň náboženští. V určitém bodě se musíte dostat z náboženství do vztahu s Bohem.

Všimněte si zde - budete proměněni od slávy ke slávě a budete proměňováni do Jeho obrazu. K tomu jsme se chtěl dostat. Jsme proměňováni k Jeho obrazu. Jiný překlad říká, že jsme proměňováni do Jeho podoby. Říká nám to, že budeme připodobněni obrazu Krista. Takže pointa je, že vyrosteme, a růst znamená vypadat méně jako "ty" ve smyslu jak jste vypadali a vypadáte více jako On. To je růst. V duchu je to okamžité, jakmile se znovuzrodíte, všechno tam je, přijde Duch Boží.. Ale navenek (to vnější) to je růst - obnovování mysli a začnete růst do Něj ve všech věcech. A čím víc rostete do Něj, tím méně vypadáte jak jste byli a jste více jako On. To je růst a také se to nazývá posvěcení. Posvěcení se stane okamžitě, ale pak je postup, kdy jste neustále oddělováni od věcí tohoto světa k Božím věcem.

Jsme proměňováni do Jeho podoby, připodobňováni do Jeho obrazu - toto jste vy. Když se díváte na toto Slovo, díváte se do zrcadla a to zrcadlo je Jeho obraz a protože se díváte do zrcadla vidíte Jeho v zrcadle, tak vidíte sebe. To je podstata nového narození. Podíváme se zde na několik věcí. Bavíme se o vašem novém "já", kdo jste v Kristu - to je to úplně nové "vy". Je velice těžké, abyste viděli kdo jste ("sebe"), dokud máte sebe ve vaší mysli. Jak často říkám "Největší vysvobození, které kdy přijmete je vysvobození od "sebe" " - to je největší vysvobození.

Vaše nové "já" je úplně jiné. Upřímně, dovolím si říct, že jste pravděpodobně nikdy neviděli nikoho, kdo by skutečně žil jako nové "já" - tím myslím tuto "novou" osobu. Vidíme části. Vidíme lidi, kteří uzdravují nemocné, dělají zázraky, dějí se věci, ale jsou to jen záblesky. Pokud byste viděli někoho, který chodí jako nové stvoření, úplně a pravdivě podle Božího Slova, tak byste viděli Ježíše. Žili by jako Ježíš. - Proto říkám, že jste to pravděpodobně nikdy neviděli. Vidíme lidi, kteří jsou radikálně změněni, radikálně zachráněni a je tam okamžitý rozdíl v tom jak mluví, jak žijí, co dělají, rozdíl jako den a noc. A můžete říct "wow, něco se v nich stalo" a ono se stalo. Ale řekněme, že jsou 100% jiní v duchu, ale co vy vidíte může být 20% změna a těch 20% může být velký rozdíl - přestanou se opíjet, hulit a nebo cokoliv, co dělali předtím, protože to můžete vidět. Oni přestanou dělat ty věci a "ty brďo teď jsou radikálně jiní". Ale přestože vidíte tuto velkou změnu, tak je to jen trocha z celkového pohledu. Protože vidíte, že ta změna se týká víc toho, co nedělají spíše než toho co dělají.

Velmi málo lidí, sice se to již teď mění a začínáme to vidět víc, protože lidem je to více známé, ale málo lidí je změněno - jinými slovy se znovuzrodí - a okamžitě všechno pustí a začnou uzdravovat nemocné a jdou a káží evangelium. Velmi málo lidí udělá takovouto radikální změnu. Není to pro to, že by nemohli, oni můžou a vlastně by měli. Je tady dilema - nechcete to protahovat a nechat lidi čekat než se znovuzrodí "Ještě se nevydávej Kristu, přečti si toto, studuj toto, tohle bys měl vědět, tohle můžeš dělat jako znovuzrozený křesťan, tyhle všechny věci budeš schopen dělat... Ještě počkej protože chceme, abys začal správně." - Ne, chcete aby byli znovuzrozeni co nejdřív a potom se učí, co mohou dělat jako křesťané. |~ Pokud bychom jim třeba umožnili znovuzrodit se až po nějaké době, kterou by strávili studiem - zjevně je to nesmysl ale pokud bychom to udělali, tak ve chvíli, kdy by se znovuzrodili by věděli, co můžou dělat - uzdravovat nemocné,... (pokud dostali správné učení)... My to neděláme jak jsem již říkal, ale chci, abyste si uvědomili, že můžete začít okamžitě. Známe jednoho pastora který jel někam do Jižní Ameriky a ukazoval lidem, jak sloužit uzdravením a jak tam byli, tak tam byla dcera nějakého pastora, která nebyla ještě znovuzrozená. On ji vyvolal s tím, že jim ukáže, jak je to snadné, zeptal se jí, zda je znovuzrozená - řekla "Ne" - chtěla bys "Ano". Takže ji vedl ke znovuzrození a potom se otočil a řekl jí "polož ruce na tohoto člověka a řekni toto". Ona to udělala a ten člověk byl uzdraven. Byla znovuzrozená tak dvě minuty a již uzdravovala nemocné. To je dobrý začátek. To ukazuje - všimněte si ona se nepostila, nemodlila, nedělal nic z toho, co lidé říkají, že musíte dělat, jen věřila a udělala co jí bylo řečeno. |

To je základ. Potřebujete zjistit, kdo jste. Když čtete Písmo, které vám říká, kdo jste a co můžete dělat, nepotřebujete nic jiného. Víra přichází skrze slyšení, slyšení skrze Slovo Boží. Takže když slyšíte opravdové Boží Slovo tak s tím je tam víra, přichází ve stejnou dobu. V tom bodě musíte přidat víru ke Slovu - to znamená že k tomu musíte přidat jednání - odpovídající jednání by se dalo říct. Když to uděláte, tak víra je aktivována a začíná. Když slyšíte Boží Slovo, když vidíte Písmo, víra je tam, je to Duch Boží v Písmu, který umožňuje tomu Písmu, aby bylo vykonáno. Takže když něco čtete, nepotřebujete zvláštní "Slovo", nepotřebujete jak někteří říkají aby vám to bylo "oživeno Duchem" - Ne. Když to čtete a vidíte "věřící budou vkládat ruce na nemocné" - když to čtete, tak právě tehdy je tam Duch Boží, víra je tam, vše co potřebujete udělat je rozhodnout se tomu věřit a když tomu věříte, tak právě tehdy můžete jít uzdravovat nemocné. Hned jdete vkládat ruce na nemocné. Nepotřebujete nic dalšího "zvláštního". Nepotřebujete zvláštní "vedení", slovo, proroctví, nepotřebujete nic. Máte Písmo a můžete se hned zvednout a jít to dělat. To, že to jste schopni dělat, to je Duch Boží. Je to Duch Boží v Písmu, protože nezapomeňte - toto je o Ježíši - když se díváte na Slovo, díváte se na Ježíše. Kdykoliv Písmo říká, že můžete něco dělat, tak to je Ježíš, jak říká, že to můžete dělat. Je to Jeho Duch, který vám dává energii v tu chvíli, víra je tam, moc je tam, Boží přítomnost je tam, všechno je to tam, nepotřebujete nic jiného. Není to jednoduché? Nepotřebujete nic dalšího, prostě slyšíte a posloucháte, slyšíte a posloucháte.. Velmi jednoduché.

Půjdeme do Jan 16. Když byl Ježíš na této zemi, tak než odešel, tak říká

Jan 16:12 - ... - vidíte? Mám vám toho ještě mnoho co říct, ale teď to nemůžete snést. Jinými slovy "Je hodně věcí, co vám chci říct, ale nemůžu, protože jim nemůžete rozumět." To je přesně co Pavel říká později Korintským a v Židům 5, říká "mohl bych vám říct, ale vy byste to nepochopili". Zde Ježíš říká svým učedníkům - mám věci, které bych s vámi sdílel, ale nemůžu, protože byste je nepřijali. Proč? Protože nebyli tehdy znovuzrození. Potřebovali by mít Ducha Božího, protože věci Ducha jsou nám zjevovány Duchem a přirozený člověk nechápe věcí Ducha, protože jsou mu bláznovstvím, protože musejí být rozpoznávány Duchem, ale pokud člověk není duchovně živý [znovuzrozený], pak je nemohou duchem rozpoznávat. Pokud nemají v sobě Ducha Božího, aby jim to interpretoval/přeložil, tak tomu neporozumí. Potřebují Ducha Božího. Mít v sobě Ducha Božího je jako dekodér, který vám umožňuje slyšet a rozumět Božímu Slovu. Pokud nejste znovuzrození, pak to nemáte.

V 13 - ... - Všimněte si - když zde říká, že nebude mluvit sám ze sebe, neříká, že nebude mluvit o sobě. Říká, že věci, které bude říkat nebudou od něho samotného. Jinými slovy bude mluvit v souladu s tím, co říká Boží Slovo, s tím co řekl Bůh sám.

V 14 - ... - Víme, že všechno, co Ježíš řekl o sobě, řekl i o nás. Řekl "Já jsem světlo světa" a říká vy jste světlo světa. Vše co říkal o sobě, řekl i o nás. Proč? Protože jsme spojeni s Ním. Ten, kdo se připojuje k Pánu, je s Ním jeden duch. Pojďme se podívat ještě na pár míst. 2 Kor 5. Známý verš, každý to zná, každý to slyšel, ale jeden z klíčů k porozumění Bibli jsou dvě jednoduché věci. 1) čtete každé slovo, opravdu každé slovo, což znamená 2) musíte to číst pomalu. Čtete to pomalu a čtete každé slovo. To je klíč, pokud tomu chcete rozumět - máte v sobě Ducha Božího, čtete to pomalu a čtete každé slovo.

Jedno z nebezpečí v dnešním křesťanství je, že věřící slyšeli tolik Písma, že jakmile sloužící začne číst Písmo, tak obecně vaše mysl (u většiny lidí) funguje velice rychle a automaticky proběhnou tu pasáž a přečtou si ji a znají ji dřív než jim ji přečtete. Problém s tímto je, že si to nepamatujete tak, jak je to napsané, ale zapamatujete si to způsobem, jakým jste to byli učeni a pokud vás to učili špatně, nebo vám řekli, že to znamená něco jiného, než to znamená, tak si to budete pamatovat a budete to číst tím způsobem. A jediný způsob jak toto zlomit, je číst pomalu. Když čtete rychle, tak to čtete způsobem, jakým jste to byli učeni, když čtete pomalu, čtete co je tam napsáno. Takže klíč je zpomalit a číst verš za veršem. Toto je životně důležitý způsob čtení Písma, potřebujete to pochopit - proto se tomu tak věnuji.

2 Kor 5:17 - ... - Všimněte si "hle" znamená podívejte, vizte, všimněte si. Všechny věci jsou učiněny nové. Pokud je někdo - to znamená vy, já - pokud je v Kristu - to znamená v jednotě s Kristem, v jednotě s Bohem a považuje to co dosáhl Ježíš za své vlastní - jinými slovy: Když přicházíte k Bohu, nepřicházíte k Němu na základě "já jsem se postil, modlil, dával jsem desátky, dary, podporoval jsem misionáře..." - Ne, vy přicházíte na základě Ježíše. Jinými slovy jediná věc, díky které můžete přicházet je, co udělal Ježíš, ale musíte vzít to co udělal a vztáhnout to na sebe. Zkuste o tom přemýšlet takto. Mluvíme o tom, že Ježíš byl ukřižován za nás, že nesl naše hříchy místo nás. Je napsáno, že když On byl ukřižován, my jsme byli ukřižováni s Ním. Bylo to jako bychom tam viseli v Něm - byli jsme v Něm. Když věříme v Něj, tak se dáváme do Něj, takže čímkoliv prošel On, se počítá i nám. Je to tak? On byl ukřižován za nás, byl mrtvý za nás. To znamená, že když On byl ukřižován, my jsme byli ukřižováni, když On zemřel, my jsme zemřeli. Když zemřete, tak Zákon již nad vámi nemá žádnou moc. Správně?

Když On byl pohřben, my jsme byli pohřbeni spolu s Ním. Pro to máme "obřad" křtu, konkrétně vodního křtu. Děláme to na znamení toho, že jsme byli pohřbeni s Ním, že jsme byli dáni pod [zem] - díky Bohu používáme vodu místo hlíny :) což také ukazuje na to, že křest by měl být úplné ponoření a ne jen pocákání. Když pohřbíváte tělo, tak ho nedáte do země, nehodíte na něj hrst hlíny a neodejdete - je celé úplně pohřbené - symbolika - když jste křtěni vodou - úplně celí pod vodou. Když jste pohřbeni s Ním - jste pohřbeni, když On vstal (byl vzkříšen), vy jste vstali (byli vzkříšeni). Když jste vstali, vstali jste abyste žili v novotě života. Znamená to, že vaše staré "já" (vy) je pryč a žije vaše nové "já" a to má žít podle .... toto se často nazývá jako velká záměna - ve chvíli, kdy Ježíš vstal z mrtvých, tak šel zpět k Bohu - Otci, poslal svého Ducha, aby žil v nás, takže v moment, kdy odešel, tak se vrátil v Duchu a když vy zemřete v Něm(s ním), jste pohřbeni a vyjdete z té vody [křest], tak máte žít jako On od té chvíle, protože teď jste si vyměnili místo s Ním. Teď jste posazeni v nebeských oblastech a On žije ve vás na této zemi. Takže máme takhle chodit a žít na této zemi - chodit a žít jako On. Všimněte si - po křtu máme chodit v novotě života - to znamená jako Ježíš v každé oblasti - duch, duše, tělo. Znamená to chodit, chovat se, mluvit, v každém způsobu být jako On, kompletní změna. Čím víc tomuto budete rozumět a věřit tomu, tím větší bude vaše změna při znovuzrození.

V 18 - ... - to je klíč - jste nově narození. Teď se budu modlit a chci, abyste se mnou souhlasili, abyste tomu věřili a vzali si co budu říkat, bude to Písmo a chci, abyste si to přivlastnili.

Teď ve jménu Ježíše ti Otče děkuji, že lidé, kteří toto poslouchají právě teď a nejsou znovuzrození, tak v této chvíli přijmou Ježíše Krista jako svého Pána a spasitele, že právě teď se ve jménu Ježíše děje změna, že právě teď se odvrací od svých hříchu a obrací se k Tobě a jak se právě teď obrací, tak všechny jejich hříchy, každý jednotlivý i kdyby ho měli spáchat před 5ti minutami, všechen jejich hřích je právě teď vykoupen a odstraněn. Ježíš ho nesl a odstranil ho a právě teď přijímají život Ježíše Krista, přijímají Boží život, skrze Božího Ducha sám Ježíš přichází, aby v nich přebýval, právě teď, jsou úplně nové stvoření, druh který nikdy předtím neexistoval, znovu narození. Ten starý člověk je pryč, je mrtvý, je pohřben a je zde vzkříšení a nový život a život, který budou odteď žít bude nový život, bude to život Krista, život Ducha. Budou chodit v Duchu a ne v těle, nebudou vykonávat žádosti těla, protože žádosti těla byli ukřižovány všemi, kdo jsou v Kristu Ježíši. Právě teď všechny návyky, opakované hříchy, závislosti, všechno to právě teď končí, přestává, právě teď v Ježíšově jménu vás osvobozuji. Buďte uzdraveni, buďte vysvobozeni, buďte znovuzrozeni.

Znovuzrozeni, nové stvoření, nenechte nikoho, aby vám připomínal, kdo jste byli dřív, jste nový člověk. Ježíš Kristus byl narozen ve vás. Nyní buďte připodobněni k Jeho obrazu, choďte, mluvte, jednejte jako On, studujte Boží Slovo, jistěte, co Boží Slovo o vás říká, začněte to dělat. Boží Slovo říká, že ten kdo věří v Krista, stejné věci jako dělal Ježíš bude dělat a větší, protože On šel k Otci. Takže právě teď, věřící - kteří věříte v Ježíše Krista, je jedno jestli jste se právě během této modlitby znovuzrodili, právě teď můžete jít a pokud uvidíte někoho nemocného, tak na ně můžete vložit ruce, nemusíte se modlit žádnou specifickou modlitbu, nemusíte se modlit vůbec nic, stačí, když na ně položíte ruce a jenom tímto budou uzdraveni. Je to jednoduché, zkuste si to, Boží Slovo to říká. Nemusíte vědět, jak se modlit, nemusíte říct správná slova, není to žádné zaklínadlo, kletba, je to Duch Boží přebývající ve vás a žijící skrze vás a žijící život Kristův.

Teď.. Jsou lidé, kteří za mnou přijdou a říkají "Bratře Curry, rád bych mluvil v jiných jazycích" - Bůh chce, abyste mluvili v jiných jazycích více, než chcete vy. On zajistil zaopatření - řekl věřící budou mluvit novými jazyky. Takže právě teď ve jménu Ježíše věřte tomu, co jsem vám právě řekl, což je v Markovi 16:15-20, což je celé o vás. Takže právě teď věřte, že mluvíte jinými jazyky, přijměte to - řekněte Bohu, že to chcete, pak mu za to poděkujte a otevřete svoje ústa a nechte ho ať vyjde. Právě teď ve jménu Ježíše buďte naplněni Duchem Svatým, začněte mluvit jinými jazyky, ve jménu Ježíše právě teď, právě teď, zdůrazňuji to, protože to začíná právě teď.

Jako věřící vyháníte démony, vyhánět znamená vyhodit silou, neznamená to jít a prosit démony, aby odešli, nepřekřikujte se s nimi, pokud potřebujete zvýšit hlas, abyste vyburcovali v sobě Boha - rozumějte On je vždy připravený, jen se musíte soustředit a někdy být hlasitý tomu pomůže. Nemusíte zvyšovat hlas, nemusíte říct ani slovo, můžete požadovat velice tiše a pokojně, aby duch odešel a on poslechne, klíč je, že věříte, že vás poslechne. Naneštěstí - pokud jste chodili hodně do "církve", tak máte pravděpodobně mnohem víc "víry" v předpoklad/předsudek, že démoni se budou s vámi bít a že je těžké je vyhnat a démoni vám napovídali, že se musíte modlit, postit a dělat prvně další věci, musíte zjistit kdo je "silný muž, kdo hlídač brány???"[zřejmě nějaký náboženský výmysly] - Ježíš nedělal nic z toho. Ježíš prostě řekl lidem "buďte svobodní, buďte zdraví", řekl duchům opusťte je a již se nikdy nevracejte. Klíč je, že věříte. Řeknu vám tajemství - Víra je prostě věřit. Čemu věříte, že se stane, to se stane. - Čemu se rozhodnete věřit podle Božího Slova.. Pokud budete věřit, že démoni s vámi budou bojovat a zabere to dlouhou dobu, než tento démon vyjde, protože "tam byl tak dlouho, a pod ...", tak hádejte co - budete to mít. Ale pokud budete věřit, že démoni vám nemohou odporovat ve smyslu obstát, ale že máte úplnou autoritu nad nimi... - nezapomeňte - vy vstupujete na Kristovo místo, na jeho místo na této zemi. Když používáte Jeho jméno, je to jako by zde byl. Proč? Protože On je! On je ve vás. Takže pokud dovolíte démonům, aby s vámi bojovali - Ježíš se s nimi nikdy moc nebavil, řekl jim buďte zticha, odejděte. Jednou nebo dvakrát se zeptal na otázku, ale to bylo vše. Čím více dovolíte démonům, aby vám odporovali, na tím větší odpor narazíte. Potřebujete si vybudovat pověst v pekle. Již máte pověst v nebi. Vaše pověst v nebi je Ježíš. Takže co Ježíš dělal a může udělat, vy můžete udělat. Proč? Protože to je Jeho Duch ve vás, který pracuje skrze vás. Takže nevěřte těm nesmyslům, že "Musíme se jít postit a modlit a zabere to nejméně 3 dny, než tohoto démona vyženeme". - Ne, tomu ani trochu nevěřte. Věřte tomu, že když tomu řeknete, aby to odešlo, že to odejde. "A co když to bude kníže?" - Knížata jsou stejně pod vašima nohama. Všechno je pod vašima nohama. Proč? Protože jste v těle Kristově a všechno je pod Jeho nohama.

Musíte si uvědomit svou pozici v Kristu. Jste úplně nejvyšší druh duchovní bytosti. Na této zemi nejsou žádné duchovní bytosti, které by byli vyšší než vy jako věřící. Démoni jsou pod vašima nohama, sám satan - je napsáno že "Bůh pokoje srazí satana pod vaše nohy brzy". Bůh sám použije vaše nohy, aby rozdrtil satana. Dělá to Bůh, ale používá si vaše nohy. Nejlepší příklad tohoto je - když na podlaze leze nějaký brouk a vy vezmete něčí botu a plácnete ho - neplácli jste ho vlastní rukou, ale použili jste něčí botu. To dělá Bůh. Bůh použije vaši nohu, aby rozdrtil satanovi hlavu. Dělá to Bůh, ale používá si vaši nohu. Tohle jste vy - Kristus ve vás, ta naděje slávy. Kristus ve vás bude žít svůj život skrze vás. To znamená, že démoni půjdou protože On žije ve vás. To znamená, že nemoci, choroby budou muset odejít kvůli Duchu Božímu, který je ve vás. To je důvod, proč odchází. Ne pro to, že se modlíte a postíte a dáváte desátky - to s tím vůbec nesouvisí. Je to o tom, kdo žije ve vás, to je klíč. A čím více si uvědomujete, kdo žije ve vás, tím méně si uvědomujete, kdo jste bývali. Klíč je, že osekáváte všechno, co není Kristus a neustále odsekáváte, až je vidět jen Kristus, který žije ve vás. To je klíč ke křesťanství, to je křesťanství v kostce. Možná jsem to již říkal - nedávno ke mně Bůh mluvil a řekl - je pouze jedna věc, kterou potřebuješ vědět. Jsou to vlastně dvě části, ale je to jedna věc. Potřebuješ vědět, kdo jsi a potřebuješ vědět, kdo nejsi. Není to jednoduché?

Všechno v křesťanství, všechno v životě se kolem toho točí. Buďte si vědomi kdo jste a kdo nejste. Nejste kdo jste byli, zapomeňte na tu osobu. Nemluvte jak mluvila, nechovejte se tak a pokud se vaši přátelé přes to nemůžou dostat, tak se s nimi přestaňte stýkat, najděte si nové přátele. Potřebujete být s lidmi, kteří vám mohou skutečně pomoct a připomínat vám, kdo jste v Kristu. Kdo nejste - to je to kdo jste bývali. Kdo jste - to je kdo jste v Kristu a kdo je Kristus ve vás - to je kdo jste. Vaše skutečné "já" vypadá, mluví a jedná jako Ježíš. Zápas, který pokračuje a každý boj ve vašem životě je o to, jak moc Mu dovolíte žít skrze vás. Ty chvíle, kdy jste nejednali jako On, tehdy byl konflikt mezi vaší duší a vaším duchem, protože vaše mysl není obnovená. Váš duch to ví, ve vašem duchu znáte všechny věci - 1. Jan 2. Znáte všechny věci. Proč? Protože Duch - to pomazání zůstává ve vás, Duch sám přebývá ve vás a znáte všechny věci a nepotřebujete, aby vás nějaký člověk učil. Proč? Protože máte Ducha, který je učitel a pokud vás někdo učí něco podle Ducha, je to Duch Boží, který pracuje skrze toho člověka, který vás učí. Ani ten člověk vás neučí, je to Duch Boží. Pokud není člověk skrze kterého by Duch Boží mohl pracovat, aby vás naučil, Duch Boží který žije ve vás vás může také učit. Rozdíl je jako na DHT - naučíte se ve 3 dnech co mně trvalo 30let, abych se naučil skrze Ducha Božího. Sice to neříkám rád, ale zřejmě jsem byl "pomalu se učící", takže mně to trvalo 30let slyšet a naučit se podle Ducha Božího, ale když přijdete na DHT, tak vám to předám za 3dny. Duch Boží chce, abyste to pochopili rychleji než já. Chce, abyste šli dál, než jsem šel já, dělali víc, než jsem udělal já. My jsme viděli spoustu věcí, Bůh byl úžasný v našich životech a v tom co jsme ho viděli dělat, ale chce aby vy jste šli dál, rychleji. Nechce, aby vám to trvalo 20-30 let, než budete mít obnovenou mysl, chce, abyste měli mysl obnovenou v okamžiku a snaží se toto Slovo dostat do vás, ale problém je že vy ho neustále rozřeďujete. Možná si sednete a půl hodiny si čtete Slovo, nebo si děláte ranní chvilky a nebo něco a pak se díváte 3h na televizi, nebo jste s lidmi a to i v práci, kdy projde 8h a vy vždy nemyslíte jen na Boží věci, a nebo cokoliv jiného, ale rozřeďujete Boží Slovo.

Potřebujete toto Slovo dostat do sebe - toto Slovo - Boží Slovo - Písmo. Dostanete to Slovo do sebe a jste v něm a meditujete (přemýšlíte) nad ním dnem i nocí, když jdete spát, když vstáváte. Bible říká "ať se nevzdálí od tvých úst" - to znamená že bude vždy ve vašich ústech, že ho budete neustále mluvit, budete ho přemýšlet, meditovat, žvýkat, přemýšlet o něm. Řeknete "Ale na to já nemám čas..." - Pokud nemáte čas to dělat, pak máte čas být nemocní, mít finanční problémy, procházet všemi problémy světa. Pokud do sebe dostanete toto Slovo, tak začnete žít nad okolnostmi. Máte čas na věci, na které si chcete udělat čas. Je to jednoduché. Dostaňte toto Slovo do sebe, zjistěte, kdo jste v Kristu. Zatím jsme ještě neviděli lidi, kteří jsou tak proměnění, že Kristus skrze ně žije v plnosti. Viděli jsme dávky, viděli jsme různé věci, ale přichází generace, čas, a dokonce už teď... - Bůh je připraven, Bůh nezadržuje dalších 10-20 let, On říká právě teď chci armádu věřících, kteří chodí, mluví a žijí jako Ježíš a je to vše po čem touží (co chtějí dělat) a je to vše co dělají a neustále žijí tento život a Kristus žije skrze ně. To je podstata tohoto Slova.

Takže toto nové "já" o kterém jsme dnes mluvili je vaše skutečné "já". Vaše staré "já" není vaše skutečné "já". Vaše skutečné "já" je kdo jste v Kristu. Nezapomeňte - Buďte si vědomi kým jste a kým nejste. A vychutnávejte si to - je svoboda a radost v žití tohoto nového života a v bytí novým "já". Amen.

Autor: nove-stvoreni.cz
Text podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-SA)

Podobné stránky